ТОП 10:

Зміст розрахунково-графічноої роботи та її обсяг 

Розрахунково-графiчна робота повинна бути подана пояснювальною запискою, ви­ко­наною у сере­до­вищі текстового процессора MS Word. Обсяг пояснювальної за­пис­ки зале­жить від складностi індивідуального завдання і якості розробле­но­го прог­рам­ного продукту, але не повинен пере­вищувати 20..25 сторінок ма­ши­нодрукова­но­го тексту (не враховуючи додатки).

Пояснювальна записка повинна містити розділи :

1.Титульний аркуш.

2.Індивідуальне завдання на розрахунково-графiчну (розрахунково-графічну) роботу.

3.Реферат.

4.Зміст.

5.Введення.

6.Опис об'єкту проектування.

7.Інформаційна модель об'єкту проектування.

8.Математична модель об'єкту проектування.

9.Укладення (або ж Висновки).

10.Література.

11.Додатки.

Розділи пояснювальної записки виконуються наступним чином :

 

1.Титульний аркуш оформлюється згідно зі взірцем (див. додаток 1).

2.Бланк індивідуального завдання на розрахунково-графiчну роботу (див.додаток 1)за­по­в­­ню­ється сту­ден­том самостійно у відповідності із переліком пунктів бланку і в обо­в'яз­ко­вому поряд­ку підписується студентом і керівником.

3.У рефераті відображаєтся зміст записки, достатній для розуміння суті ро­бо­ти. Верхній рядок після заголовку Реферат має вигляд :

Пояснювальна записка обсягом _____с., ______ ілюстрацій,

_____ таблиць, ______ додатків.

 

Далі зазначаються ключові слова, що відбивають основний зміст записки.

Наприклад:

Ключові слова : інформація, формат, звіт, масив, електронна таблиця.

 

Після цього із відступом у 2 рядки, пишеться основний текст реферату, який включа­є 500..1200 знаків.

4.У зміст включаються заголовки розділів і номери відповідних їм сторінок у поясню­вальній записці.

5.У введенні відбивається значимість автоматизованої обробки інформації і проекту­вання документації засобами табличних і текстових процессорів.

6.Опис характеристик об'єкту проектування включає його загальну харак­те­рис­ти­ку, ді­ючі реальні макети документів, класифікацію інформації.

7.Складання інформаційної моделі об'єкту полягає у виборі переліку і форм по­дання (форматів) вхідних, проміжних і вихідних (розрахункових) наданих, у встановленні інфор­маційних зв'язків між реквізитами окремих таблиць. Зок­ре­ма, необхідно визначити склад стовпців кожної використаної табли­ці, ти­пи наданих. Одна і ота ж інформація не повинна повторюватися у таб­ли­цях. Уникнути цього можна, виділяючи елементи, що повторюються, в окремі таб­ли­ці. Результат побудови інформаційної моделі представляється у пояс­ню­­валь­ній записці у вигляді :

· схем таблиць;

· переліків вихідних, проміжних і розрахункових наданих зі вказівкою їх

· фор­ма­тів даних;

· структурної схеми зв'язків таблиць;

· опису наданих, за якими будуються діаграми.

У пояснювальній записці повинні бути представлені роздруки таблиць, ви­ко­нані на принтері засобами табличного процесора MS Excel із обов'язковим роз­дру­ком коорди­натної мережі, форматів наданих і малюнків, що імпор­то­вано у таблиці засобами MS Excel.

8.Складання математичної моделі об'єкту полягає у встановленні функціо­на­льних зв'язків між реквізитами окремих таблиць, вияві меж їх значень і фор­малiзацiї процесу про­ек­тування у вигляді математичних cпіввідно­шень, об­межень, формул, які характеризують об'єкт, що вивчається. Внас­лі­док побу­дови математичної моделі у пояснювальній записці повин­ні бути наведені формули для розрахунків наданих в узвичаєному математичному ви­гляді з позначками параметрів, що їх складають.

9.Програмна реалізація моделі на комп'ютері включає опис контрольного прик­ла­ду: реальних вихідних, проміжних і розрахункових наданих. Тут та­кож можна описати види ді­аграм, що характеризують якість розра­хун­кових на­даних, і засоби їх побудови.

У склад пояснювальної записки повинні бути включені графічні роз­д­ру­ки ді­а­г­рам, збу­дованих по табличним наданим у динамічному режимі засо­ба­ми табличного процессора MS Excel.

У даному розділі пояснювальної записки пояснюється також засіб одер­жан­ня розроб­ле­ної допомоги по користуванню наведеними таблицями.

10.В укладенні підводиться підсумок виконаної роботи і формулюються основ­ні вис­новки.

11.Наводиться список використаної літератури.

12.У додатки можна виносити роздруки таблиць і діаграм.

 

Захист роботи

 

Захист роботи здійснюється тільки після одержання допус­ку від ке­рів­ника.Для допуску до захисту студент повинен за 5..7 діб до зазн­а­ченого в інди­ві­ду­альному завданні терміну захисту роботи передати керівнику пояснювальну за­писку на рецен­зію. До пояснювальної записки необхідно додати дискет або CD , який міс­тить файли елект­­ронної книги і документації пояснювальної записки. Допуск чи не­допуск до захис­ту визначається керівником за ре­зу­ль­татами аналізу пояснювальної записки і фай­лів на дискеті (CD) щодо відповідності індивідуальному завданню і вимо­гам, зазначеним цими методичними вказів­ка­ми.

Захист здійснюється безпосередньо на комп'ютері у формі доповіді і спів­­­бе­­сі­ди. Cту­дент повинен продумати свою доповідь на 5…10 хвилин і зробити її за схемою :

· постановка завдання;

· обгрунтування обраних проектних рішень (інформаційна і математична моде­лі об'єкту проектування, програмне забезпечення);

· демонстрація роботи прикладення на комп'ютері;

· висновки.

 

& Перелік використаного програмного забезпечення

 

Перелік використовуємого програмного забезпечення зведено до таблиці:

 

Номер Програма П р и з н а ч е н н я п р о г р а м и
Windows (XP, Vista, 7) Операційна система
Microsoft Office 2010 Інтегроване прикладення

& Склад використовуємих технічних засобів

Лабораторної бази

 

Під час вивчення дисципліни для виконання розрахунково-графiчних робіт викорис­то­вується лабора­торна база комп'ютерних класів (ауд. 501-505, 508), які мають у скла­ді комп'ютери типу IBM PC.

& ЛІТЕРАТУРА

 

1. Каратигін С.А. і ін. Електронний офіс: У 2-х томах. - М: Біном, 1997. - Східна Книж­кова Компанія.


Додаток 1

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.005 с.)