ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни"УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ"

для студентів денної форми навчання

спеціальностей:

 

6.004400 – «Туризм»

6.050400 – «Готельне господарство»

 

 

Запоріжжя, 2010


Практичне заняття № 1

Тема: Поняття “сучасна українська літературна мова”. Норми сучасної української мови.

План

 

І. Розкрити теоретичні питання.

1. Сучасна українська літературна мова – головний засіб спілкування між людьми, в суспільстві.

2. Місце української мови серед інших мов світу.

3. Функції української мови.

4. Норми української мови.

5. Сучасний стан розвитку української мови.

ІІ. Оформлення ділових паперів. Заява.

ІІІ. Виконати практичне завдання:

Переписати речення, підбираючи відповідне слово. Використовуючи слова, що в дужках створити словосполучення.

Службовців мого відділу...(турбувати, хвилювати, непокоїти, тривожити, бентежити) майбутнє злиття компанії. Вивішена на...(минулий, колишній, дотеперішній, попередній, пережитий).Тижні об’ява не (угамувати, утішити, заспокоїти, підбадьорити, розрадити).Мені здається, єдиний спосіб...(поправити, виправити, скоректувати, скорегувати, переправити) становище – провести загальні збори, на яких службовці одержали б прямі відповіді на питання, які їх...(хвилювати, непокоїти, тривожити, турбувати, бентежити, порушувати).

Чутки... (розхитувати, ослабляти, підривати, осаджувати) довіру службовців до адміністрації. Якщо злиття компаній не відбудеться, (неприязнь, ворожість, неприхильність, антипатія, недоброзичливість)... до керівництва компанії може...(закоренитися, укоренитися, закріпитися).

Я розумію, як непросто...(обговорювати, розглядати, розбирати, обмірковувати) подібні питання на загальних зборах, але вважаю необхідним...(зважити, поважити, виважити) всі «за» і «проти», беручи до уваги почуття службовців.

Подані словосполучення замінити офіційно-діловими. Скласти з ними речення.

Бойків звіт, височенна вета, самий чистий, щонайліпше виконаєш завдання, день для відпочинку, входящий документ, скласти характеристику, десяток грузовиків, скрився з вида, смутно пам’ятати, регістрірувать порушення, прошлогодній долг, я рахую вистачить.

3. Відредагувати подані словосполучення відповідно до норм української мови:

Відповідно рішення; не дивлячись на обставини; винести подяку; бувший директор; охорона оточуючого середовища; досягнення в області туризму; на протязі двох місяців; завідуючий відділом.

Перекласти текст з фаху українською мовою.

За последние десятилетия само понятие «туризм» существенно изменилось. Если раньше туризм определялся как один из видов активного отдыха, то сегодня в этом значении данный термин применяется для обозначения этого вида деятельности только внутри страны. При использовании термина применительно к зарубежным странам его значение существенным образом расширяется: это любая поездка за рубеж, не связанная с поиском заработка и переменой постоянного места жительства (рекреационный туризм, деловой туризм, лечебный туризм, спортивный туризм, обучающий туризм и т.д.).

ІV. Опрацювати рекомендовану літературу:

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібн. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: А. С. К., 2006. – С. 13-19.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг. – 2002. – С. 9-17.

3. Курс лекцій з ділової української мови. Укладач: Н.А. Грозовська. – Запоріжжя ЗДУ, 2000. – С. 4-6.

4. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібн. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – С. 7-29.

5. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – С. 19-30.


Практичне заняття № 2

Тема: Культура усного професійного мовлення

План

І. Опрацювати теоретичні питання:

1. Основи культури мовлення (мовлення, культура мови, норми літературної мови).

2. Діловий етикет.

3. Вітання.

4. Знайомство і представлення.

5. Форми звертання.

6. Телефонний етикет.

ІІ. Оформлення ділових паперів. Адреса. Резюме.

ІІІ. Виконати практичні завдання:

1. Скласти речення з поданими словами:викликати – спричиняти, плата – зарплата, прийти – дійти, вирішити – розв’язати, зайняти – посісти.

2. Укласти привітання з днем Народження чи Новим роком другові та керівникові організації.

3. Перекласти словосполучення, ввести їх до складу речення:

Полномочное собрание, юбилейные торжества, хорошее отношение, ставить в известность, тщательно проверить, с удовольствием, уйти от ответственности, приступить к обсуждению, разногласия по вопросам, поступила информация, приличный партнер, содействовать работе.

Підібрати усі відомі на Україні форми вітання та прощання.

ІV. Опрацювати рекомендовану літературу:

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібн. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: А. С. К., 2006. – С. 291-300.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг. – 2002. – С. 304-318.

3. Курс лекцій з ділової української мови. Укладач: Н.А. Грозовська. – Запоріжжя ЗДУ, 2000. – С. 68-78.

4. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібн. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – С. 81-109.

5. Чорненький Я.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова: Теорія. Практика. Самостійна робота: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – С. 248-253.


Практичне заняття № 3

Тема: Написання та відмінювання власних назв

План

І. Опрацювати теоретичні питання:

1. Правила написання прізвищ слов’янського походження.

2. Власні імена, прізвища та по батькові, їх правопис, та відмінювання.

3. Особливості відмінювання географічних назв.

4. Особливості узгодження географічних та інших назв з означувальним словом в офіційно-діловому мовленні.

ІІ. Оформлення ділових паперів. Оголошення, запрошення.

ІІІ. Виконати практичне завдання:

1. Записати прізвища і географічні назви українською мовою. Пояснити їх правопис:

Песков, Ильин, Кривун, Жихарев, Жулинский, Минаев, Лесной, Онищев, Шишкин, Ветров, Радищев, Луговский, Фомин, Васильєв, Лаптев, Синев, Лебедев, Бондарев, Тимофеев, Бабичев, Крешов, Кузнецов, Афанасьев, Тульчин, Сидоров, Олефиренко. Филипп, Алексей, Кирилл, Никита, Евгений, Фёдор, Гаврил, Святослав, Пётр, Семён, Альбина, Дарья, Елизавета, Полина, Василиса, Диана, Людмила, Майя, Евдокия, Владислава. Турция, Харьков, Приднестровье, Тверь, Днепр, Могилёв-Подольский, Львов, Скандинавия, Владимирский спуск, Тибет, Таллинн, Николаев, Зауралье, Вавилон, Красная площадь, Кишинёв, Израиль, площадь независимости.

2. Від поданих імен утворити чоловічі та жіночі імена по батькові:

Олексій, Ілля, Мирослав, Ярослав, Дмитро, Андрій, Сава, Мирослав, Петро, Григорій, Павло, Геннадій, Георгій, Михайло, Леонід, Валерій, Валентин, Іван, Микола, Максим.

3. Поставити подані слова та словосполучення у кличному відмінку:

Тетяна Іванівна, Олександр Володимирович, Ніна Юріївна, шановний президент компанії, пан суддя, пан директор, секретар, шановний колега, пан професор, друг, брате, пані Ольга, пан Бондарчук, Ігор Павлович, Лілія Петрівна, Олена, Сергій Петрович, староста, Ілля, Борис, Євген, Леонід, Лариса, Ганна, Євдокія, Ксенія, Катерина.

4. З поданими прізвищами скласти речення так, щоб вони стояли в жіночому й чоловічому роді в родовому та орудному відмінках:

Біленко, Савенко, Іваненко, Бровко, Дацун, Марчук, Терещенко, Олійник, Козир, Ткачук, Савлук, Давиденко, Антоненко, Білецький, Онищенко, Коваль, Масенко, Головащук, Шевчук, Непийвода.

ІV. Опрацювати рекомендовану літературу:

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібн. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: А. С. К., 2006. – С. 354-355.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг. – 2002. – (448 с.) – С. 201-211.

3. Курс лекцій з ділової української мови. Укладач: Н.А. Грозовська. – Запоріжжя ЗДУ, 2000. – (80 с.). – С. 32-40.

4. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – (592 с.) – С. 68-72.

5. Чорненький Я.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова: Теорія. Практика. Самостійна робота: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – (304 с.) – С. 81-82.


Практичне заняття № 4

Тема: Орфографія та орфоепія професійного мовлення

План

І. Опрацювати теоретичні питання:

1. Подвоєння та подовження приголосних.

2. Спрощення приголосних та зміна приголосних при їх збігу.

3. Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження.

4. Передавання на письмі іншомовних власних назв.

Практичне заняття № 5

Тема:Лексичні норми у професійному мовленні.

План

І. Опрацювати теоретичні питання:

1. Іншомовні слова, їх джерела і причини входження до професійної лексики.

2. Синоніми у професійному мовленні.

3. Використання паронімів у діловому мовленні.

4. Неологізми у професійній сфері.

Практичне заняття № 6

Тема: Стилі української мови

План

І. Опрацювати теоретичні питання:

1. Поняття мовного стилю.

2. Офіційно-діловий стиль.

3. Науковий стиль.

4. Художній та публіцистичний стилі.

5. Виробничо-професійний стиль.

6. Розмовно-побутовий та ораторський.

7. Епістолярний та конфесійний стилі.

Практичне заняття № 7

Тема: Фразеологія професійної мови. Роль словників у професійній мові

План

І. Опрацювати теоретичні питання:

1. Фразеологоізми у фаховій мові.

2. Джерела виникнення фразеологізмів.

3. Класифікація словників української мови.

4. Роль словників у професійній мові та у складанні ділових паперів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни"УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ"

для студентів денної форми навчання

спеціальностей:

 

6.004400 – «Туризм»

6.050400 – «Готельне господарство»

 

 

Запоріжжя, 2010


Практичне заняття № 1

Тема: Поняття “сучасна українська літературна мова”. Норми сучасної української мови.

План

 

І. Розкрити теоретичні питання.

1. Сучасна українська літературна мова – головний засіб спілкування між людьми, в суспільстві.

2. Місце української мови серед інших мов світу.

3. Функції української мови.

4. Норми української мови.

5. Сучасний стан розвитку української мови.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 216; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.73.51 (0.007 с.)