Класифікація полімерів. Основні властивості полімерних матеріалів. Синтез полімерів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація полімерів. Основні властивості полімерних матеріалів. Синтез полімерів. 

1. Які чинники впливають на фізичні властивості полімерів?

1)Довжина ланцюга молекули.

2) Сила взаємодії між полімерним ланцюгами.

3) Регулярність упакування ланцюгів та їх твердість.

4) Довжина ланцюга молекули, сила взаємодії між полімерним ланцюгами, ре- гулярність упакування ланцюгів та їх твердість.

 

2. В яких галузях використовують мікропористі мембрани?

1)Для виробництва медичного устаткування.

2) Товарів широкого вжитку.

3) Нової промислової техніки.

4)Для виробництва медичного устаткування, товарів широкого вжитку, нової промислової техніки.

 

3.Які органічні полімери належать до карболанцюгових?

 

1) Поліетилен, полістирол, полівінілхлорид.

2) Поліетилен, полістирол, фторопласт-4.

3) Поліметилметакрилат, поліетилен, полістирол, поліетилентерефталат.

4)Поліакрилонітрил, поліетилен, полістирол.

 

4. Які основні властивості притаманні атактовним полімерам?

1)Висока в’язкість за кімнатної температури.

2)Він аморфний.

3)Він кристалічний, має дальній порядок.

4)Висока в’язкість за кімнатної температури, аморфний.

5. Які основні властивості притаманні тактовним полімерам?

1) Він має кристалічну будову, твердий.

2) Стійкий до дії розчинників та нагрівання.

3) Плавиться за температури 165º С.

4) Він має кристалічну будову, твердий, стійкий до дії розчинників та нагрівання, плавиться за температури 165º С.

 

Тема 7. Механічні властивості матеріалів. Види механічних випробувань. Випробування динамічним навантаженням Твердість. Методи її визначення.

1. Що називається межею міцності?

1) Гранична напруга, що показує пропорційну залежність деформації і напруги.

2) Напруга при якій починає зменшуватися поперечний переріз зразка.

3) Найбільша напруга, що витримує матеріал під час навантаження.

4) Напруга, що показує межу текучості матеріалу.

 

2. Що використовується в якості індентора при визначенні твердості по Роквеллу?

1) сталева кулька.

2) алмазний конус з кутом при вершині 120º.

3) алмазна піраміда.

4)сталевий конус з кутом при вершині 45º.

 

3. Що використовується в якості індентора при визначенні твердості по Віккерсу?

1) сталева кулька.

2) алмазний конус з кутом при вершині 120º.

3) алмазна піраміда.

4)сталевий конус з кутом при вершині 45º.

 

4. У чому полягає ідея підвищення конструкційної міцності матеріалів?

1) Одержання бездефектних кристалів.

2) Зменшення щільності дислокацій (дефектів).

3) Збільшення щільності дислокацій (дефектів).

4)Збільшення щільності дислокацій (дефектів) до значення 1011..1012 см-2.

 

5. Яким методом – за Брінеллем, Роквеллом чи Віккерсом визначають твердість м’яких металів?

1) За Віккерсом та Роквеллом.

2) За Брінеллем.

3) За Роквеллом.

4)За Роквеллом та Брінеллем.

 

6. Що характеризує твердість металу?

1) Міцність металу.

2) Опір пластичній деформації.

3) Опір металу руйнування.

4) Опір пружній деформації.

 

7. Яка з характеристик точніше характеризує пластичні властивості металів?

1)Відносне звужування.

2)Відносне видовження.

3) Умовна межа пружності.

4) Умовна межа текучості.

8. Як позначається число твердості за Брінеллем?

1)НВ.

2)КСU.

3)КСV.

4)НV.

Тема 8. Фізико - хімічні властивості матеріалів. Пористість. Геометричні властивості. Методи їх вимірювання. Гігроскопічні властивості. Сорбція. Адсорбція. Проникність.

 

1. Які матеріали та речовини являються адсорбентами?

 

1) Матеріали на поверхні яких відбувається адсорбція речовини.

2) Речовина, що поглинається з об’ємної фази.

3) Матеріали, радіуси пор яких більші за 10-7 м.

4) Матеріали, які мають капілярнопористу структуру.

 

2. Які капілярнопористі тіла мають макрокапіляри?

1) Матеріали, радіуси пор яких більші за 10-7 м.

2) Матеріали, радіуси пор яких менші за 10-7 м.

3) Якщо матеріал за будь-яких умов сорбує водяну пару з повітря.

4) Якщо радіус капіляра визначається формулою Томсона(Кельвіна).

 

3. Які капілярнопористі тіла мають мікрокапіляри?

1) Матеріали, радіуси пор яких більші за 10-9 м.

2) Матеріали, радіуси пор яких менші за 10-7 м.

3) Якщо матеріал за будь-яких умов сорбує водяну пару з повітря.

4) Якщо радіус капіляра визначається формулою Томсона (Кельвіна).

 

4. Які методи визначення загальної пористості Ви знаєте?

1)Оптичний, просочення інертними рідинами та розширення газу.

2)Оптичний, просочення інертними рідинами та виштовхування інертної рідини.

3)Удавлювання ртуті та виштовхування інертної рідини.

4)Удавлювання ртуті, розширення газу та виштовхування інертної рідини

 

5. Які методи визначення диференціальної пористості Ви знаєте?

1)Оптичний, просочення інертними рідинами та розширення газу.

2)Оптичний, просочення інертними рідинами та виштовхування інертної рідини.

3)Удавлювання ртуті та виштовхування інертної рідини.

4)Удавлювання ртуті, розширення газу та виштовхування інертної рідини.

6. Які типові адсорбенти Ви знаєте?

1)Активоване вугілля, силікагель.

2)Повітря та інші газі.

3)Вода та інші рідини.

4)Сажа, двоокис титану, аеросил.

7. Радіуси яких пор можуть бути заповнені водою шляхом сорбції водяної пари?

1)Пори, радіуси яких більші 10-7м.

2)Пори, радіуси яких більші 10-9м.

3)Пори, радіуси яких менші 10-7м.

4)Пори, радіуси яких менші 10-9м.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

При визначенні рівня успішності студентів використовується система контролю знань, зорієнтована на стимулювання систематичної самостійної роботи студентів. Контроль повинен охоплювати усі види самостійної роботи і передбачає:

• перевірку конспектів;

• цільове письмове або усне опитування з основних теоретичних питань;

• тестування з тем, що вивчаються;

• вирішення практичних ситуаційних задач по темам самостійної

роботи.

При оцінюванні знань, крім повноти розкриття питання, враховується

• логічність мислення та його послідовність;

• культура мови;

• емоційність та твердість переконання;

• посилання на додаткові літературні джерела;

• використання технічних засобів навчання при підготовці матеріалу;

• творчий аналіз та вміння зробити висновки з опрацьованої теми.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Захаренко В.О. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Матеріалознавство і технологія виробництва непродовольчих товарів». Харків. ХДАТОХ, 2001. 74 с.

2. Захаренко В.О. Матеріалознавство непродовольчих товарів. Навчальний посіб- ник. – Харків. ХДУХТ, 2005. -245с.

3. Андриенко В.Н., Литвиненко Ю.П. Материаловедение товаров народного потребления. Учебн. пособие. – К.: Киев: Торг. нац. ин-т, 1990. 264 с.

4. Гильман Б.А. Основы производства непродовольственных товаров. Учебное пособие. – К.: Киев: Торг-экон. ин-т,1990. 167с.

5. Арзамасов Б.Н. Материаловедение. – М.: Машиностроение. 1986. 383с.

6. Мозберг Р.К. Материаловедение. - М.: Высшая шк., 1991. 448 с.

7. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1990. 528 с.

8. Солнцев Ю.П. и др. Металловедение и технология металлов. Учебн., для вузов. - М.: Металлургия, 1988.-512 с.

 

Додаткова література

1. Алексеев Н.С,.Зайцев В.Г, .Палладов С.С. Введение в товароведение промыш- ленных товаров. М.:Экономика.,1989. 188с.

2. Алексеев Н.С., Ганцов Ш.К., Кутянин Г. И. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров. - М.: Экономика.,1988. 196 с.

3. Б.Н. Бушманов, Ю.А.Хромов. Физика твердого тела.- М.:Высшая шк., 1981. 235 с.

4. Ч. Уэрт, Р.Томсон. Физика твердого тела.- М.:Мир.,1979. 356с.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

 

Методичні вказівки

до самостійного вивчення

навчальної дисципліни:

 

“Матеріалознавство та виробництво

непродовольчих товарів”

 

Для студентів денного та заочного відділення

товарознавчого факультету із спеціальностей:

7.050.301 - “Товарознавство та комерційна діяльність”

7.050.302 - “Товарознавство та експертиза в митній справі”

7.050.303 - “Експертиза товарів та послуг”

 

 

Харків - 2005

 

Навчально-методичне видання

 

Укладач Захаренко В. О.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення навчальної дисципліни:

 

“Матеріалознавство та виробництво непродовольчих товарів”

Для студентів денного та заочного відділення

товарознавчого факультету із спеціальностей:

7.050.301 - “Товарознавство та комерційна діяльність”

7.050.302 - “Товарознавство та експертиза в митній справі”

7.050.303 - “Експертиза товарів та послуг”

 

 

Редактор Плужнік О,В.

 

 
 


Підп. до друку Формат 60´84 116. Папір газетний. Друк. офс. Умов.друк.арк. 2,0 Обл-вид.арк 1,8

Тираж 50 пр.

Харківський державний університет харчування та торгівлі

61051., Харків – 51, вул. Клочківська, 333

 
 

 


 

Затверджено кафедрою товарознавства

та експертизи товарів, протокол №

від 2005р.

 

Схвалено науково – методичною радою

товарознавчого факультету, протокол №

від 2005р

 

 

Укладачі: к.т.н., доцент Захаренко В.О.

 

Рецензент: к.т.н. доцент Шубіна Л.Ю.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)