ТОП 10:

Завдання І-го рівня (оцінюється по 1 балу) 

Завдання 1. Вкажіть дату розселення племен трипільської культури на території України.

а) 4-3 тис. до н. е; б) 5-4 тис. до н. е; в) 6-5 тис. до н. е.

 

Завдання 2.. Монголо-татари захопили Київ у:

а) 1238 р.; б) 1240р; в) 1242 р.

 

Завдання 3. Християнами, як вважають учені, були князі:

а) Аскольд і Олег ; б) Олег і Ольга; в) Аскольд і Ольга

Завдання 4. До якого року відноситься перша літописна згадка терміну Україна?

а)1187р; б) 1900р. в) 1189р.

 

Завдання 5. Ліквідація царським самодержавством Запорозької Січі відбулась у..

а)1774р. б) 1775р. в) 1764р.

 

Завдання ІІ-го рівня (оцінюється по 5 балів)

 

Завдання 1. Встановіть відповідність:

 

1) 1199 – 1205 рр. а) правління Данила Галицького

2) 1205 – 1264 рр. б) правління князя Льва Даниловича

3) 1205 – 1269 рр. в) правління князя Юрія І;

4) 1264 – 1301 рр. г) правління князя Василька Романовича

5) 1301 – 1308 (1315) рр. д) правління князя Романа Мстиславовича

 

Завдання 2. Встановіть відповідність:

 

1) “Березневі статті” а) Ю.Хмельницький

2) “Переяславські статті” 1659 р. б) Б.Хмельницький

3) “Батуринські” та “Московські статті” в) І.Самойлович

4) “Конотопські статті” г) І. Брюховецький

5) “Глухівські статті” д) Д.Многогрішний

 

Завдання ІІІ-го рівня (оцінюється в 15 балів)

 

Теоретичне питання:

1. Перші державні утворення на українських землях: скіфи, грецькі міста-держави, анти.

 

Затверджено на засіданні кафедри історії України та етнокомунікації

Протокол № 1 від 26 серпня 2011 р.

Завідувач кафедри док..філос. н., проф. Дуцяк І. З.

 

 

Національний університет «Львівська політехніка»

ІГСН

Кафедра історії України та етнокомунікації

Назва дисципліни: Історія України

Модульне контрольне завдання № 1

 

Варіант 12

Завдання І-го рівня (оцінюється по 1 балу)

 

Завдання 1. Заслуга у створенні Скіфської держави належить:

а) скіфам-орачам, б) царським скіфам, в) скіфам-землеробам.

 

Завдання 2.Володимир Мономах вів успішну боротьбу з:

а) печенігами; б) половцями; в) татарами.

 

Завдання 3. Вкажіть дату створення Галицько- Волинського князівства.

а) 1199р. б) 1200р. в) 1205р.

 

Завдання 4. Між якими державами була підписана Люблінська Унія?

а)Польща і Україна; б) Туреччина і Литва; в)Литва і Польща

 

Завдання 5. Національно-визвольна війна Українського народу під проводом Б.Хмельницького тривала:

а)1645-1655рр. б) 1648-1657рр. в) 1649-1658рр.

 

Завдання ІІ-го рівня (оцінюється по 5 балів)

Завдання 1. Встановіть відповідність:

1) 860-866 а)грецька колонізація Північного Причорномор’я.

2) VII-VI ст. до н. є. б).походи князя Аскольда на Константинополь

3) VII-III ст. до н.є. в)утворення праукраїнської держави Руська земля з центром у Києві.

4) VIII-IX ст. г) поява первісних людей на території України.

5) 1 млн. років тому д)панування скіфів на території Північного Причорномор’я

 

Завдання 2. Встановіть відповідність:

1)жовтень 1708 р. а) похід П.Орлика на Правобережну Україну

2)травень 1709 р. б) перехід І.Мазепи на бік Карла ХП

3)червень 1709 р. в) битва під Полтавою

4)квітень 1710 р. г) обрання гетьманом П.Орлика

5)початок 1711 р. д)зруйнування Запорізької Січі за наказом Петра І

 

Завдання ІІІ-го рівня (оцінюється в 15 балів)

 

Теоретичне питання:

1. Військово-політичні, економічні та духовні зв’язки Київської Русі з Візантійською імперією: від Аскольда до Ярослава Мудрого.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри історії України та етнокомунікації

Протокол № 1 від 26 серпня 2011 р.

Завідувач кафедри док..філос. н., проф. Дуцяк І. З.

 

 

Національний університет «Львівська політехніка»

ІГСН

Кафедра історії України та етнокомунікації

Назва дисципліни: Історія України

Модульне контрольне завдання № 1

 

Варіант 13

Завдання І-го рівня (оцінюється по 1 балу)

 

Завдання 1. . Вкажіть дату грецької колонізації Північного Причорномор´я.

а)4-2 ст. до.н. е; б) 7-6 ст. до н. е; в) 5-4 ст. до.н. е

 

Завдання 2.Остання письмова згадка про Антську державу відноситься до

а) 505 р. б) 590 р в) 602р

Завдання 3. Процес формування території давньоруської держави і остаточного визначення її кордонів завершився за князя

а) Ігоря; б) Святослава; в) Володимира Великого.

 

Завдання 4. Вкажіть прізвище останнього гетьмана козацької держави.

а)І. Брюховецький; б) К. Розумовський;в) П. Дорошенко

 

Завдання 5. . В якому році Пилип Орлик видав Конституцію?

а) 1709р. б) 1710р. в) 1711р.

 

Завдання ІІ-го рівня (оцінюється по 5 балів)

 

Завдання 1. Встановіть відповідність:

1) 1569 а)Берестейська унія.

2) 1572 б)похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу

3) 1596 в)початок реєстрового козацького війська

4) 1616 г)битва польсько-козацького війська з турецьким під Хотином

5) 1621 д)Люблінська унія між Литвою та Польщею.

 

Завдання 2. Встановіть відповідність:

1)1722-1727 а) гетьманування І. Мазепи.

2)1734-1750 б) гетьманування Д. Апостола.

3)1687-1709 в) гетьманування К. Розумовського

4)1727-1734 г) діяльність першої Малоросійської

5)1750-1764 д) діяльність Правління Гетьманського Уряду

 

Завдання ІІІ-го рівня (оцінюється в 15 балів)

Теоретичне питання:

1. Утворення держави Київська Русь, дохристиянська доба її розвитку. Княжіння Олега, Ігора, Ольги та Святослава.

 

Затверджено на засіданні кафедри історії України та етнокомунікації

Протокол № 1 від 26 серпня 2011 р.

Завідувач кафедри док..філос. н., проф. Дуцяк І. З.

 

 

Національний університет «Львівська політехніка»

ІГСН

Кафедра історії України та етнокомунікації

Назва дисципліни: Історія України

Модульне контрольне завдання № 1

Варіант 14

Завдання І-го рівня (оцінюється по 1 балу)

Завдання 1. Коли Олег вбив Аскольда і став князем Київським?

а) 882 р. б) 890 р. в) 900

 

Завдання 2.Печеніги стали господарями степів України після походів руського князя:

а) Ігоря; б) Святослава; в) Володимира

 

Завдання 3. Коли відбулось козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського?

а) 1591-1593рр. б) 1593-1594рр. в) 1592- 1594 рр.

 

Завдання 4. . Столицею держави Війська Запорозького в часи Визвольної війни було місто:

а) Київ; б) Чигирин г) Батурин

 

Завдання 5. Коли відбулась так звана “ чорна рада ”?

а)1660р; б) 1663р. В) 1664р.

 

Завдання ІІ-го рівня (оцінюється по 5 балів)

Завдання 1. Встановіть відповідність:

1) 882-912 а) князювання Святослава.

2)980-1015 б)князювання Ігоря.

3)912-945 в)регентство княгині Ольги

4)945-964 г)князювання Володимира Великого

5)964-972 д) правління Олега на Русі.

 

Завдання 2. Встановіть відповідність:

1)1659-1663 а) гетьманування Д. Многогрішного на Лівобережній Україні..

2)1663-1668 б) гетьманування П. Тетері на Правобережній Україні

3)1663-1665 в). гетьманування Ю. Хмельницького

4)1665-1676 г). гетьманування І. Брюховецького на Лівобережній Україні

5)1668-1672 д) гетьманування П. Дорошенка на Правобережній Україні

 

Завдання ІІІ-го рівня (оцінюється в 15 балів)

 

Теоретичне питання:

1. Утворення Галицько-Волинського князівства, державний устрій та міжнародні зв`язки за правління Данила Галицького.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри історії України та етнокомунікації

Протокол № 1 від 26 серпня 2011 р.

Завідувач кафедри док..філос. н., проф. Дуцяк І. З.

 

 

Національний університет «Львівська політехніка»

ІГСН

Кафедра історії України та етнокомунікації

Назва дисципліни: Історія України

Модульне контрольне завдання № 1

Варіант15

Завдання І-го рівня (оцінюється по 1 балу)

 

Завдання 1. Якому завойовникові дали відсіч скіфи?

а) Олександрові Македонському; б) Дарієві І; в) Карлові Великому

 

Завдання 2.Столицею своєї держави Данило Галицький обрав місто:

а) Галич; б) Холм; в) Львів.

 

Завдання 3. Допишіть речення:

Ярослав Мудрий започаткував складання першого загальноруського кодексу юридичних норм, який називався

 

Завдання 4. В якому році відбулась Полтавська битва?

а)1707 р; б) 1708р; в) 1709р.

 

Завдання 5. До якого року відноситься поява реєстрових козаків?

а)1572р. б) 1672р. в) 1772р.

Завдання ІІ-го рівня (оцінюється по 5 балів)

Завдання 1. Встановіть відповідність:

1)988 а)спорудження в Києві Софійського собору

2)882 б)князівський з’їзд у Любечі.

3)1037 в)запровадження християнства в Київській Русі.

4)1097 г)перша літописна згадка назви «Україна»

5)1187 д)вбивство Аскольда варягами, захоплення Києва Олегом.

 

Завдання 2. Встановіть відповідність:

1) 2-6 травня 1648 р. а) битва на Жовтих Водах

2) 15-16 травня 1648 р. б) битва під Корсунем

3) 11-13 вересня 1648 р. в) битва під Пилявцями

4) 26 вересня-16 жовтня 1648 р. г) облога м. Львова

5) 5-6 серпня 1649 р. д) битва під Зборовим

 

Завдання ІІІ-го рівня (оцінюється в 15 балів)

 

Теоретичне питання:

1. Галицько-Волинське князівство за Льва Даниловича та його нащадків (1264-1349 рр.)

 

 

Затверджено на засіданні кафедри історії України та етнокомунікації

Протокол № 1 від 26 серпня 2011 р.

Завідувач кафедри док..філос. н., проф. Дуцяк І. З.

 

 

Національний університет «Львівська політехніка»

ІГСН

Кафедра історії України та етнокомунікації

Назва дисципліни: Історія України

Модульне контрольне завдання № 1

Варіант 16Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.220.31 (0.01 с.)