ТОП 10:

Режим контролю якості робіт та порядок прийняття об'єкта до експлуатації.Предметом договору підряду на капітальне будівництво, згідно з найпоширенішою в літературі точкою зору, є кінцевий результат діяльності підрядника.

Зміст договору підряду на капітальне будівництво становлять його умови про права й обов'язки сторін (замовника та підрядника). Оскільки цей договір є двостороннім, то в ньому обидві сторони наділені і правами, і обов'язками.

Права й обов'язки замовника закріплені у статтях 318,320 ГК України, а також вони випливають зі змісту самого договору. Він, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, має право здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості виконаних робіт проектно-кошторисній документації.

На замовника покладено й досить широке коло обов'язків, в тому числі сприяти підрядникові в забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією, а також у наданні інших послуг.

Форма договору підряду на капітальне будівництво є письмовою із зазначенням у ньому всіх істотних умов. Обов'язкові умови договору підряду та капітальне будівництво визначаються ч. 5 ст. 318 ГК України. До них відносяться:

 

1. Предмет договору: передбачаються роботи та послуги, замовлення на виконання яких приймає підрядник (будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні роботи, передбачені проектною документацією, випробування змонтованого устаткування тощо на певному об’єкті, а також передача замовникові підготовленого для експлуатації об’єкта);

2. Сума (ціна) предмета договору: визначається розмір договірної ціни, можливість та умови її корегування в процесі виконання робіт; при поетапному введенні об’єкта в експлуатацію ціна встановлюється, як правило, на перший етап (чергу, пусковий комплекс) будівництва з визначенням у контракті порядку розрахунку ціни на наступні етапи; в багатосторонніх контрактах загальна ціна робіт за договором визначається з виділенням ціни робіт, що виконуються кожним учасником контракту;

3. Строки виконання договору та окремих етапів робіт (згідно з календарним планом будівництва) визначаються на підставі вихідних умов, встановлених інвестором і передбачених інвестиційним проектом; зазначаються також умови та підстави зміни строків будівництва (виконання робіт);

4. Розрахунки та платежі: передбачається забезпечення, як правило, замовником безперервності та своєчасності фінансування будівництва об’єкта, а також проведення остаточних розрахунків з підрядником за виконані роботи після підписання акта приймання об’єкта в експлуатацію; можливість застосування авансування замовником підрядника;

5. Проектна документація (інвестиційний проект будівництва): розмежовуються зобов’язання сторін щодо підготовки проектно-кошторисної документації (

6. Будівельний майданчик та відповідні обов’язки сторін:

замовника – щодо вибору будівельного майданчика, звільнення його від існуючих забудов та насаджень та оформлення відповідної документації на будівельний майданчик, передача підрядникові за актом в обумовлені договором строки будівельного майданчика та документації на нього, забезпечення підряднику вільного, безперервного та безпечного доступу для виконання робіт в умовах діючого виробництва;

підрядника – щодо утримання будівельного майданчика в належному стані, а також після завершення будівельних та пов’язаних з ними робіт звільнення території будівельного майданчика від будівельної техніки, використаних матеріалів та відходів, допоміжних будівель.

7. Страхування ризиків: з метою зменшення можливих втрат від пошкодження об’єкта будівництва, устаткування, техніки, матеріалів тощо та пов’язаних з використанням праці найманих працівників визначаються види ризиків, які підлягають страхуванню (що виникають під час транспортування матеріалів, устаткування тощо від місця їх відвантажування до будівельного майданчика; пов’язані із захистом виконуваних робіт, матеріальних цінностей на будівельному майданчику від вогню та стихійного лиха з моменту початку робіт на об’єкті до моменту передачі його замовникові; що виникають відповідно до законодавства про охорону праці; інші ризики за домовленістю сторін); розподіл між сторонами обов’язків щодо страхування ризиків; визначення страхової організації та на чию користь відбувається страхування;

8. Виконання робіт: визначаються: 1) порядок виконання робіт підрядником та забезпечення виконання цих робіт відповідно до проектної документації, будівельних норм та правил, графіка виконання робіт; 2) можливість здійснення замовником контролю і технічного нагляду за якістю, обсягами та вартістю будівництва, відповідністю виконаних робіт проектам, кошторисам та вимогам чинного законодавства, а використаних матеріалів та конструкцій – державним стандартам та технічним умовам; 3) представники замовника і підрядника, які уповноважуються вирішувати оперативні питання з будівництва об’єкта та контроль за виконанням договірних зобов’язань; 4) форма, зміст та порядок ведення документації, пов’язаної з веденням будівництва; 5) порядок повідомлення підрядником замовника про припинення будівництва з вини замовника; 6) порядок використання підрядником приміщень об’єкта, що будується; 7) порядок здійснення контролю за будівництвом; 8) обов’язки сторін щодо залучення до виконання обумовлених договором робіт робочої сили.

9. Передача та приймання робіт: визначається порядок пере-дачі-приймання закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства та з врахуванням специфіки об’єкта і конкретного договірного зв’язку. Порядок прийняття закінчених будівництвом об’єктів регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 р. № 449 “Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення”, затвердженими Радою Міністрів АР Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими виконкомами за погодженням з Держбудом України положеннями про порядок введення об’єктів в експлуатацію, будівництво яких здійснюється за рахунок недержавних коштів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.003 с.)