ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика мір безпеки вибраних технологічних процесів, рівня їх модернізації і автоматизаціїЗаходи щодо захисту від виявлених шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища агломераційної фабрики

 

У таблиці 7.2 наведені фактори виробничого середовища трудового процесу й заходу щодо їхнього усунення, які мають місце на ділянці стана.

Всі працівники цеху безкоштовно забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту. До складу спецодягу входять: костюм х/б тканини, черевики, у зимовий час видається утеплена куртка й ватяні штани (НПАОП 0.00-4.26-99).

 

 

Таблиця 7.2 - Технічні міри захисту від впливу шкідливих факторів виробничого середовища

№ п/п Небезпечний або шкідливий фактор виробничого середовища Захисний пристрій Тип пристрою Параметри пристрою Місце установки
Запиленість Витяжна вентиляція КС3 - У місцях утворення пилу
Запиленість Респіратор СИЗОД Лепесток - Індивідуально
Шум Навушники противо-шумові, біруші   Придатний до 110дб Індивідуально
Температура: холодний період року   теплий період року   Утеплена куртка, ватяні штани, костюм з х/б тканини, черевики   костюм з х/б тканини, черевики   Тн   Ти - Індивідуально
Шкідливі хімічні речовини Теж що й при запиленність + костюм х/б, рукавиці Пм - Індивідуально

 

Електрообладнання

У зв'язку з наявністю струмопровідних підлог, можливості одночасного дотику людини до маячих з'єднання з землею металоконструкцій будівлі та корпусом електрообладнання відповідно до ПЧЕ [17] приміщення спікального відділення відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою.

Для забезпечення безпеки при роботі електроустаткування застосовуються електродвигуни закритого типу, для захисту від струмів короткого замикання і перевантаження застосовуються плавкі запобіжники, автоматичне захисне відключення. У спікальному відділенні з метою створення безпеки при роботі електроустаткування застосовується захисне заземлення всіх металевих неструмоведучих частин електрообладнання і броньовий обкладинки кабелів. В результаті включення тіла людини в електричний ланцюг виникає небезпека електричного удару.

У ланцюзі з заземленою нейтраллю сила струму, що проходить через людину, дорівнює:

 

(7.1)

 

де =1000 Ом - опір тіла людини;

=50000 Ом - опір підлоги;

=30000 Ом - опір взуття;

=10 Ом - опір заземлення нейтралі.

Підставивши числове значення в формулу (7.1), одержимо:

 

 

У мережі з ізольованою нейтраллю струм, що проходить через людину, повертається до джерела через ізоляцію проводів. Сила струму, яка проходить через тіло людини, в цьому випадку дорівнює:

 

(7.2)

 

де =0,06 МОм - опір ізоляції однієї мережі фази щодо землі.

Підставивши числове значення в формулу (7.2), одержимо:

 

 

Таким чином, в мережі з ізольованою нейтраллю струм, що проходить через людину, значно більше, ніж у випадках виключення в аналогічних умовах, але в мережі з заземленою нейтраллю.

 

Вентиляція

 

Ефективним засобом забезпечення потрібних гігієнічних якостей повітря є вентиляція.

У спікальному відділенні застосовується природна вентиляція. Природна вентиляція здійснюється завдяки різниці температур повітря в приміщенні і поза його (тепловий напір) і вплив вітру (вітровий напір) за допомогою аерації. При цьому свіже повітря надходить у приміщення через відкриті ворота і через вікна в нижній частині будівлі, а забруднене повітря з приміщення виходить через аераційні ліхтарі конструкції Гипромеза. Швидкість руху повітря в приміщенні не повинна перевищувати 0,3-0,5 м/с [19].

У відділенні мають місце технологічні викиди, що утворюються в процесі спікання агломерату. Викиди організовані й обладнані аераційними установками.

 

 

Протипожежна техніка

Характеристика виробництва

 

Спікальне відділення відноситься до пожежонебезпечної категорії "Г", так як агломерат знаходиться в розпеченому стані, процес спікання агломерату супроводжується виділенням променистого тепла і полум'я. [17]. За пожежною небезпекою спікальне відділення відноситься до класу П-1, за ступенем вибуховості до класу В-1 [17].

 

Засоби гасіння пожежі

 

Всі приміщення цеху обладнані засобами пожежогасіння. У спікальному відділенні є пожежний водопровід з кранами, поблизу яких встановлені шафи з пожежними рукавами та стволами; обладнані протипожежні щити з необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, ящики з піском, ломи, лопати, багри).

Для гасіння загорянь широко застосовуються пінні вогнегасники ОХП-10. Для гасіння загорянь в електроустановках застосовуються вуглекислотні вогнегасники ОУ-5 і ОУ-8.

Всі засоби пожежогасіння розміщені на видному місці, є покажчики їх розташування.

 

 

Розрахунок скрубера Вентурі

Необхідна міра очищення запиленого газу:

 

h = (Z1-Z2)/Z1, (7.20)

де Z1=5 г/м3 – запилена неочищеного газу;

Z2=0,1 г/м3– запилена очищеного газу (при н.у.).

Підставивши числове значення у формулу (7.20), одержимо:

 

h=(5,5-0,1)/5,5=0,98

 

Скористаємося енергетичним методом розрахунку пиловловлювачів. Залежність між мірою очищення газу і витратами енергії виражається формулою:

 

h = 1-ехр(-В·Кчc), (7.21)

де В, c - безрозмірні параметри;

Кч – сумарна енергія контакту фаз, Дж/м3.

Підбираємо параметри В і c для заданого виду пилу, що є функцією дисперсного складу, щільності, форми частки і інших властивостей пилу. Наближені значення: В=1,74·10-6 и c=1,594.

Сумарна енергія контакту, необхідна для досягнення заданої міри очищення газу визначається з рівняння η, і дорівнює:

 

(7.22)

 

У скрубері Вентурі сумарна енергія контакту витрачається на подолання гідравлічного опору апарату і розпилювання зрошуючої води:

 

Кч = DРскрв1 (Qв1/Qг1), (7.23)

де скргідравлічний опір скрубера, Па;

Qв1, Qг1 – об'ємні витрати води і газу на вході в скрубер, м3/с;

Рв1 – тиск рідини, що розпилюється, Па.

Рв1 = Рв - rв g H, (7.24)

де Н – висота розташування зрошуючої форсунки над рівнем землі. Приймаємо в межах 5 - 20 м;

rв=1000 кг/м3 - щільність води.

Підставивши числове значення у формулу (7.24), одержимо:

 

Рв1 =500-1000·9,81·10=401900 Па

Вирішуючи рівняння для розрахунку Кч, розраховуємо гідравлічний опір скрубера:

скр = Кч - Рв1(Qв1/Qг1) (7.25)

Об'ємна витрата води визначається по формулі:

Qв1 = Gв/rв=30/1000=0,03 м3/с (7.26)

Підставивши числове значення у формулу (7.25), одержимо:

 

скр=9713-401900(0,03/5,09)=7344 Па

 

Враховуючи, що

 

скр = DРТВ+DРкапл, (7.27)

де тв – гідравлічний опір труби Вентурі, Па;

капл, - гідравлічний опір краплевловлювача, Па.

Гідравлічний опір труби Вентурі дорівнює:

 

ТВ = DРскр-DРкапл, (7.28)

капл = xкапл rг2 (w2апп/2), (7.29)

 

де xкапл – коефіцієнт гідравлічного опору краплевловлювача (для краплевловлювача малогабаритного прямоточного циклону xкапл приймаємо рівним 18);

wапп – швидкість газу в апараті (рекомендується приймати в межах 4,5- 5,5 м/с).

Підставивши числове значення у формулу (7.29), одержимо:

 

капл =18·1,2·(52/2)=270 Па

 

Підставивши числове значення у формулу (7.28), одержимо:

 

ТВ =7344-270=7074 Па

 

Задаємо значення швидкості газу wг в межах 50-170 м/с. Приймаємо wг=75 м/с.

Розраховуємо гідравлічний опір труби Вентурі при заданій швидкості:

DР'тв = DРГ+DРВ , (7.30)

де Г – доля гідравлічного опору, обумовлена рухом газів, Па;

В – доля гідравлічного опору, обумовлена введенням зрошуючої рідини, Па.

Г = xг rг2 (wг2/2), (7.31)

де ξг – коефіцієнт гідравлічного опору сухої труби Вентурі.

Доля гідравлічного опору, обумовлена введенням зрошуючої рідини, рівна:

(7.32)

 

де - відношення довжини до діаметру горловини труби Вентурі, задається в межах від 1,5 до 3;

М – число Маха:

 

М = ωгзв=75/331=0,26, (7.33)

 

де ωзв=331 м/с – швидкість звуку в газі.

Підставивши числове значення у формулу (7.32), одержимо:

 

Підставивши числове значення у формулу (7.31), одержимо:

 

Г =0,15·1,2·(752/2)=506 Па

 

Доля гідравлічного опору, обумовлена введенням зрошуючої рідини:

 

В = xВ rВ m wг2/2, (7.34)

де m – питома витрата зрошуючої рідини, яка рівна

 

m=Qв1/Qг1=0,03/5,09=0,006; (7.35)

 

xв – коефіцієнт гідравлічного опору, обумовленого введенням зрошуючої рідини

xв=0,63 xг m-0,3=0,63·0,15·0,006-0,3=0,39 (7.36)

 

Підставивши числове значення у формулу (7.34), одержимо:

 

В=0,39·1000·0,006·752/2=6568 Па

 

Підставивши числове значення у формулу (7.30), одержимо:

 

DР'тв =506+6568=7074 Па

 

Значення отриманого гідравлічного опору труби Вентурі при заданій швидкості збігається з раніше знайденим тв=DР'тв=7074 Па, тоді швидкість газу в горловині труби Вентурі задана правильно.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

16. Ткачук К. Н., Иванчук Д. Ф., Сабарно Р. В., Степанов А. Г Справочник по охране труда на промышленном предприятии.- К.: Техника, 1991.- 185 с.

17. Трахтенберг І. М., Коршун М. М., Чабанова О. В. Гігієна праці та виробнича санітарія.-К., 1997.- 461 с.

18. Зиньковский М. М. Техника безопасности и производственная санитария. Справочник.- М.: Металлургия, 1990.- 196 с.

19. Безопасность производственных процессов: Справочник / Белов С.В., Бринза В. Н., Вешкин Б. С. и др.- М.: Машиностроение, 1985.- 448 с.

22. Богославский В. Н. и др. Отопление и вентиляция: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1980.- 295 с.

23. Старк С.Б. Пылеулавливание и очистка газов в металлургии. – М.: Металлургия, 1977. – 358 с.

 

Характеристика мір безпеки вибраних технологічних процесів, рівня їх модернізації і автоматизації

З метою створення безпечних і нешкідливих умов роботи на аглофабриках необхідно строго дотримуватися санітарного контролю, який включає отримання, шляхом вимірів достовірної характеристики, вміст шкідливих речовин в повітрі робочою, зони і подальші порівняння її з ГДК.

Машина для спікання агломерату, грохоти, дробарки, живильники, шихтоукладчики поставлятися заводами - виготівниками зі вбудованими місцевими відсмоктуваннями. Оскільки їх робота супроводжується виділенням пилу, який негативно впливає на організм людини і в основному на органи дихання іноді погіршуючої виробничу обстановку (видимість, орієнтування) в межах робочої зони і такої, що призводить до швидкого руйнування частин машин, що труться. Агломераційний процес пов'язаний з роботою з гарячим поверненням (600°С), яке безпосередньо дозується в шихту або охолоджується в спеціальних установках гасіння. Для персоналу обслуговуючого цю технологічну лінію, існує підвищена небезпека отримання термічних опіків від безпосереднього зіткнення з гарячим поверненням або побічно через пароутворення при несправному устаткуванні, або порушенні інструкцій по техніці безпеки. При роботі з гарячим поверненням травмування персоналу можливе при викиді повернення з живильника. Крім того, в результаті попадання шихти, що не спеклася, у бункер гарячого повернення відбувається інтенсивне пароутворення, що спричиняє за собою викид великої кількості пари через вікно видачі повернення. Частота травмування працівників з цієї причини невелика, але отримані при цьому травми (опіки) відносяться, як правило, до розряду важких і смертельних.

На ділянці агломашини в зоні горна передбачаються заходи для захисту робітників від дії інфрачервоної радіації.

Значну шкідливість представляє оксид вуглецю, що є продуктом неповного згорання палива. Це безбарвний газ, що не має запаху і не чинить дратівливих дій на організм людини, що може викликати отруєння без яких-небудь попередніх відчуттів. Окисел вуглецю, витісняючи кисень з гемоглобіну крові, знижує вміст кисню в організмі з 18-20 до 8 % (аноксемія). Гранично допустима концентрація - 20 мг/м3.

Спікальні машини, запальні горни і грохоти є джерелами інтенсивних теплових випромінювань. Тому в цеху відбувається значне підвищення температури повітря. Несприятливий вплив високих температур повітря посилюється дією випромінюваного тепла.

Підвищена теплова дія на організм людини призводить до перенапруження його терморегуляторних функцій і може викликати порушення теплового балансу організму. Крім того, різке коливання температури призводить до різних простудних захворювань.

Робота подрібнювальних установок і грохотів супроводжується шумом. Шум чинить негативну дію на людину, викликає стомлення, перешкоджає зосередженню уваги, може викликати негативну реакцію і почуття роздратування. Тривала дія шуму може привести до зниження слуху, а іноді до глухоти. Шум чинить негативну дію на серцево-судинну і центральну нервову систему.

На території підприємств гранично допустимий рівень звуку встановлений 80 дБ.

Для захисту виробничого персоналу від шуму машин її повністю закривають герметично звукоізолюючим кожухом, а внутрішні поверхні облицьовували звукопоглинальними матеріалами.

Транспортування матеріалів здійснюється в основному стрічковими конвеєрами. При експлуатації конвеєрного транспорту нещасні випадки відбуваються головним чином із-за чищення, змащування і ремонту конвеєрів на ходу. Основною небезпекою є попадання рук працюючих між барабаном і стрічкою конвеєра при очищенні барабана від матеріалів, що налипають на нього. Щоб уникнути нещасних випадків використовується механізоване очищення барабанів за допомогою системи гідрозмиву.

Всі конвеєри забезпечуються пристроєм для їх аварійної зупинки з будь-якої точки по всій довжині конвеєра. Кут нахилу конвеєрів допускається до 17 °. Становить небезпеку для обслуговуючого персоналу сход стрічки з опорних роликів. Для попередження цього конвеєри облаштовуємо напрямними роликами.

Щоб уникнути аварійних завалів матеріалами при роботі транспортерів влаштовується блокування, що зупиняє суміжні транспортери в разі зупинки одного з них.

При пуску аглострічки в роботу треба дотримувати сувору послідовність операції з приведення в робочий стан вузлів і суміжних механізмів.

Прийом газу на пальнику горна здійснюється персоналом фабрики в присутності відповідального працівника газорятувальної служби.

Засувки колектора і пальників розташовуються щодо пвдлоги так, щоб обслуговуючий персонал мав до них вільний доступ і в той же час так, щоб вони не змогли опинитися перешкодою на шляху пересування обслуговуючого персоналу.

Ексгаустери, трубопроводи та арматура повинні бути теплоізольовані. Конструкція газовідводів зобов'язана в максимальній мірі сприяти усуненню відкладень в них пилу.

Технологічний процес агломерації організовується так, щоб виключити необхідність перебування обслуговуючого персоналу в зоні дії шкідливого фактора.

Безпека трудового процесу складається з умов організації праці та кваліфікації персоналу, складовою частиною, якою є знання і свідоме виконання вимог безпеки та виробничої санітарії.

Розглядаємо агломерационную машину, процес спікання шихти повністю механізований. Контроль основних параметрів автоматизований і ведеться в приміщенні ізольованому від впливу шкідливих факторів.

Ручна праця використовується при проведенні поточних і капітальних ремонтів, а також для усунення дрібних неполадок без зупинки технологічного процесу.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.017 с.)