Робота, що не відповідає встановленим вимогам, для перевірки не приймається і не зараховується.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робота, що не відповідає встановленим вимогам, для перевірки не приймається і не зараховується.СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

Вихідні дані

 

Ви – менеджер із стратегічного розвитку готельного підприємства.

Готель "ВАТ “Голосіївський” знаходиться у Києві поряд з Голосіївським парком і Національним виставковим центром України. Готель має "дві зірки". Основним предметом його діяльності є надання послуг з проживання. Готель має 284 номери різних категорій.

Організаційна структура управління є функціональною. Маркетингового відділу немає. У штаті ВАТ працює 106 осіб. Вищу та неповну вищу освіту мають 54% працівників.

У попередньому плановому році закінчено переобладнання частини номерного фонду у відповідності з міжнародними вимогами. В готелі є декілька номерів для клієнтів із особливими потребами.

Завантаженість номерного фонду в останні роки знаходиться на рівні 70–75%. Підприємство є фінансово стійким.

Поряд з Національним виставковим центром України крім готелю "Голосіївський" розташовано ще 4 трьох – і двохзіркових готелі. Проте, традиційно прямими конкурентами ВАТ "Голосіївський" є двохзірковий готель "Колос" і трьохзірковий готель "Мир", оскільки у них ціна та асортимент послуг, що надаються, приблизно однакові.

Планово-економічним відділом ВАТ "Голосіївський" надано економічні показники діяльності підприємства за 2 останні роки (табл. 1).

 

Завдання

 

Керуючись наведеною інформацією:

1. Використовуючи вихідні дані задачі та табл. 1, здійснити оцінку середовища ВАТ "Голосіївський" (табл. 2).

2. Використовуючи "Профіль середовища", скласти матрицю SWOT ВАТ "Голосіївський".

3. Використовуючи результати аналізу, запропонувати перелік заходів із стратегічного розвитку ВАТ "Голосіївський".

 

Таблиця 1

Економічні показники діяльності ВАТ "Голосіївський"

 

№, п/п Показник Попередній рік Звітний рік
1. Дохід від реалізації послуг, тис. грн. 4114,1 4963,7
2. Дохід без податків з доходу, тис. грн. 3428,4 4136,4
3. Інші операційні доходи 1062,7 1370,5
4. Поточні витрати, тис. грн. 2817,0 3549,7
5. Прибуток від операційної діяльності, тис. грн. 1674,1 1957,2
6. Рівень рентабельності реалізації, % 40,5 38,6
7. Номерний фонд, номерів
8. Ціна за номер "люкс", грн.
9. Додаткові послуги, од.

Таблиця 2

Профіль середовища підприємства

Фактори Оцінка ступеня впливу факторів Напрямок впливу фактору (+, -) Значимість факторів для галузі Інтегральний показник
1. Макросередовище
- політична ситуація    
- розвиток інфляції    
- нормативно – законодавча база    
- податкова політика    
- демографічна ситуація    
- забруднення навкол.середовища    
- нові технології, товари, послуги    
Всього:        
2. Ділове оточення
- прихильність споживачів до послуг    
- широкі можливості споживача з вибору альтернативних послуг    
- значна кількість конкурентів    
- налагодження нових господарських зв'язків    
- підприємство має сприятливе місце розташування    
Всього:        
3. Внутрішнє середовище
- відсутність стратегічних досліджень    
- низькі маркетингові можливості    
- низькі фінансові можливості    
- неефективна організаційна структура управління на підприємстві    
- достатньо високий рівень кваліфікації працівників    
- мала виробнича потужність    
- низька завантаженість номерного фонду    
- відповідність номерного фонду міжнародним вимогам    
Всього:        

 

  Сприятливі можливості 1.................................... 2.................................... 3.................................... Потенційні загрози 1.................................... 2.................................... 3....................................
Сильні позиції 1.......................................... 2.......................................... 3.......................................... Записуються стратегічні дії, що використовують сильні сторони організації для реалізації можливостей, що з’явилися на ринку Записуються стратегічні дії, що використовують сильні сторони організації для усунення загроз, що з’явилися в зовн.середовищі
Слабкі позиції 1.......................................... 2.......................................... 3.......................................... Записуються стратегічні дії, що мінімізують слабкі сторони організації завдяки можливостям, що з’явилися на ринку Записуються стратегічні дії, що мінімізують слабкі сторони організації та загрози, що з’явилися в зовнішньому середовищі

 

Мал. Матриця SWOT–аналізу

Питання підсумкового контролю

1. Сутність стратегічного управління та його головні особливості.

2. Основні етапи та передумови розвитку стратегічного управління.

3. Характеристика поточного планування та бюджетування.

4. Порівняльна характеристика стратегічного управління та стратегічного планування.

5. Ключові гіпотези стратегічного менеджменту.

6. Вигоди та обмеження застосування стратегічного менеджменту.

7. Рівні стратегічних рішень управління організацією.

8. Сутність, ознаки та призначення стратегії.

9. Загальна типологія стратегій за рівнями стратегічних рішень.

10. Характеристика еталонних стратегій організації.

11. Етапи процесу стратегічного управління.

12. Поняття місії та правила її формулювання.

13. Класифікація стратегічних цілей, «дерево цілей».

14. Сутність та об’єкти стратегічного аналізу.

15. Ієрархічна концепція аналізу зовнішнього середовища.

16. Аналіз зовнішнього середовища організації.

17. Аналіз проміжного середовища організації (аналіз галузі, споживачів, постачальників, конкурентів, товарів-замінників).

18. Модель галузевої конкуренції М. Портера.

19. Сутність і призначення SWOT-аналізу, його основні елементи.

20. Сутність та елементи стратегічного потенціалу.

21. Види стратегічного потенціалу та фактори, що впливають на його формування.

22. Етапи управління стратегічним потенціалом та показники його оцінювання.

23. Поняття та види конкурентних переваг організації.

24. Технологія формування конкурентних переваг.

25. Сутність стратегії конкуренції та її види.

26. Сутність стратегії лідерства за витратами та умови її застосування.

27. Сутність стратегії диференціації та умови її застосування.

28. Сутність стратегії фокусування на сегменті ринку та умови її застосування.

29. Поняття та види конкурентоспроможності організації.

30. Поняття стратегічних груп конкурентів та сутність методу їх аналізу на основі побудови карти стратегічних груп галузі.

31. Процес оцінки конкурентоспроможності підприємства.

32. Характеристика індикативних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства.

33. Оцінка економічної конкурентоспроможності підприємства.

34. Оцінка соціальної конкурентоспроможності підприємства.

35. Портфельні стратегії організації: сутність та види.

36. Сутність і види стратегій інтеграційного зростання організації.

37. Сутність і види стратегій диверсифікованого зростання організації.

38. Порівняльна характеристика стратегій інтеграційного та диверсифікованого зростання.

39. SPACE-аналіз як метод оцінювання конкурентної позиції підприємства.

40. Поняття сегментації ринку та стратегічної зони господарювання.

41. Оцінювання привабливості стратегічних зон господарювання.

42. Сутність матриці БКГ та її призначення у стратегічному менеджменті.

43. Сутність матриці Мак-Кінзі та її призначення у стратегічному менеджменті.

44. Генерування стратегічних альтернатив.

45. Поняття стратегічної прогалини та напрями її заповнення.

46. Створення умов реалізації стратегії.

47. Стратегічний контроль: мета та етапи проведення.

48. Оцінка ефективності діючих стратегій.

49. Характеристика процесу управління стратегічними змінами організації.

50. Сутність системи менеджменту організацією та основні етапи її розвитку.

51. Сутність систем управління на основі контролю за виконанням, екстраполяції, на основі передбачення змін.

52. Сутність системи управління на основі гнучких екстрених рішень.

53. Управління на базі ранжування стратегічних завдань.

54. Управління «за слабкими сигналами».

55. Управління в умовах стратегічних несподіванок.

 

Зразок завдання підсумкового модульного

Контролю знань (ПМК)

ВАРІАНТ №___

1. Теоретичні питання

1. Сутність стратегії диференціації та умови її застосування.

2. Управління «за слабкими сигналами».

2. Тестові завдання

Тест 1. Подібність довгострокового і стратегічного планування полягає в наступному:

1. Формування більш високого рівня показників розвитку підприємства порівняно з досягнутим рівнем.

2. Майбутнє підприємства може бути визначене шляхомекстраполяції історично сформованих тенденцій розвитку.

3. Планування діяльності підприємства на перспективу.

4. Неможливість використання методів екстраполяції.

Тест 2. У матриці GE/McKensey для аналізу господарських підрозділів підприємства використовують такі критерії:

1. Темпи зростання галузі та частка ринку.

2. Привабливість галузі та позиція у конкуренції.

3. Стадія життєвого циклу галузі та позиція у конкуренції.

4. Інтенсивність конкуренції та потреби в інвестиціях.

……

Тест 10. Якщо підприємство функціонує у динамічній галузі, має стійкі позиції на ринку, добре фінансове становище, то доцільно обрати стратегічний напрямок розвитку:

1. Розширене зростання.

2. Обмежене зростання.

3. Стратегію "відсічення зайвого".

4. Скорочення діяльності.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. Под ред. Ю. Н. Каптуровского. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.019 с.)