ТОП 10:

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03050401 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»(за видами економічної діяльності)

 

Економічне управління підприємством

Тести

1. Економічне управління підприємством- системний комплекс розробки економічно ефективних управлінських рішень, який ґрунтується на закономірностях і правилах взаємоузгоджень ключових параметрів економіки підприємства.

 

Ключові параметри діяльності підприємства

A) Асортимент продукції

B) Ціни

C) Маржинальний дохід

 

3. Завдання бюджетування полягають у:

A) розробці фінансових показників підприємства для досягнення їм поставлених цілей;

B) узгодження з підрозділами і затверджені планових фінансово-економічних показників;

C) формування нормативної бази.

 

4. Бюджет – це:

A) технологія управління;

B) план компанії;

C) стратегія підприємства.

 

5. Функція управління – аналіз економічної інформації – включає в себе:

A) збирання необхідної управлінсько-статистичної інформації про результати діяльності організації в попередні періоди

B) економічне оцінювання альтернативних варіантів плану і розробка заходів з його реалізації

C) визначення резервів підвищення ефективності діяльності

 

6. За підготовку бюджету з продажу відповідає:

А) керівник виробничого цеху;

В) комерційний директор;

С) планово-економічний відділ.

 

7. До показників оцінки фінансової стійкості відносяться:

A) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

B) коефіцієнт платоспроможності

C) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

 

8. Чистий доход визначають як різниця:

A) між валовим доходом і непрямими податками;

B) між чистим прибутком та податком на прибуток;

C) між обсягом продажів та валовими витратами.

 

9. Консервативна модель передбачає:

A) фінансування за рахунок власного капіталу;

B) виключно за рахунок короткострокових зобов’язань;

C) залучення короткострокових зобов’язань для задоволення тимчасових потреб у фінансуванні

 

10. Видатками грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності є:

A) придбання основних засобів;

B) погашення позик грошовими коштами;

C) придбання за грошові кошти товарів, сировини, матеріалів і послуг.

 

11. Основою сучасного управління підприємством є:

A) Системний підхід;

B) Процесний підхід;

C) Технологічний підхід.

 

12. Система управління – це сукупність керованого об'єкта або процесу і пристрою керування, до якого належить комплекс засобів прийому, збору і передачі інформації та формування сигналів і команд.

 

13. При CVP-аналізу за критерій береться:

A) чистий прибуток

B) прибуток до оподаткування

C) доход

 

14. Об’єктами бюджетування є:

A) бізнес-процеси;

B) економічні показники;

C) фінансові результати.

 

15. Регламент розробки й контролю бюджетів включає:

A) формування й узгодження цільових показників і завдань діяльності підприємства;

B) удосконалення структури підприємства, його бізнес-процесів;

C) формування фінансової структури підприємства з виділенням об’єктів бюджетування.

 

16. Бюджет загальновиробничих витрат включає:

А) показники обсягу реалізації продукції;

Б) витрати на управління виробничими цехами;

С) прямі витрати на сировину і матеріали.

 

17. Розмір робочого капіталу визначається як:

A) різниця між оборотними активами та поточними зобов’язаннями;

B) сума усіх оборотних активів;

C) сума грошових коштів та запасів.

 

18. Бюджет продажу містить :

A) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

B) винагороди за професійні послуги;

C) планові обсяги реалізації продукції.

 

19. Фінансування оборотних активів на можливості залучення короткострокових зобов’язань для задоволення тимчасових потреб у фінансуванні передбачає модель:

A) консервативна;

B) агресивна;

C) компромісна.

20. Видатками грошових коштів у результаті фінансової діяльності є:

A) виплати грошових коштів за договорами страхування;

B) погашення позик грошовими коштами;

C) придбання часток у статутному капіталі інших підприємств.

 

21. Послідовність процедурно-технологічної схеми прийняття рішення має такий вигляд:

A) опис проблемної ситуації – вибір найкращої альтернативи – формулювання цілей – аналіз способів розв’язання проблеми – оцінка реалізації та її результатів – запуск й управління процесом реалізації рішення

B) опис проблемної ситуації – формулювання цілей – аналіз способів розв’язання проблеми – вибір найкращої альтернативи – запуск й управління процесом реалізації рішення – оцінка реалізації та її результатів

C) опис проблемної ситуації – аналіз способів розв’язання проблеми – вибір найкращої альтернативи – формулювання цілей – оцінка реалізації та її результатів – запуск й управління процесом реалізації рішення

 

22. Збалансована система показників — це система вимірювання ефективності діяльності всього підприємства, що забезпечує зворотній зв’язок між внутрішніми бізнес-процесами та зовнішніми показниками; підтримує стратегічне планування, реалізацію та подальше корегування стратегії шляхом об’єднання зусиль усіх підрозділів підприємства.

 

23. Центр фінансової відповідальності відповідає за:

A) облік установлених для нього показників;

B) виконання планових завдань;

C) початкове споживання ресурсів.

 

24. За змістом бюджети підприємства поділяються на:

A) планові;

B) стратегічні;

C) фінансові.

 

25. Основними завданнями контролінгу є:

A) планування, управлінський облік, організація, моніторинг, контроль

B) планування, прогнозування, організація, мотивація, контроль

C) прогнозування, реформування, облік і аналіз, контроль

 

26. Бюджет комерційних витрат показує:

А) витрати на реалізацію продукції;

Б) витрати на організацію, обслуговування й управління виробничими процесами;

С) витрати, по’вязані з обслуговуванням та управлінням підприємством.

 

27. Потреба в операційних запасах залежить від:

A) масштабу діяльності підприємства та якості організації поставок;

B) сезонних коливань;

C) підвищення цін на сировину.

 

28. Рентабельність продажів обраховується як співвідношення:

A) чистого прибутку до валового доходу;

B) прибутку підприємства до доходу;

C) чистого прибутку до прибутку від реалізації.

 

29. Портфель зростання утворюється з об’єктів інвестування, що:

A) забезпечують досягнення високих темпів зростання капіталу;

B) характеризуються середнім або незначним ступенем ризику;

C) забезпечують високі темпи зростання доходу й обтяжені доволі значним ступенем ризику.

30. Принцип економічної доцільності системи фінансового моніторингу передбачає:

A) здійснення фінансової діагностики підприємства без особливих труднощів і значних витрат;

B) оперативно реагувати на поведінку конкурентів;

C) проведення аналізу фінансового стану та формування методичного забезпечення.

31. Пошук найкращого варіанта рішення розпочинається з:

A) формування певного переліку альтернатив

B) розробки сценарію розвитку ситуації

C) опису проблемної ситуації

32. Підготовка та прийняття управлінських рішень потребує:

A) одностороннього руху інформації;

B) відсутності інформації;

C) двостороннього руху інформації.

 

33. За методом розробки бюджети підприємства поділяються на:

A) з нуля;

B) первинні;

C) статичні.

 

34. Зв'язок підсистеми, що управляє, з підсистемою, що керує, називається:

A) прямим

B) зворотнім

C) паралельним

 

35. Центр фінансового обліку відповідає за:

A) виконання планових завдань;

B) Б) маржинальний дохід.

C) облік установлених для нього показників.

 

36. Бюджет адміністративних витрат містить:

А) інформацію про загальну суму витрат, пов’язаних з обслуговуванням та управлінням підприємством;

В) витрати на оплату праці основного виробничого персоналу;

С) витрати на транспортування готової продукції.

 

37. Звіт про виконання бюджету – це звітний документ, що містить порівняння запланованих і фактичних показників діяльності підприємства та розрахунок відхилень із зазначенням їх причин.

 

38. Установлення нормативів виробничих та товарних запасів здійснюється за допомогою методів:

A) математичних;

B) техніко-економічних;

C) евристичних.

 

39. Чистий грошовий потік це різниця між:

A) вартістю реалізованої продукції та суми дебіторської заборгованості;

B) позитивним та негативним грошовими потоками;

C) дебіторською та кредиторською заборгованістю.

 

 

40. Характеризуються середнім або незначним ступенем ризику портфель:

A) доходу;

B) зростання;

C) консервативний.

 

41. Найбільш придатними в розв’язані проблем з економічного управління підприємством є методи:

A) математичні

B) евристичні

C) комбіновані

 

42. Процес, що пов'язаний з діяльністю організаційної системи з досягнення основних її цілей це:

A) системний процес

B) технологічний процес

C) бізнес-процес

 

43. До інструментарію контролінгу за сферами використання відносяться:

A) CVP-аналіз;

B) планування;

C) облік.

 

44. За часовим охватом бюджети підприємства поділяються на:

A) стратегічні;

B) капітальні;

C) В) допоміжні.

 

45. Місце виникнення витрат здійснює:

A) інвестиції;

B) облік установлених для нього показників;

C) планування, нормування, облік та контроль витрат.

 

46. Головний показник бюджету доходів і витрат є:

А) маржинальний дохід;

В) валовий прибуток;

С) чистий прибуток.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.023 с.)