Тема 15: Макроекономічні показники в системі національних рахунків 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 15: Макроекономічні показники в системі національних рахунків 

1. Типи національних економік.

2. Нові макроекономічні показники.

3. Економічний кругообіг у простій економічній системі.

4. Суть і структура суспільного відтворення. Закономірності відтворення.

 

Питання для самоконтролю

1. В чому суть національної економіки?

2. В чому полягає розподіл національного доходу?

3. Поясніть роль цін в обчисленні макроекономічних показників.

4. Поясніть відмінності між дефлятором та індексом споживчих цін.

5. У чому полягає відмінність між потенційним та фактичним ВНП.

6. Які ви знаєте основні результати функціонування національної економіки.

7. Розкрийте роль системи національних рахунків (СНР) та її основні методологічні принципи.

8. Дайте характеристику секторів, операцій та рахунків, що застосовуються в СНР.

9. Дайте характеристику методів обчислення ВНП.

10. Чим відрізняються між собою ВВП і ВНП?

11. Як розраховують показники особистого доходу і доходу в розпорядженні?

12. У чому полягає різниця між номінальним і реальним ВНП?

13. Як розраховують індекс цін ВНП (дефлятор ВНП)?

14. Як обчислюють реальний обсяг ВНП за допомогою дефлятора ВНП?

 

Тема 16: Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції

 

1. Товарний ринок як важливий елемент національного ринку.

2. Стан та чинники рівноваги AD – AS в економіці України.

3. Шоки попиту і пропозиції.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте потоки, за рахунок яких ринок ресурсів та продуктів забезпечує економічний кругообіг.

2. Як впливає на економічний кругообіг. держава?

3. Розкрийте механізм опосередкованого впливу ціни на сукупний попит.

4. У чому полягає особливість впливу нецінових факторів на сукупний попит?

5. Поясніть дію ефекту доходу та ефекту заміщення на макрорівні.

6. У чому полягає особливість кривої сукупної пропозиції.

7. Які нецінові фактори впливають на сукупну пропозицію?

8. У чому полягає суть рівноваги в моделі AD – AS?

9. Поясніть явища економічного зростання, інфляції та стагфляції в моделі AD – AS.

10. Дайте визначення сукупного попиту та вкажіть його відмінності від попиту на окремий товар.

11. Поясніть механізм дії методу храповика.

12. Як ви розумієте шоки попиту та пропозиції?

13. Як ви розумієте стабілізаційну політику в моделі AD-AS?

 

Тема 17: Споживання, заощадження та інвестиції

 

1. Фактори, що визначають мінливість інвестицій. Споживання та заощадження.

2. Аналіз інвестиційного процесу в Україні.

3. Причини складу інвестиційної активності в Україні в 90-х роках.

4. Кейнсіанська та неокласична функції автономних інвестицій.

5. Ефект акселератора. Взаємодія акселератора та мультиплікатора.

6. Нагромадження, його суть та джерела.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте зміст функції споживання та зміст функції заощадження за допомогою графічного аналізу.

2. Дайте визначення середньої схильності до споживання і заощадження.

3. Дайте визначення граничної схильності до споживання та заощадження.

4. Зробіть аналіз основних факторів, які впливають на споживання і заощадження.

5. Розкрийте зміст теорії «відносного доходу Дж. Дьюзенбері.

6. Розкрийте зміст гіпотези «життєвого циклу» Ф. Модельяні.

7. У чому полягає суть теорії перманентного доходу М. Фрідмана?

8. Поясніть на графіках вплив недоходних факторів на споживання та заощадження

9. Проаналізуйте, як впливають на попит та інвестиції очікувана норма чистого прибутку й відсоткова ставка.

10. Як пов'язані заощадження та інвестиції?

11. Чому функція заощадження є дзеркальним відображенням функції споживання?

12. Поясніть, чому ССС+ССЗ=100%, ГСС+ГСЗ=1.

13. Що таке мультиплікатор і яка різниця між простим та складним мультиплікатором?

14. Яка залежність між ГСС, ГСЗ і величиною мультиплікатора?

15. Який взаємозв'язок моделей "витрати-випуск" та АD-АS?

16. Пояснити особливості дії мультиплікатора в моделі АD-АS

17. У чому суть парадоксу ощадливості?

18. Як ви розумієте похідні інвестиції?

19. У чому полягає суть принципу акселерації?

20. Які існують варіанти змін національного доходу та індукованих інвестицій?

21. Які величини пов’язує модель Самуельсона-Хікса?

22. Поясніть відмінність між мультиплікатором та акселератором.

23. В якій економіці має місце парадокс ощадливості?

 

Тема 18: Класична модель макроекономічної рівноваги

 

1. Суть макроекономічної рівноваги.

2. Стан та чинники макрорівноваги в економіці сучасної України.

3. Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення. Суть часткової та загальної рівноваги. Рівновага-нерівновага.

4. Праця, як головний ресурс класичної макромоделі. Взаємозв’язок рівноваги ринку праці з виробничою функцією.

5. Ринок грошей та його рівновага за класичною моделлю.

6. инок товарів та його рівновага за класичною моделлю.

7. Ринок заощаджень.

8. Класична модель макрорівноваги.

 


Питання для самоконтролю

1. Поясніть суть рівноваги на макрорівні.

2. Що таке часткова рівновага?

3. В чому полягає суть загальної рівноваги?

4. Як ви розумієте стан нерівноваги в економіці?

5. Які зв’язки визначає класична модель макрорівноваги?

6. Які умови визначають загальну рівновагу національного ринку?

7. Поясніть суть збалансованості на макрорівні?

 

Тема 19: Рівновага національного ринку у моделі IS-LM

 

1. Закрита економіка.

2. Інфляційні та дефляційні розриви.

3. Ліквідна пастка.

4. Реальна та номінальна заробітна плата.

5. Застосування моделі IS-LM для аналізу економіки України.

6. Ринок робочої сили. Умови рівноваги на ринку робочої сили.

 

Питання для самоконтролю

1. Поясніть суть рівноваги на макрорівні.

2. Як ви розумієте стан нерівноваги в економіці?

3. Які умови визначають загальну рівновагу національного ринку?

4. Поясніть суть збалансованості на макрорівні?

5. Як взаємопов'язані сукупний попит і сукупні витрати?

6. У чому полягають особливості моделі "витрати-випуск"?

7. Які особливості моделі "вилучення-ін'єкції"?

8. Пояснити роль товарних запасів у моделі «витрати-випуск»

 

Тема 20: Фіскальна політика держави

 

1. Бюджетно-податкова політика в дії.

2. Фіскальна політика

3. Державні видатки та їх структура.

4. Виплив зниження податків на ВВП згідно з теорією економіки пропозиції.

 

Питання для самоконтролю

 

1. У чому полягають обмеження ринку та головні економічні функції держави?

2. Що таке державне регулювання економіки?

3. Розкрийте зміст кейнсіанського механізму державного регулювання економіки.

4. Поясніть, яким чином, згідно з монетариською теорією, гроші відіграють вирішальну роль в регулюванні економіки.

5. Поясніть за допомогою графіка, як впливає на рівноважний ВВП збільшення державних закупок.

6. Покажіть на графіку наслідки впливу на рівноважний ВВП дискреційного зниження автономних чистих податків.

7. Чому автоматичні чисті податки називають вмонтованими стабілізаторами?

8. Яким чином змінюється рівноважний ВВП, якщо спиратися на фіскальну політику, спрямовану на пропозицію?

9. У чому суть кривої Лаффера?

10. Чому в основі сучасної фіскальної політики лежить концепція функціональних фінансів?

 

 


Тема 21: Монетарна політика

 

1. Небанківські фінансові і кредитні установи як суб’єкти грошово-кредитної системи.

2. Теорія Баумоля – Тобіна.

3. Інвестиційна пастка та пастка ліквідності.

4. Роль НБУ у здійсненні грошово-кредитної політики.

5. Рівень монетизації ВВП.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Дайте визначення грошових агрегатів.

2. Що таке грошова пропозиція? Поясніть графік грошової пропозиції.

3. Як визначається попит на гроші для угод? Наведіть формулу.

4. Від яких факторів залежить попит на гроші як активи?

5. Поясніть механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку.

6. Яка залежність між відсотковими ставками і цінами облігацій?

7. Поясніть механізм створення нових грошей банківською системою.

8. Як визначається депозитний та грошовий мультиплікатори?

9. Назвіть методи грошово-кредитної політики і розкрийте суть кожного з них.

10. До чого призведе збільшення пропозиції грошей? Як це впливає на інвестиції й обсяг національного виробництва?

11. Які монетарні заходи може застосовувати держава в своїй антиінфляційній політиці?

12. В чому відмінність грошових агрегатів М1, Мг, Мз ?

13. Як впливає на рівновагу грошового ринку зміна пропозиції грошей?

14. Як впливає на рівновагу грошового ринку зміна попиту на гроші?

15. Які залежності розкриває крива LM?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.015 с.)