ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

(для студентів напрямів підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” та

6.030601 “Менеджмент організацій” заочної форми навчання)

 

 

Затверджено Затверджено

на засіданні кафедри на НМР Академії

«Економічна теорія та фінанси» Протокол № __ від _____________

Протокол № __ від ___________р.

 

Макіївка 2013


УДК 330.322 (076.5)

 

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочного відділення з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів напрямів підготовки 6.030501 “Економіка підприємства” та 6.030601 “Менеджмент організацій” заочної форми навчання) / Уклад.: Н.І.Яркова, Г.Ю.Руденок. – Макіївка: ДонНАБА, 2013.– 28 с.

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» призначені для студентів напрямів підготовки 6.030501 “Економіка підприємства” та 6.030601 “Менеджмент організацій” заочної форми навчання. Вони містять контрольну роботу, в якій наведені теоретичні питання і практичні завдання, які студенти повинні виконати, основні вимоги до їх написання і оформлення, критерії оцінки контрольної роботи, список рекомендованої літератури з курсу.

 

Укладачі: Н. І. Яркова, к. е. н., доц. кафедри «Економічна теорія та фінанси»

Г. Ю. Руденок, к.е.н., доц. кафедри «Економічна теорія та фінанси»

 

 

Рецензент: Н.Ю. Голуб, к.е.н., доц. кафедри «Економічна теорія та фінанси»

Н.Б.Паліга, к.е.н., доц. кафедри «Економіка підприємства»

 

 

Відповідальний

за випуск: Г.Ю. Руденок, к.е.н., доц. кафедри «Економічна теорія та фінанси»


 

ЗМІСТ

1. Вступ  
2. Вимоги до виконання і оформлення контрольної роботи  
3. Рекомендації до вибору варіанту контрольної роботи  
Контрольна робота  
Теоретичні питання  
Практичне завдання  
4. Критерії оцінки контрольної роботи  
5. Список рекомендованої літератури з курсу  
Додатки  

 

 


ВСТУП

 

 

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни «Бухгалтерський обілк».

Мета виконання контрольної роботи – систематизувати, закріпити і розширити отримані студентами теоретичні і практичні знання з професійно-орієнтованої дисципліни «Бухгалтерський облік».

Виконана контрольна робота повинна показати, як добре студент:

- володіє знаннями і може застосовувати їх у практичних умовах;

- при використанні літературних джерел вміє робити узагальнення та висновки;

- використовує у роботі облікову інформацію в управлінні виробництвом;

- оволодів методикою відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності.

Завдання для контрольних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» містять вимоги до виконання і оформлення контрольної роботи, рекомендації до вибору варіанту контрольної роботи, критерії оцінки контрольної роботи, список рекомендованої літератури з курсу.

 


КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 

Номера теоретичних питань знаходяться на перехресті першої букви прізвища те першої букви ім’я.

 

Перша буква прізвища   Перша буква ім’я А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О  
А 1,29 2,30 3,31 4,32 5,33 6,34 7,35 8,36 9,37 10,38 11,39 12,40 13,22 14,23 П
Б 15,24 16,25 17,26 18,27 19,28 20,29 21,30 22,31 23,32 24,33 25,34 26,35 27,36 28,37 Р
В 29,38 30,39 31,40 1,32 2,33 3,34 4,35 5,36 6,37 7,38 8,39 9,40 1,10 2,11 С
Г 3,12 4,13 5,13 6,14 7,15 8,16 9,17 10,18 11,19 12,20 13,21 14,22 15,23 16,24 Т
Д 17,25 18,26 19,27 20,28 21,29 22,30 23,31 24,32 25,33 26,34 27,35 28,36 29,37 30,38 У
Е 31,39 32,40 1,33 2,34 3,35 4,36 5,37 6,38 7,39 8,40 1,9 2,10 3,11 4,12 Ф
Ж 5,13 6,14 7,16 8,17 9,18 10,19 11,20 12,21 13,22 14,23 15,24 16,25 17,26 18,27 Х
З 19,28 20,29 21,30 22,31 23,32 24,33 25,34 26,35 26,36 27,37 28,38 29,39 30,40 1,31 Ц
І 2,32 3,33 4,34 5,35 6,36 7,37 8,38 9,39 10,40 1,11 2,12 3,13 4,14 5,15 Ч
К 5, 32 6,17 8,18 9,19 10,20 11,21 12,22 13,23 14,24 15,25 16,26 17,27 18,28 19,29 Ш
Л 20,30 21,31 22,32 23,33 24,34 25,35 26,36 27,37 28,38 29,39 30,40 1,31 2,32 3,35 Щ
М 4,36 5,37 6,38 7,39 8,40 9,39 10,38 11,37 12,36 13,35 14,34 15,33 16,32 17,31 Є
Н 18,30 19,29 19,28 18,27 14,21 15,22 16,28 17,29 18,30 19,31 20,32 21,33 24,34 25,39 Ю
О 26,40 1,40 2,39 3,38 4,37 5,36 6,35 7,34 8,35 9,36 10,37 11,31 12,40 13,39 Я
  П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Є Ю Я  

 

1. Предмет бухгалтерського обліку, його найважливіші об'єкти.

2. Історичний характер предмета бухгалтерського обліку.

3. Господарські процеси як об'єкти бухгалтерського обліку, їх класифікація за стадіями обігу.

4. Поняття про господарські операції.

5. Господарські засоби як об'єкти бухгалтерського обліку, їх класифікація за складом і розміщенням, джерелами створення і цільовому призначенню.

6. Метод бухгалтерського обліку.

7. Елементи методу бухгалтерського обліку: документація, оцінка і калькуляція, бухгалтерські рахунки і подвійний запис, інвентаризація, бухгалтерський баланс і бухгалтерська звітність.

8. Поняття про бухгалтерський баланс. Будова і зміст бухгалтерського балансу: актив і пасив, статті балансу.

9. Основа побудови бухгалтерського балансу.

10. Використання балансу в управлінні підприємством. Зміни в балансі під впливом господарських операцій. Типи змін в балансі.

11. Рахунки бухгалтерського обліку, їх поняття. Будова рахунків і їх структура. Рахунки активні і пасивні. Забалансові рахунки.

12. Суть подвійного запису на рахунках. Обґрунтування подвійного запису, його контрольне значення.

13. Кореспонденція рахунків, бухгалтерські записи, їх види.

14. Застосування в бухгалтерському обліку систематичного і хронологічного запису. Журнал хронологічної реєстрації господарських операцій.

15. Синтетичний та аналітичний облік на рахунках.

16. Поняття про субрахунки. Види аналітичних рахунків. Використання контокорентних карток і карток кількісно-сумового обліку.

17. Взаємозв'язок між синтетичним та аналітичним обліком; його контрольне значення.

18. Взаємозв'язок між рахунками та статтями балансу. Зведення даних поточного обліку. Оборотні відомості по синтетичним та аналітичним рахункам, їх контрольне значення.

19. План рахунків бухгалтерського обліку. 10 класів рахунків.

20. Значення класифікації рахунків, класифікація рахунків по відношенню до балансу і за економічним змістом.

21. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

22. Принципи побудови планів рахунків в Україні та закордонних країнах.

23. Види оцінок активів підприємства. Калькуляція. Способи формування калькуляції.

24. Первинне спостереження в обліку, залежність його програми від мети та задач обліку.

25. Документація, Ії суть і значення. Роль документів в бухгалтерському обліку, аудиті, в оперативній роботі по організації діяльності підприємства.

26. Поняття про машинні носії первиних облікових даних. Автоматична реєстрація первинних даних, їх документальне оформлення.

27. Види бухгалтерських документів, їх класифікація. Вимоги до їх змісту та оформленню. Реквізити документів.

28. Положення про документальне забезпечення і записах в обліку. Стандартизація та уніфікація бухгалтерських документів, зберігання документів.

29. Інвентаризація як спосіб первинного спостереження і документування господарських операцій, контроль за збереженням власності підприємств і уточнення показників поточного бухгалтерського обліку.

30. Облікові регістри, їх суть і значення. Класифікація облікових регістрів. Типові форми облікових регістрів, стандартизація і уніфікація їх.

31. Помилки в облікових регістрах і способи їх визначення і виправлення.

32. Форми бухгалтерського обліку (облікові системи): меморіально-ордерна, журнально-ордерна, спрощена. Особливості реалізації.

33. Форми обліку в умовах комп’ютеризації шляхом утворення автоматизованих робочих місць.

34. Поняття про організацію бухгалтерського обліку і управління бухгалтерським обліком в Україні. Раціональна організація бухгалтерського обліку.

35. Організаційні форми побудови бухгалтерського обліку. Децентралізована і централізована форми побудови бухгалтерського обліку.

36. Структура і функції облікового апарату.

37. Фінансовий і управлінський облік: мета, порівняльна характеристика, галузь використання інформації, що готується.

38. Бухгалтерія - як самостійна структурна частина підприємства, її функції та задачі.

39. Обов'язки, права і відповідальність головного бухгалтера, та робітників бухгалтерії.

40. Система нормативного регулювання фінансового обліку в Україні.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Підготувати для взаємоповязаних задач № 1, 2, 3 реєстраційний журнал господарських операцій та схеми синтетичних рахунків.

Записати в схеми рахунків заводу «Арсенал» залишки на 30 листопада р. по рахунках:

Допоміжна

1. Павленко Н. С. На допомогу бухгалтеру-початківцю: 104 бліц-уроки. — 2-ге вид., перероб. і допов / Н. С.Павленко. -X.: Фактор, 2000р. — 157 с.

2. Нові національні стандарти в Україні. – К.: ЦНТЕІ, 2000

3. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. -Житомир: ЖІТІ, 2001р. - 576 с.

4. Баранцева П.П. «Нормативне-правове забезпечення бухгалтерського обліку в Україні » / П.П.Баранцева.- Луганськ: «Лугань», 2000р. – 272 с.

5. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие / В.Н.Сердюк. – 2-е изд., изм. и доп. – Донецк: ДонГУ, 2000р.

6. Шеломков В.А. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность / В.А.Шеломков. – Харьков: ООО Центр “Консульт”, 2012р.

7. Юровский Б.С. Бухгалтерский учет прибылей и убытков / Б.С.Юровский. – Харьков: ООО Центр “Консульт”, 2012р.


Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

(для студентів напрямів підготовки 6.030501 “Економіка підприємства” та

6.030601 “Менеджмент організацій” заочної форми навчання)

 

Укладачі:

 

ЯРКОВА Ніна Іванівна

РУДЕНОК Ганна Юріївна

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

(для студентів напрямів підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” та

6.030601 “Менеджмент організацій” заочної форми навчання)

 

 

Затверджено Затверджено

на засіданні кафедри на НМР Академії

«Економічна теорія та фінанси» Протокол № __ від _____________

Протокол № __ від ___________р.

 

Макіївка 2013


УДК 330.322 (076.5)

 

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочного відділення з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів напрямів підготовки 6.030501 “Економіка підприємства” та 6.030601 “Менеджмент організацій” заочної форми навчання) / Уклад.: Н.І.Яркова, Г.Ю.Руденок. – Макіївка: ДонНАБА, 2013.– 28 с.

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» призначені для студентів напрямів підготовки 6.030501 “Економіка підприємства” та 6.030601 “Менеджмент організацій” заочної форми навчання. Вони містять контрольну роботу, в якій наведені теоретичні питання і практичні завдання, які студенти повинні виконати, основні вимоги до їх написання і оформлення, критерії оцінки контрольної роботи, список рекомендованої літератури з курсу.

 

Укладачі: Н. І. Яркова, к. е. н., доц. кафедри «Економічна теорія та фінанси»

Г. Ю. Руденок, к.е.н., доц. кафедри «Економічна теорія та фінанси»

 

 

Рецензент: Н.Ю. Голуб, к.е.н., доц. кафедри «Економічна теорія та фінанси»

Н.Б.Паліга, к.е.н., доц. кафедри «Економіка підприємства»

 

 

Відповідальний

за випуск: Г.Ю. Руденок, к.е.н., доц. кафедри «Економічна теорія та фінанси»


 

ЗМІСТ

1. Вступ  
2. Вимоги до виконання і оформлення контрольної роботи  
3. Рекомендації до вибору варіанту контрольної роботи  
Контрольна робота  
Теоретичні питання  
Практичне завдання  
4. Критерії оцінки контрольної роботи  
5. Список рекомендованої літератури з курсу  
Додатки  

 

 


ВСТУП

 

 

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни «Бухгалтерський обілк».

Мета виконання контрольної роботи – систематизувати, закріпити і розширити отримані студентами теоретичні і практичні знання з професійно-орієнтованої дисципліни «Бухгалтерський облік».

Виконана контрольна робота повинна показати, як добре студент:

- володіє знаннями і може застосовувати їх у практичних умовах;

- при використанні літературних джерел вміє робити узагальнення та висновки;

- використовує у роботі облікову інформацію в управлінні виробництвом;

- оволодів методикою відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності.

Завдання для контрольних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» містять вимоги до виконання і оформлення контрольної роботи, рекомендації до вибору варіанту контрольної роботи, критерії оцінки контрольної роботи, список рекомендованої літератури з курсу.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.012 с.)