ТОП 10:

Характер — це система стійких відносин особистості до світу, інших людей і самого себе, що формується під впливом умов життя і виховання і, що виявляється в особливостях соціальної поведінки.Характер у вузькому сенсі слова визначається як сукупність стійких властивостей індивіда, в яких виражаються способи його поведінки і способи емоційного реагування.

При такому визначенні характеру його властивості, так само як і властивості темпераменту, можуть бути віднесені до формально-динамічних особливостей поведінки. Однак у першому випадку ці. властивості, якщо можна так виразитись, гранично формальні, у другому ж вони несуть ознаки трохи більшої змістовності, оформленості. Так, для рухової сфери прикметниками, що описують темперамент, будуть «швидкий», «рухливий», «різкий», «млявий», а якостями характеру — «зібраний», «організований», «акуратний», «розхлябаний». Для характеристики емоційної сфери у випадку темпераменту застосовують такі слова, як, «живий», «імпульсивний», «запальний», «чуттєвий», а у випадку характеру — «добродушний», «замкнутий», «недовірливий». Утім, границя, що розділяє темперамент і характер, досить умовна. Набагато важливіше глибше зрозуміти розходження між характером і особистістю (у вузькому сенсі).

Говорячи про характер, необхідно відзначити, що характер будується не на окремих, ізольованих рисах, а являє собою визначену структуру. Угруповання рис характеру у визначені комплекси визначається відносинами, навколо яких групуються риси характеру. Неважко назвати риси характеру, у яких виявляється відношення до людей: товариськість, замкнутість, доброта, тактовність і ін.; або відношення до праці: працьовитість, лінь, відповідальність і ін. Однак структура рис характеру не вичерпується їхнім угрупуванням, необхідно враховувати також взаємодію рис характеру, тому що зміст кожної окремої риси залежить від того, з якими іншими рисами вона поєднається. Наприклад, прямота, відвертість у сполученні з чуйністю, увічливістю мають одну соціальну оцінку, у сполученні з брутальністю — зовсім іншу. Важливим показником характеру є його цілісність,що виявляється в несуперечності рис характеру. Якщо спробувати зовсім коротко виразити сутність розходжень між характером і особистістю, то можна сказати, що риси характеру відбивають те, як діє людина, а риси особистості — те, заради чого вона діє. При цьому очевидно, що способи поведінки і спрямованість особистості відносно незалежні: застосовуючи ті самі способи, можна домагатися різних цілей і, навпаки, прямувати до однієї і тієї же мети різними способами.

Надмірну виразність окремих рис характеру і їхніх сполучень, що представляє крайні варіанти норми, називають акцентуаціямихарактеру. Акцентуації характеру – це крайні варіанти норми, при яких окремі риси характеру надмірно посилені, унаслідок чого виявляється вибіркова уразливість у відношенні визначеного роду психогенних впливів при гарній і навіть підвищеній стійкості до інших.

Акцентуації спостерігаються, як правило, у підлітковому віці. Надалі, очевидно, відбувається їхнє згладжування або компенсація, можливий також перехід явних акцентуацій у приховані. Разом з тим, за даними Леонгарда, частка акцентуйованих особистостей серед дорослого населення складає приблизно 50%.

В залежності від ступеню виразності було виділено два ступені акцентуації характеру: явна і прихована (Личко; Александров; 1973).

Явна акцентуація. Цей ступінь акцентуації відноситься до крайніх варіантів норми. Вона відрізняється наявністю досить постійних рис певного типу характеру.

Прихована акцентуація. Цей ступінь повинен бути віднесений не до крайніх, а до звичайних варіантів норми. У повсякденних, звичних умовах, риси визначеного типу характеру виражені слабко або не виявляються зовсім. Навіть при тривалому спостереженні, різнобічних контактах і детальному знайомстві з біографією важко буває скласти чітке уявлення про певний тип характеру. Однак риси цього типу можуть яскраво, часом зненацька, виявитися під впливом тих ситуацій і психічних травм, що висувають підвищені вимоги до "місця найменшого опору". Психогенні фактори іншого роду, навіть важкі, не тільки не викликають психічних розладів, але можуть навіть не виявити типу характеру. Якщо ж такі риси і виявляються, це, як правило, не призводить до помітної соціальної дезадаптації.

 


Вісь ступеня вираженості характеру: I — «середні» характери; II — акцентуйовані характери: а — приховані акцентуації; б — явні акцентуації; III — психопатії. Позначення: Н — норма, П — патологія

 

В нашій країні отримала поширення класифікація акцентуацій характеру Личко, у якій виділяються наступні типи акцентуацій: нестійкий тип, конформний, шизоїдний, епілептоїдний, істероїдний, астено-невротичний, сенситивний, психастенічний, гіпертимний, циклоїдний, лабільний і змішаний типи.

Нестійкий тип. Головна риса — небажання трудитися: ані працювати, ані навчатись, постійний сильний потяг до розваг, задоволення, ледарства. При суворому і безперервному контролі знехотя підкоряються, але завжди шукають випадку уникнути будь-якої праці. Найважливішою особливістю є слабкий вольовий компонент особистості. Повна безволля виявляється, коли справа стосується виконання обов'язків, досягнення цілей. Зі слабкістю вольового компоненту і недостатньою ініціативністю пов'язана і підпорядкованість групі, компанії. Контакти завжди поверхневі. Романтична закоханість не властива. До свого майбутнього байдужі, планів не будують, живуть сьогоденням. У зв'язку зі слабкою вольовою сферою бездоглядність швидко спричинює негативний вплив.

Конформний тип. Головна риса — конформність: яскраво виражене прагнення бути «як усі». Це прагнення поширюється на все — від прагнення вдягатися як усі до сильної залежності суджень, позицій і поведінки від оточення. Стають цілком продуктом свого оточення: у «гарному» середовищі старанно навчаються і працюють, у «поганому» — засвоюють досить швидко його звичаї, звички, манеру поведінки. Некритичні до сприйняття групових еталонів поведінки, установок, цінностей і будь-якої інформації взагалі. Найбільше успішно працюють, коли не потрібно особистої ініціативи. Погано переносять злам життєвого стереотипу, позбавлення звичного оточення.

Шизоїдний тип. Головні риси — замкнутість і недостатність чутливості в процесі спілкування. Швидка виснажливість у контакті спонукає до ще більшого занурення у свій внутрішній світ. Недостатність чутливості виявляється в невмінні зрозуміти чужі переживання, у низькій емпатії (здатності до співпереживання), у невмінні зрозуміти бажання і думки партнера. Захоплення відрізняються силою, сталістю і нерідко незвичайністю. Багаті еротичні фантазії сполучаться з зовнішньою, часто підкреслюваною асексуальністю. Найгірше переносять ситуації, де потрібно встановити неформальні емоційні контакти, а також вторгнення сторонніх у свій внутрішній світ.

Епілептоїдний тип. Головною рисою є схильність до станів злобно-тужливого настрою з постійно наростаючим роздратуванням і пошуком об'єкту, на якому можна було б зірвати зло. Характерна афективна вибуховість. Афекти не тільки сильні, але і тривалі. Любов майже завжди сполучається з ревнощами. Лідерство виявляється прагненням панувати над однолітками. Добре адаптуються в умовах суворого дисциплінарного режиму, де високою показною ретельністю перед керівництвом прагнуть заволодіти положенням, яке надає право керувати іншими. Властиві дріб'язкова акуратність, скрупульозність, ретельне дотримання всіх правил, прихильність до порядку, педантизм.

Істероїдний тип. Головними рисами є значний егоцентризм, яскраво виражена потреба в значній увазі до своєї особи. Всі інші особливості засновані на даній рисі. Схильність до обману та фантазування цілком служать меті залучення уваги до своєї особистості. Властива театральність переживань, схильність до позерства. Низька здатність до завзятої праці поєднується з високими домаганнями у відношенні майбутньої професії. Серед однолітків претендують на першість або на надзвичайний стан. Зміна захоплень і хобі також обумовлені прагненням знайти таку справу, де можна бути на очах.

Астено-невротичний тип. Головними рисами є підвищена стомлюваність, дратівливість. Стомлюваність звичайно виявляється при розумових заняттях і в обстановці змагань, суперництва. При стомленні афективні спалахи виникають з незначного приводу.

Сенситивний тип. Мають дві головні особливості — велика вразливість і почуття власної неповноцінності. У собі бачать безліч недоліків, особливо в області вольових якостей. Часто зустрічається незадоволеність своїм фізичним «Я» («образ тіла»). Замкнутість, боязкість і сором'язливість особливо виступають серед сторонніх і в незвичній обстановці. З незнайомими важкі навіть самі поверхневі контакти, але з тими, до кого звикли, бувають досить товариські. Надзвичайні труднощі викликають ситуації негативного оцінювання або обвинувачення (тим більше несправедливого).

Психастенічний тип. Головними рисами є нерішучість, тривожна помисливість (у вигляді побоювань за майбутнє своє і своїх близьких), схильність до самоаналізу. Риси характеру звичайно виявляються вже в початковій школі. Відповідати за себе і, особливо, за інших, буває самою важкою задачею. Захистом від постійної тривоги з приводу уявлюваних неприємностей і випадків служать вигадані прикмети і ритуали. Нерішучість особливо виявляється при необхідності зробити самостійний вибір.

Гіпертимний тип. Відрізняються завжди гарним, злегка підвищеним настроєм, високим життєвим тонусом. Високий ступінь активності сполучається з постійним прагненням до лідерства. Високий відгук на нове, але інтереси нестійкі. Велика активність поєднується з нерозбірливістю у виборі знайомств. Легко освоюються в незнайомій обстановці, але погано переносять самотність, режим, строго регламентовану дисципліну, монотонну і потребуючу дріб'язкової акуратності працю, вимушене неробство. Схильні до переоцінки своїх можливостей і до надмірно оптимістичних планів на майбутнє. Прагнення навколишніх придушити їхню активність нерідко призводить до бурхливих, але коротких спалахів роздратування.

Циклоїдний тип. Характерною рисою є досить часта зміна нерізко виражених фаз гіпертимності і пригніченості (субдепресії). У субдепресивній фазі знижується працездатність, до усього втрачається інтерес, уникається компанія. Невдачі і навіть дрібні проблеми в цей час важко переживаються. Серйозні дорікання, які особливо принижують самолюбство, здатні навести на думку про власну неповноцінність і непотрібність. Можливість провокування суїциду. Під час гіпертимної фази циклоїди не відрізняються від гіпертимів. Тривалість кожної фази звичайно не велика (1-2 тиж.). Між фазами часто має місце досить тривалий період неакцентуйованої, «гармонічної» поведінки.

Лабільний тип. Головна риса цього типу — крайня мінливість настрою, навіть із незначних приводів. Від настрою в даний момент залежать активність, працездатність, товариськість. У лабільних осіб почуття і прихильності щирі і глибокі, особливо до тих, хто сам виявляє любов, увагу і турботу. Велика потреба в співпереживанні. Тонко відчувають відношення до себе навколишніх, навіть при поверхневому контакті. До лідерства не прагнуть. Важко переживають втрату або емоційне відторгнення з боку значимих осіб. Відрізняються умінням адекватно оцінити свій характер.

Змішані типи. Крім явних акцентуацій зустрічаються випадки одночасного загострення двох рис. Це так називані змішані типи, що складають половину випадків явних акцентуацій.

 

На формування характеру впливають життєві і соціальні умови. Важливу роль має сімейне виховання. У стилях сімейного виховання виділяють 2 основних параметри: контроль і любов — прийняття дитини. Ці два показники являють собою континуум від повної самостійності до твердого контролю і від любові до ворожості стосовно дитини.

 

 

 

 

Стилі сімейного виховання (за Шефером).

 

В умовах жорсткого контролю, високої вимогливості, формується або протест, бажання звільнитись, або діти адаптуються до вимог і в них формується занижена самооцінка, невпевненість у собі, низька самостійність, соціальна незрілість. Якщо ж висока вимогливість сполучиться з емоційно холодним відношенням (виховання по типу Попелюшки),то діти з таких родин мають труднощі в спілкуванні, відносяться до людей з недовірою, часто виявляють жорстокість.

Сполучення байдужого батьківського відношення з відсутністю контролю — гіпоопіка — призводить до вседозволеності, поведінка дитини стає непередбаченою, залежить від зовнішніх впливів (можливі наркоманія й інші форми асоціальної поведінки).

Батьківська любов у сполученні з зайвою турботою про дитину — гіперопіка — призводить до несамостійності, пасивності, труднощів у спілкуванні, стає гальмом на шляху розвитку.

Завищені очікування батьків у відношенні своєї дитини, коли дитина повинна реалізувати те, що не удалося у свій час батькам (наприклад, вибрати професію, про яку мріяв батько), часто призводить до втрати духовного контакту з батьками, якщо ж при цьому дитині нав'язується підвищена моральна відповідальність, це може призвести до невротичного розвитку.

В. Я. Гіндикіним і В. А. Гурьєвою описані кілька типів невірного виховання, що сприяють формуванню тих або інших патохарактерологічних рис особистості:

1. «Кумир сім’ї». Виховання містить у собі вихваляння дитини, культивування в ній почуття винятковості, звільнення її від усіх обов’язків, схильність до виконання
будь-якої примхи, зняття відповідальності за провини.

2. Гіперопіка. Виховання включає надмірну увагу і контроль з боку дорослих, нав'язування своєї думки з будь-якого питання, диктування кожного кроку, огородження від небезпек, культивування обережності.

3. Гіпоопіка. Виховання включає недостатню увагу з боку батьків ігнорування цілеспрямованого виховання.

4. Бездоглядність. Високий ступінь гіпопіки.

5. «Попелюшка». Виховання включає позбавлення дитини тепла й уваги з боку старших. Постійне третирування дитини, приниження, протиставлення іншим дітям.

6. «Їжакові рукавиці». Виховання включає систематичне побиття дитини, диктаторське відношення до неї, відсутність тепла, співчуття і заохочення.

 

 

Розподіл різних типів виховання і типів характеру
  І Ш Е ПС А П М
"Кумир сім’ї" **           *
Гіперопіка * * *   **   *
Гіпоопіка * ** **       *
Бездоглядність   * *        
"Золушка"         *    
"Їжакові рукавиці"   * ** * *   *
Парадоксальна комунікація   **       * *

Позначення: І — істеричний, Ш — шизоїдний, Е - епілептоїдний (збудливий варіант), ПС — психастенічний, А — астенічний, П — паранойяльний, М — мозаїчний (змішаний).

 

Здібності - це індивідуально-психологічні особливості людини, що забезпечують легкість засвоєння й успішність виконання якої-небудь діяльності. По-перше, здібності не зводяться до тих знань, умінь, або навичок, що вироблені в людини. У них включаються ті показники, що є умовами успішності діяльності. По-друге, про здібності свідчить високий темп засвоєння знань, умінь, навичок, необхідних для діяльності. По-третє, про здібності свідчить високий творчий рівень діяльності, оригінальність, новизна. На відміну від задатків, що обумовлені винятково біологічним статусом людини, здібності вимагають розвитку й удосконалення.

Загальні здібності людини пов'язані з темпераментом і виявляються в загальній працездатності, активності, типах саморегуляції. Аналіз психофізіологічних основ загальних здібностей показує, що різні типи активності пов'язані з домінуванням півкуль. При цьому «правопівкульні» характеризуються більшої активністю, сильною нервовою системою, високою лабільністю, високим розвитком невербальних функцій. Ці люди краще навчаються, вирішують задачі в умовах дефіциту часу, вони стійкі до стресу, надають перевагу інтенсивним формам навчання.

«Лівопівкульні» характеризуються низкою активністю, вони краще навчаються по гуманітарних предметах, краще планують свою діяльність, у них вище точність виконання роботи. Добре розвинута саморегуляція і вербальні функції. У той же час вони характеризуються інертністю і слабкістю нервової системи.

Структура особистості

Особистість розуміється як свідомий індивід, що займає визначене положення в суспільстві і виконує визначені суспільні функції. Особистість молодша індивіду, тому що людина народжується індивідом, а особистістю вона стає в процесі соціалізації, засвоєння соціального досвіду.

Рубінштейн виділяє 3 аспекти психічного складу особистості:

чого хоче особистість,що для неї привабливо, до чого вона прагне? Це питання про спрямованість, установки і тенденції, потреби, інтереси та ідеали;

що може особистість?Це питання про здібності, про обдарованість людини;

що особистість є,що з її тенденцій і установок ввійшло в її плоть і кров і закріпилося як стрижневі особливості особистості? Це питання про характер.

Таким чином, Рубінштейн включає в структуру особистості її спрямованість, характер і здібності. У структуру особистості багато авторів включають темперамент, як психофізіологічну основу особистості (Мясищев, Мерлин, Ананьєв і ін.).

Основними характеристиками особистості є: активність, стійкість, цілісність. Під активністю розуміється здатність людини робити суспільно значимі перетворення навколишнього, що виявляється в спілкуванні, спільній діяльності, творчості і саморозвитку.

Стійкість — це відносна сталість особистісних властивостей.

Цілісність особистості полягає в найтіснішому взаємозв'язку психічних процесів і властивостей, що утворюють єдину структуру особистості.

Теорії, що розглядають структуру особистості, представлені теоріями особистісних рис, теоріями особистісних факторів, типологічними теоріями.

Таким чином, розглядаючи структуру особистості, більшість психологів, як вітчизняних, так і закордонних, включають до неї темперамент, здібності, характер, спрямованість, своєрідне сполучення яких створюють неповторність людської індивідуальності.

Темперамент, характер і здібності розглянуті вище.

Спрямованість особистості. Спрямованість — це система домінуючих, соціально-обумовлених відносин особистості до дійсності, основними проявами якої є інтереси, ідеали, світогляд, переконання (Леонтьєв). При цьому саме спрямованість і характер є основними змістовними характеристиками особистості, що виражають її соціальну сутність.

Спрямованість людини має багаторівневу організацію, в основі її лежать потреби.

Потреба розуміється як необхідність, нестаток, але не всякий нестаток можна назвати потребою. Для того, щоб необхідність відбивала потребу, вона повинна стати для суб'єкта актуальної в даний момент, щоб людина захотіла те, що йому необхідно. Тобто потреба як нестача організму відбиває його об'єктивний стан і зв'язана з усвідомленням нестачі, має суб'єктивну сторону.

Потреби виступають як джерела активності людини. По джерелу формування всі потреби поділяються на первинні (біологічні), вторинні (соціальні) і духовні. Первинні потреби — потреби в їжі, воді, температурному комфорті, сні, сексуальні потреби. Задоволення цих потреб забезпечує індивідуальне і видове існування, ці потреби спільні у тварин і людини. Однак біологічні потреби перетворюються під впливом життя в суспільстві, виявляються і розвиваються інакше, ніж у тварин. В процесі розвитку людського суспільства виникають і розвиваються специфічно людські — соціальні і духовні — потреби. Соціальні потреби включають потреби в приналежності до групи, у визнанні, повазі і любові, самоствердженні. Духовні потреби — це потреби в пізнанні світу, самоповазі і самореалізації, естетичні потреби.

Маслоу обґрунтував ієрархічну структуру потреб людини, виділивши в ній 5 рівнів

Піраміда потреб Маслоу:

 

V. Потреби самоактуалізації (потреби в реалізації своїх потенціалів, у розумінні сенсу життя)

IV. Потреби в самоповазі (потреби в досягненні, схваленні, визнанні, у прийнятті себе, позитивній самооцінці)

III. Потреби в соціальних зв'язках (потреба в соціальної включеності, приналежності до групи, любові і довірі)

II. Потреби в безпеці (захист від страждання, болю, руйнування)

I. Фізіологічні потреби (голод, спрага, сон, активність, секс)

 

Потреби більш високих рівнів виникають тоді, коли задоволені потреби нижчих рівнів, що є генетично більш ранніми і мають більше значення для виживання. Незадоволення потреб нижчих рівнів гальмує прояв інших потреб.

Незадоволення основних потреб: у безпеці, належності до групи, любові, повазі і самоповазі гальмує розвиток особистості і може призвести до відхилень у розвитку, девіантної поведінки, фрустрації, до хвороби. Життя особистості складається зовсім по-різному в залежності від того, на задоволенні яких потреб вона зосереджена — на потребах нижчих рівнів або на потребах у самоактуалізації, що Маслоу називав потребою розвитку, тому що задоволення цих потреб забезпечує розвиток особистості й особистісний ріст. Самоактуалізовану особистість відрізняє адекватне сприйняття реальності. Ці люди бачать світ таким, який він є, а не таким, якої вони хотіли б його бачити, завдяки чому вони мають здатність розпізнавати фальш, нещирість. Їх не страшить невідомість, невизначеність, вони спрямовані до пізнання. Найважливішою особливістю самоактуалізованої особистості є прийняття себе, адекватне саморозуміння. Такі люди живуть у злагоді із собою, їх не мучить почуття провини і тривоги (характерне для невротиків). Вони поводять себе просто і природно, зберігають спокій, не тривожаться по дрібницях, що пояснюється їхньою здатністю відгородитись від дріб'язків, ширше дивитися на речі. Вони вміють спокійно і безболісно переносити самотність, не йдуть на поводу в людей і обставин, їх характеризує відповідальність, самостійність. Найважливішою характеристикою самоактуалізованої особистості є уміння радуватися, збереження здатності дивуватися, приходити в захват, творчі здібності. «Самоактуалізовану людину — за словами Маслоу — уже не турбують проблеми виживання, вона просто живе і розвивається». Разом з тим, потреби в самоактуалізації часто не усвідомлюються особистістю, їхнє задоволення відсувається на другий план.

Потреби визначають мотиви діяльності. Якщо потреба — це визначена напруга, викликана нестатком у чомусь, але вона ще не визначає напрямок активності суб'єкта, то мотив виступає як спонукання до дії, як прагнення до задоволення потреби. Мотив може мати такі психологічні прояви, як бажання, намір, прагнення. Основними характеристиками мотиву є його сила і стійкість.

Під гармонійною особистістюми розуміємо індивіда, який у процесі соціалізації усвідомлено сформувався як людина, що володіє відповідальністю за власну долю і вчинки, самостійністю й автономністю в прийнятті рішень, що керується у своєму житті моральними законами. Можна стверджувати, що гармонійна особистість живе відповідно до девізу: «Мені ніхто нічого не винен». Цей принцип варто розуміти як відмову від пред'явлення претензій оточуючим (батькам, дітям, державі й ін.) у випадках життєвих невдач. У рамках психології аномального і девіантного розвитку особистості всі перераховані якості з'являються інверсними. Відповідальність замінюється повинністю, самостійність — залежністю, моральність — аморальністю.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.2 (0.014 с.)