Комплексне ситуаційне завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комплексне ситуаційне завданняКомплексне ситуаційне завдання

За модулями 1 – 3

Для магістрів спеціальності 8.03050901

«Облік і аудит»

Виконав.________________________

 

Науковий керівник_______________

 
Донецьк 2012


ВСТУП

Комплексне ситуаційне завдання виконується у групі за 3-ма (використовуються дані фінансової зв’язності підприємств) варіантами. На практичних заняттях робота здійснюється у паперовому варіанті завдання, наприкінці семестру кожна підгрупа повинна здати електрону версію завдання (за сумарні додаткові бали).

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«Основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану»

Тема 2

Загальна оцінка

Фінансового стану підприємств


Завдання 1. За даними Балансу підприємства проаналізувати склад, динаміку і структуру майна підприємства. Зробити висновки.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 1.1

Аналіз складу, динаміки і структури майна ______________________

Майно Сума, тис. грн. Структура, % Абсолютне відхилення, тис. грн.   Відхилення в структурі, % Темп зростання, %  
2010 р. 2011 р. 2010 р. 2011 р.
І.Необоротні активи
Основні засоби і нематеріальні активи, незавершене будівництво              
Довгострокові фінансові інвестиції та відстрочені податкові активи              
               
               
Всього за розділом І              
ІІ. Оборотні активи
Запаси              
Дебіторська заборгованість              
Грошові кошти і їх еквіваленти              
               
               
               
Всього за розділом ІІ              
Баланс              

Завдання 2. Оцінка складу, структури і динаміки майна підприємства за управлінським аспектом

 

Таблиця 1.2

Оцінка складу, структури і динаміки майна _________________ за управлінським аспектом

Форма активів 2010 р. 2011 р. Відхилення
∑, тис. грн. питома вага, % ∑, тис. грн. питома вага, % ∑, тис. грн. питома вага, %
1. Виробнича            
2. Товарна            
3. Розрахунково-грошова            
Разом            

Висновки_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Розрахувати систему показників:

1. Сума засобів, що знаходиться у розпорядженні підприємства, до яких відноситься підсумок балансу підприємства на початок та кінець звітного року;

2. Частка основних засобів ( ) у активах;

3. Частка активної частини основних засобів ( ) ;

4. Коефіцієнт зносу основних засобів (Кзоз);

5. Коефіцієнт відновлення (Кв):

6. Коефіцієнт вибуття (Квиб):

7. Чисті активи (ЧА):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 3

Аналіз фінансової стійкості


Завдання 1.Провести оцінку показників використання оборотних коштів підприємства. Розрахувати: коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами ( ); різницю суми власного капіталу, довгострокових зобов’язань і необоротних активів; коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами; коефіцієнт маневреності власних коштів ( ). Зробить висновки. (Для електронного варіанту дані згрупувати у виді таблиці).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.Провести аналіз показників використання основних засобів підприємства. Розрахувати індекс постійного активу (Iпа); коефіцієнт реальної вартості майна ( ); коефіцієнт зносу основних засобів ( ). Зробить висновки. (Для електронного варіанту дані згрупувати у виді таблиці).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Провести аналіз структури капіталу підприємства. Розрахувати: коефіцієнт автономії ( ); коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів ( ); коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів ( ). Зробить висновки. (Для електронного варіанту дані згрупувати у виді таблиці).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4.Визначити типи фінансової стійкості підприємства. Зробить висновки.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Тема 4

Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства


ЗмісТ

Завдання 1. Провести оцінку ліквідності балансу підприємства. Побудувати табл. 4.1. Зробить висновки.

Таблиця 4.1

Групування активів за ступенем ліквідності і пасивів за терміном сплати _____________________за 2011 рік.

Активи На початок року На кінець року Пасиви На початок року На кінець року Надлишок (+), нестача (-)
На початок року На кінець року
А1     П1        
А2     П2        
А3     П3        
А4     П4        
Баланс              

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 2.Провести аналіз платоспроможності підприємства. Розрахувати: Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (Кал); Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл); Загальний коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) (Кп). Зробить висновки. (Для електронного варіанту дані згрупувати у виді таблиці).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Змістовий модуль ІІ

«Аналіз грошових потоків і фінансових результатів»

 

Тема 5

Тема 6

Аналіз кредитоспроможності підприємства

 
 


Зміст

 

Завдання 1.Розглянути існуючи методики оцінки кредитоспроможності підприємств, які здійснюють сучасні комерційні банки, обрати найбільш оптимальну методику і провести оцінку кредитоспроможності підприємства за звітний період. Розрахунок коефіцієнтів представляти наступним чином: формула – розрахунок. Дані по коефіцієнтам систематизувати у виді таблиць. Зробить висновки.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ

Тема 11

Тема 12

Комплексне ситуаційне завдання

За модулями 1 – 3Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.009 с.)