ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Уклала: ст. викладач Саницька А.О.Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри природничо- математичних дисциплін Протокол № _______________ від "___"_____________2013 р. Зав.кафеди ____________________

доц. Федина Л.О.

 

Львів­ - 2013
Пояснювальна записка

Одним із основних завдань економічного аналізу є моделювання розвитку економічних явищ. Для точнішого аналізу цих явищ дослідники часто намагаються їх спрогнозувати, передбачити значення економічних показників у майбутньому або запропонувати дії, які б змінили протікання явища у бажаному напрямку. Процес прийняття таких науково-обгрунтованих рішень тісно пов’язаний з визначенням кількісних співвідношень між економічними показниками та складанням моделі за економічним явищем. Застосування до моделей економічних явищ математико-статистичнгого аналізу дає змогу точніше виявити найважливіші риси економічного явища і дослідити механізм його розвитку.

Галузь економічної науки, яка вивчає методи кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними процесами та явищами, методи оптимізації показників, називається математичним моделюванням. Економіко-математичне моделювання належить до провідних дисциплін у фундаментальній підготовці бакалаврів і спеціалістів з економіки.

Для вивчення економіко-математичного моделювання необхідно володіння основними поняттями економічної теорії, вищої математики, економічної та математичної статистики, інформатики та комп’ютерної техніки.

Метою дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі. Оптимізаційні методи та моделі» є формування сучасного економічного мислення та спеціальних знань з використанням системного та процесного аналізу, різних методів економіко-математичного аналізу як складової підтримки прийняття рішень щодо економічних об’єктів різної складності та організації.

В процесі вивчення предмету «Оптимізаційні методи і моделі» студенти заочної форми навчання спеціальностей «Облік і аудит» та «Міжнародна економіка» виконують контрольну роботу, яку подають в інститут у термін, передбачений навчальним планом .


Контрольна робота складена на основі програми курсу «Економіко-математичні методи і моделі. Оптимізаційні методи та моделі». Вона містить 20 варіантів.

 
 

 


Контрольну роботу слід виконувати самостійно і лише після того, як опрацьовано відповідний теоретичний матеріал. Так як кожній темі відповідає задача, то контрольну роботу слід виконувати поступово по ходу вивчення матеріалу. При розв’язуванні потрібно обґрунтувати кожен крок розв’язку, виходячи з теоретичних основ курсу. Розв’язання повинно бути доведене до кінцевої відповіді.

Тематичний план дисципліни

“Оптимізаційні методи та моделі”

№ з/п Назва розділів і тем Кількість годин
всього ауд. лек. практ. СР
Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання еконо-міки.    
Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі.    
Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв’зу-вання. 3. 1. Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування.    
3.2. Симплексний метод розв’я-зування задач лінійного програ-мування.  
3.3. Метод штучного базису.  
Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач.      
Тема 5. Транспортна задача. Постановка, методи розв’зання та аналізу.    
Тема 6. Цілочислове програмування.        
Тема 7. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем.        
Тема 8. Елементи теорії ігор.        
  Всього:

Програма дисципліни “Оптимізаційні методи та моделі”

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.255.5 (0.005 с.)