ТОП 10:

Фінансовий моніторинг передбачає безперервне проведення фінансової діагностики в певні проміжки часу. 

48. Групування запасів за номенклатурними позиціями здійснюється за допомогою методів:

A) техніко-економічних;

B) евристичних;

C) математичних.

 

49. Надходженнями грошових коштів у результаті операційної діяльності є:

A) реалізація основних засобів та інших необоротних активів;

B) отримання грошових позик;

C) надходження грошових коштів від авторських прав.

 

50. Побудову портфеля цінних паперів на основі активів з високими поточними надходженнями передбачає критерій:

A) забезпечення високих темпів зростання капіталу;

B) забезпечення високих темпів збільшення доходу;

C) забезпечення достатнього ступеня ліквідності портфеля.

 

51. Технології прийняття управлінських рішень - це раціональне поєднання у процесі підготовки, розроблення і реалізації рішень різних моделей, логічних суджень та інтуїції, які ґрунтуються на знаннях і досвіді осіб, які ухвалюють рішення.

 

52. Вибір методів розв’язання управлінських завдань здійснюється на основі:

A) фінансового аналізу

B) економічного аналізу

C) багатокритеріального аналізу

 

53. До інструментарію контролінгу за періодом дії відносяться:

A) аналіз витрат за центрами обліку та звітності;

B) моніторинг і контроль;

C) CVP-аналіз.

 

54. На платоспроможність підприємства впливає центр відповідальності:

A) інвестицій;

B) доходів;

C) витрат.

 

55. Завдання бюджетування полягають у:

A) розробці фінансових показників підприємства для досягнення їм поставлених цілей;

B) узгодження з підрозділами і затверджені планових фінансово-економічних показників;

C) формування нормативної бази.

 

56. Аналіз чутливості прибутку проводять за допомогою показника:

A) Маржинальний доход;

B) Коефіцієнт маржинального доходу;

C) Валовий прибуток.

 

57. Ідеальна модель фінансування оборотних активів передбачає:

A) фінансування активної та половини змінної частини оборотних активів за рахунок власного капіталу та довгострокового залученого капіталу;

B) залучення короткострокових зобов’язань для задоволення тимчасових потреб у фінансуванні;

C) фінансування оборотних активів здійснюється за рахунок короткострокових зобов’язань.

 

58. Надходженнями грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності є:

A) отримання дивідендів;

B) отримання грошових позик;

C) надходження грошових коштів за договорами страхування.

 

59. Оптимізації ризику втрати капіталу при формуванні портфелю цінних паперів приділяється увага критерія:

A) забезпечення раціонального ступеня ризику;

B) забезпечення високих темпів збільшення доходу;

C) забезпечення достатнього ступеня ліквідності портфеля.

 

60. Принцип економічної раціональності системи фінансового моніторингу передбачає:

A) здійснення фінансової діагностики підприємства без особливих труднощів і значних витрат;

B) оперативно реагувати на поведінку конкурентів;

C) корегування планових показників відповідно до нових умов функціонування підприємства.

 

Система ключових показників формується

A) з домінування фінансових показників над нефінансовими

B) з урахуванням фінансових і нефінансових показників

C) без домінування фінансових показників над не фінансовими

 

62. Збалансована система показників містить такі ключові показники:

A) перспектива внутрішніх процесів;

B) рентабельність;

C) прибутковість.

 

63. На прибутковість підприємства впливає центр відповідальності:

A) інвестицій;

B) венчурного бізнесу;

C) витрат.

 

Ключові параметри діяльності підприємства

A) Асортимент продукції

B) Ціни

C) Маржинальний дохід

 

65. Регламент розробки й контролю бюджетів включає:

A) формування й узгодження цільових показників і завдань діяльності підприємства;

B) удосконалення структури підприємства, його бізнес-процесів;

C) формування фінансової структури підприємства з виділенням об’єктів бюджетування.

 

66. Чистий доход визначають як різниця:

A) між валовим доходом і непрямими податками;

B) між чистим прибутком та податком на прибуток;

C) між обсягом продажів та валовими витратами.

 

67. Облікова політика - це обрана підприємством сукупність способів (методичних підходів) ведення внутрішньогосподарського й фінансового обліку (збирання первинних даних, вартісне вимірювання, поточне групування та підсумкове узагальнення фактів господарської діяльності) відповідно до особливостей його господарської діяльності, що застосовуються суб’єктом господарювання на постійній основі впродовж звітного періоду.

 

68. Фінансування за рахунок власного капіталу та довгострокових зобов’язань лише частки постійних оборотних активів передбачає модель:

A) консервативна;

B) агресивна;

C) компромісна.

 

69. Надходженнями грошових коштів у результаті фінансової діяльності є:

A) отримання дивідендів;

B) продаж акцій;

C) отримання грошових позик.

70. Критерій забезпечення достатнього ступеня ліквідності портфеля передбачає:

A) побудову портфеля цінних паперів на основі активів з високими поточними надходженнями;

B) оптимізацію ризику втрати капіталу при формуванні портфелю цінних паперів;

C) швидке реінвестування капіталу в більш вигідні активи.

 

71. Контролінг – це синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, реалізація яких забезпечує вироблення альтернативних підходів у процесі здійснення оперативного й стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства.

 

72. Основні фактори, що впливають на формування фінансової структури:

A) стратегія діяльності підприємства;

B) організаційна структура підприємства;

C) технологічний процес.

 

73. Бюджет – це:

A) технологія управління;

B) план компанії;

C) стратегія підприємства.

 

74. Зв'язок підсистеми, що управляє, з підсистемою, що керує, називається:

A) прямим

B) зворотнім

C) паралельним

 

75. Центр фінансової відповідальності відповідає за:

A) облік установлених для нього показників;

B) виконання планових завдань;

C) початкове споживання ресурсів.

 

76. Бюджет продажу містить :

A) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

B) винагороди за професійні послуги;

C) планові обсяги реалізації продукції.

 

77. Консервативна модель передбачає:

A) фінансування за рахунок власного капіталу;

B) виключно за рахунок короткострокових зобов’язань;

C) залучення короткострокових зобов’язань для задоволення тимчасових потреб у фінансуванні

 

78. Метою складання прогнозного бухгалтерського балансу є:

A) показати наскільки зміниться вартість підприємства в результаті його господарської діяльності впродовж бюджетного періоду;

B) кошторис очікуваних надходжень і виплат грошових коштів у процесі господарської діяльності за бюджетний період;

C) інформація про доходи та витрати підприємства за бюджетний період.

 

79. З’ясування базових цільових установок для складових ділового портфеля підприємства та загальні співвідношення щодо розподілу ресурсів між ними здійснює принцип …….розробки інвестиційного портфеля:

A) багатокритеріальності;

B) оптимальності;

C) цільової відповідності.

 

80. Принцип гнучкості системи фінансового моніторингу полягає в:

A) постійному здійснювані процесу розробки та реалізації фінансової діагностики;

B) корегуванні планових показників відповідно до нових умов функціонування підприємства

C) оперативному реагуванні на поведінку конкурентів

 

81. Причинно-наслідковий ланцюг має вигляд:

A) потреба-мета-процес управління-результат

B) мета- потреба- процес управління-результат

C) потреба- процес управління- мета- результат

 

82. Центр фінансового обліку відповідає за:

A) виконання планових завдань;

B) маржинальний дохід.

C) облік установлених для нього показників.

 

83. Об’єктами бюджетування є:

A) бізнес-процеси;

B) економічні показники;

C) фінансові результати.

 

84. До інструментарію контролінгу за сферами використання відносяться:

A) CVP-аналіз;

B) планування;

C) облік.

 

85. Пошук найкращого варіанта рішення розпочинається з:

A) формування певного переліку альтернатив

B) розробки сценарію розвитку ситуації

C) опису проблемної ситуації

 

86. Рентабельність продажів обраховується як співвідношення:

A) чистого прибутку до валового доходу;

B) прибутку підприємства до доходу;

C) чистого прибутку до прибутку від реалізації.

87. Фінансова діагностика передбачає ...

 

88. Фінансування оборотних активів на можливості залучення короткострокових зобов’язань для задоволення тимчасових потреб у фінансуванні передбачає модель:

A) консервативна;

B) агресивна;

C) компромісна.

 

89. Видатками грошових коштів у результаті операційної діяльності є:

A) надання позик іншим підприємства;

B) грошові виплати працівникам;

C) виплата дивідендів.

 

90. Сутність принципу розробки інвестиційного портфеля ……полягає в пошуку найкращого інвестиційного портфеля з погляду дотримання висунутих критеріїв:

A) цільової відповідності;

B) оптимальності;

C) багатокритеріальності.

 

91. Процес характеризується наступними властивостями:

A) наявність визначених показників фінансової діяльності

B) тривалість у часі

C) існування чітко визначених обсягів виробництва та продажу

 

92. Бюджетування – це технологія управління економічною поведінкою підприємства, що ґрунтується на трансформації його цілей і завдань у систему бюджетів і включає в себе циклічні дії щодо їх формування, виконання, оцінки й, за необхідності, корегування.

 

93. Найбільш придатними в розв’язані проблем з економічного управління підприємством є методи:

A) математичні

B) евристичні

C) комбіновані

 

94. За змістом бюджети підприємства поділяються на:

A) планові;

B) стратегічні;

C) фінансові.

95. Місце виникнення витрат здійснює:

A) інвестиції;

B) облік установлених для нього показників;

C) планування, нормування, облік та контроль витрат.

 

96. Чистий грошовий потік це різниця між:

A) вартістю реалізованої продукції та суми дебіторської заборгованості;

B) позитивним та негативним грошовими потоками;

C) дебіторською та кредиторською заборгованістю.

 

97. Портфель зростання утворюється з об’єктів інвестування, що:

A) забезпечують досягнення високих темпів зростання капіталу;

B) характеризуються середнім або незначним ступенем ризику;

C) забезпечують високі темпи зростання доходу й обтяжені доволі значним ступенем ризику.

 

98. Видатками грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності є:

A) придбання основних засобів;

B) погашення позик грошовими коштами;

C) придбання за грошові кошти товарів, сировини, матеріалів і послуг.

99. Застосування різних цільових установок для різних напрямків діяльності, а також множинність аспектів цільових установок притаманна принципу розробки інвестиційного портфеля……:

A) цільової відповідності;

B) оптимальності;

C) багатокритеріальності.

 

100. Показник оборотності активів показує:

A) тривалість операційного циклу;

B) час, упродовж якого здійснюють оборот оборотні кошти;

C) скільки разів за період обертається капітал.

 

101. На платоспроможність підприємства впливає центр відповідальності:

A) інвестицій;

B) доходів;

C) витрат.

 

102. За методом розробки бюджети підприємства поділяються на:

A) з нуля;

B) первинні;

C) статичні.

 

103. До інструментарію контролінгу за періодом дії відносяться:

A) аналіз витрат за центрами обліку та звітності;

B) моніторинг і контроль;

C) CVP-аналіз.

 

104. Процес, що пов'язаний з діяльністю організаційної системи з досягнення основних її цілей це:

A) системний процес

B) технологічний процес

C) бізнес-процес

 

105. Вибір методів розв’язання управлінських завдань здійснюється на основі:

A) фінансового аналізу

B) економічного аналізу

C) багатокритеріального аналізу

 

106. Надходженнями грошових коштів у результаті операційної діяльності є:

A) реалізація основних засобів та інших необоротних активів;

B) отримання грошових позик;

C) надходження грошових коштів від авторських прав.

 

107. Характеризуються середнім або незначним ступенем ризику портфель:

A) доходу;

B) зростання;

C) консервативний.

108. Оптимальна структура капіталу передбачає таке поєднання власного та залученого капіталу, яке забезпечує максимум ринкової оцінки всього капіталу.

 

109. Видатками грошових коштів у результаті фінансової діяльності є:

A) виплати грошових коштів за договорами страхування;

B) погашення позик грошовими коштами;

C) придбання часток у статутному капіталі інших підприємств.

 

110. До довгострокових джерел фінансування відносяться:

A) цільове фінансування;

B) кредиторська заборгованість;

C) немає вірної відповіді.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.018 с.)