РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИРОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

навчальної дисципліни «МАКРОЕКОНОМІКА»

для спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»,

6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030507 «Маркетинг»

 

 

Донецьк 2011

 

Укладачі: Омельченко Г.П., к.е.н., доц. каф. економіки підприємства

 

 

Рецензенти: Ахновська І.О., к.е.н., доц.

Дорофєєва Г.А., к.е.н., доц.

 

 

Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри економіки підприємства, протокол № 2 від 19.09. 2011 р.

 

Зав. кафедрою економіки підприємства,

д.е.н., професор Краснова В.В.

 

Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії, протокол

№ 2 від 12.10. 2011 р.

 

 

Голова навчально-методичної комісії,

д.е.н., проф. Орехова Т.В


ЗМІСТ

1. ВСТУП................................................................................................. 4

1.1. Опис 4

1.2. Рівень................................................................................................ 4

1.3. Чи обов'язкова дисципліна за вибором.......................................... .. 5

1.4. Викладацький склад......................................................................... 5

1.5. Методика викладання, форми й методи навчання.......................... 5

1.6. Мова навчання.................................................................................. . 5

 

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА......................... 5

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ........................................................... .. 9

4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ..................................................... 12

5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ........................................ .. 25

6. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ

НАВЧАННЯ............................................................................................ 28

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ..................................................................................................... 30


1. ВСТУП

 

Макроекономіка як окремий, самостійний розділ економічної теорії з'явилась лише у 30-х роках XX сторіччя. В Україні інтерес до макроекономіки активізувався лише з переходом економічної системи до ринку. У плановій економіці діяли свої специфічні закони та не виникало необхідності у аналізу проблем рівноваги або прийняття рішень економічними суб'єктами. Однак перехід до ринкової економіки актуалізував макроекономічну проблематику, яка так чи інакше стосується кожної людини. Тому макроекономіка є базовою економічною дисципліною для студентів економічних спеціальностей.

 

Опис

 

 

Курс «Макроекономіка» Напрям, освітньо- кваліфікаційний рівень Характеристика учбового курсу
Кількість кредитів ЕСТ8: 4   Залікових модулів: 2   Загальна кількість годин: 144   Годин в тиждень: 6.030504 Бакалавр з економіки підприємств   6.030505 Бакалавр з управління персоналом та економіки праці   6.030503 Бакалавр з міжнародної економіки   6.030507 Бакалавр з маркетингу ІІІ курс з/о 5 семестр. Лекції (теоретична підготовка) – 20 годин Практичні – 4 години   ІІІ курс на базі технікуму 5 семестр Лекції (теоретична підготовка – 16 годин Практичні – 4 години   ІV курс на базі технікуму 7 семестр Лекції (теоретична підготовка – 16 годин Практичні – 4 години   ІІІ курс на базі вищої освіти 5 семестр Лекції (теоретична підготовка) – 12 годин   Вид контролю - іспит

 

Лекція залежно від тими припускає традиційну форму (монолог), а також інтерактивну форму (бліц-опитування, модерацію).

Практичне:опитування, тестування, доповіді, розгляд ситуацій, розв'язання задач.

Самостійна робота студентів (СРС)припускає підготовку рефератів, окремих питань лекцій, здійснення літературних оглядів та ін.

Мета і задачі СРС: поглиблення і систематизація знань студентів щодо розвитку економічної науки для використовування цих знань на практиці.

Форма контролю: письмова та усне опитування.

 

Рівень

Базовими модулями для вивчення модуля „Макроекономіка" є „Економічна теорія", „Історія економічної думки", „Мікроекономіка" тощо.

Мета викладення модулю – формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового та державного регулювання національної економіки.

Завдання: вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки, оцінювати ефективність економічної політики держави.

Предмет – механізм функціонування та розвитку національної економіки.

 

Чи обов'язкова дисципліна за вибором

Дисципліна «Макроекономіка» є обов'язковою для вивчення студентами спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030507 «Маркетинг».

 

Викладацький склад

Лектор: к.е.н., доц.. Омельченко Г.П.

 

Методика викладання, форми й методи навчання

За дисципліною «Макроекономіка» залежно від теми припускається на лекції традиційна форма (монолог), а також інтерактивна форма (бліц­опитування, модерація). В межах практичних занять передбачено: опитування, тестування, доповіді, розгляд ситуацій, розв'язання задач.

 

Мова навчання

Російська, українська

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1

Введення в макроекономіку і ринковий механізм макрорівня.

Стислий зміст теми 1.Задачі, об’єкт і предмет вивчення макроекономіки. Основні макроекономічні поняття. Ресурсна концепція предмета макроекономіки. Соціологічна концепція предмета макроекономіки. Методи, що використовуються у макроекономіці. Цілі макроекономіки. Макроекономічні моделі.

Стислий зміст теми 2.Ціль та сутність системи національних рахунків. Основні макроекономічні показники у СНР. ВНП, ВВП. Спосіб розрахунку ВВП по витратах, прибутках, доданій вартості. Реальні и номінальні макроекономічні показники. Способи розрахунку чистого внутрішнього продукту, національного прибутку, особистих доходів и розпоряджуваних прибутків. Національне багатство. Індекс споживчих цін. Дефлятор ВВП. Індекс Фішера.

Стислий зміст теми 3. Характеристика товарного ринку. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Класична і кейнсіанська моделі макроекономіки. Рівноважний реальний об’єм національного виробництва.

Стислий зміст теми 4.Ринок праці: попит, пропозиція і рівноважна «ціна» праці. Зайнятість та безробіття як макроекономічні явища. Причини безробіття. Форми і рівні безробіття. Закон Оукена. Державне регулювання зайнятості.

Стислий зміст теми 5. Поняття та склад грошової маси. Характеристика грошового ринку. Структура кредитно-банківської системи і інструменти кредитно-грошового регулювання. Поняття, форми, види та соціально-економічні наслідки інфляції. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.

Стислий зміст теми 6.Характеристика споживання, заощаджень та інвестицій. Взаємозв’язок інвестицій та національного прибутку. Теорія мультиплікатора. Принцип акселерації.

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

 

Тема     Різновид (лекція, сем., пр., лаб., інд. зан.) Заочне відділення (ІІІ к) Заочне відділення (ІІІ в/о) Заочне відділення( Форми контролю
Лек. Практ. Лек. Практ. Лекц. Практ.
Заліковий модуль 1 Введення в макроекономіку і ринковий механізм макрорівня.  
Тема 1. Макроекономіка як наука. Задачі, об'єкт і предмет макроекономіки. Основні макроекономічні поняття. Ресурсна концепція предмета макроекономіки. Соціологічна концепція предмета макроекономіки. Методи макроекономіки. Цілі макроекономіки. Макроекономічні моделі. Лекції, практичні       Опитування, тестування    
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Ціль і сутність системи національних рахунків (СНР). Основні макроекономічні показники в СНР. ВНП, ВВП. Способи розрахунку ВВП. Реальні та номінальні макроекономічні показники. Індекс споживчих цін. Дефлятор ВВП. Індекс Фішера. Способи розрахунку чистого внутрішнього продукту, національного доходу, особистих доходів, наявних доходів. Національне багатство.      
Тема 3. Товарний ринок. Характеристика ринку. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Класична та кейнсіанська моделі макроекономіки. Рівноважний реальний об’єм національного виробництва.  
Тема 4. Ринок праці. Ринок праці: попит,пропозиція, рівноважна “ціна” праці. Зайнятість і безробіття як макроекономічне явище. Причини безробіття. Форми та рівні безробіття. Закон А. Оукена. Державне регулювання зайнятості.  
Тема 5. Грошовий ринок та інфляційний механізм Поняття та состав грошової маси. Характеристика грошового ринку. Структура кредитно-банківській системи і інструменти кредитно-грошового регулювання. Поняття, форми, види і соціально-економічні наслідки інфляції. Взаємозв’язок інфляції та безробіття    
Тема 6.Споживання домогосподарств і приватні інвестиції у системі сукупних витрат. Характеристика споживання, заощаджень і інвестицій. Взаємозв’язок інвестицій і національного доходу. Теорія мультиплікатора. Принцип акселерації.  
Разом годин за модулем 1        
Заліковий модуль 2. Теоретичні засади формування економічної політики держави.  
Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання. Обмеженість ринкового механізму. Економічні функції уряду. Прямі та непрямі інструменти державного регулювання економіки. Лекції, практичні   Опитування , тестування  
Тема 8. Фіскальна політика держави. Поняття фіскальної політики. Урядові витрати і сукупний попит. Податки і податковий мультиплікатор. Механізм фіскальної політики.          
Тема 9. Фінансова система і фінансова політика. Поняття фінансової політики. Державний бюджет як елемент фінансових відношень. Порядок формування місцевих бюджетів. Бюджетний дефіцит і державний борг.
Тема 10. Соціальна політика держави. Ринковий механізм формування доходів населення і необхідність соціальної політики держави. Механізм соціального захисту. Показники нерівності доходів.
Тема 11. Зовнішньоекономічна діяльність держави. Структура зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішня торгівля. Торгівельний і платіжний баланс держави. Валютний курс. Модель Манднлла-Флеминга.
Тема 12. Економічна динаміка. Економічні цикли: суть, види, причини. Поняття і фактори економічного зростання. Моделі економічного зростання.
Разом годин за модулем 2    
Разом годин:    
                             

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 3. Товарний ринок.

Контрольні питання:

1. Характеристика ринку.

2. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

3. Класична та кейнсіанська моделі макроекономіки.

4. Рівноважний реальний об’єм національного виробництва.

ТЕСТИ

Тема 4. Ринок праці.

 

Контрольні питання:

1. Ринок праці: попит,пропозиція, рівноважна “ціна” праці.

2. Зайнятість і безробіття як макроекономічне явище.

3. Причини безробіття.

4. Форми та рівні безробіття. Закон А. Оукена.

5. Державне регулювання зайнятості.

 

ТЕСТИ:

1. Відповідно до закону Оукена, трипроцентне перевищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального становить:

а) 2,5 % б) 5 % в) 7,5 % г) значно більше 7,5 %.

2. Людина, що сподівається незабаром знову одержати роботу:

а) відноситься до категорії зайнятих;

б) відноситься до безробітних;

в) не враховується у складі робочої сили;

г) розглядається; як не повністю зайнятий;

д) розглядається, як такий, що втратив надію знайти роботу.

3. Людина, що втратила роботу через спад в економіці, попадає в категорію безробітних, охоплених:

а) фрикційною формою безробіття;

б) структурною формою безробіття;

в) циклічною формою безробіття;

г) перманентним безробіттям;

д) всі попередні відповіді невірні.

4. Більшість економістів вважає, що в короткостроковому періоді рівень зайнятості й обсяг національного виробництва визначаються:

а) рівнем цін;

б) чисельністю наявної робочої сили;

в) національними запасами капіталу;

г) рівнем сукупних витрат;

д) всі попередні відповіді вірні.

5. Відповідно до закону Оукена, двопроцентне перевищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального становить:

а) 2 %. б) 3 % в) 4 % г) 5 % д) значно більше, ніж 5%.

 

Рекомендована література:

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник /под общ. ред. д.э.н., проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е. изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. – 448 с.

2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.

3. Бункина М.К. Национальная экономика: Учебник для вузов. – М.: «Палеотип», 2002. – 488 с.

4. Бутук А.И. Макроэкономика: Учеб. пособие. – К.: Знання, 2004. – 514 с.

5. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: Пособие для подготовки к экзамену. – СПб.: Питер, 2000. – 198 с.

6. Головінов О.М. Макроекономіка: Навчальний посібник. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 127 с.

7. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Макроэкономика: Учебник. – К.: О-во «Знання», КОО, 2006. – 368 с.

 

ТЕСТИ

Виберіть правильний варіант відповіді:

1. Що з перерахованого не пов'язане з інфляцією пропозиції:

А — зменшення зайнятості і виробництва;

Б — зростання витрат на одиницю продукції;

В — зростання продуктивності праці;

Г — шоки пропозиції.

2. Підвищення рівня цін, що супроводжується зниженням реального
об'єму виробництва, називається:

А — девальвацією;

Б — стагфляцією;

В — рецесією;

Г — депресією.

3. Яке явище не приводить економіку до інфляції попиту:

А — збільшення військових витрат;

Б — збільшення інвестиційних витрат;

В — зменшення продуктивності праці;

Г — зменшення податків.

4. Один з ефектів несподіваної інфляції полягає у тому, що багатство
перерозподіляється:

А — від позичальників до кредиторів;

Б — від кредиторів до позичальників;

В — від молодих людей до старих;

Г — від держави до фірм.

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2

ТЕСТИ

Виберіть правильний варіант відповіді

1. Державна політика у сфері державних витрат і оподаткування
називається:

А - політикою розподілу доходів;

Б - політикою, заснованою на кількісній теорії грошей;

В - фіскальною політикою;

Г - монетарною політикою.

2. Державний борг - це сума попередніх:
А - державних витрат;

Б - бюджетних дефіцитів;

В - бюджетних дефіцитів за мінусом бюджетних профіцитів;

Г - бюджетних профіцитів за мінусом бюджетних дефіцитів.

3. Зміна державних витрат і податків для досягнення бажаного
рівноважного рівня доходу і виробництва відноситься:

А — до політики перерозподілу доходів;

Б — до дискреційної фіскальної політики;

В — до автоматичної фіскальної політики;

Г — може бути інструментом будь-який з перерахованих видів політик.

4. Який концептуальний підхід не передбачає розгляд проблеми дефіциту
бюджету:

А - концепція функціональних фінансів;

Б - концепція щорічного балансування;

В - концепція балансування в ході економічного циклу;

Г - концепція обмеженого зростання.

 

РОЗРАХУНКОВІ ТЕСТИ

1. Якщо уряд припускає збільшити закупівлі товарів і послуг на суму 10 млрд. дол. і одночасно хоче збільшити податки, але зберегти колишній рівень ВВП, то податки слід збільшити:

А — більш ніж на 10 млрд. дол.;

Б — на 10 млрд. дол.;

В — менш ніж на 10 млрд. дол. (але не 0);

Г — на 0.

2. Якщо податки скорочуються на 40, а гранична схильність до заощадження рівна 0,4, то сукупний випуск (дохід): А — збільшиться на 40, Б — зменшиться на 40; В — збільшиться на 60; Г — зменшиться на 100.

 

Задача:

Економіка закритої країни знаходиться в стані рівноваги за наступних умов: споживання домашніх господарств визначається функцією С = 200 + 0,7ДП, де ДП - дохід після сплати податків, що розраховується як Д - п*Д; інвестиції складають 200 у.д.е.; державні закупівлі благ обходяться в 300 у.г.о. Податкова ставка (п) складає 25%. Трансфертні платежі з бюджету складають 80 у.г.о. Визначте рівноважний дохід (Д), значення мультиплікатора, доходи державного бюджету, його витрати і дефіцит державного бюджету.

Рекомендована література:

1. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд. К.: Хагар-Демос, - 1993. - 785 с.

2. Мзнкью Н. Грегори. Макроэкономика Общ. ред. Р.Г. Емцова, И.М. Албеговой, Т.Г. Леоновой. - М: Изд-во МГУ, 1994. - 736 с.

3. Луссе А.В. Макроэкономика: краткий курс / Учебное пособие. - СПб: Питер, 2001.-240 с.

4. Фишер С, Дорнбуш Р., Шмалензи 3. Экономика. - М.: Дело, 1993. -864 с.

 

ТЕСТИ

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Самостійна робота студентів припускає самостійну підготовку до дискусії з питань лекцій, ознайомлення з додатковою літературою, складання кросвордів і тестів в рамках тематики курсу, а також написання есе і рефератів.

 

Тематика есе і рефератів:

1. Динаміка реального і номінального ВВП України.

2. Використовування цінових індексів в макроекономічних розрахунках.

3. Що таке стагфляція?

4. Чи можна забезпечити повну зайнятість?

5. Що таке індекс випереджаючих індикаторів і для чого він використовується?

6. Порівняльна ефективність бартерної і грошової економік.

7. Чому бідні країни стають ще бідніше? (модель Солоу).

8. Якою повинна бути норма накопичення в Україні?

9. Наслідки стимулюючої бюджетно-податкової політики держави в короткостроковому і довгостроковому періоді.

10. Способи фінансування дефіциту державного бюджету.

11. Вибір інструментів фіскальної політики: чому необхідно проводити
відмінність між державними закупівлями і трансфертами?

12. Прямі і портфельні іноземні інвестиції: що переважно для України?

13. Інструменти торгової політики.

14. Що таке втеча капіталу і як оцінити його масштаби?

15. Що таке стерилізація зміни валютних резервів і чому її проводять?

16. Що краще для економіки країни: падіння або зростання курсу національної валюти?

17. Державне регулювання валютного курсу.

 

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Макроекономіка» для студентів спеціальностей 6.030504,

6.030505, 6.030503, 6.030507.

 

 

Види самостійної роботи Планові строки виконання Форми контролю й звітності Макс. кіль-ть балів
  Заочна форма навчання    
1. Обов'язкові          
1.1. Підготовка до контрольної роботи     Написання контрольної роботи  
2. Вибіркові          
2.1. Підготовка наукових публікацій     Обговорення підготовлених матеріалів, надання до печатки  

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ШДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

по дисципліні «Макроекономіка» 2010-2011 навч. р.

 

 

Індивідуально-консультаційна робота Навчальні тижні Кількість годин
     
  Заочна форма навчання
Індивідуальні заняття - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Консультації Донецьк                                                                         15,5
  МНКЦ                                                                         5,7
  ГНКЦ                                                                         10,1
Усього                                                                         31,3

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Відповідно до навчального плану студенти безвідривної форми навчання виконують контрольну роботу. При підготовці контрольної роботи слід вивчити навчальну літературу, відповідні нормативні акти України, статистичні дані, що характеризують динаміку макроекономічних показників.

На початку роботи студент повинен привести план, якого він буде дотримуватись при викладенні теми.

У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, формулюється мета та завдання роботи. Далі необхідно розкрити сутність окремих теоретичних питань макроекономічного характеру, а також проаналізувати один з напрямків сучасного макроекономічного розвитку в Україні. До таких напрямів пропонується наступне:

1. Сучасні особливості і проблеми державної економічної політики в Україні: цілі, завдання, напрямки, методи, інструменти.

2. Практика державного регулювання соціально-економічних процесів в розвинених країнах світу.

3. Сучасні макроекономічні проблеми розвитку України.

4. Сучасні соціально-економічні проблеми розвитку України

5. Національний ринок України: сучасні проблеми функціонування і розвитку.

6. Ринок товарів і послуг макрорівня: особливості і проблеми сучасної України.

7. Доходи і споживання економічних суб’єктів: проблеми України.

8. Доходи населення та їх диференціація: сучасні проблеми України.

9. Інвестиції і інвестиційна макрополітика: сучасні проблеми України.

10. Сучасні особливості інфляційних процесів та антиінфляційної політики в Україні.

11. Особливості ринку праці, зайнятості та безробіття в сучасних умовах України.

12. Зайнятість та безробіття серед молоді: сучасні проблеми України.

13. Фіскальна (бюджетно-податкова) політика держави: сучасні проблеми України.

14. Національна податкова система і податкова макрополітика: сучасні проблеми України.

15. Структура державного бюджету і сучасні проблеми його формування в Україні.

16. Державний борг: теорія і сучасні проблеми України.

17. Кредитно-грошова (монетарна) політика держави: сучасні проблеми України.

18. Соціальна політика держави: сучасні проблеми України.

19. Економічне зростання і соціально-економічний розвиток: сучасні проблеми України.

20. Конкурентоспроможність національної економіки: сучасні проблеми України.

21. Якісні та кількісні показники результатів функціонування та рівня розвитку національної економіки: світові рейтинги.

22. Зовнішньоторговельна політика держави: проблеми сучасної України.

23. Валютна політика держави: проблеми сучасної України.

24. Особливості сучасної світової кризи та її наслідки для економіки України.

25. Стабілізаційна макроекономічна політика: теорія і практика сучасної України.

26. Антикризова політика: світовий досвід та його адаптація в сучасній українській економіці.

27. Результати досліджень нобелівських лауреатів з економіки: теорія і можливості застосування рекомендацій в сучасній Україні.

28. Сучасні проблеми інтеграції України в світове економічне співтовариство.

29. Зміст моделі Манделла-Флемінга на прикладі економіки України (на підставі аналізу макроекономічних показників 2000-2011 рр.).

30. Аналіз якісних та кількісних параметрів відкритої економіки (на прикладі США, країн Євросоюзу, України).

Контрольна робота завершується висновками, вони повинні бути лаконічними та конкретними.

Контрольна робота виконується в звичайному учнівському зошиті або набирається на комп’ютері і повинна містити план роботи, текст теоретичного завдання, аналіз сучасного напряму макроекономічного розвитку в Україні, список використаної літератури (не менше 5 найменувань). Контрольна робота повинна бути підписана студентом.

При оформленні роботи слід надати нумерацію сторінок та залишити поля для зауважень викладача.


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Заліковий контроль №1

Дисципліна «МАКРОЕКОНОМІКА»

ВАРІАНТ 4

Теоретичні питання:

1. Економічні суб'єкти як елементи макроекономічної системи.

2. Макроекономічна рівновага.


Задача:

У даному році номінальний об'єм ВВП складає 2800 млрд. грошових одиниць. Кожна грошова одиниця, призначена для покупки кінцевих товарів і послуг (для операцій), обертається 4 рази на рік.

Відсоткова ставка Об'єм попиту на гроші з боку активів (млрд. г. о.) Загальний об'єм попиту на гроші (млрд. г. о.)
 
 
 
 
 

Заповнити таблицю, заздалегідь розрахувавши величину попиту на гроші для операцій, а також визначити рівноважну відсоткову ставку, за умови, що пропозиція грошей складе 760 млрд. г. о.

 

Тести:

МОЛОДі та СПОРТу УКРАїНи

Екзаменаційний білет № 1

 

1. Задачі, об'єкт і предмет макроекономіки.

2. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

 

 

Протокол №2 от 19.10.2011 г.

 

Зав. Кафедрою ________ В.В.Краснова Екзаменатор _________Омельченко Г.П.

 

Еталонна відповідь

1. Задачі, об'єкт і предмет макроекономіки.

Об'єктом дослідження макроекономіки є національна економіка в цілому. В реальній дійсності національна економіка завжди базується на визначеному типі виробничих відносин між чисельними економічними суб'єктами. В основі будь-якого типу виробничих відносин лежить та або інша форма власності (приватна, колективна, державна). Відносини між суб'єктами, зв'язки між ними завжди впорядковано, організовано, скоординовано тим або іншим чином. На сьогоднішній день відомі два способи координації відносин, зв'язків: ринковий та централізований (державне регулювання).

Особливим чином впорядкована система зв'язків між економічними суб'єктами являє собою економічну систему. Таким чином, об'єктом макроекономіки виступає економічна система, зрозуміло, на макрорівні, на рівні всього національного господарства.

В економічній літературі існують різні підходи до класифікації економічних систем.

Найефективнішою на сьогоднішній день є змішана економічна система. Вона об'єднує в собі різні форми власності (приватну, колективну, державну) та два механізми регулювання економічної діяльності (ринковий і державний). Саме змішана економічна система і є сьогодні об'єктом дослідження макроекономіки.

Різні форми власності та два механізми регулювання в змішаній економічній системі можуть поєднуватись різнім чином. В зв'язку з цим розрізняють три основних варіанти моделі змішаної економіки:

- консервативний варіант передбачає обмежене втручання держави в макроекономічні процеси з метою створення сприятливих умов для розвитку приватної власності ринкових важелів саморегулювання економіки;

- ліберальний варіант передбачає проведення важливих інституціональних та соціальних реформ, досягнення раціональної взаємодії приватного та державного секторів економіки, впровадження системи національного планування, підпорядкування приватного сектора інтересам розвитку суспільства, здійснення поступової соціалізації капіталістичної економіки;

- соціал-реформістський варіант змішаної економіки враховує необхідність оптимального поєднання децентралізму та централізму, планування та ринку, індивідуальних та колективних форм власності з метою поступової трансформації капіталізму в більш прогресивне суспільство.

Предметом макроекономічної науки вважаються економічні відносини між суб'єктами в процесі виробництва, розподілу, перерозподілу та споживання товарів та послуг на рівні національної економіки. Предметом макроекономіки можна вважати також механізм функціонування національної економіки, економічної системи на макрорівні.

Функції макроекономіки:

- теоретична – дослідження економічних явищ, процесів, причинно-наслідкових зв'язків в економіці. Таке дослідження базується на фактах, які одержано в результаті спостереження, збору та обробки інформації. Потім визначаються економічні принципи - узагальнення стосовно реальних явищ та процесів. Оскільки виведення принципів з фактів – це економічний аналіз, остільки ця функція макроекономіки одержала назву макроекономічний аналіз;

- практична. Аналіз виявляє недоліки та проблеми економічної системи, тому макроекономіка може давати та дає рекомендації щодо її (системи) вдосконалення та розв’язання існуючих макроекономічних проблем. Ця функція одержала назву макроекономічного регулювання.

2. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

Сукупний попит можна визначити як об’єм товарів та послуг, який макроекономічні суб'єкти можуть придбати при визначеному рівні цін.

Структура сукупного попиту:

§ попит споживачів;

§ інвестиційний попит;

§ попит на товари та послуги з боку держави;

§ попит закордонних споживачів на експортовану продукцію.

Залежність між об’ємом товарів та послуг, які купуються, сукупним попитом та рівнем цін зворотна. Цю залежність віддзеркалює крива сукупного попиту (АД).

 

 

P АD

 

P2 D2

 

P1 D1

 

 

0 Q

Q2 Q1

 

Крива сукупного попиту (АD). Р – рівень цін, Q – об’єм виробництва.

Всі можливі варіанти співвідношення рівня цін та сукупного попиту розміщуються на графіку кривої АD (точки D1, D2) та визначають величину сукупного попиту.

Дія цінових факторів динаміки сукупного попиту зумовлена:

- ефектом процентної ставки;

- ефектом багатства;

- ефектом імпортних закупок.

Нецінові фактори впливають на величину сукупного попиту при кожному з можливих рівнів цін. Графічно ця зміна зображується переміщенням кривої АD праворуч верх (у випадку зростання сукупного попиту) або ліворуч вниз (у випадку скорочення сукупного попиту).

Нецінові фактори сукупного попиту:

- на попит споживачів впливають:

· добробут споживачів;

· заборгованості споживачів у попередні періоди;

· динаміка податків на доходи та майно;

· очікування змінення рівня цін або дефіциту та інші;

- на інвестиційний попит з боку підприємницького попиту впливають:

· рівень ставки відсотку;

· динаміка податків та субсидій;

· наявність надлишку виробничих потужностей;

· розвиток технологій;

· очікування змінення рівня цін або прибутковості інвестицій та інші;

- змінення попиту на товари та послуги з боку держави може по різному впливати на сукупний попит;

- попит на експортовану продукцію з боку іноземців залежить здебільшого від:

· рівня цін на закордонних ринках;

· рівнів валютних курсів.

 

Р АD2 АD АD1

       
   

 


Q

 

 

Вплив нецінових факторів на сукупний попит.

 

Сукупна пропозиція – це певна кількість товарів і послуг, пред'явлених для продажу підприємницьким і державним секторами, або рівень наявного реального обсягу виробництва при кожному можливому рівні цін.

Сукупна пропозиція залежить від рівня цін. Вищі ці

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.012 с.)