Яке з перерахованих пристроїв не є пристроєм уведення? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке з перерахованих пристроїв не є пристроєм уведення?1. клавіатура;

2. сканер;

3. принтер;

4. Об’єкти, які споживають інформацію з мережі ...

1. абоненти

2. станціїї

3. клієнт-сервери

Який метод передавання даних в глобальній мережі передбачає роздріблення даних для передавання на пакети?

1. комутаціїї пакетів

2. комутації каналів

3. комутації станцій

6. Сукупність папок і файлів, що зберігаються на зовнішній носіях ПК...

1. файлова система

2. програма-оболонка

3. станція

7. Драйвер –

1. пристрій, що розширює можливості операційної системи

2. пристрій обслуговування дисків

3. пристрій для обробки графічних зображень

8. За призначенням компютерні мережі поділяються на ...

1. локальні, глобальні, регіональні

2. інформаційні, обчислювальні

3. однорангові, дворангові

9. Для створення колонтитула необхідно обрати команду ...

1. Вид – Колонтитули

2. Вставка – Колонтитули

3. Формат - Колонтитули

11. Інформація, яка подана у формі, що дає можливість увести її в машину – це...

1. команда

2. дані

3. програма

12. Вікно, яке призначене для керування роботою системи та зміни її параметрів...

1. вікно додатка

2. вікно папок

3. вікно діалогове

13. Пристрій для з’єднання мереж – це ...

1. шлюз

2. міст

3. маршрутизатор

Властивість алгоритму, яка визначає дію в будь-який момент розв’язання задачі.

1. детермінованість

2. масовість

3. результативність

Що таке панель задач?

1. необов'язкова частина Windows;

2. вузьке прямокутне вікно в нижній частині робочого столу;

3. спливаюча підсказка;

16. Для створення математичних формул використовуіться додаток:

1.<Microsoft Eguation>;

2. <WordArt>.

17. Принтер:

1. пристрій введення/виведення інформації на папір;

2.пристрій виведення інформації на папір;

3. пристрій виведення інформації на плівку;

Що таке архівація даних?

1. збільшення обсягу файлу в порівнянні з вихідним;

2. зменшення обсягу даних і периміщення в архів;

3. тимчасове збереження інформації у виді особливого файлу.

19. Станція – це ...

1. пристрій, якій виконує функції сполучення комп’ютера з каналом зв’язку

2. обладнання, за допомогою якого комп’ютери з’єднані в мережу

3. апаратура, яка виконує функції, пов’язані з передаванням і сприйманням інформації

20. Служба для пошуку документів у різних базах даних ...

1. WWW

2. URL

3. E-mail

21. Запис алгоритму розв’язання задачі у вигляді послідовності команд, які розуміє комп’ютер – це …

1. програмний засіб

2. програмне забезпечення

3. комп’ютерна програма

22. Програми, які призначені для управління пристроями комп’ютера і забезпечують їх функціонування...

1. системні програми

2. інструментальні програми

3. прикладні програми

23. Топологія “кільце” – це...

1. мережа, у якій кожен ПК поєднаний з одним каналом зв’язку

2. мережа, у якій кожен ПК поєднаний з двома сусідніми

3. мережа, у якій кожен ПК поєднаний з центральною станцією

24. Значок <Мой компьютер> застосовується для такої мети:

1. управління ресурсами операційної системи;

2. доступу до накопичувачів;

3. пошуку папок та файлів.

25. Миша:

1. зручний пристрій введення/виведення символів і знаків;

2. пристрій управління маніпуляційного типу;

3. пристрій для керування комп'ютером.

26. Програма:

1. послідовність команд для розв'язання задачі;

2. послідовність даних для комп'ютера;

3.послідовність інструкцій, виконуваних комп'ютером.

Показник ресурсів, який дозволяє перейти до файла, що знаходиться на будь-якому сервері мережі.

1. URL

2. TCP/IP

3. WWW

28. Сукупність комп‘ютерів та мережевих адаптерів, які об’єднані технічними засобами передавання інформації – це ...

1. глобальна мережа

2. локальна мережа

3. комп’ютерна мережа

29. Програми, що створюють і обробляють документи – це ...

1. утиліти

2. драйвери

3. додатки

30. Меню – це ...

1. список команд, які можна виконати до об’экта

2. елемент робочого столу з елементами керування

3. система формальних правил, якы визначають процесс виконання роботи

31. Функція протоколу TCP/IP...

1. відповідає за організацію зв’язку між двома комп’ютерами

2. відповідає за пошук документаціїї і описує її місцезнаходження

3. відповідає за пересилання текстових, графічних і звукових файлів в мережі Internet

Як позначені строки на робочому полі програми Exсel?

1. буквами;

2. цифрами;

Що відображає Рядок формул?

1. те, що записано в активній комірці;

2. тільки математичні формули;

3. ім'я активної комірки.

34. Для створення резюме в текстовому редакторі Word необхідно обрати команду...

1. Файл – Создать – Другие документы – Мастер резюме

2. Файл – Создать – Шаблоны – Другие документы - Мастер резюме

3. Файл – Создать – Общие шаблоны – Другие документы - Мастер резюме

Щоб створити нову папку на диску, яке слово з меню програми “Проводник” слід вибрати?

1. Файл.

2. Правка.

36. Для пошуку та усунення помилок на диску використовують команду...

1. Программы – Общие – Служебные

2. Программы – Стандартные – Общие – Служебные

3. Программы – Стандартные – Служебные

37. Тип вірусів, які вносяться до файлів документів Word, Excel...

1. макровіруси

2. мережні віруси

3. файлові віруси

38. У якій категорії графічних редакторів, графічний об’єкт представлений у вигляді комбінації точок...

1. растровий редактор

2. графічний редактор

3. тривимірний редактор

39. Щоб здійснити дефрагментацію диска використовують команду...

1. Пуск – Программы – Стандартные – Служебные – Дефрагментация диска

2. Пуск – Программы – Стандартные – Дефрагментация диска

3. Пуск – Программы – Служебные – Дефрагментация диска

40. Вставлення порожнього стовпця до таблиці відбувається...

1. ліворуч від того, який був виділений

2. праворуч від того, який був виділений

Який формат дати для Excel буде незрозумілим?

1. 10/25/2001;

2. 25/10/2001;

42. Для вилучення виділеного тексту з стовпця треба:

1. натиснути на клавішу Del;

2. активізувати команди Правка, Удалить.

43. Для редагування значень комірки треба:

1. активізувати комірку та змінити її значення;

2. активізувати комірку, встановити курсор на рядок формул та змінити значення комірки;

44. Нижче наведені числа, які вказують, скільки стовпчиків і скільки рядків містить таблиця. Знайдіть правильне

1. 256 х 65536;

2. 136 х 12680

Чи існують які-небудь обмеження для вибору місця побудови діаграми?

1. Так, діаграму можна побудувати тільки на тому ж листі, звідки беруться дані;

2. Ні, можна обрати будь-яке місце на будь-якому аркуші;

46. Створення таблиць у документах здійснюється за допомогою команди:

1. <Таблица/Добавить таблицу>;

2. <Формат/Добавить таблицу>.

47. Файлові віруси – це...

1. віруси, що заражають завантажувальний сектор;

2. віруси, що заражають документи, в яких виконується робота;

3. віруси, що заражають файли комп’ютерної мережі

48. Вставлення порожнього рядка до таблиці відбувається...

1. вищевід того, який був виділений;

2. нижче від того, який був виділений

Скільки існує стандартних типів діаграм в Microsoft Excel?

1. 5;

2. 9;

3. 14

Що таке архівація даних?

1. збільшення обсягу (розміру) файлу в порівнянні з вихідним;

2. зменшення обсягу (стиск) даних і приміщення в архів;

3. тимчасове збереження інформації у виді особливого файлу.

51. Оберіть ту дію з маніпулятором мишки, яке не використовується:

1. подвійне клацання правою кнопкою;

2. подвійне клацання лівою кнопкою;

3. клацання лівою кнопкою.

Скільки смуг прокруток може бути у вікні Windows?

1. 1;

2. 2;

3. 3

Що таке панель задач?

1. необов'язкова частина Windows;

2. вузьке прямокутне вікно в нижній частині робочого столу;

3. спливаюча підказка;

54. Контекстне меню викликається за допомогою:

1. миші;

2. Пуск;

3. Мой комп’ютер.

Як позначені стопці на робочому полі програми Exсel?

1. буквами;

2. цифрами;

56. Для вилучення виділеного стовпця треба:

1. натиснути на клавішу Del;

2. активізувати команди Правка, Удалить.

57. Для завантаження певної програми в середовищі Windows необхідно скористатися:

1. кнопкою меню <Пуск>;

2. контекстним меню робочого столу;

3. панеллю управління.

58. Програмний код, що несанкціоновано запускається і самовідтворюється – це...

1. комп’ютерний вірус;

2. резидентний вірус;

3. завантажувальний вірус

59. Програмний засіб, що призначений для перегляду електронної документації, відтворення музики та працюють з електронною поштою...

1. браузер;

2. web редактор;

3. інтегрована система діловодства

60. Для створення резюме в текстовому редакторі Word необхідно обрати команду...

1. Файл – Создать – Другие документы – Мастер резюме;

2. Файл – Создать – Шаблоны – Другие документы - Мастер резюме;

3. Файл – Создать – Общие шаблоны – Другие документы - Мастер резюме

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 192; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.011 с.)