ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬСТУДЕНТІВ

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1 Історія логіки та основні форми

Раціонального мислення

1. Мислення як предмет логіки. Основні принципи правильного мислення.

2. Виникнення логіки та її розвиток.

3. Види логіки. Структура сучасної логіки.

4. Поняття про логічну форму думки. Істинність і формальна правильність міркування.

5. Логіка і мова.

6. Загальна характеристика поняття. Обсяг і зміст поняття.

7. Види понять.

8. Відношення між поняттями.

9. Обмеження і узагальнення понять.

10. Визначення понять.

11. Поділ понять.

12. Прийоми, подібні до визначення понять.

13. Судження як форма мислення, види суджень.

14. Структура простого судження, його види.

15. Розподіл термінів у простому судженні.

16. Складне судження, його види. Таблиці істинності.

17. Відношення між судженнями. «Логічний квадрат».

18. Модальні судження.

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2Умовивід і основи теорії аргументації

1. Умовиводи, їх характеристика і види.

2. Дедуктивні умовиводи: загальна характеристика, види.

3. Безпосередні умовиводи.

4. Простий категоричний силогізм.

5. Скорочені і складні силогізми.

6. Умовні, розділові і умовно-розділові умовиводи.

7. Індуктивні умовиводи та їх види.

8. Умовиводи за аналогією.

9. Основні закони логіки.

10. Поняття про аргументацію. Доведення (доказ), його структура і види.

11. Спростування, його структура та види.

12. Суперечка і дискусія як різновиди аргументації.

13. Правила доказу. Логічні помилки у доказі і спростуванні.

14. Логічні парадокси і софізми.

15. Культура мислення.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Змістовий модуль 1. Вступ до логіки

Семінар 1. ВСТУП ДО ЛОГІКИ

Години

ПЛАН

1. Мислення як предмет логіки. Основні принципи правильного мислення.

2. Виникнення логіки та її розвиток.

3. Види логіки. Структура сучасної логіки.

4. Поняття про логічну форму думки. Істинність і формальна правильність міркування.

5. Логіка і мова.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Формальна логіка як теорія правильного мислення.

2. Особливості штучних мов сучасної логіки.

3. Теоретичне та практичне значення логіки.

4. Логіка та філософія.

5. Логіка та математика.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які історичні етапи розвитку логічного знання ви знаєте? Назвіть їх хронологію.

2. Хто є засновником традиційної логіки? Що ви можете про нього розповісти?

3. Що таке «Органон»?

4. Хто є засновником сучасної логіки? Що ви можете про нього розповісти?

5. Чим відрізняється сучасна логіка від традиційної?

6. Чи можна стверджувати, що сучасна логіка заперечує досягнення традиційної логіки і є принципово новим напрямком розвитку логічної думки?

7. Назвіть основні розділи сучасного логічного знання.
Що таке логічна форма думки?

8. Які особливості формалізованих мов?

9. Які основні компоненти логічної форми?

10. Чи можуть декілька висловів, що різняться за змістом, мати однакову логічну форму?

11. Поясніть поняття істинності та хибності.

12.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Хоменко І.В. Логика. Підручник / І.В.Хоменко - К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 9-25.

2. Гетманова А.Д. Учебник по логике / Гетманова А.Д.. -Москва: ЧеРо, 2000. - С. 3-18.

3. Хоменко І. Основи логіки / Хоменко І., Алексюк І..-К.: Золоті ворота, 1998. - С. 5-24.

4. Тофтул М.Г. Логіка / Тофтул М.Г.. -К.: Академія, 1999. - С. 3-12.

5. Ивин А.А. Логика: Учебник / Ивин А.А.. - М: Гардарики, 2003. - С. 8-25.

6. Бочаров В.А. Основы логики: Учебник / Бочаров В.А., Маркин В.И.. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. -С. 12-41.

7. Пасько Я.І. Логіка: Навч.-метод. Посіб. / За заг. Ред. В.В. Буреги / Пасько Я.І., Білецький В.В., Савенкова М.Є., Бурега В.В.. - Донецьк: ДонДУУ, 2004. - С. 5-11, 34-39.

8. Хоменко І.В. Логіка: Практикум: Навч. посіб. / Хоменко І.В. - К.: Юрінком Тетер, 2002. -С. 5-11.

9. Ивлев Ю.В. Логика. Сборник упражнений: Учебное пособие для вузов / Ивлев Ю.В.. - М.: Книжный дом «Университет», 1999. - С. 9-22.

10. Курбатов В.И. Логика / Курбатов В.И. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. С. 84-88.

11. Конверський А.Є. Логіка / Конверський А.Є.. - К.: Четверта хвиля, 1998. - С. 3-32, 99-120.

12. Жеребкін В.Є. Логіка / Жеребкін В.Є.. - Харків: Основи, К.: Знання, 1998. - С. 4-28.

13. Берков В.Ф. Логика / Берков В.Ф.. - Минск: 'Гетра Системо, 2001. - С. 196-217.

14. Войшвилло Е.К. Логика: Учебник для вузов / Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г.. - Москва: Владос, 2001. - С. 9-19, 33-38.

15. Курбатов В.И. Логика / Курбатов В.И.. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. С. 4-81.

 

Додаткова

1. Хоменко І.В. Логіка-юристам / Хоменко І.В.. -К.: Четверта хвиля, 1998. -С. 3-21.

2. Ивин А.А. По законам логики / Ивин А.А.. - М.: Мол. гвардия, 1983. - 208 с.

3. Краткий словарь по логике / Д.П. Горский, А.А. Ивин, А.Л. Никифоров; Под ред.
Д.П. Горского.-М.: Просвещение, 1991. -208 с.

4. Современный словарь по логике. - Мн.: Современное слово, 1999. - 768 с.

5. Словарь философских терминов / Научная редакция профессора В.Г. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 731 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.013 с.)