Позитивний і нормативний мікроекономічний аналіз – 30.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Позитивний і нормативний мікроекономічний аналіз – 30.Визначення предмету мікроекономічного аналізу (5); мета позитивного аналізу (5); мета нормативного аналізу (5); зв'язок позитивного й нормативного аспектів у реальній дійсності (5); нормативна економічна теорія та економічна політика (10).

Фактори виробництва та їх класифікація – 30.

Виробництво і фактори виробництва (5); матеріальні ресурси: визначення понять, загальна характеристика (10); людські ресурси: визначення понять, загальна характеристика (10); роль фактору «підприємницька здібність» у економічному розвитку суспільства (5).

Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору – 30.

Сутність економічних ресурсів та їх види (10); крива виробничих можливостей (10); неповне використання виробничих можливостей, зрушення кривої виробничих можливостей (5); альтернативні витрати (5).

Ринок, його роль і функції – 30.

Сутність ринку (5); роль ринку в товарному господарстві (10); функції ринку (15).

Умови існування і функціонування ринку – 30.

Сутність ринку (5); свобода підприємництва і вибору (5); повна відповідальність економічних суб’єктів за результати господарської діяльності (10); конкуренція виробників і вільне ціноутворення (10).

Класифікація ринків в залежності від його територіальних масштабів. Інфраструктура ринку – 30.

Галузеві ринки: локальний, національний і світовий (15); інфраструктура ринку та її роль в сучасній економіці (15).

Класифікації ринків в залежності від об'єктів ринкових угод і відповідності діючому законодавству. Ринкова кон’юнктура – 30.

Класифікація ринківв залежності від об'єктів ринкових угод (10); класифікація ринків з позиції відповідності діючому законодавству; тіньовий ринок(10); ринкова кон’юнктура та її показники (10).

Види ринків за типами конкуренції – 30.

Ознаки ринку з досконалою конкуренцією (10); ознаки ринку з недосконалою конкуренцією (10); характеристика ринків з монополістичною конкуренцією, з олігополією, з чистою монополією (20).

Конкуренція та її види – 30.

Визначення поняття «конкуренція» (2); цінова та нецінова конкуренція (3); досконала конкуренція: визначення поняття, ознаки (10); недосконала конкуренція та її види (15).

Потреби, класифікації видів потреб, тенденції розвитку потреб – 30.

Визначення поняття «потреба» (5); класифікації видів потреб (15); тенденції історичного розвитку потреб (10).

Блага та їх класифікації – 30.

Визначення поняття «благо» (2); економічні та вільні (неекономічні) блага (4); блага-субститути, комплементарні і нейтральні блага, блага з від’ємною корисністю (8); загальна, середня та гранична корисності блага (6); процес споживання та динаміка сукупної та граничної корисності блага (6); закон спадної граничної корисності та умови за яких він діє (4).

Корисність блага, теорія граничної корисності – 30.

Визначення понять «благо» і «корисність блага», величина корисності блага (5); загальна, середня та гранична корисності блага: визначення понять, алгебраїчний та графічний вираз (15); закон спадної граничної корисності блага та умови за яких він діє (10).

Попит, закон попиту. Крива попиту – 30.

Визначення поняття «індивідуальний попит» (5); функція та крива індивідуального попиту (5); особливості кривої попиту (10); закон попиту і його теоретичне обґрунтування (10); рента споживача (5).

Попит, нецінові детермінанти попиту – 30.

Визначення поняття «індивідуальний попит» (5); індивідуальний і ринковий попит та їх графічне зображення (10); нецінові детермінанти ринкового попиту та їх вплив на зрушення кривої попиту (15).

Цінова еластичність попиту – 30.

Визначення поняття «цінова еластичність попиту» (5); коефіцієнт цінової еластичності попиту: формула за якою він визначається та характеристика його рівнів (10); фактори, що визначають цінову еластичність попиту (5); визначення цінової еластичності попиту на продукцію фірми за показником її загального доходу (5); цінова еластичність попиту на продукцію фірми і цінова політика фірми (5).

Еластичність попиту відносно доходу. Перехресна еластичність попиту – 30.

Визначення поняття «еластичність попиту відносно доходу» (5); коефіцієнт еластичності попиту відносно доходу: формула за якою він визначається та характеристика його рівнів (8); визначення поняття «перехресна еластичність попиту» (5); коефіцієнт перехресної еластичності попиту: формула за якою він визначається і характеристика його рівнів (8); практичне значення еластичності попиту відносно доходу та перехресної еластичності (4).

Пропозиція, закон пропозиції. Крива пропозиції – 30.

Визначення поняття «індивідуальна пропозиція» (5); функція та крива індивідуальної пропозиції (5); закон пропозиції та його теоретичне обґрунтування (5); визначення поняття «ринкова пропозиція» (5); визначення поняття «цінова еластичність ринкової пропозиції» (5); коефіцієнт цінової еластичності ринкової пропозиції (5).

Пропозиція, нецінові детермінанти пропозиції – 30.

Визначення поняття «індивідуальна пропозиція» (5); індивідуальна і ринкова пропозиція та їх графічне зображення (10); нецінові детермінанти ринкової пропозиції та їх вплив на криву ринкової пропозиції (15).

Цінова еластичність пропозиції – 30.

Визначення поняття «цінова еластичність пропозиції» (5); коефіцієнт цінової еластичності пропозиції: формула за якою він визначається та характеристика його рівнів (10); вплив фактору часу на цінову еластичність ринкової пропозиції (15).

Ринкова рівновага та механізм її встановлення – 30.

Ринкова рівновага: визначення поняття та графічне зображення (10); зони ринкового простору, що відбивають інтереси суб’єктів ринку (10); товарний надлишок та механізм його усунення (5); товарний дефіцит та механізм його усунення (5).

Кардиналістський підхід у визначенні споживацьких переваг – 30.

Сутність кардиналістської теорії (10); поняття «рівновага споживача» (5); рівність зважених граничних корисностей благ та спосіб її досягнення споживачем в умовах обмеженого бюджету (15).

Ординалістський підхід у визначенні споживацьких переваг – 30.

Сутність ординалістської теорії (5); криві байдужості та їх властивості, карта кривих байдужості (10); бюджетна лінія та її властивості (10); графічне та алгебраїчне зображення стану рівноваги споживача(5).

Криві байдужості споживача – 30.

Визначення кривої байдужості споживача та її властивості, графічне зображення (10); карта кривих байдужості споживача (5); гранична норма субституції (10); зона субституції (5).

Бюджетні обмеження і можливості споживача – 30.

Бюджетна лінія споживача та її властивості, графічне та алгебраїчне зображення (10); відображення бюджетними лініями змін доходу споживача та цін товарів: крива «доход – споживання», крива «ціна – споживання»(10); ефект доходу і ефект заміщення(10).

Фірма як суб’єкт ринкової економіки та види фірм за формами власності – 30.

Визначення поняття «фірма» (5); мотивація поведінки фірми (5); умови функціонування фірми (10); види фірм за формами власності (10).

Виробництво. Виробнича функція – 30.

Виробництво та фактори виробництва (10); визначення поняття «виробнича функція» (5); взаємозаміна та взаємодоповнення між факторами виробництва (5); «загальний продукт», «середній продукт», «граничний продукт»: визначення понять, взаємозв’язок між ними (10).

Виробнича функція з одним змінним фактором – 30.

Визначення поняття «виробнича функція» (5); визначення понять: «загальний продукт», «середній продукт», «граничний продукт» (10); динаміка середньої і граничної продуктивності при зміні одного фактора виробництва, закон спадної граничної продуктивності (15).

Рівновага виробника з позиції рівності зваженої граничної продуктивності факторів виробництва – 30.

Граничний продукт фактора виробництва, його фізичне та вартісне вимірювання (5); визначення поняття «рівновага виробника» (10); зважена гранична продуктивність фактору виробництва, правило мінімізації середніх витрат (15).

Виробнича функція з двома змінними факторами – 30.

Визначення поняття «виробнича функція» (5); изокванта та її властивості, карта изоквант (5); норма та зона технічного заміщення факторів виробництва (5); ізокоста, її графічне та алгебраїчне зображення (5); графічне та алгебраїчне зображення рівноваги виробника (10).

Витрати виробництва фірми у короткостроковому періоді – 30.

Визначення короткострокового періоду в функціонуванні фірми (5); види витрат (15); графіки AТC, AFC, AVC,MC та їх аналіз (10).Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)