Тематика курсової роботи з дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тематика курсової роботи з дисципліни«Теорії держави і права»

1. Теорія держави і права в системі юридичних наук.

2. Методологія юридичної науки.

3. Загальнонаукові методи дослідження держави і права.

4. Сутність та призначення держави.

5. Форма держави.

6. Держава та особа.

7. Права людини в умовах правової соціальної держави.

8. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства.

9. Держава у політичній системі суспільства.

10. Механізм та апарат держави.

11. Органи держави та самоврядування: співвідношення.

12. Правова держава: поняття, ознаки, конституційні засади формування правової держави в Україні.

13. Держава та сучасне суспільство.

14. Соціальна правова держава: ознаки та шляхи формування в Україні.

15. Функціональне призначення сучасної держави.

16. Право в системі нормативного регулювання суспільних відносин.

17. Право як особливий засіб соціального впливу.

18. Мораль та право.

19. Сутність та соціальне призначення права.

20. Правове регулювання як особлива форма соціального регулювання.

21. Засоби, способи, типи правового регулювання.

22. Ефективність правового регулювання.

23. Функції права.

24. Форми (джерела) права.

25. Система нормативно-правових актів України та шляхи її вдосконалення.

26. Основні концепції праворозуміння.

27. Правотворення і правотворчість: співвідношення та взаємодія.

28. Закони: поняття, ознаки, види, місце в системі нормативно-правових актів.

29. Поняття, види, структура норми права.

30. Система права: поняття, ознаки, структура та значення.

31. Система законодавства.

32. Систематизація законодавства: поняття, способи, види.

33. Правовідносини, як особливий різновид суспільних відносин.

34. Юридичні факти та презумпції у праві.

35. Поняття, мета і завдання правового виховання.

36. Правозастосування як особлива форма правореалізації.

37. Правові колізії та способи їх подолання.

38. Тлумачення норм права: поняття, способи, види.

39. Правова та правомірна поведінка: співвідношення.

40. Законність як багатоаспектна категорія.

41. Законність та правопорядок.

42. Юридична відповідальність та державний примус.

43. Юридична відповідальність в системі соціальної відповідальності.

44. Правова свідомість: поняття, структура, взаємодія з правом.

45. Поняття правової культури: поняття, склад, значення, засоби формування.

46. Поняття, механізми та форми реалізації права.

47. Поняття, види та форми юридичної діяльності.

48. Поняття, ознаки та види правових систем.

49. Поняття та риси романо-германської правової сім’ї.

50. Поняття та риси англо-американської правової сім’ї.

51. Мусульманське право.

52. Правова сім’я традиційного права.

53. Міжнародне та національне право: співвідношення.

54. Правопорушення: поняття, види, склад.

55. Сутність та функції юридичної відповідальності.

56. Пільги та заохочення у праві.

57. Стимули і обмеження у праві.

58. Поняття види та стадії юридичного процесу.

59. Поняття, структура та функції юридичної практики.

60. Юридична техніка та мова права.

Додаток № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

 

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри, циклової комісії)

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_____________________

________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________

Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

м. _________ - 20 __рік

 

 

Додаток № 3

Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ[1]

ВСТУП......................................................................................................3[2]

 

РОЗДІЛ 1. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОТВОРЧОСТІ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

1.1 Підходи до розуміння категорії «правотворчість»………………..6

1.2 Поняття та риси правотворчості…………………………………..10

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРАВОТВОРЧОСТІ

2.1 Природа та сутність правотворчості....................................................14

2.2 Функціональне призначення правотворчості……………………..20

2.3 Принципи правотворчості…………………………………………….25

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.50 (0.007 с.)