Стаття 3. Туристичні ресурси України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 3. Туристичні ресурси України 

Туристичними ресурсами України є пропоновані або такі, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об'єктів державної, комунальної чи приватної власності.

 

Напрями освоєння і розвитку туристичних ресурсів України визначаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування відповідно до програм розвитку туризму.

 

Класифікація та оцінка туристичних ресурсів України, режим їх охорони, порядок використання з обліком гранично припустимих навантажень на об'єкти культурної спадщини та довкілля, порядок збереження цілісності туристичних ресурсів України, заходи для їх відновлення визначаються відповідно до закону.

 

Унікальні туристичні ресурси можуть знаходитися на особливому режимі охорони, що обмежує доступ до них. Обмеження доступу до туристичних ресурсів визначається їх реальною пропускною спроможністю, рівнем припустимого антропогенного навантаження, сезонними та іншими умовами.

 

Під час містобудівного планування, проектування, розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів містобудування на територіях рекреаційних зон відповідні органи виконавчої влади, власники об'єктів містобудування повинні передбачати максимальну інтеграцію споруджуваних об'єктів до місцевого соціально-економічного, природного та історико-культурного середовища.

 

Стаття 4. Організаційні форми та види туризму

 

Організаційними формами туризму є міжнародний і внутрішній туризм.

 

До міжнародного туризму належать: в'їзний туризм - подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території, та виїзний туризм - подорожі громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, до іншої країни.

 

Внутрішнім туризмом є подорожі в межах території України громадян України та осіб, які постійно проживають на її території.

 

Залежно від категорій осіб, які здійснюють туристичні подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей, об'єктів, що використовуються або відвідуються, чи інших ознак існують такі види туризму:

 

дитячий;

 

молодіжний;

 

сімейний;

 

для осіб похилого віку;

 

для інвалідів;

 

культурно-пізнавальний;

 

лікувально-оздоровчий;

 

спортивний;

 

релігійний;

 

екологічний (зелений);

 

сільський;

 

підводний;

 

гірський;

 

пригодницький;

 

мисливський;

 

автомобільний;

 

самодіяльний тощо.

 

Особливості здійснення окремих видів туризму встановлюються законом.

 

Стаття 5. Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності

 

Учасниками відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, є юридичні та фізичні особи, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги (перевезення, тимчасового розміщення, харчування, екскурсійного, курортного, спортивного, розважального та іншого обслуговування) чи здійснюють посередницьку діяльність із надання характерних та супутніх послуг, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства (туристи, екскурсанти, відвідувачі та інші), в інтересах яких здійснюється туристична діяльність.

{ Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }

 

Суб'єктами, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність (далі - суб'єкти туристичної діяльності), є:

 

туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також

посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;

 

туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг;

{ Абзац третій частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 }

 

інші суб'єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг;

 

гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та інші фахівці туристичного супроводу - фізичні особи, які проводять діяльність, пов'язану з туристичним супроводом і які в установленому порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, крім осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств, установ, організацій, яким належать чи які обслуговують об'єкти відвідування;

 

фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування тощо.

 

Перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до них та порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі туризму.

Розділ II

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

 

Стаття 6. Основні способи та цілі державного регулювання в галузі туризму.

Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму

 

Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності.

 

Реалізація державної політики в галузі туризму здійснюється шляхом:

 

визначення і реалізації основних напрямів державної політики в галузі туризму, пріоритетних напрямів розвитку туризму;

 

визначення порядку класифікації та оцінки туристичних ресурсів України, їх використання та охорони;

 

спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програм розвитку туризму;

 

визначення основ безпеки туризму;

 

нормативного регулювання відносин у галузі туризму (туристичного, готельного, екскурсійного та інших видів обслуговування громадян);

 

ліцензування в галузі туризму, стандартизації і сертифікації туристичних послуг, визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців туристичного супроводу, видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу;

 

встановлення системи статистичного обліку і звітності в галузі туризму та курортно-рекреаційного комплексу;

 

організації і здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі туризму;

 

визначення пріоритетних напрямів і координації наукових досліджень та підготовки кадрів у галузі туризму;

 

участі в розробці та реалізації міжнародних програм з розвитку туризму.

 

Державне регулювання в галузі туризму здійснюється іншими способами, визначеними законом.

 

Основними цілями державного регулювання в галузі туризму є:

 

забезпечення закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав;

 

безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів, інших суб'єктів туристичної діяльності та їх об'єднань, прав та законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд;

 

збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахування державних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій;

 

створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, підтримка пріоритетних напрямів туристичної діяльності.

 

Основними пріоритетними напрямами державної політики в галузі туризму є:

 

удосконалення правових засад регулювання відносин у галузі туризму;

 

забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України, заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму, створення нових робочих місць;

 

розвиток в'їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму;

 

розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;

 

створення сприятливих для розвитку туризму умов шляхом спрощення та гармонізації податкового, валютного, митного,

прикордонного та інших видів регулювання;

 

забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для дітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян шляхом запровадження пільг стосовно цих категорій осіб.

 

Стаття 7. Органи, що здійснюють регулювання в галузі туризму

 

Регулювання в галузі туризму здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади в галузі туризму, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також іншими органами в межах їх компетенції.

 

Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі туризму

 

1. До виключних повноважень Верховної Ради України в галузі туризму належать:

 

визначення основних напрямів державної політики в галузі туризму;

 

визначення правових засад регулювання відносин у галузі туризму, їх удосконалення та адаптація із загальновизнаними нормами міжнародного права;

 

визначення в законі про Державний бюджет України обсягу фінансового забезпечення туристичної галузі.

 

Верховна Рада України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) може брати до свого розгляду й інші питання, що стосуються туризму.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні і районні ради відповідно до їх повноважень:

 

затверджують регіональні програми розвитку туризму, що фінансуються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів;

 

визначають кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів для фінансового забезпечення регіональних програм розвитку туризму;

 

контролюють фінансування регіональних програм розвитку туризму за кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів.

 

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України здійснює інше нормативне регулювання з питань туризму, історико-культурних заповідників, музеїв, інших закладів культури, вирішує питання

щодо організації і розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму тощо.

 

3. Представницькі органи місцевого самоврядування - сільські, селищні, міські ради відповідно до їх повноважень:

 

затверджують місцеві програми розвитку туризму;

 

визначають кошти місцевих бюджетів для фінансового забезпечення місцевих програм розвитку туризму;

 

доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих програм розвитку туризму за рахунок коштів місцевого бюджету;

 

вживають заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг.

 

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі туризму

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.019 с.)