ТОП 10:

Змістовий модуль 2. Спеціальні соціологічні теоріїПлан проведення семінарського заняття за темою 5
«Особистість у системі соціальних зв'язків»

Питання для обговорення

1. Поняття особистості в соціології.

2. Основні теорії особистості. Рольова теорія особистості.

3. Сутність процесу соціалізації, її стадії.

Рекомендована література

Основна

1. Cоціологія: Навч. посібник для тих, хто вивчає проблеми соцуправління / За заг. ред. В.В. Буреги, О.В. Мазурика. – [3-тє вид., допов. та переробл.]. – Донецьк : ДонДУУ, 2006. – С. 173-194.

2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посіб. / Є.В. Сірий. – К. : Атака, 2004. – С. 24-37.

3. Черниш Н. Соціологія : курс лекцій. – [3-тє вид., перероб. i доп.]. – Львів : Кальварiя, 2003. – С. 177-200.

Додаткова

4. Кон И.С. Социология личности / И.С. Кон. – М. : Политиздат, 1967. – 383 с.

5. Паршина Т.О. Структурная модель социально-психологической адаптации человека / Т. О. Паршина // СОЦИС. – 2008. – №8. – С. 100-105.

6. Чернін І.М.Соціологія: Загальний аспект теорії і практики : навч.-метод. посібник / І.М. Чернін, Н.С. Скок. – Донецьк : ДонДУУ, 2006. –
С. 51-57.

Теми повідомлень

1. Ієрархічна структура особистості.

2. Психодинамічна теорія особистості З.Фрейда.

3. Аналітична теорія особистості К.Юнга.

4. Гуманістична теорія особистості К.Роджерса, А.Маслоу.

5. Когнітивна теорія особистості Дж.Келлі.

6. Діяльнісна теорія особистості С.Л.Рубінштейна, А.М.Леонтьєва.

План проведення семінарського заняття за темою 6

«Девіантна поведінка та соціальний контроль»

Питання для обговорення

1. Поняття і види девіантноїповедінки.

2. Теорії і соціальні концепції девіації.

3. Поняття соціальної норми та соціального контролю

Рекомендована література

Основна

1. Добреньков В.И, Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т. 11. Культура и религия / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 3-425.

2. Семашко О., Піча В. Соціологія культури : навч. посібник / О.М. Семашко, Я.М. Піча, 0.І. Погорілий та ін.; за ред. О.М. Семашка, В.М. Піні. – К.: Каравела, Львів: Новий Світ-2000, 2002. – С. 9-81.

Додаткова

3. Звездин В.Я. Социология культуры : учеб. пособие по спецкурсу / В.Я. Звездин. – Пермь, 2003. – 148 с.

4. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: учеб. пособие для студентов вузов / Л.Г. Ионин. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Логос, 2000. – 431 с.

Теми повідомлень

1. Пояснення причин девіації з позицій біологічних підходів.

2. Трактування причин девіантної поведінки Е.Дюркгеймом.

3. Пояснення девіантної поведінки теорією структурної напруженості.

4. Особливості девіації у суспільствах перехідного періоду.

План проведення семінарського заняття за темою 7

«Соціологія конфлікту»

Питання для обговорення

1. Предмет і категорії соціології конфлікту. Історія становлення соціології конфлікту.

2. Структура, функції, причини і механізм соціального конфлікту.

3. Попередження і розв’язання конфліктів.

Рекомендована література

Основна

1. Соціологія / За заг. ред. В.П. Андрущенко, М.І. Горлача. – [3-тє вид. перероб і доп.]. – К.; Харків : «Глобус», 1998. – С. 310-331.

2. Черниш Н. Соціологія : курс лекцій. – [3-тє вид., перероб. i доп.]. – Львів : Кальварiя, 2003. – С. 255-298.

Додаткова

5. Рубин Д., Пруйт Д., Ким С.Х. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001.

6. Козер. Л. Функции социального конфликта. – М.: Идея-Пресс, 2000.

 

Теми повідомлень

1. Конфлікт і порозуміння в системі соціальної взаємодії.

2. Сучасні концепції соціального конфлікту.

3. Внутрішньоособистісні конфлікти й гармонія особистості.

4. Міжособистісні конфлікти й порозуміння.

5. Групові конфлікти й порозуміння.

6. Конфлікти й способи їх врегулювання в різних сферах суспільства.

7. Людина в полі конфлікту: стилі поведінки.

План проведення семінарського заняття за темою 8

«Соціологія сім’ї»

Питання для обговорення

1. Визначення сім’ї та шлюбу. Історичні форми шлюбів та типологія сім’ї.

2. Функції сім’ї. Сучасні й постсучасні типи сім’ї та сімейно-шлюбні відносини.

3. Сучасні проблеми української сім’ї.

Рекомендована література

Основна

1. Соціологія: Навч. посібник для тих, хто вивчає проблеми соцуправління / За заг. ред. В.В. Буреги, О.В. Мазурика. – [3-тє вид., допов. та переробл.]. – Донецьк : ДонДУУ, 2006. – С. 266-281.

2. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. – М. : Изд-во МГУ; Изд-во Междунар. ун-та бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996. –
С. 21-92.

Додаткова

3. Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1998. – 272 с.

4. Закон Украины «Об Общегосударственной программе «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2016 года» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rus/order/?id=798200

5. Конвенция ООН о правах ребёнка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.good.cnt.ru/family/ConUN-ChR.htm

6. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2947-14.

 

Теми повідомлень

1. Дослідження сім’ї у символічному інтеракціонізмі.

2. Історичні зміни інституту сім’ї і перспективи у ХХI ст.

3. Соціальні проблеми стосунків між поколіннями.

4. Мотиви розлучень.

 

План проведення семінарського заняття за темою 9

«Соціальна політика і соціальне управління»

Питання для обговорення

1. Сутність соціальної політики, її основні напрямки і функції.

2. Поняття. предмет і зміст соціального управління.

3. Поняття адекватності. Сутність і зміст соціально-адекватного управління.

Рекомендована література

Основна

1. Соціологія: Навч. посібник для тих, хто вивчає проблеми соцуправління / За заг. ред. В.В. Буреги, О.В. Мазурика. – [3-тє вид., допов. та переробл.]. – Донецьк : ДонДУУ, 2006.

Додаткова

2. Бурега В.В. Социально-адекватное управление: концептуализация модели : [монография] / Бурега Валерий Васильевич. – Донецк : ДонГУУ, 2005. – 171.

3. Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность: Учеб. для вузов. – М.: Изд-во Академпроект, 2006. – 544 с.

4. Бабосов Е.М. Социология управления: Учеб. пособие для студ. вузов. – 2-е изд., стереотип. – Мн.: ТетраСистемс, 2001. – 288 с.

Теми повідомлень

1. Сутність теоретичних і практичних основ управління Ф.У. Тейлора.

2. Зміст теорії «адміністративної школи управління» французького підприємця А. Файоля.

3. Сутність і зміст «теорії бюрократії» М. Вебера.

4. Зміст концепції «людських відносин» американського соціолога й психолога Е. Мейо.

5. Зміст «концепції людських ресурсів» американського соціального психолога Д. Мак-Грегора.

6. Зміст соціологічних проблем управління, розроблених американським соціологом Т. Парсонсом.

7. Сутність та особливості теорії управління, розробленої російським філософом і соціологом О.О. Богдановим.

8. Особливості структурно-функціонального аналізу теорії управління
Р. Мертона.

9. Зміст і відмінність системного й ситуаційного підходів до управління.

6. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

Самостійна робота є важливим елементом всієї системи підготовки у вищому навчальному закладі і сприяє кращому засвоєнню та ефективному опануванню навчального матеріалу. До самостійної роботи належать такі види робіт, які студенти виконують під час підготовки до всіх аудиторних занять, у процесі підготовки індивідуальних або аудиторних завдань, навчально-пошукової або науково-дослідної діяльності, незалежно від того, чи проводиться вона без участі або за умов консультування викладачем поза розкладом або за розкладом, що регламентує самостійну підготовку.

Самостійна робота студентів є основною формою оволодіння знаннями у вільний від аудиторних занять час. З дисципліни «Соціологія» рекомендуються такі види самостійної роботи: самостійне вивчення й поглиблене опрацювання певних розділів дисципліни та окремих питань; вивчення матеріалу лекцій за конспектами, підручниками і спеціальною літературою; виконання домашніх завдань при підготовці до семінарських занять; виконання індивідуальних завдань; виконання творчих завдань; підготовка до контрольних робіт та модульного тестування; написання рефератів; підготовка доповідей на студентських наукових конференціях.

Мета самостійної роботи з дисципліни «Соціологія» – поглибити, узагальнити, систематизувати одержані під час лекцій опорні знання. Під час самостійної роботи студент має опрацювати спеціальну термінологію, з якою він ознайомитися під час вивчення відповідних тем дисципліни. Виконання такого завдання передбачає ознайомлення з трактуванням цих термінів у довідково-інформаційних джерелах. Знайдені варіанти тлумачення термінів студент занотовує у спеціальний словник. Після кожного вивченого змістового модуля студент опрацьовує і заносить у словник нові терміни. Виконані студентом самостійні завдання дозволяється використовувати як допоміжні матеріали під час проведення підсумкового контролю.

 


 

Зміст самостійної роботи студентів та форми контролю

№ з/п Найменування змістових модулів Види та зміст самостійної роботи Вимоги до знань та вмінь Форми контролю
  Заліковий модуль 1. Соціологія як наука
Змістовий модуль 1. Соціологія як наука про суспільство. Опанування літератури. Складання таблиці «Головні напрями розвитку соціології XIX-XX століття» та словничка Знати теоретичні та соціальні передумови виникнення соціології, класичний період її розвитку, напрямки і проблеми сучасної західної соціології, засвоїти об’єкт, предмет, структуру та функцiї соцiологiї. Вміти, на основі набутих знань та аналізу опанованої літератури, орієнтуватися у напрямках і проблемах сучасної соціології Усне опитування; перевірка таблиці, словничка
Змістовий модуль 2. Соціологічна теорія суспільства Опанування літератури. Складання таблиці «Типологія суспільств» та словничка Знати стадії розвитку суспільства, соціальну організацію суспільства, її складові і механізми, основні ознаки суспільства. Вміти, на основі аналізу опанованої літератури, використовуючи базові ознаки і типологію суспільства, визначати тип суспільства Усне опитування; перевірка таблиці, словничка
Змістовий модуль 3. Соціальна структура і соціальна стратифікація Опанування літератури. Підготування повідомлень, складання словничка Знати окремi проблеми теорiї класiв, соцiальної стратифiкацiї та мобiльностi. Вміти, на основі аналізу опанованої літератури, використовуючи критерії класифікації та ознаки соціальних інститутів та спільнот, визначати їх функції в конкретному суспільстві Усне опитування; перевірка словничка
Соцiологiчні дослідження: поняття, види, методи проведення Опанування літератури. Складання словничка, підготовка до контрольного тестування за зал. мод. Знати методику проведення конкретного соцiологічного дослiдження. Вміти інтерпретувати і використовувати у професійній діяльності та повсякденному житті знання з емпіричної соціології, а також у процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного соціологічного дослідження, визначити характеристики суспільної реальності Заслуховування доповідей; перевірка словничка; контрольне тестування за результатами першого зал. мод.
  Заліковий модуль 2 . Спеціальні та галузеві соціології
Змістовий модуль 4. Особистість і суспільство: типи взаємодії Опанування літератури. Написання есе, складання словничка Знати основні теорії особистості, її структури, усвідомити сутність процесу соціалізації особистості. Вміти, на основі аналізу результатів самоспостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, встановлювати власний соціальний статус, соціальний статус учасників спільної діяльності Опитування; заслуховування есе; перевірка словничка  
Змістовий модуль 5. Девіантна поведінка та соціальний контроль Опанування літератури. Підготовка рефератів, складання словничка Знати основні теорії девіантної поведінки, усвідомити сутність процесу соціалізації особистості. Вміти, на основі аналізу літератури, використовуючи базові ознаки і типологію девіантної поведінки, визначати її рівень та особливості у суспільстві Експрес-опитування; заслуховування і захист рефератів; перевірка словничка
Змістовий модуль 6. Соціологія конфлікту Опанування літератури. Складання словничка Знати. предмет і категорії соціології конфлікту. Історію становлення соціології конфлікту. Структуру, функції, причини і механізм соціального конфлікту. Вміти пояснювати актуальні і складні процеси і явища сучасного суспільства, визначати, попереджувати та розв’язувати конфлікти. Усне опитування; перевірка словничка  
Змістовий модуль 7. Соціологія сім’ї та шлюбу Опанування літератури. Підготовка доповідей, складання словничка Підготовка до поточної контрольної роботи Знати теоретичний матеріал стосовно соціологічного розуміння сім’ї, типології сім’ї, проблем сучасної сім’ї,про стан сім’ї у суспільстві, співвідношенні сім’ї з іншими соціальними інститутами, роль сім’ї у стабілізації соціальної структури, сімейно-шлюбні відносини, сучасні проблеми української сім’ї та заходи демографічної політики. Вміти розбиратися у протилежних наукових концепціях пояснення сучасних тенденцій сім’ї, розрізняти їх у суспільній думці, побутових трактуваннях і точках зору Заслуховування доповідей і повідомлень; поточне тестування; перевірка словничка
Змістовий модуль 9. Соціальна політика і соціальне управління Опанування літератури, складання словничка Знати поняття, предмет і зміст соціального та соціально-адекватного управління, методологічні підходи до осмислення і дослідження управління з точки зору системи категорій соціології управління, основні методи соціального управління, проектування і планування. Вміти, на основі аналізу літератури, використовуючи соціологічний інструментарій, застосовувати основні методи соціального управління у трудовому колективі, а також методи соціального проектування і планування. Усне опитування; перевірка словничка
             

 

 


 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.011 с.)