Непритомність та перша медична допомогаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Непритомність та перша медична допомогаПричини: надмірні переживання, переляк (коли людина бачить кров), сильні болі, хвороби серцево-судинної і нервової системи, перевтома, висна­ження, перебування у приміщенні, де мало повітря (особливо при підвищеній температурі повітря); при позаматковій (трубній) вагітності, гострій шлунко­во-кишковій кровотечі; у людей, які вживають препарати, що знижують арте­ріальний тиск, особливо при переході із горизонтального у вертикальне поло­ження (при множинному варикозному розширенні вен на нижніх кінцівках).

Симптоми: раптово виникає сильна слабкість, зівота; шкірні покриви бліді, холодний піт; нудота і блювота; поява «кругів» та «мушок» перед очима; пульс при знепритомненні сповільнюється до 40-50 ударів за 1 хв; дихання прискорене; запаморочення.

Перша медична допомога: якщо людина знепритомніла, треба негайно покласти її з трохи опущеною головою і піднятими ногами (на 15 см); розстібнути комір, розслабити пояс, забезпечити доступ свіжого повітря (відчинити вікно тощо); дати понюхати ватку, змочену розчином аміаку (нашатирного спирту); збризкати обличчя холодною водою; у тяжких випадках відправити до лікувального закладу.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеенко Ю. В., Протас Р. Н. Диагностика и лечение чєрепно-мозговой
травмьі. Учеб. пособие. - Витебск: МЗ Респ. Беларусь Витеб. мед. ин-т, 1995.

2. Апанасенко Б. Г, Чепкий Л. П. Швидка медична допомога. - К.: Вища
шк., 1992.

3. Богоявленский В. Д., Богоявленский И В. Диагностика и доврачебная
помощь при неотложньїх состояниях. 2-е изд., исп. и доп. - СПб.: Гиппократ.
1995.

4. Вогралик В. Г., Клементов В. Т. Неотложная диагностика и терапия
внутренних болезней: Справ, пособ. для врачей и студентов / Нижнегор. гос.
мед. акад. -Ниж. Новгород: МЗ Рос. Федерации, НГМА, 1994.

5. Войнов А. И. Отморожение конечностей. - Минск: ГИЗАО «Молодняк»,
1995.

6. Гриіпок А. И. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней.
-К.: Здоров'я, 1985.

7. Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб:
Посібник / А. В. Епішин, Л. П. Бондар, Б. Г. Бугай та ін.; за заг. ред. А. В. Епішина.
- Тернопіль: Терноп. мед. ін-т ім. І. Я. Горбачевського, 1996.

8. Довідник з медичної допомоги на догоспітальному етапі /1, С. Зозуля,
А. В. Вершигора, Т. В. Адамович та ін.; за ред. І. С. Зозулі. -*К.: Здоров'я, 1996.

9. Довідник фельдшера: У 2 кн. / за ред. М. А. Андрейчина. - К.: Здоров'я,
1997. -Кн. 1.

 

10. Довідник фельдшера: У 2 кн. / за ред. М. А. Андрейчина. - К.: Здоро­
в'я, 1997.-Кн. 2.

11. Земан М. Техника наложения повязок. - СПб.: Питер, 1994.

12. Интенсивная терапия: Учебн. лит. для студ. мед. вузов, интернов, ор-
динаторов / Пер. с анг. В. В. Яснецов. - Геотар медицина, 1998.

13. Колгушкин А. Н. Заикание. - М.: Рипол классик, 1997.

14. Концепція медичної освіти педагогічних працівників. Міністерство
освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти МОН України.
Науково-методична комісія з питань культури здоров'я відділення вищої осві­
ти Науково-мегодинної ради МОН України. - К., 2001. - 10 с.

15. Корнилов Н. В., Грязнухин В. И. Травматология и ортопедическая по­
мощь в поликлинике: Руководство для врачей. - СПб.: Гиппократ, 1994.

16. Лікування невідкладних станів: Рекомендації' М-во охорони здоров'я
України, Івано-Франк. мед. ін-т, Терноп. мед. ін-т; за ред. Н. М. Сердюка. -
Трускавець: Франкова криниця, 1995.

17. Лужников Е. А. Клиническая токсикология: Учеб. для студ. мед. ву­
зов. 2-е изд-, перераб. и доп. - М.: Медицина, 1994.


18. Матеріали про грибні отруєння серед населення України / Укр. НДІ
харчування; О. І. Циганенко та ін. - К., 1997.

19. Медицина катастроф: Учеб. пособ. для студ. мед. учеб. заведений /
Ю. В. Аксенов, А. А. Александровский, Т. И. Боровских и др.; под ред. В. М. Ря-
бочкина, Т. И. Назаренко. - М.: ИНИ Лтд, 1996.

20. Неотложная медицинская помощь пострадавшим при авариях и ката­
строфах / Г. А. Можаев, В. Н. Заболотний, В. П. Дьяконов, И. А. Маль/ш. - К.:
Здоровье, 1995.

21. Николаев Л. А. Доврачебная помощь при заболеваниях и отравлениях
и уход за больньши. - Минск: Вьішейш. шк., 1997.

22. Патология внутренних органов при травме: Руководство для врачей /
Е. В. Гембицкий, Л. М. Клячкин, М. М. Кирилов. - Медицина, 1994.

23. Петрик О. І. Медична допомога при травмах. - Світ, 1992.

24. Петрик О. І., Валецька Р. О. Перша медична допомога при дорожньо-
транспортних пригодах: Навч.-метод. посіб. -Луцьк: РВ «Вежа» Волин. держ.
ун-ту ім. Лесі Українки, 2000.

25. Петрик О. І., Валецька Р. О., Валецький Ю. М. Анатомія та фізіологія
з патологією: Посіб. для студ. мед. училищ та коледжів. - Луцьк: РВ «Вежа»
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003.

26. Петрик О. І., Валецька Р. О., Валецький Ю. М. Методичні рекомен­
дації для проведення практичних (лабораторних) занять із курсу «Охорона
здоров'я дітей та основи медичних знань». - Луцьк: РВ «Вежа» Волин. держ.
ун-ту ім. Лесі Українки, 2003.

27. Реаніматологія та інтенсивна терапія: Посіб. для студ. мед. училищ та
коледжів / Л. Н. Чепкий та ін.; за ред. Л. Н. Чепкого. - К.: Здоров'я, 1994.

, 28. Сафар П., Бичер Н. Дж. Сердечно-легочная и церебральная реанимация.

29. Сестринська справа: Підр. для учнів мед. училищ / За ред. М. Г. Шев­
чука. - К.: Здоров'я. 1994.

30. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи / Сост. О. М. Ели-
сеев. -СПб.: Лейла, 1996.

31. Страшко С. В., Кривич І. П., Левицька Л. М., Чорненька В. Д.,
Флоренсова К. М. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення. - К.:
Освіта України, 2006. - 55 с.

32. Травматология и ортопедия: Учебник / X. А. Мусалатов, Г. С. Юмашев,
Л. Я. Силинг и др.; под ред. X. А. Мусалатова, Г. С. Юмашева. 4-е изд., пере-
раб. и доп. - М.: Медицина, 1995.

33. Хирургические болезни: Учеб. для мед. вузов / Р М. Евтихов, А. М. Жу-
равлев и др. - Иваново: МИК. 1998.

34. Цнбуляк Г. Н. Лечение тяжелих и сочетанньїх повреждений: Ру­
ководство для врачей. - СПб.: Гиппократ, 1995.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 54; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.023 с.)