ТЕМА: Позиціонування товару на ринкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: Позиціонування товару на ринкуПлан:

Вступ

1. Концепція позиціонування. Принципи, цілі, завдання і технології позиціону­вання

2. Стратегії позиціонування на прикладі аналізу конкретної організації.

3. Франчайзинг і мерчендайзинг як резерви позиціонування

Висновок

Зміст роботи:

У першому розділі треба представити цілі, принципи, і чинники створення сис­теми позиціонування. Виділити основні напрями розробки концепції позиціонування з урахуванням сучасних вимог ринку. Представити схему технології позиціонування для формування конкурентних переваг в цільових сегментах збуту. Відобразити принципи позиціонування в області: створення ефективних комунікацій розподілу і просування товару, послуги; збільшення ринкової частки і корпоративного впливу в товарній ніші; формування позитивної громадської думки. Разом з тим акцентувати увагу на необхідності дотримання принципу лояльності, що інтегрує елементи сти­мулу і спонукання до покупки.

У другому розділі необхідно представити стратегії позиціонування на основі маркетингових досліджень ринкових тенденцій і закономірностей з використанням новітніх інформаційних технологій. Виконати на прикладі конкретної організації си­стемний аналіз поведінки покупців з позиції ретельного обліку незадоволеного по­питу з урахуванням ціни, якості і сервисності. Представити корпоративні стратегії і маркетингові програми по напрямах позиціонування. Виділить напрями диверсифі­кації бізнесу в результаті розробки нового вигляду робіт, товарів, послуг. Представи­ти маркетингові програми по реалізації стратегій позиціонування, зокрема: товарної марки, ціни, просування і упаковки з урахуванням чинників конкурентного середо­вища.

Третій розділ включає дослідження систем франчайзингу.

 

 

Додаток Б

Завідувачу кафедри маркетингу

____________________________

(науковий ступінь, вчене звання,)

____________________________________________

(прізвище та ініціали)

студента(ки) групи ________

____________________________

(прізвище та ініціали)

Заява

 

Прошу Вас дозволити виконувати курсову роботу з дисципліни «Маркетинг» на тему:

_____________________________________________________________

(на матеріалах________________________________________________)

і призначити науковим керівником _______________________________

______________________________________________________________

 

_________ _______________________

(дата) (підпис)

 

Погоджено: науковий

керівник _____________________________________________________

(підпис, посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

 

Додаток В

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «Маркетинг»

Студентом спеціальності 6.030507 «Маркетинг»

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

Зміст роботи Термін виконання Фактичне виконання
1 . Підбір і вивчення літературних джерел , вибір теми, її обґрунтування
  2. Складання і затвердження науковим керівником та зав. кафедри розгорнутого плану роботи, затвердження науковим керівником та зав. кафедри.    
  3. Збір, вивчення і обробка інформації, необхідної для виконання роботи    
  4. Підготовка теоретичного (першого) розділу роботи    
  5. Написання аналітичного (другого) розділу    
  6. Розробка та обґрунтування пропозицій (третій розділ)    
    7. Оформлення роботи          
    8. Подання роботи науковому керівнику    
    9. Захист        

 

Дата затвердження завдання “__”_______ 201_ р.

Студент _______________________

Науковий керівник ________________________

 

Додаток Г

Зразок оформлення титульного аркушу

 

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

 

Допускається до захисту

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Маркетинг»

на тему:

______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____________________________________________________

за напрямом «Економіка та підприємництво»

зі спеціальності 7 .050108 «Маркетинг»

 

Виконавець роботи_____________________________________

прізвище, ім'я, по батькові (підпис, дата)

 

Науковий керівник ____________ _______________________________ (науковий ступінь, вчене звання) _______________________________ (прізвище та ініціали)   „_____” _________________ 201__ р. Рецензенти захисту: ______________________________ Члени комісії: ______________________________ (підпис,посада, вчене звання, прізвище та ініціали) „_____” ___________ 201__ р.

 

Додаток Д

 

 

Зразок оформлення плану курсової роботи

 

“Затверджую”
Науковий керівник___________ (підпис) ____________________________ (науковий ступінь, вчене звання,) ____________________________________________ (прізвище та ініціали)
“____”_____________201_ р.

План

курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» студента спеціальності 7.050108 “Маркетинг”

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему:

Вступ

Розділ 1.

1.1.

1.2.

1.3.

Розділ 2.

2.1.

2.2.

2.3.

Розділ 3.

3.1.

3.2.

3.3.

Висновки та пропозиції

 

_________ Студент _______________________

(дата) (підпис)

Додаток Е

 

 

Ректору Полтавського університету споживчої кооперації України

професору Нестулі О.О.

 

Курсова робота з дисципліни «Маркетинг» студента (студентки) _________________________ курсу, групи ________________ спеціальності «Маркетинг» (денної та заочної форми навчання)

Полтавського університету споживчої кооперації України

на тему «_______________________________________________________»

містить достовірну інформацію про діяльність підприємства.

_____________________ _________ _______________________

(керівник підприємства, посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.

Додаток Є

 

Рецензія

 

на курсову роботу з дисципліни «Маркетинг» студента(ки)_____ курсу

спеціальності 7.050108 «Маркетинг»

________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема роботи_____________________________________

 

що виконана за матеріалами ________________________

(назва організації (підприємства)

 

 

Примірна схема рецензії

 

1. Актуальність теми.

2. Стисла характеристика кожного розділу курсової роботи: послідовність та логічність, повнота та достовірність, наукова новизна, використання передового досвіду та сучасних методів дослідження (економіко-математичних методів, програмних продуктів і ПЕОМ), прийняття самостійних рішень, практична значимість пропозицій, обґрунтування, практичне використання, недоліки.

3. Якість оформлення роботи, таблиць, графіків, діаграм тощо.

4. Загальна оцінка курсової роботи.

 

Рецензент науковий курівник_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

_____________________ ______________________

(Дата) (підпис)

 

Додаток Г

Зразок оформлення змісту курсової роботи

 

Зміст:

 

стр.

Вступ

1. ...

2. ...

3. ...

Висновки та пропозиції

Перелік літературних джерел

Додатки


Додаток Д

Рецензія на курсову роботу

студента (ки) ___________ факультету, ____курсу

напряму 6.050307 „Маркетинг”

______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Тема __________________________________________, яка

виконана на матеріалах

_________________________________________________

назва організації (підприємства)

 

Приблизна схема рецензії

Актуальність теми

Коротка характеристика кожного питання курсової роботи (проекту): послідовність і логічність, повнота і достовірність, новизна викладення питань плану, використання передового досвіду і прогресивних методів дослідження (економіко-математичних методів і моделей ПЕОМ), прийняття самостійних рішень, значимість пропозицій, їх обґрунтування, доречність їх практичного застосування, недоліки.

Якість оформлення роботи, таблиць, графіків, діаграм та ін.

Загальна оцінка курсової роботи (проекту)

 

 

Рецензент

(підпис, прізвище, ініціали, посада)

Дата

 

 


Додаток Е

Нарахування балів за КМСО за курсову роботу з дисципліни „Маркетинг”

Студенту (-ці) ак. гр. _____ __________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

 

Критерії оцінювання Бали
Зміст макс факт
1. Обґрунтування актуальності теми  
2. Використання достовірних (віртуальних) статистичних та фактичних даних  
3. Використання математичних та статистичних методів, методів моделювання, комп'ютерних технологій  
4. Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів  
5. Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження  
6. Наявність в курсовій роботі наочних матеріалів тобто таблиць, графіків, схем  
7. Обґрунтованість висновків та практична значущість рекомендацій  
Разом за зміст:  
За оформлення та організацію    
1. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення курсової роботи в цілому  
2. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення таблиць, формул, та графічних ілюстрацій та якість їх виконання  
Разом за оформлення та організацію  
Захист курсової роботи    
1. Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи  
2. Презентація курсової роботи  
3. Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання  
Разом за захист:  
Всього балів    
Підсумкова кількість балів та оцінка за національною шкалою і шкалою ECTS  
Підпис членів комісії __________________________ __________________________      

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.2.4 (0.011 с.)