Індивідуально-дослідних проектівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуально-дослідних проектівстудентів ІІ курсів усіх факультетів

Полтавського національного педагогічного університету

Імені В.Г. Короленка

 

Індивідуально-дослідний проект повинен мати обсяг не менше ніж 30 сторінок рукописного тексту і містити в собі наступні структурні частини:

· вступ (у якому повинні міститися актуальність теми, мета і завдання роботи, предмет і об’єкт дослідження, теоретичне і практичне значення роботи, методи дослідження), обсягом 3-5 сторінок;

· не менше трьох розділів (які, за необхідності, можна розділити на підрозділи), у яких повинен викладатися основний зміст дослідження, обсягом 23-25 сторінок;

· висновки, у яких чітко і аргументовано мають бути викладені основні результати дослідження, обсягом 2-3 сторінки;

· список використаних джерел та літератури (розміщений у алфавітному порядку і оформлений відповідно до вимог, викладених у Бюлетені ВАК України. – № 5. – 2009), який повинен містити у собі не менше 10 позицій, обсягом 1-2 сторінки;

· додатки (куди можуть бути винесені схеми, таблиці, ілюстрації, які підсилюють роботу).

 

Індивідуально-дослідний проект здається у проброшурованому вигляді або у швидкозшивачі до 30 квітня 2012 року в лаборантську кафедри філософії (ауд. 303 навчального корпусу № 2).

 

Індивідуально-дослідні проекти, здані після встановленого терміну, зараховані не будуть.


Зразок

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет

Імені В.Г. Короленка

 

 

Кафедра філософії

 

Індивідуально-дослідний проект

на тему:

«ЛЮДИНА В СИСТЕМІ ГУМАНІСТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ В.Г.КОРОЛЕНКА»

 

 

Виконала: студентка ІІ курсу

фізико-математичного факультету

групи М-22

Гриб Оксана Олегівна

 

Перевірив: ас. Блоха Я.Є.

 

 

Полтава-2011

Зразок

 

ЗМІСТ

 

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .С.3-5

 

 

Розділ І

Формування та еволюція гуманістичних поглядів В.Г. Короленка. . . . . С.6-11

 

 

Розділ ІІ

Правозахисна діяльність В.Г. Короленка як втілення ідей гуманізму. . С.12-18

 

 

Розділ ІІІ

Утілення гуманістичних поглядів письменника в житті та творчості . .С.19-27

3.1. Гуманізм у творчості В.Г. Короленка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .С.19-23

3.2. «Ліга захисту дітей» як приклад утілення ідеї людяності у власному житті великого гуманіста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С.24-27

 

 

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С.28-29

 

 

Список використаних джерел та літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С.30-31

 

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .С.32-36


Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – (Форма 23, С. 9–13).

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

 

Книги

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

 

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. —Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. —ХІЛІ, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-є изд.]. — X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія «Формування здорового способу життя молоді»: у 14 кн., кн. 13).

 

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. –– 119 с. –– (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядк, ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. —638, [1]с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1 ] с.

2. Межгосударственные стандарти : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. —Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005.— (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т. 1.—2005.—277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006. — (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова; кн.4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко.— X. : Право, 2002.

Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006.— (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В.Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ «КПГ, 2006. — 125 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.008 с.)