Змістовий модуль 2. Теорія товарних ринків та ринків факторів виробництва 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 2. Теорія товарних ринків та ринків факторів виробництваРозділ 3. Теорія товарних ринків та ринків факторів виробництва

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

Моделі ринку. Матриця ринкових форм: досконала конкуренція, монополія, монополістична конкуренція і олігополія. Порівняльна характеристика моделей ринку. Ідеальні і реальні ринкові структури. Особливості формування ринкових структур в економіці України.

Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристика.

Характерні риси і умови досконалої конкуренції: відкритість, мобільність ресурсів, прозорість, однорідність товару та ін.

Дохід та його співвідношення з лінією попиту на продукцію фірми. Ринковий попит і попит на продукцію фірми в умовах досконалої конкуренції. Графічне відображення попиту, валового, середнього і граничного доходу підприємства за умов досконалої конкуренції.

Рівновага підприємства та галузі в короткостроковому періоді. Максимізаційно-мінімізаційні цілі підприємства в короткостроковому періоді. Визначення обсягів випуску: два підходи: принцип співставлення сукупної виручки з сукупними затратами; принцип співставлення граничного доходу з граничними витратами. Умови максимізації прибутку конкурентного підприємства : алгебраїчна інтерпретація.

Мінімізація збитків фірми: “сукупний” і “граничний” підходи. Точка припинення операцій підприємства.

Пропозиція фірми у короткостроковому ринковому періоді. Графік галузевої пропозиції. Рівновага фірми і галузі.

Ринок досконалої конкуренції у довгостроковому періоді. Рухо­мість ринкового попиту і пропозиції. Звуження мотивації діяльності підприємства з одночасним розширенням можливостей маневруван­ня ресурсами. Пропозиція підприємства у довгостроковому періоді. Крива ринкової пропозиції у довгостроковому періоді та можливі її конфігурації (галузі з постійними, зростаючими, спадними витрата­ми, з їх комбінаціями).

Довгострокова рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки.

Ефективність ринку досконалої конкуренції.

 

Тема 10. Монопольний ринок

Модель «чистої» монополії та її характеристики. Поняття «єдиний продавець», «ринкова (монопольна) влада» у вузькому та широкому розумінні. Ознаки «чистої» монополії: єдиний продавець, відсутність замінників товару, бар'єри для вступу конкурентів до монополізованої галузі. Різновиди монополії. Діагностування моно­польної влади. Монополістичний спосіб дій.

Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах. Крива попиту монополіста. Вибір монополістом ціни та обсягу виробництва. Вплив на поведінку монополіста цінової елас­тичності попиту. Пропозиція монополіста та особливості її форму­вання. Визначення монопольної ціни. Цінова диференціація та дис­кримінація. Рівновага підприємства-монополіста у довгостроковому періоді. Досягнення та утримання монополістом ринкової влади.

Особливості функціонування реальних монополізованих ринків. Аналіз поведінки реальних монополій. Економічні наслідки моно­полізації галузі. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків. Необхідність державного регулювання монополії, антимонопо-льна політика.

 

Тема 11. Ринок монополістичної конкуренції

Ознаки і поширення монополістичної конкуренції. Спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою монополією. Кількість товаровиробників і диференціація виробів. Умови вступу до галузі. Нецінова конкурен­ція за даної ринкової структури.

Модель поведінки підприємства-монополістичного конкурен­та. Еластичність попиту за монополістичної конкуренції. Прибут­ковість і збитковість підприємства у короткостроковому періоді. Визначення оптимального обсягу продажів і цінова політика. Умо­ва досягнення та підтримання беззбитковості у довгостроковому періоді.

Нецінова конкуренція. Суть і передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні на­слідки і загрози. Реклама товару. Вплив рекламної діяльності на об­сяг продажів і витрат.

Ефективність монополістичної конкуренції. Наслідки неціно­вої конкуренції споживачів: діапазон.споживчого вибору і втрати вільного часу. Позитивний і негативний аспекти рекламної пропа­ганди товарів. Надлишкова виробнича потужність, її наслідки для товаровиробника та суспільства в цілому.

 

Тема 12. Олігополія

Основні ознаки олігополії. Олігополія як закономірна і найпоширеніша структура у світовому ринковому середовищі. Олігополії в Україні. Загальна взаємозалежність олігополістів. Од­норідність або диференційованість продукту. Високі бар'єри для вступу до галузі. Асиметричність ринкової влади олігополістів.

Теоретичні моделі олігополії. Олігополістична взаємозалеж­ність та еволюція способу дій учасника ринку. Ринкові лідери та аут­сайдери. Узагальнення моделей дуополії за Штакельбергом. Моделі дуополії Курно та Бертрана як відображення ринкової поведінки по­чатківця. Моделювання поведінки олігополістів за функціями їх ре­акції на ринкові зміни. Стратегія постійного співвідношення цін. Теорія ігор у моделюванні олігополії.

Особливості організації олігополістичного ринку. Олігополістичне ціноутворення. Головні риси ціноутворення за олігополії. Основні моделі олігополістичного ціноутворення. Ламана крива попиту, поведінка конкурентів, ціни на продукти підприємства.

Картель і квазімонополія. Олігополія, заснована на таємній змові, ціноутворення в цих умовах, перешкоди за таємної змови. Лідерство в цінах.

Ціноутворення за принципом “Затрати плюс…” Роль нецінової конкуренції.

Ефективність олігополії. Суспільна оцінка олігополістичного ринку. Ефективність олігополії порівняно з іншими ринковими структурами. Економічні наслідки олігополії. Можливості держав­ного регулювання за олігополії.

 

Тема 13. Ринок факторів виробництва

Загальна характеристика ринку факторів виробництва. Функції ринків ресурсів в економіці. Споживання виробником факторів виробництва: цілі та обмеження. Попит на ресурси виробництва, його похідний характер. Обсяг попиту на ресурси, фактори, що визначають його величину. Граничний фізичний продукт ресурсу, методика його обчислення та графічна інтерпретація. Гранична дохідність ресурсу і граничні витрати ресурсу та максимізації прибутку виробником.

Еластичність попиту на економічні ресурси. Фактори еластичності.

Попит на ресурси виробництва за умов досконалої і недосконалої конкуренції. Оптимальне співвідношення ресурсів при їх залученні у виробництво у довготривалому ринковому періоді. Правило максимізації прибутку і мінімізації витрат при використанні ресурсів. Криві ринкового попиту на ресурси за умов досконалої і недосконалої конкуренції.

Особливості функціонування ринку праці. Попит на працю з боку окремого підприємства. Рівень заробітної плати (ціни попиту) і гранична продуктивність праці. Крива попиту окремого підприємства на працю. Попит на працю в галузі.

Пропозиція праці. Індивідуальна крива пропозиції праці, її характер. Заробітна плата як основний фактор пропозиції. Ринкова пропозиція праці.

Попит і пропозиція праці на ринку досконалої конкуренції. Рівновага на ринку праці, її параметри.

Ринок праці за умов монопсонії. Характерні риси монопсонічного ринку праці: попит і пропозиція. Рівень зайнятості і ставка заробітної плати за умов монопсонії. Олігопсонічний ринок праці, його особливості.

Роль профспілок. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили та рівнем заробітної плати.

Двобічна монополія на ринку праці, особливості формування рівня заробітної плати.

Капітал як виробничий ресурс довготривалого користування.Форми ринків капіталу. Основний та оборотний капітал, відмінності в їх формуванні, використанні. Фактор часу в оцінці основного капіталу.

Попит та пропозиція товару на ринку капіталу. Поняття позичкового процента. Процент та дисконтована вартість капітального товару.

Інвестиційне рішення підприємства. Порівняння ціни попиту і ціни пропозиції капітального товару. Криві попиту і пропозиції капітальних товарів. Оптимальний рівень інвестування для підприємства і його зміна за умов коливання процентної ставки.

Гранична ефективність інвестицій, процентна ставка та оптимальний обсяг капіталу.

Номінальні і реальні ставки процента. Діапазон ставок та фактори, що його визначають. Ставка процента та її вплив на обсяг і структуру капітальних товарів.

Ринок землі. Особливості землі як фактора виробництва. Особливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.021 с.)