ТОП 10:

Тема 28. Відновлення втраченого судового провадженняЛекційне заняття 28 (2 год)

28.1 Порядок відновлення втраченого судового провадження. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження.

28.2 Розгляд судом справи про відновлення втраченого судового провадження.

28.3. Наслідки розгляду справи судом про відновлення втраченого судового провадження.

 


6. рекомендована література: нормативні акти, Постанови Пленуму Верховного Суду України та Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, спеціальна література

Нормативні акти:

Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 р. //Вісник Верховного суду України. – 1977. - № 3.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Стор. 89. – Стаття 3103.

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» із змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2453-17.

Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр.

Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року // Офіційний вісник України. – 2012 р. – № 62. – Стор. 17. – Стаття 2509.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.

Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15.

Конституція України // Офіційний вісник України. — 2010 р. – № 72/1 Спеціальний випуск /. – Стор. 15, стаття 2598.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. У кн..: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. — К., 1992.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

 

Постанови Пленуму Верховного суду України, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 року № 3 «Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ» із змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-94.

Постанова Пленуму ВС України від 1 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-961.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. №7 «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-97.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. №8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» із змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 липня 2001 р. № 6 «Про застосування судами України про внесення змін до чинного законодавства у зв'язку із закінченням дії «Перехідних положень» Конституції України [Електронний ресурс] // Режим доступу http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/EBF327CBEFF3E03AC2256CA6004F9E71?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=EBF327CBEFF3E03AC2256CA6004F9E71&Count=500&

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № З «Про застосування судами окремих норм Сімейного Кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8 «Про незалежність судової влади» // Вісник Верховного суду України. - № 6. – 2007. - С. 2-7.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. №9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» із змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va009700-06

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. №3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» із змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-07

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. №7 «Про судову практику у справах про спадкування» // Вісник Верховного Суду України. - №6. – 2008. - С. 17-24.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна» // Вісник Верховного Суду України. - №1. – 2008. - С. 5-11.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 р. № 12 «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» // Вісник Верховного Суду України. - №11. - 2008. - С. 15-26.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 р. №1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»// Вісник Верховного Суду України. - №3. - 2009. - С. 7-14.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. №2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ в суді першої інстанції» // Вісник Верховного Суду України. - №8. - 2009. - С. 3-12.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. №5 «Про застосування норм цивільно-процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» // Вісник Верховного Суду України. - №7. - 2009. - С. 4-8.

Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30 вересня 2011 р. №11 «Про судову практику застосування статей 353-360 Цивільного процесуального кодексу України» із змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-11

Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30 березня 2012 р. №4 «Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами» [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004740-12

Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30 березня 2012 р. №5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин» [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-12


 

Рекомендована спеціальна література до курсу:

 

Гражданский процесс: Учебник. 3-е изд., перераб. и Г75 доп./ Под ред. М.К.Треушникова. М.: Издательский Дом «Городец», 2010. — 816 с.

Гражданский процесс. Учебник Издание третье, переработанное и дополненное. // Под ред В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. - М., ПБОЮЛ Гриженко, 2001. – 544 с.

Гражданский процесс. Хрестоматия: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. М.К. Треушникова. М.: ОАО «Издательский Дом «Городец», 2005.

Гражданский процесс: учебник для вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Абушенко, Д.Ю. и .др.]; отв. ред. – В.В. Ярков. – изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 720 с.

Гражданское процессуальное право: Учебник / С. А. Алехина, Г75 В. В. Блажеев и др.; Под ред. М. С. Шакарян. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — 584 с.

Здрок О.Н. Гражданский процесс зарубежных стран. – М., Издательство деловой и учебной литературы, 2005.

Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. – М.: «Проспект», 2006.

Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданський процесс: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2006.

Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково – практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К. : Істина, 2006. – 944с.

Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X. : Право, 2011. - 1352 с.

Михеєнко М.М., Молдован В.В., Радзієвська Л.К. Порівняльне судове право. - К., 1993.

Полянский Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного права. – М.: «Наука», 1983.

Тертышников В.И. Гражданский процесс: Курс лекций.-Х.: Фірма «Консум”, 2001.

Тертышников В.И. Гражданский процесс: Курс лекций. 2-е изд., -Х.: Фірма «Консум”, 2002.

Цивільний процес: Навч. посібник / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук та ін. – За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005.

Цивільний процес: навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005. – 172 с.

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. За ред. В.І. Тертишнікова. – Харків, „Ксилон”, 2006;

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006;

Цивільний процес України: Підручник За ред Ю С Червоного. - К.: Істина, 2007. - 392 с.

Штефан М.Й., Дріжчана О.Г. Цивільне процесуальне право України. – К.: Либідь, 1994.

Штефан М.Й. Цивільний процес. Видання друге, перероблене і доповнене – К: Видавничий дім „Ін Юре”, 2006.

До теми 1.

Авдеенко Н.И. Механизм и пределы регулирующего воздействия гражданского процессуального права. – Л., 1969.

Актуальные проблемы теории и практики гражданского процеса. Под редакцией Н.А. Ичиной и Д.М. Чебота, Л., 1979.

Боннер А.Г. Применение нормативных актов в гражданском процессе. – М., 1980.

Боннер А.Г. Применение аналогии гражданского процессуального закона. Современная доктрина гражданского, арбитражного судопроизводства: теория и практика: сбоник научных статей, Краснодар, Спб, 2004.

Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб, 2000.

Горшенев В.М., Крупнин В.Г., Мельников Ю.И. и др. Теория юридического процесса. – Харьков, 1985.

Гражданский процесс. Под редакцией проф. В.В. Комаров. – Х.: ООО «Одиссей», 2001.

Гукасян Р.Е. Место интересов в регулировании гражданских судопроизводственных отношений. – Ярославль: ЯГУ, 1990.э

Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. – Саратов, 1970.

Елисейкин П.Ф. Предмет, принципы и субъекты гражданского процессуального права. Ярославль, 1980.

Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. – М.: «Проспект», 2006.

Жеруолис И.А. Сущность советского гражданского процеса. Вильнюс, 1969.

Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции. М., Городец, 2000.

Жуйков В.М. Проблемы гражданского процессуального права. М., 2001.

Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. М., Норма, 2002.

Мельников А.А. Понятие предмета, метода и системы науки гражданского процессуального права. М., 1977.

Мельников А.А. Советский гражданский процессуальный закон. – М., 1973.

Осипов Ю.К. Элементы и стадии норм гражданского процессуального права. 1986.

Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма. Саратов, 1997.

Решетникова И.В. Предмет науки гражданского процессуального права. Авторефер.канд.юрид.наук. 1995.

Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. Екатеринбург. – Москва, 1999.

Рязановский В.А. Единство процесса. М, Городец, 1996

Сахнова Т.В. Реформа цивилистического процесса: проблемы и перспективы //Государство и право. – 1997. № 9.

Теорія і практика судової діяльності. Науково-практичний посібник. К.: «Атіка», 2007.

Усталова А.В. Виды гражданского судопроизводства: соотношение общих и специальных правил. Вопросы развития теории гражданского процессуального права. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1981.

Фархтдинов Я.Ф. Возникновение и развитие источников гражданского процессуального права. Казань, 2001.

Фархтдинов Я.Ф. Источники гражданского процессуального права. – Казань, 2002.

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2т./ За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я..: КНТ, 2006.

Чечина Н.А. Основные направления развития науки гражданского процессуального права. Л., 1997.

Шеретюк В.М. Система гражданского процессуального права, М., 1989.

Чечот Д.М. Субьективное право и формы его защиты, Л., 1968.

Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. Екатеринбург, 1992.

До теми 2.

Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. – М., 1970.

Андрушко А.В. Принцип диспозитивності в цивільному судочинстві. – К., Автореферат канд. дис., 1998.

Андрушко А.В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України: Моногр. – Х.: Консул, 2006.

Афанасьев С.Ф. Проблема истины в гражданском судопроизводстве. Дис.канд.юрид.наук. Саратов, 1998.

Баландин В.Н. Павлушина А.А. Принципы юридического процесса. Тольятти, 2001.

Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. М., 1987.

Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. М., ВЮЗИ,1989.

Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., Городец, 2000.

Гукасян М.А. Проблема интересса в советском гражданском процессуальном праве, Саратов, 1970.

Елисейкин П.Ф. Предмет и принципы советского гражданского процессуального права. Учебное пособие. Ярославль.: Издательство Ярославского государственного университета, 1974.

Захист цивільних прав у суді. За ред. В.В. Комарова. Х., 1999.

Іванов О.В. Принцип объективной истины в советском гражданском процессе. М., 1964.

Корнилов В.Н. Принцип усности і письменная форма процессуальных действий в советском процессе. Авторефер. дис.канд.юр.наук. М., 1975. С. 23.

Кройтер В. Захист прав у суді. Х., 1999.

Курылев С.В. Установление истины в советском правосудии. Авторефер. дис.канд.юрид.наук. М., 1967.

Мамницький В.Ю. Принцип змагальності в цивільному судочинстві. Автореферат канд. дис., Х., 1995.

Михеенко М.М., Молдован В.В., Радзієвська Л.К. Порівняльне судове право. К, 1993.

Олегов М.Д. Истина в гражданском процессе. Автореферат канд. дисс., М., 1999.

Омельченко М.П. Принцип об’єктивної істини в системі принципів цивільного процесуального права України. Автореферат канд. дис., К., 1996.

Орлова Л.М. Принцип диспозитивности в советском гражданском процессе. Авторефер. дис.канд.юрид.наук. М., 1999.

Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции. Проблеми теорії і практики. М., Норма, 2002.

Поляков И.Н. Принцип диспозитивности в деятельности судебных и общественних юрисдикционных органов, рассматривающих гражданские дела. М., 2006.

Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы. Издательство юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 2005.

Резниченко И.М. Функциональные принципы гражданского процесса (правовий і психологічний аспект). Автореферат доктор. дисс., М., 1989.

Рожнов О.В. Принцип оперативности в цивільному процесуальному праві. Авторефер. дис.канд.юрид.наук. Х., 2000.

Самсонов Т.В. Состязательность в гражданском процессуальном праве. Дис.канд.юрид.наук. Саратов, 1999.

Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. М., 1982.

Семенов В.М. Основные принципы гражданского процесса. М., 1982.

Сидоренко В.М. Принцип доступности правосудия и проблема его реализации в гражданском и арбитражном процессе. Дис.канд.юрид.наук. Екатеринбург, 2002.

Смирнов А.В. Состязательный процесс. Издательство «Альфа!», 2001.

Тараненко В.Ф. Принцип диспозитивности и состязательности в гражданском процессе. М.:ВЮЗИ, 1990.

Тертишніков В.І. Принципи цивільного процесуального права. Х., 1991.

Тихонович В.В. Принцип процессуальной экономии в гражданском процессе. Авторефер. дис.канд.юрид.наук. Минск, 1975.

Треушников М.К., Чешке З. Основные принципы гражданского процесса. М., 1991.

Федина А.С. Принцип законности в гражданском процессе. Тверь, 2002

Ференс-Сороцкий А.А. Аксиома и принципы гражданского процессуального права. Авторефер. дис.канд.юрид.наук, Л., 1989.

Ференс-Сороцкий А.А. О преемствености принципов гражданского процесса. Вестник ЛГУ. Серия 6. С.95-99.

Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М., 1997.

Чиналиева И.У. Принципы гражданского процессуального права. Кыргыстан, 1998.

Штефан М.И. Принципы по советскому гражданскому праву., К., 1980

Ярошенко Т.В. Принцип диспозитивности в советском российском гражданском процессе. Автореферат канд. дисс., М., 1998.

Ясинюк М.М. Принципи усності, безпосередності та безперервності в цивільному судочинстві. Х., 2004.

 

До теми 3.

Ванеева Л.А. Гражданское процессуальное правоотношение. Владивосток, 1974.

Заворотько П.П., Штефан М.Й. Особи, які беруть участь у справі. К., 1967.

Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов, 1965.

Джалилов Д.Р. Гражданское процессуальное правоотношение и его субъекты. Душанбе, 1962.

Елисейкин П.Ф. Гражданское процессуальное правоотношение. Ярославль, 1975.

Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субъект советского процессуального права. - Томск., 1983.

Комаров В.В., Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. - Харків., 1991.

Комаров В.В. Учение о гражданских процессуальных правоотношениях и их субъектах. «Проблемы науки гражданского процессуального права». Х. 2002.

Иванова С.А. Судебные споры о праве на воспитание детей. М., 1974.

Чечина Н.А. Гражданские процессуальные правоотношения. - Л., 1962.

Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. - М., 1966.

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. - М., 1974.

Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе: - М.: Издательство НОРМА, 2002.

-Елисейкин П.Ф. Гражданское процессуальное правоотношение. - Ярославль., 1975.

Чечина Н.А. Гражданские процессуальные правоотношения. Л., 1966.

Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. Л., 1961.

Шакарян М.С. Понятие субъектов гражданского процессуального права и правоотношения и их классификация.

Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права. М., 1970.

Шакарян М.С. Участие в советском гражданском процессе органов государственного управления. М., 1978.

- Шакарян М.С. Понятие субъектов гражданского процессуального права и правоотношения. Труды ВЮзИ. – М., 1973.

Щеглов В.Н. Субъекты советского гражданского процесса. – Томск, 1979.

Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное отношение. Новосибирск, 1966.

Юков М.К. Структурно-сложное содержание гражданских процессуальных правоотношений. Авторефер.канд.юр.наук. Свердловск, 1972.

Якубов С.А. Субъекты советского гражданского процессуального права. Ташкент, 1973.

 

До теми 4.

Аносова С.В. Замена ненадлежащей стороны в советском гражданском процессе. М., 1960.

Боровиков В.А. Соучастие в неисковых производствах //Правоведение. 1988. № 2.

Васильченко Н.М. Процессуальное положение ответчика в гражданском судопроизводстве. Харьков, 1999

Викут М.А. Стороны – основные лица искового производства. Саратов, 1967.

Гетьманцев О. В. Громадяни як сторони в цивыльному процесі України. Авторефер.канд.дис. К., 1997.

Грамошина Н. Процессуальное соучастие. М., 1988.

Луспеник Д.Д. Доказові презумпції та функції у розподілі обов’язків із доказування. Теорія і практика судової діяльності. Науково-практичний посібник. К.: «Атіка», С.38-47.

Орлова Л.М. Право стороны в гражданском процессе. Минск, 1973.

Русинова Е.Р. Распорядительные права сторон в гражданском процессе. Дис.канд.юрид.наук. Екатеринбург, 2003.

Хутыз М.Х. Понятие сторон в гражданском процессе //Советское государство и право. 1981. № 11.

Шакарян М.С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе. М., 1990.

 

До теми 5.

Аргунов В.Н. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. М., 1980.

Заворотько П.П., Штефан М.Й. Особи, які беруть участь у справі. К., 1967.

Ильинская И.М. Участие третьих лиц в гражданском процессе. М., 1968.

Шакарян М.С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. М., 1990.

Сибільов Д.М. Участь третіх осіб в цивільному судочинстві. Харків, „Легас”, 2001.

 

До теми 6.

Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе. М., 1991.

Добровольский А.А. Участие органов государственного управления в советском гражданском процессе. М., 1958.

Т.О. Дунас, М.В. Руденко Прокурор в цивільному процесі України: Сутність, завдання, повноваження: Навчальний та науково-практичний посібник. Харків, 2006.

Киреева Н.О. Участие органов опеки и попечительства в гражданском процессе. Авторефер.канд.дис. М., 1984.

Лутченко Ю.И. Возбуждение прокурором гражданского дела //Советское государство и право. 1982. № 2.

Тараканкова Е. Участие жилищных органов в гражданском процессе. М., 1981.

Шакарян М.С. Участие в советском гражданском процессе органов государственного управления. М., 1978.

 

До теми 7.

Богдан Й.Г. Участь органів державного фінансового управління в радянському цивільному процесі. Автореф. канд. дис. - Київ., 1985.

Ильинская И.М., Лесницкая Л.Ф. Судебное представительство в гражданском процессе. М., 1964.

Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України. Авторефер.канд.дис.12.00.03. К., 2202.

Радченко М., Глаговский В. Представництво прокурором інтересів громадян або держави (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. - 1997. №11.

Розенберг Я.А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже. Рига, 1981.

Субботін С., Черв’яков О., Марочкін І. Представницькі функції прокурора // Право України. - 1997. №11.

Шахова Т.И. Участие органов социального обеспечения в советском гражданском процессе. - М., 1989.

Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. М., 1984.

Штефан М.Й., Дрижчана О.Г., Гусев Е.В. Представництво громадян в суді. К., 1991.

Касюта М. Правове регулювання представницької функції прокуратури // Право України. – 1997. №12.

 

До теми 8-12.

Бородін М., Гнатенко А. Цивільно-правові спори про угоди // Право України. - 1997, №5.

Бородин М., Кройтор В. Судебные и арбитражные расходы. - Харьков., 1997.

Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. - М., 1997.

Исаева Е.В. Сроки в гражданском и арбитражном процессе. М., Волтерс Клувер, 2006.

Комаров В.В., Радченко П.І., Сакара Н.Ю. Цивільна юрисдикція та підсудність. // Теорія та практика судової діяльності. Науково-практичний посібник. К., Атіка, 2007.С. 7-38.

Комаров В.В., Рожнов О.В. Заходи процесуального примусу. Теорія та практика судової діяльності. Науково-практичний посібник. К., Атіка, 2007. С. 47-59.

Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. - Свердловск., 1973.

Решетникова И.В., Ярков В.В. Применение процессуальных сроков в гражданском судопроизводстве, Екатеринбург, 2004.

Трубников П.Я. Защита гражданских прав в суде. Москва., 1990.

Тимченко П.М. Проблемы судебной подведомственности: Диссертация канд. юрид. наук. – Х., 2000.

Шевчук П.І. Вирішення судами колективних трудових спорів /конфліктів/ // Вісник Верховного Суду України. - 1999. №6.

Шадура Д.М. Цивільна юрисдикція.- Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук., Харків., 2008.

До теми 13.

Баулин О.В. Предмет доказывания при разбирательстве гражданских дел. М., 2004.

Белкин А.Р. Теория доказывания: Науч.-метод, пособ. – М., 2000.

Ватман Д.П., Елизаров В.А. Адвокат в гражданском процессе. – М.: Юридическая литература, 1969.

Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2000.

Захарова О.С. Докази та доказування в справах, що виникають із шлюбно-сімейних правовідносин. Авторефер.дис.канд.юр.наук. – К., 1995.

Звягинцева Л.М., Плюхина М.А., Решетникова И.В. Доказывание в судебной практике по гражданским делам. – М., 2000.

Иванов О.В. Принцип объективной истины в советском гражданском процессе. М., 1964.

Калпин А.Г. Письменные доказательства в судебной практике по гражданским делам. Авторефер.канд.дис. М., 1966.

Киреева Н.А. Органы опеки и попечительства – субъекты доказывания в гражданском процессе // В. сб.научн. статей Иркутского гос. ун-та, 1985.

Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. М., 1950.

Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М.: Норма, 2002.

Коваленко А.Г. Полнота материалов по гражданско-правовым спорам. Саратов, 1981.

Курылев С.В. Объяснения сторон как доказательство в советском гражданском процессе. М., 1956.

Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск, 1969.

Лилуашвили Т.А. Экспертиза в советском гражданском процессе. Тбилиси, 1967. Луспеник Д.Д. Доказові презумпції та функції у розподілі обов’язків із доказування. Теорія та практика судової діяльності. Науково-практичний посібник. К., Атіка, 2007.С. 38-47.

Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М., 1991.

Матюшин Б.Т. Общие вопросы оценки доказательств в судопроизводстве. Хабаровск, 1997.

Мухин И.И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств при осуществлении правосудия. Л., 1971.

Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе: Науч.-практич. пособ. – М., 2000.

Плюхина М.А., Решетникова И.В. Доказывание в судебной практике по гражданским делам. Екатеринбург, 1997.

Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. Екатеринбург, 1997.

Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. Екатеринбург, 1997.

Сахнова Т.В. регламентация доказательств и доказывание в гражданском процессе. // Государство и право. – № 7. – 1993.

Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 1999.

Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам. М., 1997.

Смышляев Л.П. Предмет доказывания и распределение обязанностей по доказыванию в советском гражданском процессе. – М.: Изд-во Московского университета, 1961. Советский гражданский процесс. / под ред. С.Ю. Каца, Л.Я.Носко. – К., 1982.

Степанова Т. Поняття і значення належності судових доказів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. – № 1, 2002.

Тертышник В.М., Слинько С.В. Судебные доказательства. – М.: Городец, 1997.

Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе. М., 1982.

Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. М., 1981.

Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2004.

Фокина М.А. Свидетельские показания в состязательном гражданском судопроизводстве. Саратов, 1996.

Фокина М.А. Судебные доказательства по гражданским делам. Саратов, 1995.

Фокина М.А. Теория и практика доказывания в состязательном гражданском судопроизводстве: монография. СПб., 1999.

Фурса С., Цюра Т. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний пособник. Київ, 2005.

Цюра Т. Загальні правила діяльності суду при дослідженні і оцінці доказав // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11.

Цюра Т. Новий погляд на класифікацію доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2002. № 8.

Цюра Т. Принципи і сучасні проблеми процесу доказування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №6.

Цюра Т. Проблеми фіксування цивільного процесу технічними засобами // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7.

Цюра Т.В. О правовом регулировании процесса доказывания в Украине. В кн. Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве. / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2004.

Штутин Я.Л. Предмет доказывания в советском гражданском процессе. М., 1963.

Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 1951.

Юдельсон К.С. Судебные доказательства и практика их использования в советском гражданском процессе. М., 1956.

Юдельсон Ю.К. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. – М., 1951.

Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. Екатеринбург, 1992.

До теми 14.

Аболонин Г.О. Групповые иски в гражданском процессе. Авторефер.дис.канд.наук. Екатеринбург, 1999.

Анисимова Л.И. Встречный иск и возражение против иска //Правоведение. 1961. № 1.

Анисимова Л.И., Иванова С.А. К вопросу о преобразовательных исках //Механизм защиты субъективных гражданских прав. Ярославль, 1990.

Батаева Н.С. Судебная защита интересов неопределенного круга лиц. Авторефер.дис.канд.наук. М., 1999.

Ванееева Л.А. Реализация конституционного права граждан СССР на судебную защиту в гражданском судопроизводстве. Владивосток, 1988.

Гальпер Э.С. Иск как процессуальное средство судебной защиты права в советском гражданском процессе. Авторефер.дис.канд.наук. М., 1955.

Гурвич М.А. Право на иск. М., 1949.

Гурвич М.А. Право на иск. М.; Л., 1949.

Гурвич М.А. Учение об иске. М., 1981.

Гуреев П.П. Гражданский иск в советском уголовном процессе. М., 1961.

Добровольский А.А. Виды исковой формы защиты //Вестник МГК. 1968. № 1.

Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М., 1965.

Добровольский А.А., Иванова С.А. Иски о признании как средство защиты нарушенного права //Советская юстиция. 1977. № 19.

Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979.

Исаенкова О.В. Иск в гражданском судопроизводстве. Учебное пособие. Саратов, 1997.

Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве. Кишинев, 1989.

Курылев С.В. О праве на предъявление иска //Советское государство и право. 1953. № 1.

Нефедьев Е.А. Учение об иске. Казань, 1891.

Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве. Томск, 1990.

Осокина Г.Л. Проблемы иска и право на иск. Томск, 1987.

Осокина Г.О. Иск (теория и практика).М., 2000.

Осокина Г.О. О праве суда выйти за пределы исковых требований. Российская юстиция, 1998, № 6, С.40.

Осокина Г.О. Понятие, виды и значение тождества иска. Российская юстиция, 1995, № 3, С.22-23.

Пушкар Е.Г. Исковое производство в советском гражданском процессе (Процессуальные последствия возбуждения дела), Львов, 1978.

Пушкар Е.Г. Конституционное право на судебную защиту. Львов, 1982.

Пушкар Е.Г. Право на обращение за судебной защитой. Львов, 1982.

Резниченко И.М. Психологические аспекты искового производства. Владивосток, 1983.

Рязановський В.А. Единство процесса. М. 1996.

Чечот Д.М. Иск и исковые формы права. Правоведение, 1969, № 4, С.71-79.

Щеглов В.Н. Иск в защите гражданских прав. Томск, 1987.

 

До теми 15.

Анисимова Л., Волохова Л. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству // Советская юстиция. - М.; Юрид. лит., 1976. - № 17. - C. 21-23.

Болтуев С.Ш. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству и пути повышения ее эффективности. / Проблемы теории и практики гражданско-правового регулирования - Томск, 1987, с.198-207.

Бондаренко Н.Л. Завдання стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Вісник Київського національного університету. – 2004. – № 60-62.

Бондаренко Н.Л. Мета стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4 (7-8).

Бондаренко Н.Л. Окремі аспекти адаптації цивільного процесуального законодавства України до стандартів ЄС // Приватне право і підприємництво. Зб. наук.праць. – Вип.. 4, 2004. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук, 2005.

Бондаренко-Зелінська Н.Л. Дотримання конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду справ судом касаційної інстанції // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 2(18).

Бондаренко-Зелінська Н.Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим цивільним процесуальним кодексом України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 1(17).

Бондаренко-Зелінська Н.Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу. Авторефер.канд.дис. К., 2007.

Бондаренко-Зелінська Н.Л. Процесуальна форма підготовкип цивільних справ до судового розгляду // Приватне право і підприємництво. Зб.наук.праць. – Вип.. 5, 2006. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук, 2006.

Будаев Г. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству // Советская юстиция.– 1980. – № 19. – C. 7-8.

Бырдина С.В. Подготовка дела к слушанию в советском гражданском процессе. – Саратов, 1960.

Волколуп О.В. Подготовка уголовных дел к судебному разбирательству в российском уголовном процессе: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. – Краснодар, 1997. – 133 с.

Грабовська О.О. Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України: Дис… канд. юри. наук: 12.00.03. – К., 2005. – С. 129.

Гурбатов Н.М. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. – М.: Юрид. лит, 1977.

Егорова О.В. Сущность гражданской процессуальной формы / Автореф. Дис… канд. юрид. наук: 12.00.15. – Санкт-Петербург, 2001. – 23 с.

Жилин Г.А. Подготовка гражданских дел к рассмотрению в суде кассационной инстанции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 1991. - 16 с.

Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции. – М.: Городец, 2000.

Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции: Автореф. дис… д.ю.н.: 12.00.03. – М., 2000.

Жилин Г.А. Подготовка гражданских дел к рассмотрению в суде кассационной инстанции: Дис. ... канд. юр. наук 12.00.03 / Свердлов. юрид. ин-т. – Екатеринбург, 1991.

Жилин Г.А. Стадия подготовки гражданского дела к судебному разбирательству как ступень реализации целей судопроизводства. – М.: Городец, 2000.

Заворотько П.П., Штефан М.Й. Непозовне провадження в радянському цивільному процесі. – К., 1969.

Зинченко А.И. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве. – Саратов, 1998.

Клейнман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права. – М.: Изд-во МГУ, 1967.

Ковин В.Ф. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Свердловск, 1971. - 24 с.

Кравчук В. Тактика цивільного процесу: затягування розгляду справи // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 9. – С.62.

Кудрявцева Е.В. Судебное решение в английском гражданском процессе. – М.: Городец, 1998.

Курылев С.В. Об организации предварительной подготовки дела в советском гражданском процессе // Советское государство и право. – 1955. –№1. – С. 42.

Лапин Б.Н. Эффективность применения норм гражданского процессуального права в стадии подготовки дел к судебному разбирательству: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Л., 1980. - 20 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.041 с.)