Приклад оформлення списку літературиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад оформлення списку літературиДжерело Приклад оформлення
Навчальний посібник, підручник, написаний одним автором Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. / Є.В. Панкова. – 3-е вид., перероб. та допов. – К.: Альтерпрес, 2009. – 352 с.
Навчальний посібник, підручник, написаний двома авторами Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
Навчальний посібник, підручник, написаний більше ніж трьома авторами Менеджмент туристичної індустрії: навч.посіб. / [І.М. Школа, Т.М. Ореховська, І.Д. Козьменко та ін.]; за проф. проф. І.М. Школи. – Чернівці: Книги-XXI, 2005. – 596 с.
Монографія Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. – К.: КНТЕУ, 2006. – 536 с. Азарян О.М. Ринок туристичних послуг: моніторинг і розвиток комплексу маркетингу: монографія / О.М. Азарян, Н.Л. Жукова / МОіН України. ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: ДонМУ, 2002. – 241 с.
Статті в журналах Захарин С. Давайте посчитаем / С. Захарин // Украинская туристическая газета . – 2006. – 2 окт. -6 ноябр. № 10 (25). – С. 5. Войнаренко М.П. Кластерні моделі об’єднання підприємницьких структур у туристичній галузі та сфері розваг / М.П. Войнаренко // Вісник ДІТБ (серія «Економіка, організація і управління підприємствами» (в туристичній сфері)): наук. журн. – Донецьк: ДІТБ, 2007. – № 11. –– С. 13-19.
Матеріали конференцій Виноградова О.В. Інформаційні технології як чинник підвищення ефективності бізнес-процесів туристичних підприємств / О.В. Виноградова // Індустрія гостинності у країнах Європи: матер. ІІ міжнар.наук.-практ.конф., Сімферополь: КІБ, 2008.
Законодавчі акти Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 25 груд. (№ 244) – С. 15-19.
Електронні джерела В Донецкой области в связи с Евро-2012 увеличилось инвестирование в инфраструктуру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ostro.org/shownews_ks.php?id=52206. – Заглавие с титул. экрана.
Словники Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Укл.: В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух. – К.: Вид. Дім «Слово», 2006. – 372 с.

 

Спочатку доцільно навести законодавчі акти (декрети, закони, постанови, укази), а потім у алфавітному порядку подати перелік монографій, підручників, статей тощо. Джерела Інтернет друкуються в самому кінці. Можна список використаних джерел оформити по їх згадуванню в тексті роботи.

 

 

Критерії оцінювання курсових робіт

 

Виконана курсова робота подається на кафедру у строки, визначені розпорядженням по факультету. За результатами перевірки курсової роботи науковий керівник приймає рішення про допуск її до захисту.

 

Захист курсової роботи здійснюється перед комісією з викладачів кафедри, рішенням якої визначається диференційована оцінка у балах за вимогами кредитно-модульної системи (табл. 3), яку проставляють у відомість, залікову книжку та індивідуальний план студента.

 

Таблиця 3

Шкала оцінювання курсових робіт за вимогами кредитно-модульної системи

 

90-100 балів Відмінно A
75-89 балів Добре BC
60-74 балів Задовільно DE
35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання FX
1-34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним курсом F

 

Отримана позитивна оцінка (бали) за виконання курсової роботи є допуском до екзамену з дисципліни «Туристичне краєзнавство».

 

“Відмінно” оцінюється робота, в якій повно та послідовно розкрито зміст теми, творчо, самостійно досліджено проблеми, проаналізовано широке коло фактичних даних та матеріалів. Під час захисту давались правильні, чіткі та конкретні відповіді. Виконано роботу українською або іноземною мовами.

“Добре” оцінюється робота, в якій зміст розкрито на достатньому методичному рівні, змістовно розглянуто окремі питання плану, зібрано та проаналізовано фактичний матеріал, всебічно розкритий літературний огляд, завдання, методи дослідження. Однак в роботі мають місце окремі неточності, незначні помилки, недоліки в оформленні. Під час відповідей на запитання, студент був не в усьому послідовним.

“Задовільно”оцінюється робота, в якій в основному правильно, але робота носить теоретичний характер, або недостатньо повно розкрито зміст основних питань, відсутня належна глибина аналізу теоретичного та фактичного матеріалу, роботі притаманні окремі стилістичні та граматичні помилки, є порушення щодо оформлення курсової роботи. Відповіді під час захисту не завжди правильні.

“Незадовільно з можливістю повторного складання”оцінюється робота, в якій допущено суттєві помилки у викладенні програмного матеріалу, використано доволі вузьке коло літературних джерел, практично не наводяться фактичні та статистичні данні, немає їх аналізу. Під час захисту не виділені головні моменти теми, давались невірні відповіді на додаткові запитання.

“Незадовільно з обов’язковим повторним курсом”оцінюється робота, яка свідчить про недостатній рівень обізнаності студента з теоретичним матеріалом з дисципліни «Туристичне краєзнавство», в якій відсутні обов’язкові елементи, не наводяться фактичні та статистичні данні. Під час захисту давались невірні відповіді на додаткові запитання.

 

Найкращі курсові роботи можуть бути рекомендованими до участі в конкурсах студентських наукових робіт, студентських конференціях.

 

 


ЧАСТИНА 2.

 

Методичні рекомендації

щодо тематики курсової роботи
1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО»

 

1. Характеристика туристичного потенціалу Автономної республіки Крим.

2. Обґрунтування історичної привабливості м. Київ (м. Львів, м. Чернігів) для іноземних туристів.

3. 7 чудес України: характеристика, перспективи розвитку.

4. Кам’янець-Подільский – перлина Західної України.

5. Характеристика туристичного потенціалу області (на прикладі).

6. Одеса кримінальна: минуле та сучасне.

7. Музичні фестивалі як чинник соціального розвитку суспільства України.

8. Розвиток спортивного туризму в Україні (області).

9. Донецьк: вчора, сьогодні, завтра.

10. Історико-культурні ресурси Львівщини.

11. Розвиток сільського зеленого туризму в Україні (області).

12. Туристичні центри України: перспективи розвитку (на прикладі).

13. Замки Прикарпаття як туристичні об’єкти.

14. Туристичні ресурси Поділля: характеристика та особливості.

15. Підвищення ролі туризму в національній економіці України (регіону).

16. Місце туризму в економічному комплексі країни та перспективи його розвитку.

17. Обґрунтування доцільності існування туристичного кластера (на прикладі).

18. Туристичний потенціал водних туристичних ресурсів України (на прикладі).

19. Туристична привабливість Чорнобиля.

20. Музеї – об’єкти краєзнавчої діяльності.

21. Монастирі як краєзнавчо-туристичні ресурси.

22. Перспективи розвитку міст-курортів (на прикладі).

23. Значення природних заповідників (біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків — пам’яток і садово-паркового мистецтва) в розвитку туризму в Україні.

24. Проблеми відродження краєзнавства в Україні.

25. Археологічні пам’ятки краю (на прикладі області).

26. Спелеотуризм як перспективний напрям розвитку туризму в Україні (на прикладі).

27. Давні столиці України як туристичні об’єкти.

28. Оригінальні пам’ятники України як засіб туристичної привабливості.

29. Гоголівські місця Полтавщини.

30. Палаци України – архітектурне мистецтво світу.

31. Шевченківськими кроками. Сучасний погляд.

32. Розвиток молодіжного туризму в Україні.

33. Формування та розвиток автомобільного туризму в Україні

34. Туристичні можливості різних областей степної зони України.

35. Туристсько-рекреаційні ресурси Донбасу.

36. Сучасна мережа природоохоронних територій Донбасу.

37. Характеристика екскурсійно-пізнавальних об’єктів України.

38. Характеристика гірськолижного туристичного комплексу України.

39. Туристичні можливості рідного краю.

40. Концепція національного природного парку як основа екотуризму.

41. Національні природні парки України.

42. Туристичні ресурси рекреаційного комплексу Карпат.

43. Класифікація територій та об’єктів, природні та штучні об’єкти природно-заповідного фонду України.

44. Унікальні об’єкти природи Донбасу.

45. Історичне краєзнавство в містах України.

46. Національна екологічна мережа України.

 

 

2. Взірцеві плани курсових робіт

Нижче подаються плани курсових робіт з окремих тем, їх можна використовувати як взірці, вносити зміни, доповнювати тощо.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)