КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою університету

Протокол №____ від________ 2011 р.

Вчений секретар _________ Ю.І.Кусий

 

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

науки “Основи охорони праці”

 

ПОГОДЖЕНО Начальник відділу організаційного забезпечення навчального процесу __________А.Д.Жданович Начальник науково- методичного відділу ___________О.О.Субіна   СХВАЛЕНО кафедрою управління персоналом Протокол №___від ________ 2011 р. Завідувач кафедри ______________ А.М. Колот  

 

Київ КНЕУ 2011
Зміст

  стор.
Вступ
1. Тематичний план
2. Зміст науки за темами
3. Плани лекцій
4. Плани семінарських практичних занять
5. Самостійна робота студентів
6. Індивідуально-консультативна робота
7. Методи активізації процесу навчання
8. Поточний і підсумковий контроль знань
8.1. Питання, що виносяться на екзамен
8.2. Поточний контроль знань  
8.3. Підсумковий контроль знань  
8.4. Зразок екзаменаційного білета  
Рекомендована література  

 


ВСТУП

 

Перехід суспільства до широкого використання ринкових відносин, поява різноманітних форм власності потребують розроблення нових методологічних підходів до побудови сучасної моделі управління умовами, охороною й безпекою праці на національному, регіональному і виробничому рівнях, гнучкої та доступної для різних господарських структур і форм власності.

В суспільстві з соціально орієнтованою економікою охорона праці має бути одним з найважливішим завдань соціально-економічної політики держави, кожного підприємства (організації).

Охорона праці – проблема складна і багатогранна. Для її розв’язання потрібна активна участь фахівців різних профілів: технологів, проектувальників, екологів, санітарних лікарів, лінійних керівників та ін. Особлива роль у цій важливій справі належить економістам. Вони визначають економічні наслідки незадовільного стану охорони праці, травматизму на виробництві та професійних захворювань, розміри шкоди, заподіяної працівникам унаслідок тимчасової непрацездатності та каліцтва. Економісти також визначають вартість різних варіантів організаційно-технічних рішень щодо підвищення рівня безпеки праці. Цим зумовлена необхідність вивчення майбутніми бакалаврами з економки основи охорони праці.

Мета науки – допомогти студентам оволодіти системою знань з охорони праці та виробити вміння і навички в сфері формування сучасної моделі управління умовами, охороною й безпекою праці на національному, регіональному й виробничому рівнях.

Предметомнауки є вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, в яких відбувається трудова діяльність людини, а також система правових заходів з виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та охорони праці.

Процес навчання складається з теоретичних і практичних занять з застосуванням комп’ютерних методів відповідно до законодавства України та інших чинних нормативних документів щодо охорони праці.

Головні завдання науки:

- засвоєння студентами знань з охорони праці та застосування їх на рівні підприємства, організації;

- розвиток у студентів навичок науково-дослідницької діяльності, привчання їх до самостійності та відповідальності.

 

Після вивчення науки студент повинен знати:

· фактори виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу;

· характер впливу чинників виробничого середовища на здоров'я і працездатність людини;

· сутність та основи управління умовами праці;

· класифікацію чинників, які впливають на формування умов праці;

· санітарні норми, їх види та класифікацію;

· допустимий рівень виробничих чинників;

· методичні аспекти визначення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;

· систему пільг та компенсацій працівникам залежно від умов праці;

· методи захисту людини від негативного впливу шкідливого виробництва;

· причини виникнення виробничих травм та профзахворювань;

· основні технічні та організаційні засоби і заходи щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями;

· поняття і завдання техніки безпеки;

· систему стандартів безпеки праці;

· складові системи захисту працівника на виробництві;

· основи стандартизації і нормативно-технічну документацію з питань охорони праці;

· суть, завдання та функції системи управління охороною праці;

· органи державного управління охороною праці та їхні повноваження;

· організаційну структуру управління охороною праці на виробництві; склад служби охорони праці на підприємствах, їхні права та обов'язки;

· показники витрат і ефективності заходів щодо поліпшення умов та охорони праці на підприємстві;

· методи оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов та охорони праці;

· напрями та методи економічного стимулювання поліпшення умов та охорони праці.

 

Після опанування основ охорони праці студент повинен вміти:

· обґрунтовувати необхідність цілеспрямованого і системного управління умовами праці;

· визначати вплив факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу на людину та методи захисту від їх негативного впливу;

· здійснювати нормування умов праці;

· оцінювати стан виробничого середовища;

· визначати стан умов праці на основі атестації робочих місць;

· проводити аналіз стану травматизму, профзахворюваності та травматизму;

· розробляти заходи по відшкодуванню наслідків травматизму та профзахворювань і боротьби з травматизмом і профзахворюваннями;

· запроваджувати нормативно-правове забезпечення охорони праці;

· розробляти та впроваджувати систему управління охороною праці на підприємстві;

· укладати розділ “Охорона праці” колективного договору;

· здійснювати економічне стимулювання поліпшення умов охорони праці.

 

Перелік компетенцій відповідно до класів професійних завдань наведено в таблиці.

Перелік компетенцій

Класи професійних завдань Компетенції фахівця
1. Аналітично-контрольні 1.1. Аналізувати: ─ стан умов праці в організації ─ рівень та динаміку виробничого травматизму та професійної захворюваності ─ наявність ризику на робочих місцях з точки зору безпеки праці ─ ефективність системи охорони праці в організації ─ 1.2. Контролювати: ─ додержання в організації законодавства з охорони праці ─ виконання основних положень розділу колективного договору щодо охорони праці
2. Нормативно-планувальні 2.1. Визначати: ─ вимоги до стану здоров’я та рівня підготовки з техніки безпеки щодо працівників зайнятих на шкідливих та небезпечних роботах ─ перелік і обсяги витрат для надання встановлених законом пільг і компенсацій таким працівникам   2.2. Обґрунтовувати: ─ економічну ефективність заходів спрямованих на поліпшення стану охорони праці 2.3. Розробляти: ─ плани періодичного навчання персоналу правилам виробничої безпеки ─ плани обов’язкових медичних оглядів працівників для яких вони передбачені законом ─ плани перевірок стану охорони праці в організації та її підрозділах  
3. Організаційно-управлінські 3.1. Організовувати діяльність з в організації 3.2. Координувати діяльність структурних підрозділів і громадських органів щодо охорони праці працівників
4. Інноваційно-проектні Розробляти комплексні програми поліпшення охорони праці на основі використання сучасних технологій виробництва та захисту працюючих
5. Інформаційно-технологічні Ефективно використовувати сучасні інформаційні технології для проведення: ─ аналізу стану охорони праці та обліку витрат  
6. Науково-дослідні і консультаційні 6.1. Аналізувати статистичну інформацію, наукові публікації, законодавство, практичний досвід організацій у сфері охорони праці персоналу 6.2. Надавати консультації працівникам організацій з правових та методичних питань щодо охорони праці

 

 

2. Тематичний план

Таблиця 1

Розподіл годин тематичного плану

Форма навчання Денна Вечірня Заочна
Загальний обсяг годин
лекції
практичні і семінарські заняття
індивідуальна робота
самостійна робота
підсумковий контроль

 

 


Таблиця 2

2. Тематичний план

Тема Кількість годин
Форма навчання:
денна вечірня заочна
Л П І-к р. С Л П І-к р. С Л П І-к р. С
1. Оглядова лекція: Суть, завдання та організація охорони праці        
2. Умови праці на виробництві, їхня класифікація і нормування та оцінка        
3. Техніко-економічна оцінка впливу шкідливих чинників на ефективність праці (Виробничі шкідливості)        
4. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму  
5. Основи техніки безпеки        
6. Правове і нормативне регулювання охорони праці        
7. Державне управління охороною праці в Україні          
8. Організація охорони праці на виробництві      
9. Економічні аспекти охорони праці      
Усього годин

Умовні позначення: Л – лекції; П – практичні заняття; І-к р. – індивідуально-консультативна робота (здійснюється за потребою студентів); С – самостійна робота студентів


ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Виробниче середовище і його вплив на людину. Суть, завдання та організація охорони праці

Фактори виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу. Комплексна оцінка чинників виробничого середовища та їхнього впливу на здоров'я і працездатність людини.

Суть, завдання та організація охорони праці.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 72; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.01 с.)