ТОП 10:

Органами та органами юстиції 

Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з органами прокуратури, Служби безпеки України та органами внутрішніх справ.

 

 

4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Т е м а 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія державознавства, наука

та навчальна дисципліна

(колоквіум)

 

П л а н

 

1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія державознавства.

2. Основні напрямки здійснення державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

3. Наука державного будівництва і місцевого самоврядування.

4. Навчальна дисципліна “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні”.

 

 

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в і л і т е р а т у р и

 

Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 22. – Ст.983.

Про Національну раду з питань державного управління та місцевого самоврядування: Указ Президента України від 26.04.2005 р.№ 706/2005 (зі змін.) // Там же – 2005. – №17. – Ст.901; 2006. – № 18. – Ст.1321.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підруч. /За ред.С.Г.Серьогіної. – Х.: Право, 2005.

Конституційно-правові засади становлення української державності / За ред. В.Я. Тація, Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2003.

Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Кресіна І.О., Погорілко В.Ф., Ставнійчук М.І. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.

Битяк Ю.П. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – Х.: Право, 2002. – Вип. 2. – С. 34 – 44.

 

Т е м а 2. Поняття й елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної

Республіки Крим та місцевого самоврядування в Україні. Основи організації та діяльності органів держаної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого

самоврядування в Україні

(колоквіум)

П л а н

 

1. Поняття й загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування в Україні.

2. Системно-структурна організація органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні.

3. Територіальна, правова, матеріальна й фінансова основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в т а л і т е р а т у р и

 

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – №37–38. – Ст. 189.

Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 30.06.1999 р. № 783-XIV // Там же. – 1999. – № 34. – Ст.274.

Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 03.03.1998 р. №147/ 98-ВР (зі змін.) // Там же – 1998. – №34. – Ст.228; 2000. – №5. – Ст. 35; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2002. – №26. – Ст. 173; 2004. – №10. – Ст. 96; 2004. – № 19. – Ст. 255; 2005. – №16. – Ст. 256; 2005. – №25. – Ст. 333; 2006. – № 4. – Ст.63.

Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993р. № 56-93 (зі змін.) // Відом.Верх.Ради України – 1993. – № 30. – Ст.336; 1993. – №32. – Ст.340; 1995. – № 30. – Ст.229; 1999. – № 5-6. –Ст.39; 1999. – № 18. – Ст.140; 1999. – № 45. – Ст.399; 2000. – № 10. – Ст.78; 2000. – № 29. – Ст.231; 2000. – № 39. – Ст.333; 2001. – № 33. – Ст.179; 2002. – № 2. – Ст.5; 2003. – № 26. – Ст.185; 2003. – № 28. – Ст.216; 2005. – № 17. –Ст.267; 2005. – № 48. – Ст.483.

Нижник Н.Р., Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г. та ін.Органи державної влади в Україні: структура, функції і тенденції розвитку: Навч. посіб. – К., 2003.

Баймуратов М.А., Григорьев В.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине. – О.: Юрид. літ., 2003.

Серьогіна С.Г. Взаємодія держави й місцевого самоврядування: теоретико-правовий аналіз історичних моделей та новітніх тенденцій // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип.. 83. – С. 3-13.

Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Моногр. / За ред. Ю.М.Тодики, В.А. Шумілкіна. – Х.: Одіссей, 2004.

Органи державної влади України: Моногр. / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.

Любченко П.М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства: Моногр. – Х.: Одіссей, 2006.

Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз: Моногр. – Х.: Право, 2006.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.25.104 (0.004 с.)