Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл тощо з проблематики навчального курсуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл тощо з проблематики навчального курсуДоповідь має на меті інформування цільової аудиторії про конкретне питання чи проблему. Структура доповіді передбачає елементи наукового дослідження: вступ (актуальність), аналіз існуючих розробок питання, пропозиції та висновки. Доповідь представляється на науковій конференції, семінарі, засіданні круглого столу, наукового гуртку тощо для обговорення. Формат доповіді може бути як простим, із заголовками за темами, так і складнішим – до нього можуть включатися діаграми, таблиці, малюнки, додатки, посилання тощо.

Щодо обсягів доповіді обмежень немає, але зазвичай виступ з доповіддю має тривати не більше 5-10 хвилин. Якщо доповідь або тези доповіді готують до друку, то їх оформлення залежить від загальних вимог щодо публікації у конкретному виданні.

 

Причини відмови від прийняття індивідуально-дослідних робіт.

Індивідуально-дослідні роботи не приймаються до розгляду у разі:

· неналежного оформлення певних видів робіт, зазначених у методичних рекомендаціях;

· неохайного оформлення;

· відсутності посилання на джерела, що були використані;

· використання готових робіт з мережі Internet (роботи проходять перевірку на плагіат, індивідуальність роботи має бути вищою за 80%).

Інформаційне та методичне забезпечення.

Рекомендована література

1. Основні нормативні акти:

1.1. Конституція України;

1.2. акти міжнародного права:

1.2.1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 «Інвестиційна нерухомість». - [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/c1187

1.2.2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». - [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/c1187

1.2.3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність». - [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/c1187

1.2.4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41«Сільське господарство». - [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/c1187

1.3. закони:

1.3.1. Господарський кодекс України. - [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua/go/436-15.

1.3.2. Податковий кодекс України.// Відомості Верховної Ради України. - 2011, N 13-14, N 15-16, N 17.

1.3.3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». / Голос України від 07.09.1999

1.4. підзаконні акти:

1.4.1. Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». -[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

1.4.2. Положення Міністерства Фінансів України «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». - [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00

1.4.3. Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи». - [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10

1.4.4. Наказ Міністерства Фінансів України №879 від 02.09.2014 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань». / Офіційний вісник України. від 21.11.2014 р., № 91, стор. 560, стаття 2627, код акту 74657/2014

1.4.5. Наказ Міністерства Фінансів України N 88 від 24.05.95 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку». - [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1181-10

1.4.6. Наказ Міністерства Фінансів України N 1541 від 28.12.2009 «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності». / Офіційний вісник України офіційне видання від 14.02.2011р., № 9, стор. 43, стаття 424, код акту 54741/2011

2. Підручники:

2.1. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Фінансово-экономический аналіз. – Х.: Изд-во Харьк.ун-та внутр дел, 2009. – 394с

2.2. Гроші та кредит : підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін ; за заг. ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2009. – 602 с.

2.3. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства /М. Я. Коробов. – К. : Знання, 2013. – 276 с.

2.4. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз. Підручник. / Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. – К., Центр учбової літератури, 2012 – 392 с.

2.5. Мних Є.В. Економічний аналіз : Підручник: Вид. 3-е, перероб. та доп. / Мних Є.В. - К. : Центр навчальної літератури, 2010. - 472 с

2.6. Соколова Г.Н. Информационные технологии экономического анализа. / Соколова Г.Н. - М. : Экзамен, 2012. - 320 с.

2.7. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах про­мисловості і торгівлі : Підручник. / Чернелевський Л.М. - К., 2013. - 312 с.

2.8. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М.Д.Білик, Л.Д.Буряк та ін. : кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2012. – 546 с.

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

 

3.1. Гушко С. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / С. В. Гушко, А.В. Шайкан, Н.П. Шайкан, О.А.Гушко. - Вид. 2-е, перероб. і допов. - Кривий Ріг: Чернявський Д. О., 2011. - 174 с.

3.2. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. – К.: Знання, 2011. – 263 с.

3.3. Загородній В. Г., Мних Є. В., Руднщький В. С. Облік, аналіз та аудит. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 618 с.

3.4. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. /І.М.Бойчик.– К. : Атіка, 2012. – 543 с

3.5. Гой І.В., Смелянська Т.П. Основи підприємницької діяльності / Навчально-методичний посібник. – Хмельницький, 2012. – 245 с.

3.6. Косова Т.Д. та ін. Організація і методика економічного аналізу : Навч. посіб./Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

 

4. Монографії та інші наукові видання:

4.1. Економічний аналіз : Практикум. - К.: Центр навчальної літерату­ри, 2013.- 432 с.

4.2. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. / Подольська В.О., Яріш О.В – К., Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.

4.3. Попович П.Я. Економічний аналіз суб’єктів господарювання. / Попович П.Я – Київ, «Знання», 2008 – 630 с.

4.4. Добровський В. М. Звітність підприємств : навч. посіб. для самостійного вивчення дисциплін / В. М. Добровський. – К. : КНЕУ, 2009. – 195 с.

4.5. Економіка підприємства : навч. посіб. / за ред. А. В. Шегди. – К. : Знання-Прес, 2011. – 651 с.

4.6. Шило В. П. Фінанси підприємств : теорет.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільина, С.С.Боровська, В.В.Барабанов. – К. : ВД „Професіонал”, 2012. – 288 с.

4.7. Крючко Л. С. Оцінка фінансового стану підприємства – сутність та необхідність. /Ефективна економіка. – 2012. - № 12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1613.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)