ТОП 10:

Заліково-підсумкова робота з інформатикиЗаліково-підсумкова робота з інформатики

 

 

Виконала:

студентка І-ВТЗ курсу

Кецман Ірина

Перевірила:

викладач Пронь О.В.

 

 

Калуш 2012


План

Вступ

1.Основні поняття інформатики

2.Основи розвитку ЕОМ. Програмне забезпечення ПК.

3.Текстовий редактор Word.

4.Комп’ютерні презентації та публікації.

5.Основи програмування(алгоритми).

6.Системи обробки табличної інформації. Програма Microsoft Excel.

7.Бази даних. Програма Microsoft Access.

8.Інформаційні технології персональної та колективної комунікації.

Висновок


Вступ

 

Інформатика – це розділ науки,що вивчає закономірності та властивості інформації,а також закономірності її пошуку,збору,збереження і обробки.

 

Інформатика одна з наймолодших наук корені якої сягають у далеке минуле.Людина живе у світі інформиації і з давна існувала необхідність її збереження та передачі.Першими сховищами інформації були бібліотеки.

Інформатика,як окрема наука сформувалась тільки в 60-х роках ХХст. вона стала результатом об’єднання бібліотечної справи.

Якщо перші бібліотеки призначалися для вищих прошарків суспільства то у XVII-XVIIIст. стала помітно збільшуватись кількість національних бібліотек,а інформація,що зберігалася в бібліотеці,стала доступною широкому колу читачів.

Однак не всі знання,що накопичуються і дбайливозберігаються у книгах.

Прикладами,близькими до інформатики,є роботи французького вченого Блеза Паскаля і німецького вченого Готфріда Лейбніца.

Основною задачею інформатики як науки є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки. Мета систематизації полягає у тому, щоб виділити, впровадити та розвинути передові, найбільш ефективні технології автоматизації етапів роботи з даними, а також методично забезпечити нові технологічні дослідження.

 

На протязі року,я глибше пізнала такі теми як:

v Текстовий редактор Microsoft Word – це прикладна програма, що дозволяє створювати текстові документи, переглядати, змінювати, роздруковувати, а також редагувати їх.

v Microsoft Excel – призначений для створення електронних таблиць.

v PowerPoint – це графічний пакет підготовки презентацій і слайд-фільмів.

v Microsoft Access – система управління базами даних (СКБД).

v Поняття про алгоритми. Алгоритм – це чітко задана послідовність дій,спрямованих на досягнення певної мети або розв’язання певної задачі.

v Поняття моделей.Типи моделей. Модель – прообраз,опис або зображення якось об’єкта.

 

 


Основні поняття інформатики.

 

Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х років XX ст., коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін "Computer Science" для позначення науки про перетворення інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки. Тепер ці терміни є синонімами.

Основною одиницею вимірювання інформації є «біт».

Біт – це найменша порція інформації яку одержують при виборі між двома подіями .

Назву «біт» для одиниці інформації обрано не випадково. Подія,що має два виходи,може бути записана за допомогою двох цифр: 0 і 1.

1В(байт) = 8бітів;

1 КВ(кілобайт) = 1024 В;

1МВ(мегабайт) = 1024КВ;

1GВ(гігабайт) = 1024 МВ;

1ТВ(терабайт) = 1024 GВ.

Інформація - це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи.

Інформація існує у вигляді документів, креслень, рисунків, текстів, електричних та нервових імпульсів тощо.

Найбільш важливими властивостями інформації є:

– об'єктивність та суб'єктивність;

– повнота;

– достовірність;

– адекватність;

– доступність;

– актуальність.

Властивості інформації:

1) повнота,

2) достовірність,

3) цінність,

4) актуальність,

5) ясність.

Інформація завжди пов'язана з матеріальним носієм. Носієм інформації може бути:

• будь-який матеріальний предмет (папір, камінь і т.д.);

• хвилі різної природи: акустична (звук), електромагнітна (світло, радіохвиля) і т.д.;

 


Основи розвитку ЕОМ. Програмне забезпечення ПК.

У Давній Греції та Давньому Римі були створені пристрої для лічби названі «абак». Абак називають також римською рахівницею. Це були кістяні,кам’яні чи бронзові дошки із заглибленими смугами. Лічба здійснювалась пересуванням кісточок. Розвиток пристроїв для лічби крокував у ногу з досягненням математики. Незабаром після введення в обіг логарифмів у 1623 році з’явилася всім відома логарифмічна лінійка,яку винайшов англійський математик Гантер. У XVIIст. Блеск Паскаль створив новий лічильний пристрій арифметичну машину. Наприкінці 30-х років ХХст. німецький інженер розробив першу двійкову цифрову машину Z-1. Перші ЕОМ(електро обчислювальні машини) були створені після другої світової війни і були дуже далекими до сучасних комп’ютерів.

Є п’ять покоління ЕОМ:

· Перше покоління ЕОМ(40роки ХХст.)поява електронно-вакуумних ламп на них будувалися електронні схеми 18 тисяч ламп,що заміняли електромеханічні реле. Розміщувалися схеми у металевих шафах і займали багато місця. Важила така машина 10тонн. Для її роботи потрібна велика електростанція для охолодження потужні вентилятори.

· Друге покоління ЕОМ(60роки ХХст.)електронною базою ЕОМ були транзистори,які замінили електронні лампи. Транзистори менше за лампи споживали енергію. Розміри ЕОМ зменшилися. Найбільш поширеними були такі: «Еліот»(Англія), «Стренч», «СДС»(США) серія «Мінськ», «Урал».

· Третє покоління ЕОМ(70роки ХХст.)електронною базою ЕОМ стали інтегральні схеми. Інтегральна схема формувалася на невеликій пластинці з чистого кремнію, на яку наносилися у потрібній комбінації плівки різних призначень.

· Четверте покоління ЕОМ(80роки ХХст.)елементарною базою ЕОМ четвертого покоління є великі інтегральні схеми. Найпотужніший процесор четвертого покоління «Ельбрус». На рівні четвертого покоління відбувся поділ на великі обчислювальні машини та персональні комп’ютери(ПК).

· П’яте покоління ЕОМ(90роки ХХст.)елементарною базою ЕОМ п’ятого покоління є підвищені інтегральні схеми,які містять до сотні тисяч елементів на квадратний сантиметр. У 1980році Сеновський уряд оголосив десятирічну програму створення комп’ютерної системи п’ятого покоління,яка базувалася би на використанні штучного інтелекту,експертного мислення та природної мови спілкування.

 

Програмне забезпечення(ПЗ) поділяють на такі види:

*системне програмне забезпечення:воно призначене для управління роботою комп’ютером,розподілом його ресурсів,підтримки діалогу з користувачем,автоматизації процесу розробки та від лагодження програм,перекладу мов високого рівня програмування на коди ПК,забезпечення роботи драйверів.

*прикладне програмне забезпечення поділяється на:

- прикладне ПЗ загального призначення до якого відносяться ті програми,які широко використовуються(Opera,Word тощо)

- прикладне ПЗ спеціального призначення.

*інструментальні системи – це комплекс програмних засобів призначених для створення нових програм.

 

 


Текстовий редактор Word.

Текстовий редактор -це прикладна програма, що дозволяє створювати текстові документи, переглядати, змінювати, роздруковувати, а також редагувати їх.

А також текстовий редактор дозволяє:

- здійснювати перегляд вмісту документів на екрані;

- роздруковувати документ;

- змінювати формат документа.

 

Прикладні програми – це програми які автоматизують процеси розв’язування задач з різних сфер практичної діяльності людей. Є такі види програм:

1)для опрацювання текстів(текстові редактори,Word).

2)для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel.

3)для створення та опрацювання інформації в базах даних Microsoft Access.

4)для створення графічних образів(графічні редактори Microsoft PowerPoint).

5)для функціонування комп’ютерних мереж.

6)для автоматизації математичних обчислень.

 

Вікно програми Word складається з:

*рядка в якому є назва програми: документа та кнопки керування вікном програми;

*рядка основного меню з кнопками керування вікном документа;

*панелей інструментів і лінійки;

*робочого поля документа зі смугами прокручування;

*рядка статусу що містить деякі відомості про поточну сторінку документа.

 

Введення тексту - це основний режим роботи текстового редактора, проводиться

за допомогою клавіатури.

 

Основні режими роботи текстових редакторів:

набір тексту;

редагування тексту;

орфографічний контроль;

пошук по контексту і заміна;

робота з файлами;

друк тексту.

 

Для будь-якого текстового редактора характерна присутність на екрані "Меню команд" управління редактором. Меню може мати як текстову, так і піктографічну форму.

 

До операцій, виробленим над документом, відносяться:

 

1. створення нового документа

2. присвоєння документу унікального імені

3. набір всього тексту на клавіатурі

4. завантаження попередньо створеного документа в оперативну пам'ять

5. збереження документа

6. копіювання документа з оперативної пам'яті в зовнішню

7. видалення документа

8. видалення створеного або завантаженого документа з екрана

9. роздруківка документа - створення твердої (паперової) копії документа.

 

З теми «Текстовий редактор»,я дізналась дуже багато:

Я навчилась,створювати документ,копіювати та вставляти текст,будувати таблиці,виділяти текст кольором,підкреслювати текст,а також вставляти малюнки в документ.


Блок-схеми алгоритмів.

Графічний спосіб(побудова блок-схем) є одним з найзрозуміліших. Поданий у такий спосіб алгоритм легко перекласти на будь-яку мову програмування. Блок-схема подається у вигляді послідовності окремих блоків які з’єднані між собою стрілками їх,ще називають лініями потоків інформації. Спочатку прийнято алгоритми будувати у словесній формі(в уяві) пізніше рисувати – рисувати графічну блок-схему алгоритму,а згодом на підставі схему записувати програму на мові програмування.

 

Програма Microsoft Excel.

Табличний процесор – це прикладна програма,яка забезпечує автоматизацію процесу створення,опрацювання,корегування,зберігання і друкування документів у формі таблиці.

Електронна таблиця – це програма призначення для опрацювання даних наведених у вигляді таблиці,а також для автоматизації математичних обчислень.

Перетин рядка і стовпця називається «коміркою». Кожна «комірка» має свою адресу (яка складається з літери стовпчика та цифри рядка,наприклад В7,Е13).

Основні функції ЕТ (електронних таблиць):

 

*введення і редагування даних;

*виконання обчислень з формулами;

*аналіз табличних даних;

*графічне зображення даних(побудова діаграм чи графіків);

 

Файл Excel містить декілька робочих листів,їх можна додавати,видаляти,чи перейменовувати.

Структура таблиці.

ЕТ складається з клітинок,які утворюють рядки та стовпці,та які мають назви. Заповнені клітинки утворюють робочу таблицю. Робоча таблиця міститься на робочому столі,декілька робочих листів утворюють робочу книгу. У клітинки вводять дані трьох основних типів:

*числа;

*тексти;

*дати;

*формули для дій з даними.

Щоб виконати дію в клітинці потрібно на ту клітинку стати(два рази клацнути мишкою).

Якщо почати вводити нові дані в клітинку,то старі зникають!

Копіювання,вирізання,перенесення даних у інше місце так само виконується,як і у Wordi ,тільки коли ми будемо копіювати формули треба бути дуже уважними,тому,що дані можуть змінюватися,а також можна вставляти та видаляти стовпці або рядки.

Є три основні типи даних:

*тексти;

*числа;

*дати.

Формулу досить ввести в одній клітинці а решту клітинок потягнути маркером в потрібне місце і буде авто заповнення таблиці.

Ширину стовпців та рядків,можна змінювати,можна формувати вигляд відображення вмісту «комірок»,можна об’єднувати клітинки,змінювати стиль написання тексту,якщо це змінити в цілій таблиці, то потрібно її цілу виділити.


Заліково-підсумкова робота з інформатики

 

 

Виконала:

студентка І-ВТЗ курсу

Кецман Ірина

Перевірила:

викладач Пронь О.В.

 

 

Калуш 2012


План

Вступ

1.Основні поняття інформатики

2.Основи розвитку ЕОМ. Програмне забезпечення ПК.

3.Текстовий редактор Word.

4.Комп’ютерні презентації та публікації.

5.Основи програмування(алгоритми).

6.Системи обробки табличної інформації. Програма Microsoft Excel.

7.Бази даних. Програма Microsoft Access.

8.Інформаційні технології персональної та колективної комунікації.

Висновок


Вступ

 

Інформатика – це розділ науки,що вивчає закономірності та властивості інформації,а також закономірності її пошуку,збору,збереження і обробки.

 

Інформатика одна з наймолодших наук корені якої сягають у далеке минуле.Людина живе у світі інформиації і з давна існувала необхідність її збереження та передачі.Першими сховищами інформації були бібліотеки.

Інформатика,як окрема наука сформувалась тільки в 60-х роках ХХст. вона стала результатом об’єднання бібліотечної справи.

Якщо перші бібліотеки призначалися для вищих прошарків суспільства то у XVII-XVIIIст. стала помітно збільшуватись кількість національних бібліотек,а інформація,що зберігалася в бібліотеці,стала доступною широкому колу читачів.

Однак не всі знання,що накопичуються і дбайливозберігаються у книгах.

Прикладами,близькими до інформатики,є роботи французького вченого Блеза Паскаля і німецького вченого Готфріда Лейбніца.

Основною задачею інформатики як науки є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки. Мета систематизації полягає у тому, щоб виділити, впровадити та розвинути передові, найбільш ефективні технології автоматизації етапів роботи з даними, а також методично забезпечити нові технологічні дослідження.

 

На протязі року,я глибше пізнала такі теми як:

v Текстовий редактор Microsoft Word – це прикладна програма, що дозволяє створювати текстові документи, переглядати, змінювати, роздруковувати, а також редагувати їх.

v Microsoft Excel – призначений для створення електронних таблиць.

v PowerPoint – це графічний пакет підготовки презентацій і слайд-фільмів.

v Microsoft Access – система управління базами даних (СКБД).

v Поняття про алгоритми. Алгоритм – це чітко задана послідовність дій,спрямованих на досягнення певної мети або розв’язання певної задачі.

v Поняття моделей.Типи моделей. Модель – прообраз,опис або зображення якось об’єкта.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.017 с.)