ТОП 10:

Орієнтовний перелік базових компонентів компетентнісних задачКлас

Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів · створити власну робочу папку; · скопіювати файли з флеш-носія до запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера та навпаки; · створити ярлик програми.
Комп’ютерні мережеві технології · знайти відомості в Інтернеті, порівняти їх зміст на різних веб-ресурсах та сформулювати чітку відповідь на поставлене запитання.
Текстовий процесор · створити та відформатувати текстовий документ за зразком; · розробити власний дизайн документа заданого призначення та створити його.
Алгоритми і програми · розробити та запустити на виконання лінійний алгоритм малювання геометричної фігури; · розробити та запустити на виконання циклічний алгоритм малювання геометричної фігури; · розробити та запустити на виконання алгоритм, що завершується за виконання певної умови; · зберегти алгоритм у файлі та прочитати його з файлу.
Проектна діяльність · скласти план власної діяльності у вигляді текстового документа; · виконати пункти плану в зазначені терміни; · надати звіт про результати власної роботи.

Клас

Створення та використання комп’ютерних презентацій · створити презентацію для супроводу виступу або індивідуального перегляду; · розв’язувати навчальні задачі з логічним навантаженням шляхом створення візуальних імітацій у середовищі редактора електронних презентацій;
Служби та ресурси Інтернету · створити електронного листа за правилами етикету та надіслати його за певною адресою; · перевірити наявність та отримати електронне повідомлення, зберегти файлові вкладення на запам’ятовуючих пристроях комп’ютера; · передбачити виникнення можливих небезпек у разі недотримання правил безпечного користування електронною скринькою; · визначити, чи був електронний лист перенаправлений з іншої адреси, користуючись службовими записами в ньому; · здійснити переклад тексту з використанням онлайн-перекладачів; · надати дані для загального доступу в соціальній мережі для групової роботи.
Алгоритми і програми · відтворити рух комп’ютерного об’єкта на площині, у тому числі з обминанням перешкод; · запрограмувати креслення геометричних фігур із повторюваними елементами; · запрограмувати відтворення взаємопов’язаного функціонування кількох комп’ютерних об’єктів; · створити нескладну комп’ютерну гру, у якій об’єкти «реагують» на події.
Проектна діяльність · самостійно обрати тему проекту; · скласти у вигляді текстового документа план власної діяльності у складі групи; · самостійно відшукати відомості, необхідні для виконання проекту; · виконати пункти плану в зазначені терміни; · коригувати свою роботу залежно від роботи групи; · надати звіт про результати власної роботи.

Клас

Персональне веб-середовище · виконати домашнє завдання з використанням хмарних сервісів; · поставити запитання й отримати відповідь за допомогою використання документів загального доступу.
Табличний процесор · створити таблицю обчислення даних за чеком у крамниці, включно із ціною, кількістю товарів і ПДВ; · створити засоби автоматизації обчислень, необхідних для розв’язування задач, які виникають процесі навчання математики, фізики, хімії, під час виконання практичних і лабораторних робіт у процесі навчання зазначених предметів; · створити засоби автоматизації обчислень, необхідних для виконання проектної діяльності на уроках трудового навчання; · створити таблицю відстаней, пройдених автомобілем, що рухається з постійною швидкістю, через рівні проміжки часу; · відтворити задану числову послідовність за допомогою формул.
Алгоритми і програми · створити програму розрахунку числового значення за заданою формулою; · створити програму знаходження кореня рівняння; · створити модель рівномірного прямолінійного руху об’єкта; · створити комп’ютерну модель руху об’єкта на площині з перешкодами та з вибором шляху; · створити комп’ютерну модель процесу взаємопов’язаного функціонування двох чи більше об’єктів; · створити нескладну комп’ютерну гру з використанням змінних величин.
Проектна діяльність · самостійно обрати тему проекту; · скласти у вигляді текстового документа план діяльності групи; · організувати збирання даних за проектом у спільному документі в хмарі; · допомогти членам групи виконати пункти плану в зазначені терміни; · коригувати свою роботу залежно від роботи групи; · оцінити власну роботу та роботу групи; · надати звіт про результати роботи у складі групи.

Клас

Інформаційні системи · закодувати та декодувати текстові повідомлення за допомогою кодової таблиці; · закодувати та декодувати монохромні й кольорові зображення за наданими правилами; · визначити тип наданого пристрою; · зробити висновок про сфери можливого застосування комп’ютера із заданими характеристиками.
Комп‘ютерна графіка · відтворити наданий натюрморт з використанням засобів растрової графіки; · відтворити наданий натюрморт з використанням засобів векторної графіки; · створити елементи інтерфейсу веб-сайта: кнопки, маркери, заголовки, рамки, з використанням засобів графічного редактора за зразком; · розробити та створити власні елементи інтерфейсу для веб-сайту; · створити зображення класної кімнати у перспективі з використанням засобів графічного редактора.
Опрацювання об’єктів мультимедіа · переглянути відеоролик; · прослухати аудіоролик; · створити відеокліп з наданих фрагментів; · створити відеокліп на обрану тему, відео- та аудіоматеріали знайти в мережі Інтернет чи створити самостійно.
Алгоритми і програми · створити програмний проект у середовищі програмування, зберегти його й відкрити для подальшої роботи; · скомпілювати/підготувати проект для виконання поза середовищем розробки; · розробити ефективний інтерфейс програми; · розробити ефективний алгоритм, використовуючи поділ задачі на підзадачі (декомпозицію); · налагодити програму, використовуючи засоби середовища програмування: точки зупинки, покрокове виконання тощо; · створити програмний проект знаходження коренів квадратного рівняння з перевіркою дискримінанта на від’ємність; · створити програмний проект, за яким будується графік лінійної та квадратичної функції.
Проектна діяльність · самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її вибір; · скласти план діяльності групи у вигляді текстового документа в хмарі; · поставити задачі для членів групи за обраними ролями; · допомогти членам групи виконати пункти плану в зазначені терміни; · коригувати роботу в групі; · оцінити власну роботу та роботу групи; · надати звіт про результати роботи групи.

Клас

Текстовий процесор · відформатувати наявний документ за допомогою стилів символів та абзаців; · створити та відформатувати власний документ з використанням стилів символів та абзаців; · створити автоматично зміст для наданого документа, відформатувати за необхідністю; · створити систему навігації в документі за допомогою змісту, списку ілюстрацій, гіперпосилань; · спільно створити та відредагувати документ з використанням хмарного сервісу; · зв’язати документи з локальними та онлайновими ресурсами за допомогою гіперпосилань.
Табличний процесор. · створити та відформатувати таблицю за зразком і заповнити її даними з використанням автозаповнення; · провести розрахунок за математичною формулою, що містить тригонометричні функції; · провести розрахунок за формулою, якщо вимагається перевірка умови; · створити таблицю розрахунків для касового чека, з урахуванням кількості, ціни, ПДВ і знижки для кожного з товарів. · графічно відобразити дані соціологічного опитування, використавши відповідні типи діаграм; · побудувати графік функції на заданому проміжку.
Алгоритми і програми. · обчислити кількість елементів масиву/таблиці, які відповідають заданим критеріям; · обчислити поелементні суми двох масивів: заробітної платні та премії; · реалізувати алгоритм гри «Сапер», визначивши для кожного елемента таблиці кількість сусідніх елементів з мінами; · створити програмний проект простої бази даних «Учні» з даними про прізвище, ім’я, вік та успішність; забезпечити виведення даних про учнів за зазначеними критеріями, · створити комп’ютерну гру з двома об’єктами, управління одним з яких здійснює людина, а управління іншими здійснюється автоматично за допомогою комп’ютера; · створити програмний проект, за яким візуально моделюється фізичний процес дифузії двох ідеальних газів з молекулами різного кольору.
Створення та публікація веб-ресурсів · створити веб-сайт на задану тематику; · внести зміни до оформлення сайту; · внести зміни до текстового та графічного вмісту сайту.
Проектна діяльність · самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її актуальність та соціальну значущість; · обрати інформаційні технології для реалізації проекту та обґрунтувати їх вибір; · скласти у вигляді текстового документа в хмарі план діяльності групи; · поставити задачі для членів групи за обраними ролями; · допомогти членам групи виконати пункти плану у зазначені терміни; · коригувати роботу в групі; · оцінити власну роботу і роботу групи; · надати звіт про результати роботи групи.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.004 с.)