ТОП 10:

Права, обовязки та відповідальність аудиторських фірм.Аудитор має право вести аудиторську діяльність індивідуально або створити аудиторську фірмуз дотриманням вимог закону та інших нормативно-правових актів. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися ін шими видамидіяльності, крім аудиторської. Аудитором не можебути особа, яка має судимість за корисливізлочини (Ст. 5 Закону "Про аудиторську діяльність").

За неналежне виконання своїх обов'язків аудитор (аудиторська фірма) несе майнову та іншу відповідальність згідно із законами України. Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) передбачається умовами договору й не може перевищувати збитків, завданих замовнику в результаті невиконання або неналежного виконання аудиту, інших аудиторських послуг, зокрема, недостовірності аудиторського висновку чи іншого документа, в якому відображенірезультати аудиторської перевірки. Усі спори майнового характеру між аудитором (аудиторською фірмою) і замовником вирішуються згідно із законодавством України.

За неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора АПУ можуть бути застосовані стягнення у вигляді:

- попередження, яку оформлюється рішенням АПУ із письмовим повідомленням аудитора.

- призупинення чинності сертифікату аудитора на строк до одного року.

- анулювання сертифікату шляхом його відкликання ізаборона на проведення аудиторськоїдіяльностіна 5 років.

Аудитор відповідаєза аудиторськийвисновокпро фінансовузвітність, а не за саму звітність іне повинен відповідати за виявлення абсолютно усіх фактівпомилок ішахрайства.

Згідно з діючим в Україні законодавством аудитори несуть відповідальність за навмисне приховування фактів з корисливою метою та видачу позитивного висновку, що спричинило завдання збитків. У цьому випадку настає кримінальна відповідальність, якщо буде доведено наявність злочину з юридичної точки зору. Кримінальна відповідальність може бути реалізована шляхом застосування громадської догани, накладання штрафів, конфіскації

майна, виправнихробіт, позбавлення воліта ін.

За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитори несуть відповідальність перед:

- аудиторською фірмою, працівникомякої єаудитор;

- Аудиторською палатою України, як органом, який видав дозвіл на здійснення аудиторськоїдіяльності;

- клієнтами ізамовниками;

- третіми особами.

Неналежневиконання зобов'язань аудиторамипроявляється увипадках неправильного використання нормативно-правової бази аудиту й обліку, порушення вимог Міжнародних стандартів аудиту, розголошення комерційної таємниці або використання із власною метою інформації, отриманої при проведенні аудиторської перевірки, недотримання методологічних принципів

аудиту, втрат та псування документів замовників (клієнтів), заподіяння (навмисно чи ненавмисно) шкоди замовнику (клієнту) та в інших випадках.

Перед аудиторською фірмою, працівникомякої єаудитор, він несе відповідальність занормамитрудового права. До основних заходів, що є наслідками настання дисциплінарної відповідальності, відносяться догана, попередження про можливість звільнення, звільнення з посади, звільнення з аудиторської фірми, обмеженевідшкодування завданих фактичнихзбитків.

Перед Аудиторською палатою аудитор несе професійну відповідальність, яка моженаставатиувиглядіпопередження, припинення дії сертифікату, його анулювання, виключення з Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності.

Перед клієнтами й третіми особами аудитор несе відповідальність у рамках цивільного законодавства. Цивільна відповідальність аудиторів (аудиторських фірм) настає тільки за рішенням господарського суду. Наслідками настання цивільної відповідальності можуть бути договірні санкції,

штрафи, пені, покриття або відшкодування заподіяної шкоди і збитків, виплата неустойки.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.003 с.)