Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 43-53. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 43-53.ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ

ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема 1. Етногенез східних слов'ян. Суспільство держави Київська Русь

Семінарське заняття.

1. Київська Русь: етапи становлення держави та суспільної організації.

2. Суспільно-політичний та економічний розвиток Київської Русі за часи князювання Володимира і Ярослава (кінець X- перша половина XIст.):

а) характер політичної системи в державі. Роль князя, дружини. Боярська рада;

б) економічне життя Київської Русі;

в) соціально класова структура суспільства. Зародження феодальних відносин;

г) релігійне життя Київської Русі;

д) формування юридично-правових засад функціонування суспільства. «Руська правда», «Правда Ярославичів».

3. Суспільно-політичні рухи. Ідеологія правителів Київської Русі.
4.Феодальна роздробленість Київської Русі, її причини і наслідки.
5. Культура, освіта, наука Київської Русі.

Методичні вказівки до се●мінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011

питання 1-2 (с. 22-30)

питання 3-5 (с. 31-35)

Питання для самостійного опрацювання:

1.Східнослов'янські племінні княжіння на території України в V- VIIIст. н.е. Започаткуваннядержавності.

2. Міжнародні відносини Київської Русі за князів Володимира і Ярослава.

3. Володимир Мономах, його внутрішня і зовнішня політика.

4. Історичний вплив Київської Русі на розвиток європейської цивілізації.

5. Галицько-Волинська держава: соціально-економічний і політичний розвиток Князь Данило Галицький.

 

Реферати:

1. Княгиня Ольга, її походження, вплив на політичний розвиток Київської Русі.

2. Роль жінки в суспільному житті Київської Русі.

3. Князь Святослав як типовий зразок середньовічного правителя. Його внутрішня і зовнішня політика.

 

Рекомендований список літератури:

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 39-40.

Історія українського суспільства: навч.посіб./[І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук.ред.д-ра політ.наук І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011.

 

Тема 2. Українське суспільство на етапі литовсько-польської доби (XIV -XVIст.)

Семінарське заняття

1.Процес остаточної інкорпорації українських земель до складу Речі Посполитої. Передумови на наслідки Люблінської (1569 р.) унії.

2. Господарське життя на українських землях під владою Польщі. Особливості суспільного та економічного життя українських міст. Магдебурзьке право.

3. Соціально-класова структура українського суспільства у складі Речі Посполитої. Процес закріпачення селянства. Литовські статути.

4. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. їх роль і місце у збереженні національного етносу.

5. Визрівання кризових відносин між українським суспільством та польською адміністрацією наприкінці XVI- початку XVIIс.

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 43-53.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1. Виникнення козацтва та утворення Запорізької Січі.Життя та побут запорозьких козаків.

2. Організація реєстрового козацтва. Його роль у суспільно-політичному житті українського народу.

3. Повстання 1591-1596 рр. під проводом К. Косинського та С. Наливайка, їх суспільно-політичні наслідки.

4. Національно-визвольні повстання українського народу 20-30 рр. XVII ст. Їх роль у становленні національної самосвідомості та протестних настроїв українського суспільства.

5. Розвиток культури, освіти, книгодрукування в Україні в XVI- перш. пол. XVII ст.

Реферати:

1. Участь українського козацтва у суспільному та міжнародному житті Польсько-Литовської держави.

2. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Його політична, військова та просвітницька діяльність.

3. Життя та діяльність митрополита П. Могили.

Рекомендований список літератури:

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства: навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 55-56.

Історія українського суспільства: навч.посіб./[І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук.ред.д-ра політ.наук І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011.

Тема 3. Суспільно-політичні процеси на українських землях за часи національної революції і козацької держави

Семінарське заняття.

1.Воєнні та політичні передумови утворення Української гетьманської держави. Державницька концепція Б.Хмельницького.

2. Політико-адміністративний устрій, органи влади і управління гетьманської держави Б.Хмельницького

3. Історичні обставини та хід Переяславської ради. Українсько-російський договір, його оцінки в тогочасному українському суспільстві та сучасній історичній літературі.

4. Українське суспільство в умовах «великої руїни». Боротьба заоб'єднання України. Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П. Дорошенка, Д. Многогрішного

5. Особливості української національної революції. Причини її поразки та значення в історії
України.

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011.

питання 1-3 (с. 59-63)

питання 4-5 (с. 65-69)

Питання для самостійного опрацювання:

1. Хронологія подій української національної революції 1648-1676 рр.: воєнно-політичний і державницький аспекти. Угоди.

2.Основні напрями зовнішньої політики Б.Хмельницького.

3. Гетьман Івана Виговський: основні напрями державної політики. Гадяцький договір 1658. р. Конотопська битва 1659. Початок громадянської війни.

4. Друге гетьманство Ю.Хмельницького. Переяславський договір. Слободищенська угода та її наслідки.

5. Історичні обставини міжнародно-правового поділу України між Росією і Польщею. Андрусівське перемир'я (1667 р.). Мирний договір (1686 р.).

Реферати:

1. Політичний портрет Б.Хмельницького. Роль Б.Хмельницького в історії України.

2. Українська національна революція в контексті англійської буржуазної революції
середини XVIIст.

Рекомендований список літератури:

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 72-73.

Історія українського суспільства: навч.посіб./[І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук.ред.д-ра політ.наук І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011.

Тема 4. Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності (остання третина XVII- XVIIIст.)

Семінарське заняття

1. Суспільно-політичний та економічний розвиток Лівобережної України наприкінці XVII-XVIIIст.:

а) характер політичної автономії Гетьманщини, правові засади ЇЇ функціонування в останній третині XVII- XVIIIст. Особливості суспільно-політичного розвитку Гетьманщини;

б) соціально-класова структура українського суспільства в умовах Гетьманщини, її еволюція впродовж кінця XVII – XVIIIст.;

в) економічний розвиток Лівобережної України. Зародження ранньокапіталістичних відносин.

2. Розвиток української культури наприкінці XVII- XVIIIст.

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 76-91

Питання для самостійного опрацювання:

1.Державотворча діяльність І.Мазепи.

2. Діяльність української політичної еміграції на початку XVIIIст. Основні положення Конституції Пилипа Орлика.

3. Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі правобережних та західноукраїнських земель.

4. Реформи Марії-ТерезІЇ і Йосифа IIкінця XVIIIст. таїх вплив на західноукраїнські землі.

Реферати:

1 .Діяльність гетьмана П.Орлика та українська політична еміграція.

2. Наказний гетьман П.Полуботок.: міфи і реальність.

3. Збройні сили Гетьманщини.
4.Формування української буржуазії.

Рекомендований список літератури:

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства: навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 93-94

Історія українського суспільства: навч.посіб./[І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук.ред.д-ра політ.наук І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011.

Тема 5. Українські землі у складі іноземних держав наприкінці XVIII- у першій половині XIXст.)

Семінарське заняття

1.Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII- у першій половині XIXст. Характер соціально-станової структури українського суспільства

2. Національне відродження Наддніпрянської України. Діяльність перших політичних організацій. Кирило-Мефодіївське братство.

3. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель наприкінці XVIII- у першій половині XIXст.

4. Особливості національного відродження на західноукраїнських землях. Головна руська рада (ГРР) – перша політична організація української громади в Австрійській імперії.

Семінарське заняття

1. Специфіка українського національно руху в Російській імперії на етапі становлення індустріального суспільства. Хлопомани. Громадівський рух.

2. Розвиток культурно-освітнього і національно-політичного руху у західноукраїнських землях в др. пол. XIXст.

3. Зародження перших політичних партій (кінець XIX- початок XX ст). Суспільно-політична та національна проблематика в програмах політичних партій Росії і Австро-Угорщини:

а) політичні партії західної України;

б) політичні партії східної України.

Семінарське заняття

1. Суперечливість соціально-економічного розвитку українського суспільства в умовах сталінізму:

а) економічні перетворення у промисловості: індустріалізація, її передумови, хід здійснення, наслідки.

б) колективізація: мотиви, хід здійснення, результати. Економічні та соціальні наслідки
колективізації в Україні;

в) Тенденції суспільно-політичного і культурного життя в Україні в 1930-ті рп. «Культурна революція». Сталінські репресивні заходи та їх наслідки для українського суспільства.

2. Особливості соціально-економічного і політичного розвитку західноукраїнських земель під владою Польщі, Угорщини, Чехословаччини (1920-1930 рр.).

3. Діяльність українських політичних партій і рухів на західноукраїнських територіях у 1920-30-ті рр. Комуністичний рух. Особливості функціонування націоналістичних організацій.

Семінарське заняття.

1. Світові інтеграційні процеси і Україна. Проблема входження України до європейських та трансатлантичних структур:

а) Україна і СС: проблеми та перспективи інтеграції;

б) співробітництво України з НАТО: перспективи і можливі форми реалізації.

2. Українсько-російські відносини, їх стан та тенденції розвитку.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ

ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема 1. Етногенез східних слов'ян. Суспільство держави Київська Русь

Семінарське заняття.

1. Київська Русь: етапи становлення держави та суспільної організації.

2. Суспільно-політичний та економічний розвиток Київської Русі за часи князювання Володимира і Ярослава (кінець X- перша половина XIст.):

а) характер політичної системи в державі. Роль князя, дружини. Боярська рада;

б) економічне життя Київської Русі;

в) соціально класова структура суспільства. Зародження феодальних відносин;

г) релігійне життя Київської Русі;

д) формування юридично-правових засад функціонування суспільства. «Руська правда», «Правда Ярославичів».

3. Суспільно-політичні рухи. Ідеологія правителів Київської Русі.
4.Феодальна роздробленість Київської Русі, її причини і наслідки.
5. Культура, освіта, наука Київської Русі.

Методичні вказівки до се●мінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011

питання 1-2 (с. 22-30)

питання 3-5 (с. 31-35)

Питання для самостійного опрацювання:

1.Східнослов'янські племінні княжіння на території України в V- VIIIст. н.е. Започаткуваннядержавності.

2. Міжнародні відносини Київської Русі за князів Володимира і Ярослава.

3. Володимир Мономах, його внутрішня і зовнішня політика.

4. Історичний вплив Київської Русі на розвиток європейської цивілізації.

5. Галицько-Волинська держава: соціально-економічний і політичний розвиток Князь Данило Галицький.

 

Реферати:

1. Княгиня Ольга, її походження, вплив на політичний розвиток Київської Русі.

2. Роль жінки в суспільному житті Київської Русі.

3. Князь Святослав як типовий зразок середньовічного правителя. Його внутрішня і зовнішня політика.

 

Рекомендований список літератури:

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 39-40.

Історія українського суспільства: навч.посіб./[І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук.ред.д-ра політ.наук І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011.

 

Тема 2. Українське суспільство на етапі литовсько-польської доби (XIV -XVIст.)

Семінарське заняття

1.Процес остаточної інкорпорації українських земель до складу Речі Посполитої. Передумови на наслідки Люблінської (1569 р.) унії.

2. Господарське життя на українських землях під владою Польщі. Особливості суспільного та економічного життя українських міст. Магдебурзьке право.

3. Соціально-класова структура українського суспільства у складі Речі Посполитої. Процес закріпачення селянства. Литовські статути.

4. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. їх роль і місце у збереженні національного етносу.

5. Визрівання кризових відносин між українським суспільством та польською адміністрацією наприкінці XVI- початку XVIIс.

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 43-53.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1. Виникнення козацтва та утворення Запорізької Січі.Життя та побут запорозьких козаків.

2. Організація реєстрового козацтва. Його роль у суспільно-політичному житті українського народу.

3. Повстання 1591-1596 рр. під проводом К. Косинського та С. Наливайка, їх суспільно-політичні наслідки.

4. Національно-визвольні повстання українського народу 20-30 рр. XVII ст. Їх роль у становленні національної самосвідомості та протестних настроїв українського суспільства.

5. Розвиток культури, освіти, книгодрукування в Україні в XVI- перш. пол. XVII ст.

Реферати:

1. Участь українського козацтва у суспільному та міжнародному житті Польсько-Литовської держави.

2. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Його політична, військова та просвітницька діяльність.

3. Життя та діяльність митрополита П. Могили.

Рекомендований список літератури:

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства: навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 55-56.

Історія українського суспільства: навч.посіб./[І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук.ред.д-ра політ.наук І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011.

Тема 3. Суспільно-політичні процеси на українських землях за часи національної революції і козацької держави

Семінарське заняття.

1.Воєнні та політичні передумови утворення Української гетьманської держави. Державницька концепція Б.Хмельницького.

2. Політико-адміністративний устрій, органи влади і управління гетьманської держави Б.Хмельницького

3. Історичні обставини та хід Переяславської ради. Українсько-російський договір, його оцінки в тогочасному українському суспільстві та сучасній історичній літературі.

4. Українське суспільство в умовах «великої руїни». Боротьба заоб'єднання України. Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П. Дорошенка, Д. Многогрішного

5. Особливості української національної революції. Причини її поразки та значення в історії
України.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.33.97 (0.006 с.)