ТОП 10:

Лекція 3. Правовий статус дошкільної освіти в Україні.Лекція 3. Правовий статус дошкільної освіти в Україні.

План

1. Головні завдання дошкільних закладів .

2. Типи дошкільних закладів, їх комплектування та організація роботи.

3. Організаційно-правові засади діяльності дошкільного навчального закладу.

4. Організація навчально-виховного процесу.

5. Організація харчування дітей та медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі.

6. Учасники навчально-виховного процесу.

7. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти.

8. Органи управління та фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу.

 

Література:

1. Конституція України.

2. Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. –Упоряд. Жалківський К. –К., 1994. – В 2-х частинах.

3. Законодавство України про освіту. Збірник законів. –К.: Парлам. Вид., 2002.

4. Нормативно-правове забезпечення освіти. У 4ч. – Х.: Видав. ред. “Основа”, 2004.

5. Програма „Я у світі”.

1. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

З усіх ланок освіти чи не найважливішою є дошкільна, адже дошкільний вік − це базовий етап фізичного, психічного та соціального становлення особистості.

Дошкільний навчальний заклад – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжити освіту.

Дошкільний виховний заклад є закладом освіти і суспільного виховання дітей віком від двох місяців до 6-ти років, який здійснює завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку.

Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про освіту”, чинним законодавством, Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України та власним статутом.

Головними завданнями дошкільного закладу є:

1) реалізація державної політики в галузі освіти;

2) забезпечення фізичного і психічного здоров’я дітей;

3) розвиток творчих здібностей та інтересів дітей;

4) надання кваліфікаційної допомоги в корекції недоліків розвитку дитини;

5) формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі.

Періоди дошкільного віку:

− немовляти;

− молодший дошкільний;

− середній дошкільний;

− старший дошкільний.

 

Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній взаємодії з сім’єю. Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Режим роботи дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється його засновником (власником) відповідно до законодавства України за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров’я.

За бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого цілодобового перебування дітей, а також чергової групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного законодавства.

Дошкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту.

Організаційно-правові засади діяльності дошкільного навчального закладу.

 

Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою і реєструється місцевим органом виконавчої влади.

Дошкільний навчальний заклад має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства (для державних і комунальних закладів), рахунки в банках (для приватних закладів).

Створення, ліквідація, реорганізація дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

Комплектування групи за сімейними (родинними) ознаками передбачає перебування в ній дітей, які знаходяться між собою у родинних стосунках.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності,санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Органом громадського самоврядування у дошкільному навчальному закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх заміняють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори (конференція):

обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;

заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного навчального закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

У період між загальними зборами (конференціями) діє рада дошкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється статутом.

Рада дошкільного навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу ради дошкільного навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

У дошкільному навчальному закладі може створюватись і діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв'язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу. Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або ради дошкільного навчального закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) дошкільного навчального закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному навчальному закладі;

сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;

сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного навчального закладу;

сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного навчального закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників; всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним навчальним закладом;

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

Лекція 3. Правовий статус дошкільної освіти в Україні.

План

1. Головні завдання дошкільних закладів .

2. Типи дошкільних закладів, їх комплектування та організація роботи.

3. Організаційно-правові засади діяльності дошкільного навчального закладу.

4. Організація навчально-виховного процесу.

5. Організація харчування дітей та медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі.

6. Учасники навчально-виховного процесу.

7. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти.

8. Органи управління та фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу.

 

Література:

1. Конституція України.

2. Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. –Упоряд. Жалківський К. –К., 1994. – В 2-х частинах.

3. Законодавство України про освіту. Збірник законів. –К.: Парлам. Вид., 2002.

4. Нормативно-правове забезпечення освіти. У 4ч. – Х.: Видав. ред. “Основа”, 2004.

5. Програма „Я у світі”.

1. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

З усіх ланок освіти чи не найважливішою є дошкільна, адже дошкільний вік − це базовий етап фізичного, психічного та соціального становлення особистості.

Дошкільний навчальний заклад – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжити освіту.

Дошкільний виховний заклад є закладом освіти і суспільного виховання дітей віком від двох місяців до 6-ти років, який здійснює завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку.

Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про освіту”, чинним законодавством, Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України та власним статутом.

Головними завданнями дошкільного закладу є:

1) реалізація державної політики в галузі освіти;

2) забезпечення фізичного і психічного здоров’я дітей;

3) розвиток творчих здібностей та інтересів дітей;

4) надання кваліфікаційної допомоги в корекції недоліків розвитку дитини;

5) формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі.

Періоди дошкільного віку:

− немовляти;

− молодший дошкільний;

− середній дошкільний;

− старший дошкільний.

 

Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній взаємодії з сім’єю. Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Режим роботи дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється його засновником (власником) відповідно до законодавства України за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров’я.

За бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого цілодобового перебування дітей, а також чергової групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного законодавства.

Дошкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.218.67.1 (0.009 с.)