ТОП 10:

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1: «Сталий розвиток: становлення поняття, глобальні проблеми, документи світової спільноти».

Основні цілі: Метою цього семінарського заняття є поглиблення та закріплення знань, отриманих на лекціях і в процесі самостійного вивчення, по окремих питаннях з визначеної теми, а саме виявлення передумов виникнення та становлення концепції сталого розвитку, визначення компонентів і складових сталого розвитку, визначення компонентів і складових процесу глобалізації, огляд основних документів світового співтовариства й основних всесвітніх зустрічей по сталому розвитку, проблем сталого розвитку України.

Основні питання для розгляду:

1. Економічні, екологічні та соціальні передумови виникнення концепції сталого розвитку.

2. Визначення поняття «сталий розвиток», його виміри й складові.

3. Процес глобалізації: складові й проблеми.

4. Головні погрози, з якими зіштовхується людство (за Малдером).

5. Аналіз ключових загроз людству (за звітами ВЕФ).

6. Саміт Землі 1992 (Ріо-де-Жанейро).

7. Саміт Землі 2002 (Йоганнесбург).

8. Цілі розвитку тисячоліття у світі й в Україні.

9. Основні документи світового співтовариства зі сталого розвитку, зі зміни клімату.

10. Потенціал і проблеми України на шляху до сталого розвитку.

Навчальна література: [1, 4, 5, 14].

 

Тема 2: «Кількісне оцінювання сталості розвитку суспільства».

Основні цілі: Метою цього семінарського заняття є поглиблення та закріплення знань, отриманих на лекціях і в процесі самостійного вивчення, по окремих питаннях з визначеної теми, а саме огляд особливостей існуючих систем оцінювання сталості розвитку суспільства та аналіз результатів, отриманих на основі розглядуваних систем.

Основні питання для розгляду:

1. Системи та моделі оцінювання процесів сталого розвитку.

2. Система індикаторів сталого розвитку КСР ООН.

3. Система індикаторів Цілей розвитку тисячоліття.

4. «Зелені» макроекономічні показники.

5. Біоємність та екологічний слід.

6. Індекс розвитку людського потенціалу.

7. Індекс екологічної сталості та індекси екологічної керованості.

8. Кватерний підхід до оцінювання сталого розвитку в розрізі якості та безпеки життя людей.

9. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища (GEMS) і міжнародна геосферно-біосферна програма (IGBR).

10. Державна система моніторингу довкілля в Україні.

Навчальна література: [1, 2, 6, 9, 10].

 

Тема 3: «Сталий розвиток в технологічному вимірі».

(для технічних спеціальностей)

Основні цілі: Метою цього семінарського заняття є поглиблення та закріплення знань, отриманих на лекціях і в процесі самостійного вивчення студентами технічних спеціальностей, по окремих питаннях з визначеної теми, а саме розгляд та аналіз можливостей і особливостей застосування технічних знань і технологічних та інженерних здобутків сучасної науки задля досягнення сталого розвитку суспільства.

Основні питання для розгляду:

1. Система принципів, підходів і стратегій сталого розвитку в технологічному вимірі.

2. Стале поводження з відходами.

3. Еко-промислові парки.

4. Більш чисте виробництво.

5. Система екологічного керування.

6. Екологічне маркування.

7. Життєвий цикл (ЖЦ) продукційної системи: мислення ЖЦ, керування ЖЦ, оцінювання ЖЦ.

8. Техногенна безпека, як невід’ємна складова сталості.

9. Загальна характеристика техногенних ризиків.

10. Еколого-економічна безпека та інновації.

Навчальна література: [1, 4, 9, 11, 12].

 

Тема 4: «Економічний вимір сталого розвитку».

(для інших (не технічних) спеціальностей)

Основні цілі: Метою цього семінарського заняття є поглиблення та закріплення знань, отриманих на лекціях і в процесі самостійного вивчення студентами гуманітарних спеціальностей, по окремих питаннях з визначеної теми, а саме розгляд та аналіз сучасної світової економіки у світлі сталого розвитку, виявлення негативних тенденцій в економіці та пошук шляхів переходу світової економіки на засади сталого розвитку.

Основні питання для розгляду:

1. Відмінність парадигми суспільства сталого розвитку від принципів постіндустріального суспільства.

2. Вільна ринкова економіка в умовах світової кризи.

3. Енергоефективність – перший крок до сталої економіки.

4. Проблеми входження економіки України в глобальну світову економіку.

5. Стале виробництво та стале споживання.

6. Перехід до «Зеленої енергетики» - реалізація принципів сталості.

7. Концепція «Фактор Х» і природний капіталізм.

8. Стале керування ресурсами.

9. Проблеми розвитку України: перехід від сировинного придатку до розвиненої країни.

10. Сучасні моделі розвитку суспільства.

Навчальна література: [1, 6, 32, 33].

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання призначені для поглиблення знань з викладеного курсу, розвитку у студентів аналітичного мислення, навичок роботи з літературою. В рамках С завдання студентів передбачено підготовку реферату за індивідуальним завданням. Приблизний перелік тем рефератів наведений нижче.

Перелік тем рефератів

1. Аварії на хімічних підприємствах.
2. Альтернативні джерела енергії, як надія на стале майбутнє.
3. Аналіз методів очищення газових викидів двигуна внутрішнього згорання.
4. Антропогенний вплив на навколишнє природне середовище та інтенсифікація використання природних ресурсів, як негативні наслідки сучасного розвитку суспільства.
5. Асиміляція культур в аспекті загальної глобалізації.
6. Бідність, як показник не сталого розвитку.
7. Більш чисте виробництво та енергоефективність.
8. Валютно-фінансовий аспект глобалізації національної економіки.
9. Величини валового національного продукту, як показник сталого розвитку.
10. Використання водню в якості палива для автотранспорту: проблеми та реалізація.
11. Використання енергії альтернативних джерел енергії
12. Відмінність основних засад сталості розвитку суспільства від парадигми індустріального суспільства.
13. Світова криза в умовах вільної ринкової економіки.
14. Водогосподарський комплекс України у контексті сталого розвитку.
15. Вплив сільського господарства на навколишнє середовище та його мінімізація.
16. Вчення Вернадського про ноосферу, чи можливий симбіоз людини та природи.
17. Глобалізація та її наслідки для економіки України.
18. Глобалізація та розвиток освіти.
19. Глобальна світова економіка – шлях до сталості?.
20. Глобальне потепління та його шкода для людини.
21. Глобальне потепління та розтоплення льодовиків.
22. Глобальний вимір показників сталого розвитку.
23. Глобальні загрози сталому розвитку суспільства.
24. Демографічні проблеми розвитку.
25. Демографічні проблеми України.
26. Діяльність ООН в напрямку сталого розвитку.
27. Екологічна експертиза та проблеми її організації.
28. Екологічне житло.
29. Екологічний моніторинг та система екологічної інформації.
30. Екологічний моніторинг та специфіка екологічних нормативів у розвинених країнах.
31. Екологічний стан Чорного моря: проблеми та шляхи їх подолання
32. Екологічні види пального: біодизель.
33. Екологічні інновації та сталий розвиток.
34. Екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього середовища.
35. Екологічні проблеми агропромислового комплексу.
36. Екологічні проблеми великих міст України.
37. Екологічно чисті двигуни, як крок в напрямку сталого розвитку.
38. Еколого-економічні проблеми використання водних ресурсів.
39. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів.
40. Економічна та соціальна ефективність безвідходних і маловідходних технологій.
41. Економічні методи управління раціональним природокористуванням та їх види.
42. Енергоефективність- невід’ємна складова сталого розвитку.
43. Енергоефективність української економіки.
44. Енергозберігаючі заходи в комунальному господарстві міста.
45. Енергоощадність, як перший крок до сталого розвитку.
46. Жива планета Земля.
47. Забруднення навколоземної орбіти космічним сміттям, можливі шляхи вирішення проблеми.
48. Забруднення повітря та водних ресурсів.
49. Збереження культурних пам’яток, як крок до збереження національної самобутності.
50. Збереження реліктового степу біосферного заповіднику «Асканія Нова».
51. Зменшення Амазонських джунглів: причини та можливі наслідки для планети.
52. Індекси сталого розвитку.
53. Індекси та індикатори сталого розвитку.
54. Індикатори сталого розвитку EPI.
55. Інтелектуальний ресурс українського суспільства: Глобальна перспектива.
56. Історія формування права навколишнього середовища Європейського Союзу.
57. Кіотський протокол, динаміка реалізації.
58. Концепції створення екологічних житлових будинків.
59. Концепція переходу України до сталого розвитку.
60. Концепція сталого розвитку і ринкова економіка.
61. Критерії якості води та її очищення.
62. Культурні аспекти сталого розвитку.
63. Лібералізація та протекціонізм перехідних економік в глобальному середовищі.
64. Майбутнє України: звалище відходів чи промислово розвинена країна?
65. Майбутнє України: сировинний придаток чи промислово розвинена країна?
66. Методологічні проблеми дослідження інтернаціоналізації та глобалізації.
67. Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони довкілля.
68. Міжнародна регіональна екополітика.
69. Міжнародне природоохоронне співробітництво.
70. Модель «Світ 3»: два можливих сценарії розвитку.
71. Можливі складові енергонезалежності України.
72. Навколишнє середовище: довгий шлях до керування планетою.
73. Найпотужніші стихійні лиха останнього десятиріччя, як реакція Землі на діяльність людства.
74. Накопичення та проблеми утилізації небезпечних відходів хімічних виробництв.
75. Напрямки розвитку методологій кількісного аналізу техногенного ризику.
76. Наслідки форуму в Ріо-де-Жанейро.
77. Науково-технологічний прогрес та економіка природокористування.
78. Негативні наслідки індустріалізації.
79. Неминуча загибель цивілізації: реальність чи міф.
80. Організаційна структура державного екологічного моніторингу в Україні.
81. Організація екологічного моніторингу міста.
82. Освіта, як пріоритетний напрямок у розвитку.
83. Основи екологічної політики розвинених зарубіжних країн.
84. Особливості адаптації організму людини до техногенних факторів сучасного мегаполісу.
85. Особливості організаційної структури управління природокористуванням в окремих країнах.
86. Перехід до не етилованого бензину – бензин без свинцю.
87. Підвищене екологічне навантаження промислових регіонів України.
88. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування.
89. Поверхнево активні речовини та їх шкода для природи.
90. Показники економічної і соціальної ефективності природоохоронних заходів.
91. Призначення моделі «Світ 3» та її структура.
92. Природні ресурси, їх класифікація та економічна оцінка.
93. Проблеми бідності та зростання чисельності населення.
94. Проблеми забезпечення сталого розвитку в економічно розвинених країнах.
95. Проблеми забезпечення сталого розвитку в країнах, що розвиваються.
96. Проблеми збереження прадавніх лісів в Україні.
97. Проблеми зменшення рідкісних видів тварин в Україні. Червона книга України.
98. Проблеми накопичення та переробки відходів.
99. Проблеми накопичення та утилізації пластикового сміття.
100. Проблеми охорони здоров’я в Україні.
101. Проблеми сталого розвитку Чорноморського узбережжя.
102. Проблеми сталого розвитку: від малих міст до мегаполісів.
103. Проблеми сучасної екологічної освіти в Україні.
104. Проблеми сучасної освіти в Україні в контексті сталого розвитку.
105. Проблеми утилізації та переробки побутових відходів.
106. Профілі держав у відповідності зі сталістю розвитку.
107. Регіональні екологічні проблеми України: Регіони підвищеної екологічної напруги.
108. Рекреаційні ресурси та специфіка їх господарського використання.
109. Ресурси що відновлюються та ресурси що не відновлюються.
110. Ресурсозбереження та забезпечення сталості у будівництві.
111. Розвиток інформаційних технологій: беззаперечний прогрес людства чи крок до глобалізації.
112. Роль та місце екологічного аудиту в системі екологічного управління.
113. Руйнування озонового шару. «Озонова діра».
114. Світова економіка, як вагомий важіль сталого розвитку суспільства.
115. Світова криза як наслідок несталого розвитку економік провідних держав.
116. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.
117. Світовий промисловий зріст.
118. Сильно діючі отруйні речовини. Гранично допустимі норми зберігання небезпечних речовин.
119. Система розселення як фактор антропогенного впливу на довкілля.
120. Сільськогосподарська та промислова революції.
121. Соціальні та політичні чинники сталого розвитку.
122. Специфіка зарубіжного екологічного законодавства та механізм його чинності.
123. Сталий розвиток в Україні: проблеми та можливості.
124. Сталий розвиток окремих регіонів України.
125. Сталий розвиток та всесвітня стратегія охорони природи.
126. Сталий розвиток та людський капітал.
127. Сталий розвиток та піраміда людських потреб.
128. Сталий розвиток та проблеми економічного зростання.
129. Сталий розвиток. Побудова. Використання енергії
130. Сталий розвиток: зародження ідеї.
131. Стан об’єкту «Укриття» та проблеми утилізації та захоронення радіоактивних відходів.
132. Стандарти керування якістю навколишнього середовища.
133. Стратегії збереження біологічного і ландшафтного біорізноманіття.
134. Стратегії сталого розвитку країн з перехідною економікою.
135. Стратегічні аспекти розвитку освіти.
136. Стратегічні напрямки зниження навантаження від автотранспорту.
137. Стратегія інформування населення і залучення до прийняття управлінських рішень в галузі екології.
138. Стратегія фінансування інноваційної діяльності в Україні.
139. Сучасний стан та проблеми металургійної промисловості України.
140. Сучасний стан та проблеми хімічної промисловості України.
141. Сучасні тенденції сталого розвитку в автомобілебудування.
142. Територіальні комплексні схеми охорони природи та основні етапи їх розробок.
143. Технології майбутнього в аспекті сталого розвитку.
144. Технологічний прогрес, як чинник сталого розвитку.
145. Технологічні процеси сучасних методів переробки твердих побутових відходів.
146. Транспорт в Україні: бачення сьогодні і в майбутньому.
147. Транспорт і раціональне природо користування.
148. Транспортні проблеми Києва і можливі шляхи їх вирішення.
149. Україна. Порядок денний на ХХІ століття.
150. Україна: цілі розвитку тисячоліття.
151. Управління правовою охороною навколишнього середовища у Німеччині.
152. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля.
153. Філософія інформаційної цивілізації і глобальна концепція сталого розвитку.
154. Чинники фінансово-економічної стабілізації та зростання.
155. Чи можливо пом’якшити вплив природних катастроф на сталий розвиток суспільства, шляхи подолання їх наслідків
156. Чотири аспекти сталого розвитку: зміна клімату, здоров’я і навколишнє середовище, біорізноманіття та управління природними ресурсами.
157. Шляхи використання когенераційних технологій.
158. Шляхи розвитку національних економік у глобальному середовищі.
159. Що зроблено в Україні для впровадження концепції сталого розвитку.
160. Що зроблено в Україні для впровадження цілей розвитку тисячоліття.

 

Основна література.

1) Згуровский М.З. Основы устойчивого развития общества [Текст]: курс лекций в 2 ч. / М.З. Згуровский, Г.А. Статюха. – К.: НТУУ «КПИ», 2010.- Ч. 1. – 464 с.

2) Згуровський М.З. Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя людей (205-2007/2008) [Текст] / М.З. Згуровський, О.Д. Гвішіані. - К.: НТУУ «КПІ», 2008. - 332 с.

3) Zgurovsky M.Z. System Analisis: Theory and Applications [Text] / M.Z. Zgurovsky, N.D. Pankratova. Springer, 2007.- 448 p.

4) Биченок М.М., Трофимчук О.М. Проблеми природно-техногенної безпеки в Україні. –К.: УІНСіР, 2002. – 153 с.

5) Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Система природа-общество-человек: Устойчивое развитие. - Москва-Дубна: ГНЦ РФ ВНИИгеосистем; Международный университет природы, общества и человека "Дубна", 2000. - 282 с.

6) Згуровський М.З., Україна в глобальних вимірах сталого розвитку / Дзеркало тижня, №19, 2006 р.

7) Сталий розвиток суспільства: 25 запитань та відповідей. – Тлумачний посібник. - К., Поліграф-експрес, 2001.- 28 с.

8) Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. Учебное пособие. – М.: Изд. Группа «Прогресс», «Пангея», 1994. – 304 с.

 

Додаткова література

9) Дорогунцов С.И., Ральчук А.Н. Управление техногенно-экологической безопасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения. – К.: Наукова думка, 2002. – 200 с.

10) Методические рекомендации по идентификации опасных производственных объектов. – М.: Госгортехнадзор России, 1999. – 48 с.

11) Научно-методические аспекты анализа аварийного риска / В.Г. Горский, Г.А. Моткин, В.А. Петрунин и др. – М.: Экономика и информатика, 2001. – 320с.

12) Хенли Э. Дж., Кумамото Х. Надёжность технических систем и оценка риска: Пер. с англ. – М.: Машиностроение, 1984.– 528 с.

13) Количественная оценка риска химических катастроф / В.М. Колодкин, А.В. Мурин, А.К. Петров, В.Г. Горский; Под ред. В.М. Колодкина. – Ижевск: Изд. дом “Удмуртский университет”, 2001. – 208 с.

14) Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Устойчивое развитие: синтез естественных и гуманитарных наук. - Дубна: Международный университет природы, общества и человека "Дубна", 2000. - 282 с.

15) Жолдасбеков М.Ж., Шалахметов Г.М., Аубакир Д.А. Философия информационной цивилизации и глобальная концепция устойчивого развития / Устойчивое развитие. Наука и Практика, №1/2002

16) Щеулин А.С. Устойчивое инновационное региональное развитие как научно-прикладное направление / Устойчивое развитие. Наука и Практика, №2/2004

17) Петров А.Е. Подходы к познанию Пространства и Времени в эволюции глобальной системы “природа - общество - человек” / Устойчивое развитие. Наука и Практика, №1/2002

18) Кузнецов О.Л., Большаков Б.Е. Определение предмета и метода проектирования устойчивого развития в системе Природа-Общество-Человек / Устойчивое развитие. Наука и Практика, №1/2002

19) Левашов В.К. Глобализация и устойчивое развитие / Устойчивое развитие. Наука и Практика, №1/2002

20) Степин В.С. Цивилизационный выбор и сценарии мирового развития / Экология и жизнь, №2, 1998

21) Моисеев Н.Н. Экология и ноосфера / Экология и жизнь, №3, 1999

22) Яншин А.Д. Научные проблемы охраны природы и экологии / Экология и жизнь, №3, 1999

23) Шойгу С.К .От абсолютной безопасности к приемлемому риску / Экология и жизнь, №3, 2000

24) Моисеев Н.Н. Размышления о рациональном Обществе / Экология и жизнь, №1, 2001

25) Моисеев Н.Н. Экологическая политика и математика / Экология и жизнь, №4, 2002

26) Назаретян А.П. Демографическая утопия «устойчивого развития» / Экология и жизнь, №4, 2002

27) Бондаренко В.М. Теоретические новации в обеспечении устойчивого диалога между цивилизациями / Устойчивое развитие. Наука и Практика, №1/2002

28) Кургинян С., Кудинова А., Репин В. Что есть устойчивое развитие? // Завтра. 1995. № 16

29) Урсул А.Д. Перспективы эволюции государства в модели устойчивого развития. // Общественные науки и современность. 1996. № 2.

30) Клименко В.В. Россия: тупик в конце туннеля? // Общественные науки и современность. 1992. № 5.

31) Моисеев Н.Н. Природный фактор и кризисы цивилизации. // Общественные науки и современность. 1992. № 5.

32) Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992.

33) Назаретян А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. (Синергетика исторического процесса). Курс лекций. М., 1996.

34) Яншина Ф.Т. Эволюция взглядов В.И. Вернадского на биосферу и развитие учения о ноосфере. М.: Наука, 1996. С. 210.

35) Бабосов Е.М. Катастрофы: социологический анализ. Минск: Наука и техника, 1995

36) Тойнби А.Дж. Постижение истории: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1991

37) Корочкин Е.Ф. Экология и устойчивое развитие России. Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Москва, 2002.

38) Стратегія розвитку України. До програми діяльності Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього.

39) K. Mulder. Sustainable Development for engineers, Delft Un-ty of Technology, The Netherlands, 2006, 288p.

40) Маршалл В. Основные опасности химических производств: Пер. с англ.– М.: Мир, 1989. – 672 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.015 с.)