Назвіть завдання охорони праці 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назвіть завдання охорони праціНазвіть завдання охорони праці

Вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, у яких здійснюється трудова діяльність людини, а також системи правових заходів щодо виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та охорони праці є предметом курсу «Основи охорони праці».

Основним завданням охорони праці є гуманізація праці, під якою розуміють профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму, підвищення змістов­ності праці, створювання умов для всебічного розвитку особистості. Завданнями охорони праці є також:

― знаходження оптимальних співвідношень між різними факторами виробничого середовища;

― впровадження норм гранично допустимих рівнів виробничих факторів, визначення ступеня шкідливості і небезпеки праці;

― розробка та планування заходів щодо поліпшення умов праці;

― забезпечення безпеки виконання робіт працівниками;

― впровадження технічних засобів і заходів щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями;

― розробка методів оцінки соціальної та економічної ефектив­ності заходів з удосконалення умов і охорони праці.

 

 

Які фактори пливають на формування умов праці.

На формування умов праці впливає багато факторів, основними з яких є соц-ек, тех-орг та прир. Соціально-економічні фактори визначають характер умов праці. Серед них виділяються підгрупи: ―НП (законод про працю, стандарти, сан та ін норми і правила, а також форми адмін й гром контролю за їх виконанням); ―ек (матер та ек стимулювання; моральне заохочення, система пільг і компенсацій за несприятливі умови праці); ―соц-псих (псих клімат у колективі, умови оглядів, конкурсів; проведення «днів охорони праці»); ―сусп-пол (форми руху працюючих за створення сприятливих умов праці, винахідництво і раціоналізація).

Тех-орг фактори впливають на формування умов праці на робочих місцях, ділянках, у цехах: ―предмети праці та продукти праці; ―технологічні процеси; ―засоби праці; ―організаційні форми виробництва, праці та управління.

Дія природних факторів не тільки зумовлена особливостями природного середовища, а й передбачає додаткові вимоги до устаткування, технологій, організації виробництва і праці. Серед них виділяються такі підгрупи: ―геогр (кліматичні зони); ―біол (особливості рослинного та тваринного світу в с/г); ―геологічні (характер добування корисних копалин).

Назвіть завдання і мету управління умовами праці.

Метою управління умовами праці є сукупність діалектично взаємопов’язаних і взаємозумовлених інтересів працівників і сусп, спрямованих на задоволення потреби в праці та її ефективному використанні, збереження або підтримку здоров’я тих, хто працює. Загальними завданнями управління умовами праці є такі: забезпечення повної реалізації конст права та обов’язків громадян працювати, права на безпечні й здорові умови праці; підвищення ефективності на основі поліпшення стану безпеки, гігієни праці й вир серед згідно з нац програмою. Вказані цілі взаємопов’язані й цілковито відповідають вимогам, що стосуються їх формування як об’єкта управління. Вони відобр інтереси громадян, а також суспільства загалом і зумовлені дією об’єктивних ек З, а їх змістова основа відповідає меті виробництва.

Який вплив шуму та вібрації на людину та які існують засоби захисту проти їх дії?

Виробничий шум — це хаотична сукупн різних за силою і частотою звуків, що виникають у повітр сереред і безпосер впливають на працездатність. Джерела шуму: всі види транспорту, насоси, пром об’єкти, пневматичні та електричні інструменти, верстати, будівельна техніка тощо. Вимірювання шуму на роб місцях здійсн шумовимірювачами та аналізаторами спектра шуму. Рівень шуму на роб місцях потрібно контролювати не менше 1 разу/рік. Шум несприятливо впливає на Л. У робітників, які мають справу з гуркотливими машинами та механізмами, виникають стійкі порушення слуху, що нерідко призводить до проф захворювань. Зниження шуму можна досягти шляхом заміни металу ін матеріалами — пресованим текстолітом, капроном та різними пластмасами. Захист від високочастотного шуму забезпечують засоби індивідуального захисту.

Вібрація – це тремтіння всього тіла або окремих його частин унаслідок виконання певних робіт.Джерелом вібрації є механічні, пневматичні й електричні інструменти ударної або обертальної дії, обладнання, встановлене без достатньої амортизації та віброізоляції, а також транспортні і с/г машини. За хар-ом впливу на організм розрізняють заг та локальну вібрацію. Заг вібрація викликає тремтіння всього тіла Л, локальна — залучає до коливання лише окремі частини тіла.Вібрація завдає великої шкоди здоров’ю Л — від перевтоми організму та незначних змін ф-ій організму до струсу мозку, розриву тканин, порушення серцевої діяльн і НС, деформації м’язів та кісток, порушення чутливості шкіри і кровообігу тощо. Вібропоглинання може бути здійснено: використанням конструктивних матеріалів з великим внутрішнім тертям; нанесенням на поверхню виробу шару пружнов’язких матеріалів, що мають потужне внутрішнє тертя. До засобів інд захисту від вібрації відносяться: спеціальне віброзахистне взуття, рукавиці з м’якими надолонниками.

 

Назвіть засоби захисту від випромінювання.

Захист від іонізуючих випромінювань забезпечується такими засобами та методами: 1.ізоляцією або захищенням джерел випромінювання за доп спец камер, огорож, екранів; 2.відділенням роб місця від джерел випромінювання; 3. використанням дистанційного керування; 4.застосуванням приладів сигналізації і контролю; 5. використанням засобів індзахисту. Засоби захисту від ультрафіолетового випр: 1. екранування джерел випромінювання;2.загородження роб місць щитами, ширмами, спец кабінами; 3.застосування інд засобів захисту (спецодягу, спецвзуття, захисних окулярів, рукавиць). Засобів від лазерного випромінювання захисту: 1. застос телевізійних систем спостереження за технологічним процесом, захисних екранів; 2. системи блокування та сигналізації; 3.загородження лазерно-небезпечної зони; 4.індив засоби захисту (спеціальні протилазерні окуляри, щитки, маски, спецодяг, рукавиці).

 

Назвіть заходи щодо зниження несприятливого впливу хімічних речовин.

За фізіолог впливом на організм людини всі шкідливі речовини поділ на такі групи: подразнюючі, що вражають шляхи дихання, очі, шкіру,слизові оболонки (аміак, кислоти, сір­часті сполуки тощо); задушливі, які викликають токсичний набряк легень (сірководень, вуглекислий газ, метан, інертні гази, азот і т. д.); наркотичні, що спричиняють наркотичний вплив і впливають на центральну нервову систему (ацетон, бензин, леткі вуглеводні тощо); сомотичні (миш’як, ртуть, свинець й ін.); канцерогенні речовини, що впливають, як правило, на злоякісні новоутворення — пухлини (циклічні аміни, азбест, нікель, хром тощо). Захист працівників від несприятливого впливу хім речовин здійснза доп таких заходів: 1.удоск-ня і розробки нових технол процесів, які виключають використання шкідл хім речовин; 2.застос безперервних технол процесів, автоматичного контролю за технол процесом; 3.заміни шкідл речовин менш шкідливими; 4.дистанційного управління технол процесами; 5.раціонального планування цехів і обладнання (ізоляції шкід­ливих речовин); 6.контролю за станом повітряного середовища на робочих місцях.

 

Охарактеризуйте засоби колективного захисту працюючих.

За принципом дії засоби колективного захисту поділяються на огороджувальні, запобіжні пристрої, блокування, сигналізаційне обладнання, профілактичні випробування. Огороджувальні пристрої (кожухи, щити, екрани, бар’єри тощо) застосовуються для ізоляції зон з безпекою механічних дій, для огорожі зон випромінювань і зон з хімічними речовинами, а також робочих майданчиків, розташованих на висоті. Вони поділяються на стаціонарні, які демонтуються для виконання допоміжних операцій (заміна інструмента, змазка обладнання тощо), та переносні, що використовуються для огорожі нестаціонарних робочих місць (зварювальні пости), а також при виконанні ремонтних чи налагоджувальних робіт.

Запобіжні пристрої застосовуються для автоматичного ви-ключення обладнання при виникненні аварійних ситуацій (на-приклад, при виході одного з параметрів — тиску, температури, електричної напруги тощо за межі допустимих значень). Блокування дозволяє виключити можливість проникнення людини в небезпечну зону чи ліквідувати небезпечний фактор при проникненні людини в небезпечну зону. Блокувальні при-строї поділяються на механічні, електричні, фотоелементні, радіаційні, пневматичні, гідравлічні та комбіновані. Сигналізаційне обладнання призначено для повідомлення пер-соналу про режим роботи устаткування і можливості аварійних ситуацій. За засобами інформації сигналізація поділяється на кольорову, звукову, кольорово-звукову, одоризаційну (за запахом).

 

Планування організаційно-технічних заходів з охорони праці на підприємстві.

Важливою функцією управління ОП є планування орг-тех заходів щодо ОП, яке має вирішальне значення для підвищення ефективності роботи з ОП. Планування робіт з ОП може бути перспективне, поточне та оперативне (квартальне, щомісячне, декадне). При цьому використовуються: — плани ек і соц розвитку підпр-в; — плани орг-тех заходів, спрямовані на поліпшення умов праці; — матеріали атестації роб місць; — матеріали розслідування нещасних випадків на в-ві; — пропозиції комісії з ОП. Важливе значення в системі планування має розробка розділу «ОП» кол договору п-ва. Кол договір є найважливішим документом у системі нор­мативного регулювання вир-х, труд, соц-ек взаємовідносин між власниками й працівниками з першочергових соц питань, у тому числі з питань умов і ОП. Це ствердження випливає з вимог ЗУ «Про ОП» та «Про кол договори і угоди», якими передбачено, що здійснення ком­плексних заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, визначення обов'язків сторін, а також реалізація працівника­ми своїх прав та соц гарантій на ОП забезпечу­ються насамперед за доп кол дог-у.

 

Назвіть завдання охорони праці

Вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, у яких здійснюється трудова діяльність людини, а також системи правових заходів щодо виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та охорони праці є предметом курсу «Основи охорони праці».

Основним завданням охорони праці є гуманізація праці, під якою розуміють профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму, підвищення змістов­ності праці, створювання умов для всебічного розвитку особистості. Завданнями охорони праці є також:

― знаходження оптимальних співвідношень між різними факторами виробничого середовища;

― впровадження норм гранично допустимих рівнів виробничих факторів, визначення ступеня шкідливості і небезпеки праці;

― розробка та планування заходів щодо поліпшення умов праці;

― забезпечення безпеки виконання робіт працівниками;

― впровадження технічних засобів і заходів щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями;

― розробка методів оцінки соціальної та економічної ефектив­ності заходів з удосконалення умов і охорони праці.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.01 с.)