ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ з курсу «МІжнародна економіка»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ з курсу «МІжнародна економіка»ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ з курсу «МІжнародна економіка»

1. Міжнародна економіка в системі економічних наук.

2. Система міжнародних економічних відносин.

3. Предмет і метод міжнародної економіки.

4. Етапи формування світового господарства. Структура міжнародної економіки.

5. Глобалізація світової економіки.

6. Відкрита економіка та система її індикаторів.

7. Поняття та сутність міжнародного поділу праці.

8. Форми міжнародного поділу праці та їх характеристика.

9. Спеціалізація та кооперування. Внутрішньогалузева та міжгалузева спеціалізація.

10. Україна в міжнародному поділі праці: тенденції та перспективи.

11.Міжнародний торгівля як форма міжнародних економічних відносин.

12.Товарна та географічна структура міжнародної торгівлі.

13.Види та методи міжнародної торгівлі.

14.Особливості міжнародної торгівлі в сучасних умовах.

15.Класичні теорії міжнародної торгівлі та їх характеристика.

16.Теорія абсолютних переваг А. Сміта.

17.Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо.

18.Неокласичні теорії міжнародної теорії Хекшера-Оліна.

19.Теорема Рибчинського і міжнародна торгівля.

20.Альтернативні теорії міжнародної торгівлі.

21.Теорія конкурентних переваг і технологічний розрив.

22.Зовнішньоторговельна політика: сутність та її види.

23. Протекціонізм як державна політика захисту внутрішнього ринку.

24. Тарифні та нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.

25. Міжнародні торгові організації та їх функції у світовій торгівлі.

26. Товарна структура експорту та імпорту економіки Україна.

27. Міжнародний рух капіталу: причини, сутність, сучасні особливості.

28. Прямі і портфельні інвестиції: їх сутність та класифікації.

29. Злиття і поглинання в сучасній світовій економіці.

30. Транснаціональні корпорації як суб’єкт господарської діяльності у світовому господарстві.

31. Поняття та причини міжнародної міграції робочої сили.

32. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили.

33. Основні види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили.

34. Розвиток міжнародної міграції робочої сили в Україні.

35. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці.

36. Форми міжнародного кредитування.

37. Світовий фінансовий ринок та його структура.

38. Міжнародні фінансово-кредитні інститути.

39. Проблема зовнішньої заборгованості в Україні та світі.

40. Сутність та еволюція міжнародних валютних відносин.

41. Валютний курс і валютна політика.

42. Сутність та зміст платіжного балансу.

43. Валютні ринки та валютні операції.

44. Методи державного регулювання платіжного балансу.

45. Основні принципи та схема побудови платіжного балансу.

46. Сутність, передумови та цілі економічної інтеграції.

47. Форми міжнародної економічної інтеграції.

48. Історичні передумови та етапи європейської інтеграції.

49. Європейські інтеграційні процеси в умовах глобалізації.

50. Інтеграційні процеси в Північній та Латинській Америці, Азії та Африці.

51. Інтеграційні процеси в країнах пострадянського простору.

52. Інтеграційний вектор української економіки в умовах глобалізації.

53. Участь України в регіональних інтеграційних об’єднаннях.

54. Глобалізація як вища стадія інтернаціоналізації.

55. Глобалізація міжнародних економічних відносин.

56. Глобальні аспекти зовнішньої торгівлі.

57. Глобальні аспекти міжнародного руху факторів виробництва.

58. Глобалізація міжнародних економічних відносин в окремих країнах.

59. Міжнародний рух способу життя.

60. Сучасні геополітичні орієнтири України та її місце на економічній карті світу.

ПЕРЕЛІК ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ДО

Курсу «МІжнародна економіка»

Тема 1: Система мІжнародної економіки

Основні терміни і поняття

Світове господарство, міжнародна економіка, предмет міжнародної економіки, національна економіка, міжнародні економічні відносини, зовнішня торгівля, глобалізація, економічні закони, експортна квота, імпортна квота, чистий експорт, транснаціоналізація, методи дослідження міжнародної економіки, глобалізація

Основні терміни і поняття

Міжнародний поділ праці, спеціалізація, внутрішньогалузева спеціалізація, міжгалузева спеціалізація, кооперація, інтернаціоналізація, транс націоналізація, інтеграція

Тема 3: МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Основні терміни і поняття

Зовнішня торгівля, світова торгівля, міжнародна торгівля, експорт, імпорт, зовнішньоторговельний обіг, реекспорт, реімпорт, протекціонізм, лібералізація, товарна структура, географічна структура, показники динаміки, товарообіг

Основні терміни і поняття

Теорія абсолютних переваг, теорія відносних переваг, модель Хекшера-Оліна, парадокс Леонтьєва, теорія життєвого циклу продукту, теорія наукомісткої продукції, теорія конкурентних переваг.

Основні терміни і поняття

Зовнішньоторговельна політика, протекціонізм, фритредерство, тарифні методи, нетарифні методи, специфічне мито, адвалерне мито, змішане мито, міжнародні організації, СОТ, світовий ринок товарів і послуг

Основні терміни і поняття

Міжнародний рух капіталу, вивіз капіталу, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, позичковий капітал, підприємницький капітал, злиття, поглинання, транснаціональні альянси, транснаціональні корпорації, спільні підприємства.

Основні терміни і поняття

Міграція, міграція робочої сили, еміграція, імміграція, міжнародна міграція робочої сили, методи регулювання ММРС, МОП

Основні терміни і поняття

Кредит, міжнародний кредит, світовий фінансовий ринок, фінансово-кредитні установи, комерційній кредит, фінансовий кредит, лізинг, факторинг, грошовий ринок, транснаціональні банки, світовий фінансовий ринок, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, зовнішній борг, реструктуризація боргу, боргова криза.

Основні терміни і поняття

Міжнародні валютні відносини, валютний курс, валюта, валютна політика, платіжний баланс, торговельний баланс, сальдо платіжного балансу, національна валютна система, котирування, конвертованість, міжнародні валютно-фінансові інститути.

Основні терміни і поняття

Інтеграція, економічна інтеграція, форми міжнародної економічної інтеграції, Митний Союз, зона вільної торгівлі. Економічний Союз, Політичний Союз, спільний ринок, інтеграційні об’єднання, СНД, НАФТА, МЕРКОСУР, ЕвроАЗС, сталий розвиток, глобальний центр, глобальна периферія, країни «золотого мільярда», «економіка знань»,

Основні терміни і поняття

Глобалістика, глобалізація, глобально-цивілізаційний підхід, глобалізація міжнародних економічних відносин, глобальні проблеми, геополітичні орієнтири

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ з курсу «МІжнародна економіка»

1. Міжнародна економіка в системі економічних наук.

2. Система міжнародних економічних відносин.

3. Предмет і метод міжнародної економіки.

4. Етапи формування світового господарства. Структура міжнародної економіки.

5. Глобалізація світової економіки.

6. Відкрита економіка та система її індикаторів.

7. Поняття та сутність міжнародного поділу праці.

8. Форми міжнародного поділу праці та їх характеристика.

9. Спеціалізація та кооперування. Внутрішньогалузева та міжгалузева спеціалізація.

10. Україна в міжнародному поділі праці: тенденції та перспективи.

11.Міжнародний торгівля як форма міжнародних економічних відносин.

12.Товарна та географічна структура міжнародної торгівлі.

13.Види та методи міжнародної торгівлі.

14.Особливості міжнародної торгівлі в сучасних умовах.

15.Класичні теорії міжнародної торгівлі та їх характеристика.

16.Теорія абсолютних переваг А. Сміта.

17.Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо.

18.Неокласичні теорії міжнародної теорії Хекшера-Оліна.

19.Теорема Рибчинського і міжнародна торгівля.

20.Альтернативні теорії міжнародної торгівлі.

21.Теорія конкурентних переваг і технологічний розрив.

22.Зовнішньоторговельна політика: сутність та її види.

23. Протекціонізм як державна політика захисту внутрішнього ринку.

24. Тарифні та нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.

25. Міжнародні торгові організації та їх функції у світовій торгівлі.

26. Товарна структура експорту та імпорту економіки Україна.

27. Міжнародний рух капіталу: причини, сутність, сучасні особливості.

28. Прямі і портфельні інвестиції: їх сутність та класифікації.

29. Злиття і поглинання в сучасній світовій економіці.

30. Транснаціональні корпорації як суб’єкт господарської діяльності у світовому господарстві.

31. Поняття та причини міжнародної міграції робочої сили.

32. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили.

33. Основні види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили.

34. Розвиток міжнародної міграції робочої сили в Україні.

35. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці.

36. Форми міжнародного кредитування.

37. Світовий фінансовий ринок та його структура.

38. Міжнародні фінансово-кредитні інститути.

39. Проблема зовнішньої заборгованості в Україні та світі.

40. Сутність та еволюція міжнародних валютних відносин.

41. Валютний курс і валютна політика.

42. Сутність та зміст платіжного балансу.

43. Валютні ринки та валютні операції.

44. Методи державного регулювання платіжного балансу.

45. Основні принципи та схема побудови платіжного балансу.

46. Сутність, передумови та цілі економічної інтеграції.

47. Форми міжнародної економічної інтеграції.

48. Історичні передумови та етапи європейської інтеграції.

49. Європейські інтеграційні процеси в умовах глобалізації.

50. Інтеграційні процеси в Північній та Латинській Америці, Азії та Африці.

51. Інтеграційні процеси в країнах пострадянського простору.

52. Інтеграційний вектор української економіки в умовах глобалізації.

53. Участь України в регіональних інтеграційних об’єднаннях.

54. Глобалізація як вища стадія інтернаціоналізації.

55. Глобалізація міжнародних економічних відносин.

56. Глобальні аспекти зовнішньої торгівлі.

57. Глобальні аспекти міжнародного руху факторів виробництва.

58. Глобалізація міжнародних економічних відносин в окремих країнах.

59. Міжнародний рух способу життя.

60. Сучасні геополітичні орієнтири України та її місце на економічній карті світу.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.017 с.)