ВИХІДНІ ДАНІ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИХІДНІ ДАНІ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ1. Техніко-економічні показники діяльності підприємства. Вихідні дані щодо виконання курсової роботи будь якої теми по п.п.2.1.

 

Найменування показників Од. вим. За 2 008 рік За 2009 рік За 2010 рік
Реалізація, в тому числі по бартеру питома вага бартерних угод Тис.грн .тис.грн % 24647 10559,7 42,8 40815,7 4300,2 10,5 54220,3 2953,1 5,5
Собівартість реалізованої продукції Тис.грн 21374,2 39431,1
Чистий прибуток підприємства Тис.грн 3670,2 4850,7 7382,5
Обсяг товарної продукції - в діючих цінах - в порівняних цінах на 01.01.2002 р. тис.грн. тис.грн. 29529,1 31328 43632,3 35915,5 56270,7 45312,3
Темп росту обсягу % 109,9 114,6 117,5
Номенклатура виробів        
- комірки КРУ Яч.
- комірки КСО Яч.
- трансформатори струму, в т.ч. Шт.
Вбудовані Шт.
- трансформатори напруги Шт.
Собівартість товарного випуску Тис.грн 30049,45 43319,3
Витрати на 1 грн. товарного випуску, в том числі - матеріали - комплектуюча апаратура - зарплата основних робочих - накладні витрати   Коп. 79,13 14,01 34,47 1,9 28,75 68,87 10,64 25,43 0,94 31,86   76,98 14,23 25,23 2,0 35,52
Рентабельність товарної продукції, в том числі - трансформатори струму та напруги - комірки КРУ и КСО % 26,4 34,3 13,0 45,2 55,0 22,3 45,2 55,0 22,3

 


 

2. Фінансові результати діяльності підприємства .

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 57202.1 43877.0
Податок на додану вартість 2981.8 3061.3
Акцизний збір    
Інші вирахування з доходу    
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 54220.3 40815.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 29058.5 22785.0
Валовий:      
Прибуток 25161.8 18030.7
Збиток    
Інші операційні доходи 34983.4 21260.4
Адміністративні витрати 6135.8 7602.2
Витрати на збут 4236.8 2176.2
Інші операційні витрати 38204.4 23764.5
Фінансові результати від операційної діяльності:    
Прибуток 11568.2 5748.2
Збиток    
Доход від участі у капіталі    
Інші фінансові доходи 150.4 53.6
Інші доходи 1101.2 686.7
Фінансові витрати 15.6 9.6
Витрати від участі в капіталі    
Інші витрати 1943.8 230.1
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  
Прибуток 10860.4 6248.8
Збиток    
Податок та прибуток від звичайної діяльності 3477.9 1398.1
Фінансові результати від звичайної діяльності      
Прибуток 7382.5 4850.7
Збиток    
Надзвичайні:      
Доходи    
Витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий      
Прибуток 7382.5 4850.7
збиток    

 

 

 

 

3. Активи підприємства

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 66.6 115.7
первісна вартість 119.0 200.2
знос 52.4 84.5
Незавершене будівництво 243.1 2150.5
Основні засоби:      
залишкова вартість 30084.1 30383.5
первісна вартість 49823.8 49234.1
Знос 19739.7 18850.6
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції 21.2 21.2
Довгострокова дебіторська заборгованість 43.6 35.0
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи 469.9  
Усього за розділом І 30928.5 32705.9
ІІ. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 9792.1 8745.6
тварини на вирощуванні та від торгівлі    
незавершене виробництво 887.6 1851.6
готова продукція 9714.1 12999.8
товари 2372.0 2343.3
Векселі одержані 31.2  
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 1167.9 1741.1
первісна вартість 1918.3 1741.1
резерв сумнівних боргів 750.4  
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 607.2 1011.3
за виданими авансами   6746.6
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість 3365.7 291.8
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 24.2 148.2
в іноземній валюті 1437.3 2218.8
Інші оборотні активи 158.2 270.3
Усього за розділом ІІ 29557.5 38368.4
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 12.1 32.3
Баланс 60498.1 71106.6

4.Власний капітал підприємства в оцінці по балансу .

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал 1010.0 1313.0
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал 52687.8 54002.8
Інший додатковий капітал 1584.0 5014.8
Резервний капітал 250.0 250.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3203.2 7154.9
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Усього за розділом І 58735.0 67735.5

 

5.Залучені ресурси підприємства .

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І\/ .Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані 123.7 97.6
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 402.6 1710.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 530.8 317.1
з бюджетом 61.2 203.4
з позабюджетних платежів 33.7  
зі страхування 141.9 70.4
з оплати праці 298.4 213.5
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання 170.8 168.3
Усього за розділом І\/ 1763.1 2781.0

 


7. Капітал підприємства.

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал 1010.0 1313.0
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал 52687.8 54002.8
Інший додатковий капітал 1584.0 5014.8
Резервний капітал 250.0 250.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3203.2 7154.9
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Усього за розділом І 58735.0 67735.5
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення витрат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків    
Довгострокові фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання   590.1
Інші довгострокові зобов'язання    
Усього за розділом ІІІ   590.1
І\/ .Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані 123.7 97.6
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 402.6 1710.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 530.8 317.1
з бюджетом 61.2 203.4
з позабюджетних платежів 33.7  
зі страхування 141.9 70.4
з оплати праці 298.4 213.5
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання 170.8 168.3
Усього за розділом І\/ 1763.1 2781.0
\/. Доходи майбутніх періодів    
Баланс 60498.1 71106.6

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Амстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг, Загальний курс, 5-те видання: Пер. з англ: Уч.пос.-М.: видавничий дім «Вільямс», 2007.-608с.

2. Гаркавенко С.С., Маркетинг. Підручник – 6-те вид. – К.:Лібра, 2008 -720с.

3. Евдокимов Ф.И., Гавва В.М., Азбука маркетинга.- Донецк: Сталкер, 1998-429с.

4. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник.-К.: КНЕУ, 2001.

5. Полторак В.А.Маркетингові дослідження: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2003 – 387с.

6. Петруня Ю.С. Маркетинг: Навч. посіб.-К.: Знання, 2007. - 325с.

7. Павленко А.Ф., Решетнікова І.В., Войчак А.В. Маркетинг. Підручник –К.: КНЕУ, 2008-600с.

Додаткова література

8. Акулич И.А. ДемченкоЕ.В. Основи маркетинга. Минск Висшая школа: 1998-236с.

9. Завьялов П.С., Демидов В.Е.Формула успеха: Маркетинг. – М.: Международные отношения, 1998-415с.

10.Панкрухин А.П. Маркетинг. – М.: ИКФ Омега – 2002- 656с.

11. Басовский Л.Е. Маркетинг. – М. : ИНФРА-1999-218с.

12. Бутенко Н.В. Маркетинг : Підручник, - К.-АТІКА 2008-300с.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКДЕМІЇ

 

 

Курсова робота

з дисципліни "Маркетинг"

на тему ____________________________________________

Виконав(ла):

Ст. групи 3МД-09 _______________ _____________

(підпись) (П.І.Б. студента)

 

 

Перевірив: _______________ ______________

(підпись) (П.І.Б. викладача)

_____________ ____________

(П.І.Б. викладача)

 

 

Запоріжжя

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКДЕМІЇ

 

 

Завдання

На курсову роботу

Студенту гр. _______________, спеціальності __________________________

 

(прізвище, им’я та по-батькові)

 

1. Тема
 
 

 

2. Термін подачі роботи ____________________________________________

 

3. Перелік питань, які належить розробити:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата видачі завдання «______» _________________ 200______ р.

 

Керівник курсової роботи _____________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання _____________ __________________

(підпис студента) (прізвище, ініціали)

Завдання розглянуті і схвалені на засіданні ЦМК «Маркетингова діяльність», «Фінанси і кредит», «Оціночна діяльність»

Протокол № від 2010 р.

Голова ЦМК Сичова Н.Г.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.012 с.)