ГІДРОЛОГІЯ. ГІДРОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ГІДРОЛОГІЯ. ГІДРОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних завдань

з дисципліни

„Гідрологія і гідрометрія”

для студентів спеціальності 6.092100

„Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення”

денної форми навчання

 

Кривий Ріг

Укладач: Комащенко П.Г., доц., к.т.н.

Відповідальний за випуск: Голишев О.М., проф., д.т.н.

Рецензент: Коновалюк В.А., доц., к.т.н.

 

 

У методичних вказівках розглянуто методи рішення розрахунково-графічних задач, що є обов’язковими при вивченні курсу «Гідрологія і гідрометрія». Методичні вказівки допоможуть студентам поглибити теоретичні знання та набути навички та вміння при виконанні гідрологічних розрахунків.

 

 

РОЗГЛЯНУТО СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри на засіданні вченої ради

теплогазоводопостачання, будівельного факультету. водовідведення і вентиляції. Протокол № 2 від 21.11.2007

Протокол № 3 від 20.11.2007

 

 

Зміст

 

Гідрологія. Гідрологічні розрахунки 4

1. Гідрологічні розрахунки при відсутності спостережень 4

1.1. Максимальні витрати стоку талих вод 4

1.2. Максимальні дощові витрати 6

1.3. Максимальні обсяги стоку талих вод 8

1.4. Максимальні обсяги дощового стоку 9

1.5. Середній багаторічний стік річок 10

1.6. Мінімальний стік 11

1.7. Випаровування з площі дзеркала 11

2. Гідрологічні розрахунки за коротким рядом спостережень 12

3. Гідрологічні розрахунки при довгому ряді спостережень 19

4. Побудова кривої площ і об’ємів 22

5. Розрахунок розрахункових рівнів та об’ємів водосховища 24

 

Гідрометрія 27

1. Вимірювання середніх швидкостей за глибиною 27

2. Вимірювання витрати річки 31

 

Література 32

 

 

ГІДРОЛОГІЯ. ГІДРОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ.

1. Гідрологічні розрахунки при відсутності спостережень

 

Гідрологічні розрахунки в даній роботі проводились для розрахунку комплексу гідроспоруд водосховищ ІV класу капітальності . За розрахунок забезпеченості гідрологічних розрахунків були прийняті:

Р =1% - при надзвичайних умовах експлуатації водосховища; Р =5% - при нормальних умовах експлуатації водосховища; Р =10% - при розрахунку будівельних витрат.

В цій роботі гідрологічні розрахунки проводилися при наступних вихідних даних:

Район будівництва – Павлоград.

Площа водозбору – F = 10 км2.

Залісненість об`єкту – Fл = 0,1 км2.

Площа водойм у басейні – Fв = 0,1 км2.

Ґрунти у басейні – суглинок.

Ухил річки – Ір = 13,0 0/00.

Ухил схилів басейну - Ісх = 19,0 0/00.

Трав’яний покрив схилів – середній.

Довжина річки – L = 4,5 км.

 

Максимальні дощові витрати

При площі водозбору до 100км2 максимальні дощові витрати визначають за формулою граничної інтенсивності стоку3/с):

Qp = А1% · φ·Η1% · δ1 ·λp ·F , (2)

де: Η1% - добовий шар опадів забезпеченістю 1% ,мм; φ - коефіцієнт паводкового стоку; А1% - максимальний модуль стока забезпеченістю 1% в частках від добутку φ·Η1% ; λp - перехідний коефіцієнт від забезпеченості 1% до іншої розрахункової.

Добовий шар опадів при Р = 1% - Н1 % = 145 мм [2.д.3].

Коефіцієнт паводкового стоку:

φ = , (3)

де: - середній ухил водозбору, %; = збірний коефіцієнт стоку для водозабору з площею 10 км2 і середнім ухилом =50% ; - коефіцієнт, прийнятий для України 1,3; - коефіцієнт рівний 0,11; = 0,1; = 0,9 [2.т.8.ст.11].

.

Отже: δ1 < 2% (см.1.1.1).

Заданий басейн річки знаходиться в 6-му районі [2.д.4].

Перехідні коефіцієнти λp дорівнюють: λ1% = 1,0; λ5% = 0,42; λ10% =0,30 [2.т.9.ст.11].

Гідроморфометрична характеристика русла річки знаходиться за формулою:

Фp = , (4)

де: m коефіцієнт, що характеризує шорсткість русла річки; L - довжина річки, км; Іp - середньозважений ухил річки, %.

Коефіцієнт шорсткості русла річки mp = 11 м/хв; m = [2.т.10].

L = 4,5 км; Іp = 1,3%; F = 10,0 км2.

Підставивши відповідні значення в формулу (4), отримаємо:

Фp = .

Гідроморфометрична характеристика схилів басейну річки визначається за формулою:

Фсx = , (5)

де: L - середня довжина схилів басейну, км; Ісх - середній ухил схилів басейну, %;

m1 - коефіцієнт, що характеризує шорсткість схилів басейну.

Середня довжина схилів визначається по залежності:

, (6)

де: ρ-густота річкової сітки, км/км2; ρ=0,9 км/км2 [2.т.11.ст13].

Середня довжина схилів дорівнює:

.

Коефіцієнт шорсткості схилів m1=0,30 [2.т.12ст.14].

Ісх=1,9%.

За формулою (5) визначимо гідроморфометричну характеристику схилів басейну річки:

Фсх = .

За типом кривих редукцій опадів басейн річки знаходиться в 4-му районі [2.д.5].

Довготривалість схилового добігання τсх= 300хв [2.т.13.ст.14].

Максимальний модуль дощового стоку А1%=0,021 [2.т.14.ст.15].

За формулою (2) визначаємо максимальні дощові витрати:

Q1% = м3/с;

Q5% = м3/с;

Q10% = м3/с.

Таким чином, отримані максимальні дощові витрати дорівнюють:

Q1% = м3/с; Q5% = м3/с; Q10% = м3/с.

Таблиця 1.1.

Внутрішньорічний розподіл річкового стоку

місяці І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ ІX X XІІ рік
%
степова

 

Обсяг стоку за рік становить: W0 = 157800м3.

Середнє багаторічне значення витрат: Q0 = 0,005м3/с.

 

Мінімальний стік

Мінімальний стік в даній роботі розраховують для забезпеченостей Р=75% і Р=95%.

Мінімальні витрати і обсяги стоку можна визначити за їх середньобагаторічними значеннями Q0 і W0, тобто при Р=50%. Тоді:

Qp% = KpQ0 ; (14)

 

Wp% = KpW0 , (15)

де: Кр% - ордината трьохпараметричного гамма розподілу.

Коефіцієнт варіації Сv = 0,63 [2.д.13].

Ординати кривої забезпеченості дорівнюють: К75% = 0,556; К95% = 0,256 [2.т.4]; Q0 = 0,005м3(см.1.1.5).

Підставивши у формули (14) і (15) відомі величини отримуємо:

Q75% = м3/с ;

Q95% = м3/с ;

W75% = м3 ;

W95% = м3.

Висновок:

Мінімальні витрати дорівнюють: Q75% = 0,00278 м3; Q95% = 0,00128 м3/с.

Мінімальні обсяги стоку дорівнюють: W75% = 87736.8 м3; W95% = 40396.8 м3.

 

Таблиця 1.2.

Внутрішньорічний розподіл випаровування помісячно

 

місяці І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ ІX X XІІ рік
% випаро-вування - - - -
Wвип, М3 ,106 - - - 34,475 64,025 68,95 103,425 108,35 68,95 34,475 9,85 - 492,5

 

Обсяг випаровування з 1км2 площі дзеркала дорівнює: Wвип = 492, 5·106 м3.

Висновки:

 

Таблиця 2.1.

Гідрологічний розрахунок з коротким рядом спостережень

№ п/п Xi, м3 Xср, м3 (Xср - Xi)2 Δ Cv Cs
1,5 10,62326 83,2338 5,542724 0,521753 1,043507
4,5 10,62326 37,49426 5,542724 0,521753 1,043507
3,8 10,62326 46,55682 5,542724 0,521753 1,043507
7,6 10,62326 9,140076 5,542724 0,521753 1,043507
10,62326 2,634959 5,542724 0,521753 1,043507
10,62326 19,15589 5,542724 0,521753 1,043507
10,62326 70,16984 5,542724 0,521753 1,043507
14,3 10,62326 13,51845 5,542724 0,521753 1,043507
3,8 10,62326 46,55682 5,542724 0,521753 1,043507
4,2 10,62326 41,25822 5,542724 0,521753 1,043507
12,5 10,62326 3,522169 5,542724 0,521753 1,043507
10,6 10,62326 0,000541 5,542724 0,521753 1,043507
2,1 10,62326 72,64589 5,542724 0,521753 1,043507
11,5 10,62326 0,76868 5,542724 0,521753 1,043507
5,7 10,62326 24,23845 5,542724 0,521753 1,043507
7,8 10,62326 7,970773 5,542724 0,521753 1,043507
3,4 10,62326 52,17542 5,542724 0,521753 1,043507
16,2 10,62326 31,10008 5,542724 0,521753 1,043507
13,7 10,62326 9,466355 5,542724 0,521753 1,043507
18,2 10,62326 57,40705 5,542724 0,521753 1,043507
13,9 10,62326 10,73705 5,542724 0,521753 1,043507
18,4 10,62326 60,47775 5,542724 0,521753 1,043507
14,3 10,62326 13,51845 5,542724 0,521753 1,043507
17,6 10,62326 48,67496 5,542724 0,521753 1,043507
1,6 10,62326 81,41915 5,542724 0,521753 1,043507
12,1 10,62326 2,180773 5,542724 0,521753 1,043507
4,3 10,62326 39,98356 5,542724 0,521753 1,043507
2,8 10,62326 61,20333 5,542724 0,521753 1,043507
8,7 10,62326 3,698913 5,542724 0,521753 1,043507
9,1 10,62326 2,320308 5,542724 0,521753 1,043507
15,6 10,62326 24,76798 5,542724 0,521753 1,043507
16,5 10,62326 34,53612 5,542724 0,521753 1,043507
14,8 10,62326 17,44519 5,542724 0,521753 1,043507
4,5 10,62326 37,49426 5,542724 0,521753 1,043507
3,8 10,62326 46,55682 5,542724 0,521753 1,043507
14,7 10,62326 16,61984 5,542724 0,521753 1,043507
10,62326 0,388448 5,542724 0,521753 1,043507
15,6 10,62326 24,76798 5,542724 0,521753 1,043507
14,3 10,62326 13,51845 5,542724 0,521753 1,043507
17,1 10,62326 41,94822 5,542724 0,521753 1,043507
19,4 10,62326 77,03124 5,542724 0,521753 1,043507
17,2 10,62326 43,25356 5,542724 0,521753 1,043507
4,5 10,62326 37,49426 5,542724 0,521753 1,043507
5,8 10,62326 23,2638 5,542724 0,521753 1,043507
7,3 10,62326 11,04403 5,542724 0,521753 1,043507
3,4 10,62326 52,17542 5,542724 0,521753 1,043507
14,3 10,62326 13,51845 5,542724 0,521753 1,043507
17,5 10,62326 47,28961 5,542724 0,521753 1,043507
13,4 10,62326 7,710308 5,542724 0,521753 1,043507
11,8 10,62326 1,384727 5,542724 0,521753 1,043507
6,6 10,62326 16,18659 5,542724 0,521753 1,043507
7,4 10,62326 10,38938 5,542724 0,521753 1,043507
9,1 10,62326 2,320308 5,542724 0,521753 1,043507
3,8 10,62326 46,55682 5,542724 0,521753 1,043507
7,3 10,62326 11,04403 5,542724 0,521753 1,043507
15,8 10,62326 26,79868 5,542724 0,521753 1,043507
18,4 10,62326 60,47775 5,542724 0,521753 1,043507
13,3 10,62326 7,164959 5,542724 0,521753 1,043507
14,4 10,62326 14,2638 5,542724 0,521753 1,043507
2,8 10,62326 61,20333 5,542724 0,521753 1,043507
3,4 10,62326 52,17542 5,542724 0,521753 1,043507
4,8 10,62326 33,91031 5,542724 0,521753 1,043507
7,5 10,62326 9,754727 5,542724 0,521753 1,043507
16,3 10,62326 32,22542 5,542724 0,521753 1,043507
18,7 10,62326 65,2338 5,542724 0,521753 1,043507
7,2 10,62326 11,71868 5,542724 0,521753 1,043507
3,5 10,62326 50,74077 5,542724 0,521753 1,043507
16,2 10,62326 31,10008 5,542724 0,521753 1,043507
5,4 10,62326 27,2824 5,542724 0,521753 1,043507
9,6 10,62326 1,047052 5,542724 0,521753 1,043507
7,3 10,62326 11,04403 5,542724 0,521753 1,043507
10,62326 31,62101 5,542724 0,521753 1,043507
18,5 10,62326 62,0431 5,542724 0,521753 1,043507
7,3 10,62326 11,04403 5,542724 0,521753 1,043507
3,1 10,62326 56,59938 5,542724 0,521753 1,043507
18,3 10,62326 58,9324 5,542724 0,521753 1,043507
15,4 10,62326 22,81729 5,542724 0,521753 1,043507
14,8 10,62326 17,44519 5,542724 0,521753 1,043507
13,2 10,62326 6,639611 5,542724 0,521753 1,043507
10,62326 40,66287 5,542724 0,521753 1,043507
14,5 10,62326 15,02915 5,542724 0,521753 1,043507
8,9 10,62326 2,969611 5,542724 0,521753 1,043507
10,62326 87,92333 5,542724 0,521753 1,043507
913,6   2611,353      

 

 

За отриманими даними значень Cv та Cs підбирається одинична крива трьох параметричного гама розподілення, а за нею модулі кривої Кр%. [2.ст.8.т.4.].

Розрахунок координат дійсної кривої забезпеченості річки наведений у таблиці 2.2.

За отриманими табличними даними будуємо теоретичну криву забезпеченості (мал. 1). З побудованої кривої визначаємо витрату для забезпеченості 1; 5; 50; 75; ... 95%

 

 

Таблиця 2.2.

Розрахунок ординат дійсної кривої забезпеченості

 

Р % Кр%
0,001 4.67 49,61062
0,01 3.98 42,28057
0,03 3.64 38,66867
0,05 3.48 36,96894
0,1 3.27 34,73806
0,3 2.91 30,91369
0,5 2.74 29,10773
2.51 26,66438
2.43 22,62754
1.94 20,60912
1.67 17,74084
1.38 14,6601
1.28 13,59777
1.19 12,64168
1.04 11,04819
0.918 9,752153
0.803 8,530478
0.691 7,340673
0.634 6,735147
0.574 6,097751
0.436 4,631741
0.342 3,633155
0.288 3,059499
0.206 2,188392

Висновок:

Таблиця 4.1.

 

Відомості про гідротехнічну споруду (водосховище)

 

Мінімальна відмітка поверхні землі, м Висота шару, м Максимальна відмітка поверхні землі
Z0 = 25 Δh = 6 Z(ПФУ) = 79

 

Для того, щоб знайти на початковій стадії проектування водосховища його приблизний об’єм, попередньо будують криві площі та об’єму.

Криві площ показують графічну залежність площі дзеркала водосховища від рівня води: F = f(Z), площі дзеркал шарів від нульового до одинадцятого наведені у таблиці 4.2.

Криві об’ємів дають залежність об’ємів водосховища від рівня води: W = f2(Z).

 

Таблиця 4.2.

Площа дзеркала шару за відмітками

Площа дзеркала F ,тис. м2 (за відмітками горизонталей)
0,033 0,28 1,03 2,53 5,53 10,53 18,53 26,53 35,03 48,53 65,03

 

 

Таблиця 4.3.

Розрахункова таблиця

Відмітки Розрахункових Горизонталей Z, м Площа Дзеркала F, тис.м2 Середня площа Дзеркала Fср , тис.м2 Висота Шару Δh, м Об’єм Шару ΔW, тис.м3 Об’єм W, тис.м3
Zi = Z0+Δh∙i Таблиця № 4.2. Таблиця № 4.1. W0 = 0  
0,0165 0,099
0.033 0,1565 0,939 0,939
0.28 0,655 3,93 4,869
1.03 1,78 10,68 14,61
2.53 4,03 24,18 34,86
5.53 8,03 48,18 72,36
10.53 14,53 87,18 135,36
18.53 22,53 135,18 222,36
26.53 30,78 184,68 319,86
35.03 17,515 105,09 424,95

Висновки:

ГІДРОМЕТРІЯ

 

Таблиця 1.1.

Швидкості на промірних вертикалях

Глибини вимірювань Швидкості на промірних вертикалях
Біля поверхні 1,20 1,68 1,89 2,0 1,65 1,47 1,10
0.2h 1,10 1,47 1,86 1,89 1,74 1,26 0,84
0.6h 0,63 1,05 1,74 1,74 1,10 1,05 0,63
0.8h 0,42 0,63 1,10 0,84 0,65 0,84 0,42
Біля дна 0,20 0,42 0,63 0,21 0,31 0,42 0,20

 

По штанзі або тросу з позначками, вертушка встановлюється на потрібну глибину (0,2h, 0,6h...). За допомогою стабілізатора вона автоматично орієнтується проти течії лопатевого колеса. Вертушка приєднується до електричної мережі , через контактний апарат, що замикає електричну мережу через певну кількість обертів лопатевого колеса. Кількість обертів за певний проміжок часу визначається за спалахами лампочки або дзвінка.

Таким чином за допомогою вертушка фіксують кількість обертів лопатевого колеса за хвилину – n. Переведення кількості обертів за хвилину проводиться за тарировочним графіком, що надається до кожної окремої вертушки заводом-виробником.

 

Вимірювання швидкостей виконується наступним чином:

1. Намічається та фіксується промірний створ I – I.

2. За промірним створом проводиться вимірювання глибини.

3. за виміряними глибинами викреслюється поперечний розріз річки на міліметрівці у викривленому масштабі.

4. На виверченому поперечному розрізі на переломах дна намічаються промірні вертикалі.

5. В намічених промірних вертикалях не менше ніж в 5 точках за глибиною проводиться вимірювання швидкостей вертушками.

6. За виміряними швидкостями для кожної промірної вертикалі будують епюри розміщення швидкостей, за якими знаходять середні швидкості за вертикалями.

Ізотахи – лінії рівних швидкостей в течії води. Вони будуються на викресленому на міліметровому папері поперечному розрізі річки. Для цього на поперечному розрізі річки в точках гострого перелому дна намічаються промірні вертикалі (І,ІІ,ІІІ ...). В кожній наміченій вертикалі проводиться вимірювання швидкостей по глибині не менше як в 5 точках вертушками. Далі на промірних вертикалях креслення поперечного розрізу річки тимчасово наносяться величини виміряних швидкостей в м/с (дані беруть з таблиці 1.1.). За виміряними швидкостями по інтерполяції з інтервалом 0,2 м/с проводяться ізотахи. Точки з однаковими швидкостями з’єднуємо плавною кривою (рис.5).

Максимальна глибина поперечного розрізу річки h = 54 м ,[пр. р. №4].

Середню швидкість по глибині для кожної промірної вертикалі визначають за формулою:

V= , (16)

де: F - площа побудованої розподілу швидкостей по глибині.

За поперечним розрізом ріки (рис.4) визначають глибину кожної промірної вертикалі:

h = 11 м ; h = 32 м ; h = 43 м ; h = 54 м ; h =44 м ; h =33 м ; h =10 м.

Щоб знайти F , кожна епюра ділиться на 4 частини – трапеції. Тоді F визначають за формулою:

F = F + F + F + F . (17 )

А площа кожної трапеції визначається як:

F= ∙h . (18 )

де: h- висота трапеції ; а – верхня основа трапеції ; b – нижня основа трапеції.

Тоді використовуючи формули (17) і (18) , отримаємо:

1. F = ; F = ;

F = ; F = ;

F =2,53+1,903+2,31+0,682=7,425 м

 

 

2. F = ; F = ;

F = ; F = ;

F =10,08+16,128+5,376+3,36=34,944 м

 

 

3. F = ; F = ;

F = ; F = ;

F =16,125+30,96+12,212+7,439=66,736 м .

4. F = ; F =

F = ; F =

F =21,006+39,204+13,932+5,67=79,812 м .

5. F = ; F = ;

F = ; F = ;

F =14.916+24.992+7.7+4.224=51.832 м .

 

6. F = ; F = ;

F = ; F = ;

F =9.009+15.246+6.237+4.158=34.65 м .

7. F = ; F = ;

F = ; F = ;

F =1.94+2.94+1.05+0.62=6.55м .

За формулою (16) визначаємо середні швидкості по глибинам для кожної трапеції: V = 7.425 / 11 = 0.675 м/с; V = 34.944 / 32 = 1.092 м/с;

V = 66.736 / 43 =1.552 м/с; V = 79.812 / 54 = 1.478 м/с;

V = 51.832 / 44= 1.178 м/с; V = 34.65 / 33 = 1.05 м/с;

V = 6.55 / 10 = 0.655 м/с.

Отримані швидкості по глибині відкладаємо в вигляді відрізків у вибраному масштабі швидкостей від рівня води для кожної промірної вертикалі. Кінці відрізків з’єднуємо прямими – отримуємо лінію середніх швидкостей (рис.6).

Таким чином , середні швидкості по глибині ріки дорівнюють:

V =0.675м/с; V =1.092 м/с; V =1.552 м/с; V =1.478 м/с; V =1.178 м/с;

V =1.05 м/с; V =0.655 м/с.

Висновки:

Вимірювання витрати річки

 

Оскільки одним з основних параметрів річки є її витрата, тобто та кількість води, що проходить крізь певний переріз за одиницю часу. Тому саме ця розрахунково-графічна робота, відведена на визначення такого параметру, як витрата. Адже, як в процесі розрахунку, ми побачимо, що це досить великі цифри, про які потрібно знати і враховувати.

Визначивши попередньо в розрахунково-графічній роботі 6 середні швидкості в промірних вертикалях та глибину промірної вертикалі, тепер можемо визначити для кожної промірної вертикалі питому витрату на 1 м ширини промірного створу (м2/с):

qn = Vn · hn , (19)

де : Vn – середня швидкість за глибиною річки ( у відповідності до розрахунково-графічної роботи 6); n – 1, 2, 3, 4, 5, 6. ; hn – глибина річки на відповідній промірній вертикалі ( у відповідності до розрахунково-графічної роботи 6).

Тоді питома витрата даної річки визначається за формулою (19) і буде дорівнювати: м2/с; м2/с;

м2/с; м2/с; м2/с; м2/с; м2/с.

 

Отримані дані питомих витрат на кожній промірній вертикалі зображуємо на графіку, відкладаючи їх у вигляді відрізків від рівня води, в обраному масштабі. Кінці питомих витрат відкладених на графіку, з’єднуємо прямими. Отримана лінія називається кривою питомих витрат, рис.6.

 

Витрата нашої річки у даному промірному створі вираховується за формулою, як площа, що замкнена між рівнем води річки та кривою питомих витрат річки у даному промірному створі. Розбивши цю площу на прості відомі фігури, та обчисливши їх, отримаємо повну витрату річки у даному промірному створі, що складиме:

. (20)

,

де: ; a, b – питомі витрати, м2/с ; l – відстані [розрахунково-практична робота 6].

м3/с ; м3/с;

м3/с ; м3/с;

м3/с ; м3/с;

м3/с ; м3/с;

Отже, після проведених розрахунків, за формулою (20), можемо знайти повну витрату даної річки, таким чином, витрата даної річки сягатиме

Q = 85,75875 + 1039,88505 + 778,2345 + 527,5728 + 473,9184 +683,2078 + 986,74 + 156,8725 = 4732,1898 м3/с.

Висновки:

Список літератури

І. Литовченко О.Ф., Інженерна гідрологія і регулювання стоку.- Київ.: «Вища

школа», - 1999.

2. Соломенцев Н.А., Львів А.М. та ін., Гідрологія суші.- Ленінград.: Гидрометеоиздат,- 1976.

З. Грацианский М.Н., Александровский Ю.В., Гидрология и гидротехнические сооружения.- М.: Висш. Школа,- 1961.

4. Дупляк О.В., Гідрологія і гідрометрія. - К.: КНУБА,- 2005.

 

 

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни „Гідрологія і гідрометрія” для студентів спеціальності 6.092100 „Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення” денної форми навчання.

 

УКЛАДАЧ: Комащенко Петро Григорович

 

 

Реєстрац. №______________

 

Підписано до друку 2008 р.

Формат А 5

Обсяг 33 стор.

Тираж 50 прим.

 

 

Видавничий центр КТУ,

вул. ХХІІ партз’їзду, 11,

м. Кривий Ріг


 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних завдань

з дисципліни

„Гідрологія і гідрометрія”

для студентів спеціальності 6.092100

„Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення”

денної форми навчання

 

Кривий Ріг

Укладач: Комащенко П.Г., доц., к.т.н.

Відповідальний за випуск: Голишев О.М., проф., д.т.н.

Рецензент: Коновалюк В.А., доц., к.т.н.

 

 

У методичних вказівках розглянуто методи рішення розрахунково-графічних задач, що є обов’язковими при вивченні курсу «Гідрологія і гідрометрія». Методичні вказівки допоможуть студентам поглибити теоретичні знання та набути навички та вміння при виконанні гідрологічних розрахунків.

 

 

РОЗГЛЯНУТО СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри на засіданні вченої ради

теплогазоводопостачання, будівельного факультету. водовідведення і вентиляції. Протокол № 2 від 21.11.2007

Протокол № 3 від 20.11.2007

 

 

Зміст

 

Гідрологія. Гідрологічні розрахунки 4

1. Гідрологічні розрахунки при відсутності спостережень 4

1.1. Максимальні витрати стоку талих вод 4

1.2. Максимальні дощові витрати 6

1.3. Максимальні обсяги стоку талих вод 8

1.4. Максимальні обсяги дощового стоку 9

1.5. Середній багаторічний стік річок 10

1.6. Мінімальний стік 11

1.7. Випаровування з площі дзеркала 11

2. Гідрологічні розрахунки за коротким рядом спостережень 12

3. Гідрологічні розрахунки при довгому ряді спостережень 19

4. Побудова кривої площ і об’ємів 22

5. Розрахунок розрахункових рівнів та об’ємів водосховища 24

 

Гідрометрія 27

1. Вимірювання середніх швидкостейПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.014 с.)