ТОП 10:

ІІ. Організація професійного навчання2.1. Для організації професійного навчання безробітних та їх проживання в період такого навчання територіальний орган здійснює відбір навчальних закладів відповідно доПорядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за № 843/23375.

2.2. У разі виявлення бажання зареєстрованим безробітним пройти професійне навчання територіальний орган за місцем реєстрації особи як безробітної укладає договір з безробітним та видає йому направлення на професійне навчання до навчального закладу за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Безробітний зараховується до навчального закладу на підставі направлення на професійне навчання.

2.3. Територіальний орган для проходження професійного навчання направляє безробітного до закладів охорони здоров'я для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, якщо правила прийому до професійно-технічних і вищих навчальних закладів вимагають надання відповідної довідки.

У разі направлення безробітних на професійне навчання за професіями, для набуття яких відповідно до чинного законодавства вимагається попередній медичний та наркологічний огляд, відшкодовуються витрати для проходження такого огляду. Для цього територіальні органи укладають договори з відповідними закладами охорони здоров’я.

2.4. У разі направлення безробітного на професійне навчання до навчального закладу, що розташований не за місцем реєстрації його як безробітного та/або не за місцем реєстрації його місця проживання чи перебування, такий безробітний забезпечується місцем проживання на період навчання, йому видається направлення на проживання за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та компенсуються витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку за добу до початку навчання та за добу, що настає після закінчення навчання.

У разі направлення безробітного на професійне навчання йому компенсуються витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку за кожен день навчання.

Безробітному компенсуються витрати на проїзд транспортом загального користування (в тому числі міським) (крім таксі) на підставі квитків або довідки транспортного підприємства про вартість проїзду при відсутності квитків, табеля відвідування занять безробітним за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, маршрутного листа за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, та у разі компенсації проїзду до місця проходження виробничого навчання (практики) відповідно до витягу з наказу навчального закладу про направлення його на виробниче навчання (практику).

2.5. Професійне навчання безробітних здійснюється за денною формою.

2.6. Строк професійного навчання безробітних визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців.

2.7. Професійне навчання безробітних може здійснюватися на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом. У такому разі сплачується вартість навчання пропорційно кількості безробітних.

2.8. Для організації професійного навчання, проживання безробітних навчальні заклади, з якими укладено договір про професійне навчання безробітних, подають територіальному органу:

робочі навчальні плани та робочі навчальні програми, кошториси витрат на професійне навчання, у разі потреби кошториси витрат на проживання - не пізніше трьох робочих днів до початку занять. Кошториси витрат на професійне навчання складаються відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491;

копії наказів про зарахування безробітних - протягом п'яти робочих днів після початку занять;

акт приймання-передачі наданих послуг з професійного навчання, проживання безробітних, рахунок на оплату навчання, проживання - для проведення щомісячних фінансових розрахунків;

табель відвідування занять безробітними - протягом трьох робочих днів місяця наступного за звітним;

копії наказів про відрахування безробітних, протоколів засідань державної кваліфікаційної комісії, державної екзаменаційної комісії, що є підставою для проведення остаточних фінансових розрахунків - протягом п'яти робочих днів після закінчення навчання.

У разі дострокового відрахування безробітних, направлених до навчального закладу на професійне навчання, навчальний заклад протягом п'яти робочих днів з дня відрахування подає територіальному органу копії наказів про їх відрахування.

2.9. Територіальні органи здійснюють контроль за виконанням робочих навчальних планів та робочих навчальних програм, індивідуальних програм стажування, дотриманням строків навчання безробітних, умов навчання, проживання.

2.10. У разі припинення безробітним професійного навчання без поважних причин або відмови працювати за одержаною професією (спеціальністю) безробітний відшкодовує територіальному органу, який уклав з ним договір на професійне навчання, суму витрат на професійне навчання, проїзд до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямку, проживання у період навчання.

Поважними причинами дострокового припинення безробітним професійного навчання вважаються:

працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту) або забезпечення роботою самостійно;

поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;

набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням), застосування судом примусового лікування особи;

подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;

смерть безробітного або визнання його за рішенням суду померлим або безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;

подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про умови і характер праці;

стан здоров’я безробітного, який має медичні протипоказання щодо продовження навчання за професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) або працевлаштування за набутою професією (спеціальністю), що підтверджено документально;

призначення безробітній жінці допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість;

призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

отримання повістки про призов на навчальні або перевірочні та спеціальні збори у Збройні Сили згідно із Законом України "Про загальний військовий обов’язок і військову службу";

призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

інші причини, що не залежать від безробітного, підтверджені документально.

2.11. Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами безробітні отримують документи державного зразка:

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації - за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних за робітничими професіями;

диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації), диплом спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації) - за результатами перепідготовки безробітних з вищою освітою;

свідоцтво про підвищення кваліфікації - за результатами підвищення кваліфікації безробітних з вищою освітою.

Після завершення підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення безробітні отримують посвідчення, а після завершення стажування, професійного навчання безробітних у роботодавця - замовника кадрів - довідку.

Слухачам, які навчалися з професій, пов’язаних із роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом із свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на зазначених об’єктах.

2.12. Про період професійного навчання безробітного навчальним закладом вноситься запис до його трудової книжки (за наявності) або видається довідка.

2.13. Безробітним, які проходили професійне навчання за рахунок коштів Фонду, повторне направлення на перепідготовку може бути здійснено лише через 6 місяців перебування в статусі зареєстрованого безробітного в територіальному органі після закінчення попереднього навчання, а на підвищення кваліфікації - через 3 місяці.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.209.82.74 (0.005 с.)