ТОП 10:

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Загальна характеристика господарського права. Господарські правовідносини. Господарське законодавство.

Предмет, методи та суб'єкти господарського права, поняття господарського права як самостійної галузі права; господарська діяльність: поняття, види; господарські правовідносини, їх ознаки, особливості і види; господарське законодавство: поняття, ознаки, види, особливості; система та інститути господарського законодавства.

Самостійна робота №1 (2год.)

1. Ознайомитись із Розділом 1 ГКУ.

2. Які статті Конституції України прямо чи непрямо стосуються господарської діяльності?

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності.

Поняття, ознаки та принципи підприємницької діяльності; види, суб’єкти, організаційні форми підприємництва; права та відповідальність підприємців.

Самостійна робота № 2 ( 2год.)

1. Розвиток правового регулювання підприємницької діяльності в Україні.

2. Ознайомитись із змістом Глави 4 ГКУ

3. Науково-теоретичні концепції регулювання підприємницької діяльності.

4. Розмежування підприємницької діяльності з іншими видами діяльності.

5. Сутність підприємництва в його сучасному розумінні.

Семінарське заняття № 1 ( 2 год.) Тема 1., Тема 2.

Тема 3 Правове становище підприємств.

Поняття підприємства як організаційної форми господарювання; види та організаційно-правові форми підприємств; організаційна структура та управління підприємством; загальні основи правового статусу підприємств, особливості правового статусу окремих видів підприємств: правове становище державного підприємства, комунального унітарного підприємства, підприємства колективної власності, приватного підприємства. Реєстрація п-ств.

Самостійна робота № 3 ( 2 год.)

1. Ознайомитись з Главами 6-8 ГКУ, 10-13 ГКУ

2. Проблеми визначення статусу малого підприємств та надання йому пільг.

3. Порядок реєстрації СПД.

4. Внесення змін та доповнень до установчих документів СПД.

5. Особливості реєстрації СПД, що створюються за участю іноземних учасників.

Тема 4. Правовий статус господарських товариств.

Поняття та види господарських товариств; загальні засади правового статусу господарських товариств: створення, функціонування, припинення діяльності; майно та майнові права у господарських товариствах; права та обов’язки учасників господарського товариства; управління господарським товариством. Особливості правового становища акціонерних товариств,їх види, правове становище товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариства

Самостійна робота № 4( 2 год.)

1. Ознайомитись з Главою 9 ГКУ, Главою 8 ЦКУ, ЗУ «Про Акціонерні товариства»

2. Чи збігається трактова терміну господарське товариство в Господарському та цивільному кодексі. Те ж питання по кожному з видів товариств.

3. Установчі документи господарських товариств.

4. Порядок реєстрації господарських товариств.

5. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Семінарське заняття № 2 ( 2 год.)Тема 3,Тема 4.

Тема 5 Правове становище некомерційних суб’єктів господарського права.

Поняття некомерційної господарської діяльності; організаційні форми некомерційної господарської діяльності; регулювання некомерційної господарської діяльності.

Самостійна робота № 5 ( 2 год.)

1. Ознайомитись з Главою 5 ГКУ.

2. Які ще законодавчі акти регулюють некомерційну господарську діяльність? Навести 5 прикладів.

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ

Умови визначення навчального рейтингу

Робота в триместрі - 70 балів

Залік - 30 балів

Види робіт Кількість Максимальна кількість балів за 1 Умови нарахування балів Разом
Семінари Активність на семінарських (практичних) заняттях: змістовна відповідь – 3 бали доповнення по суті – 2, незначне доповнення - 1
Проміжний контроль Письмовий тест з 10 завдань, кожне правильно розв’язане завдання оцінюється в 1 бал
Самостійна підготовка кейсу Кейс (до 2 стор.) Має відповідати проблематиці курсу і базуватись на лекційних матеріалах.
Індивідуальні завдання Завдання для самостійної роботи у вигляді реферату
Залік Письмове підсумкове завдання: Відповідь на 2 теоретичних питання та розв’язання 1 практичного завдання.
Разом      

Мінімальна кількість набраних впродовж триместру балів для допуску до заліку – 35.

 

Викладач: к.е.н., старший викладач Дяковський Д.А.

 

 

Схвалено кафедрою: Протокол № 4 від 10.12.12 р.

Зав. кафедри фінансів І.Г. Лук'яненко

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Загальна характеристика господарського права. Господарські правовідносини. Господарське законодавство.

Предмет, методи та суб'єкти господарського права, поняття господарського права як самостійної галузі права; господарська діяльність: поняття, види; господарські правовідносини, їх ознаки, особливості і види; господарське законодавство: поняття, ознаки, види, особливості; система та інститути господарського законодавства.

Самостійна робота №1 (2год.)

1. Ознайомитись із Розділом 1 ГКУ.

2. Які статті Конституції України прямо чи непрямо стосуються господарської діяльності?

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності.

Поняття, ознаки та принципи підприємницької діяльності; види, суб’єкти, організаційні форми підприємництва; права та відповідальність підприємців.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.006 с.)