Організація та керівництво навчальною практикоюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація та керівництво навчальною практикоюП Р О Г Р А М А

 

навчальної практики студентів третього курсу

денної форми навчання юридичного факультету ННІ «Права та безпеки» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

 

Дніпропетровськ 2011

 


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВАЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ»

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

П Р О Г Р А М А

 

навчальної практики студентів третього курсу

денної форми навчання юридичного факультету ННІ «Права та безпеки» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

_______________________________________________________

( назва організації, установи, на базі якої студент проходить практику)

 

 

  С Х В А Л Е Н О на засіданні Науково-методичної ради університету (протокол № _____від _______________ 2012 р.)

 

Дніпропетровськ 2011

Програма навчальної практики студентів третього курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту «Права та безпеки» Дніпропетровського державного університету внутрішніх денної форми навчання справ / Укладачі: Копєлєв І.Ю., Івашов М.Ф. – Дніпропетровськ, ДДУВС, 2011.

 

 

Вміщено: методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики студентів третього курсу юридичного факультету денної форми навчання, зразки планово-звітних документів.

 

 

Рецензенти:

 

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін, протокол № 7 від 21 листопада 2011 р.

 

Загальні положення

Дана програма регламентує питання організації, проведення та підведення підсумків навчальної практики студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ «Права та безпеки» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (далі – університету).

Мета навчальної практики

1.1. Навчальна практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців освітньо - професійного рівня «бакалавр».

Професіограма сучасного юриста складається із органічного поєднання таких складових, як профес ійні знання, навички та вміння, загальна освіченість та особисті якості. Такий симбіоз породжує особливу правосвідомість правника, формує своєрідний професійно-орієнтований світогляд та світосприйняття.

Сучасний Український юрист – це людина, яка не лише має вищу юридичну освіту і є представником еліти українського суспільства, а , насамперед, це –професіонал високого гатунку і найвищої кваліфікації. За своїм призначенням та покликанням - це , передусім, правозахисник, кредо якого є встановлення верховенства права та утвердження справедливості в Українській Державі. Сутність, зміст та спрямованість діяльності юриста визначається основною метою – захистом прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, наданням їм ефективної, комплексної та висококваліфікованої допомоги, а також їх представництво на належному фаховому рівні перед іншими суб’єктами.

1.2. Метою навчальної практики є поглиблення у студентів-правників професійних умінь і навичок в правозастосовній діяльності, виховання у них потреби систематично поновлювати свої знання та творчо використовувати їх для прийняття самостійних рішень під час юридичної діяльності в реальних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці в установах і організаціях. Одночасно, в ході практики закріплюються та вдосконалюються теоретичні знання студентів, що були набуті ними під час навчання на юридичному факультеті.

1.3. Враховуючи обсяг одержуваних студентами теоретичних і практичних навичок, практика має навчальний характер.

1.4. Головними завданнями навчальної практики є:

- поглиблення та закріплення теоретичних знань про діяльність органів юстиції, прокуратури, нотаріату, органів внутрішніх справ, суду, інших правоохоронних органів та юридичних установ;

- розвиток у студентів професійних вмінь та навичок, що передбачені професіограмою підготовки відповідних фахівців;

- набуття студентами практичного професійного досвіду та відображення його при підготовці та захисті кваліфікаційних робіт;

- введення в навчальний процес елементів юридичної практики.

1.5. Зміст і послідовність практики визначається даною навчальною програмою, яка розроблена згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю 6.060101 «Правознавство», погодженим з Міністерством освіти та науки України і затвердженим Міністерством внутрішніх справ України.

Зміст навчальної практики

2.1. Студенти університету проходять навчальну практику в органах юстиції, прокуратури, внутрішніх справ (підрозділах досудового слідства, дізнання, кримінальної міліції), судах, а також в юридичних підрозділах державних та недержавних установ та організацій.

2.2. Студенти під час практики повинні ознайомитись:

- з основними завданнями та напрямками діяльності цих органів, установ та організацій;

- з обсягом прав і обов’язків, змістом діяльності спеціалістів різних служб;

- з порядком взаємодії структурних підрозділів цих установ і організацій.

 

Підведення підсумків навчальної практики

4.1 Після закінчення практики студенти звітують про виконання програм та індивідуального плану.

4.2. Індивідуальний план та письмовий звіт про його виконання разом з щоденником і характеристикою подається на рецензування керівнику практики від університету.

4.3. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів індивідуального плану.

4.4. Підсумкова оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку студента за підписами керівника практики та членів комісії від університету.

4.5. Студент, який не виконав програму навчальної практики без поважних причин, вважається таким, що не виконав індивідуальний навчальний план.

Підсумки навчальної практики обговорюються на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін.

 

Програма навчальної практики студентів 3-го курсу денної форми навчання обговорена та затверджена на засіданні кафедри економіко-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, протокол № 7 від 21 листопада 2011 р.

 

 

В.О. завідувача кафедри

економіко-правових дисциплін

к. е. н., доцент І.Ю. Копєлєв

 

 

Директор ННІ «Права та безпеки»

ДДУВС

к. п. н., доцент В.М. Савіщенко


ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ СТУДЕНТАМ

 

З метою успішного проведення навчальної практики студент зобов'язаний під час підготовки вивчити програму проходження практики.

Після прибуття на місце практики студент-практикант повинен:

- відрекомендуватися начальнику (керівнику) підрозділу та повідомити йому про завдання і програму навчальної практики;

- пройти інструктаж з техніки безпеки, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

Під час проходження практики студент зобов'язаний:

- суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства, установи, організації;

- на основі програми навчальної практики скласти індивідуальний план роботи на весь період практики і подати його на затвердження керівнику установи, в якій проходить практику.

У ході навчальної практики студенту необхідно:

- щодня чітко планувати свою роботу;

- ретельно та якісно виконувати кожний із заходів практики, сумлінно виконувати всі доручення, одержані від керівництва установи, організації;

- щоденно вести облік проведених заходів, у щоденнику відображати звіт за кожний день роботи;

- бути бездоганним у своїй поведінці, взірцем високої дисциплінованості, зразкового зовнішнього вигляду, дорожити честю студента, університету.

Звіт про навчальну практику студент складає відповідно до індивідуального плану практики й додаткових вказівок керівників практики від університету та від установи, організації.


ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ПЛАНОВО-ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ЩОДО НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 

1. Індивідуальний план передбачає заплановані заходи, терміни їх виконання та відмітку про виконання (див. додаток № 1).

2. У щоденнику у хронологічному порядку розміщуються:

- опис особисто виконаної роботи;

- опис позитивного досвіду співробітників, усього колективу установи, організації;

- зазначення труднощів і недоліків, які заважали нормальній діяльності підрозділу та практиканта;

- статистичні дані.

У щоденнику повинна бути сторінка (додаток № 3) для відгуків та зауважень керівників практики студента.

По закінченні практики студент готує звіт про проходження навчальної практики обсягом до 10 сторінок (див. додаток № 2).

У звіті містяться:

- назва та коротка характеристика органу, установи, організації;

- підсумки виконання програми навчальної практики та індивідуального плану, у якому зазначається, що конкретно зроблено, вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично;

- висновки студента щодо позитивних моментів організації та проходження практики;

- труднощі і недоліки, які виявилися у період проходження практики, недостатність теоретичних знань і практичних навичок студентів.

До звіту додаються практичні матеріали, (копії юридичних процесуальних документів, виконаних у ході практики, довідки, плани, рішення зборів тощо).


Додаток №1

    Місце печатки «ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник_______ (назва базового органу) ____________________ (звання, класний чин) _______ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) «__» ______________ 200_ р.  

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження навчальної практики

студента______ навчальної групи

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

№ п/п Заходи Термін виконання Відмітка про виконання
       
       
       
       
       

 

«ЗГОДЕН» ___________________________ (прізвище, ініціали керівника практики) ___________ ____________ (підпис) (дата) Студент_____________________ ____________________________ (назва ВНЗ) ___________________________________ ___________________________________ (прізвище, ініціали) (підпис) ___________ (дата)

 

ЗРАЗОК ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ

    Місце печатки «ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник_______ (назва базового органу) ____________________ (звання, класний чин) _______ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) «__» ______________ 2012 р.  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

Додаток №2

    Місце печатки «ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник_______ (назва базового органу) ____________________ (звання, класний чин) _______ ____________ (підпис) (прізвище, ініціали) «__» ______________ 2012 р.  

 

Звіт

Додаток № 3

ВІДГУК

ПРО РОБОТУ СТУДЕНТА ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

(характеристика)

___________________________________________________________________

(орган, підприємство, установа)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

  місце печатки __________________________________ (посада, спеціальне звання, прізвище ініціали) __________________________________________ (керівника практики від установи, організації) ______________ ________________________ (прізвище, ініціали) (підпис) ___________ (дата)

 

 

П Р О Г Р А М А

 

навчальної практики студентів третього курсу

денної форми навчання юридичного факультету ННІ «Права та безпеки» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

 

Дніпропетровськ 2011

 


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВАЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ»

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

П Р О Г Р А М А

 

навчальної практики студентів третього курсу

денної форми навчання юридичного факультету ННІ «Права та безпеки» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

_______________________________________________________

( назва організації, установи, на базі якої студент проходить практику)

 

 

  С Х В А Л Е Н О на засіданні Науково-методичної ради університету (протокол № _____від _______________ 2012 р.)

 

Дніпропетровськ 2011

Програма навчальної практики студентів третього курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту «Права та безпеки» Дніпропетровського державного університету внутрішніх денної форми навчання справ / Укладачі: Копєлєв І.Ю., Івашов М.Ф. – Дніпропетровськ, ДДУВС, 2011.

 

 

Вміщено: методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики студентів третього курсу юридичного факультету денної форми навчання, зразки планово-звітних документів.

 

 

Рецензенти:

 

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін, протокол № 7 від 21 листопада 2011 р.

 

Загальні положення

Дана програма регламентує питання організації, проведення та підведення підсумків навчальної практики студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ «Права та безпеки» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (далі – університету).

Мета навчальної практики

1.1. Навчальна практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців освітньо - професійного рівня «бакалавр».

Професіограма сучасного юриста складається із органічного поєднання таких складових, як профес ійні знання, навички та вміння, загальна освіченість та особисті якості. Такий симбіоз породжує особливу правосвідомість правника, формує своєрідний професійно-орієнтований світогляд та світосприйняття.

Сучасний Український юрист – це людина, яка не лише має вищу юридичну освіту і є представником еліти українського суспільства, а , насамперед, це –професіонал високого гатунку і найвищої кваліфікації. За своїм призначенням та покликанням - це , передусім, правозахисник, кредо якого є встановлення верховенства права та утвердження справедливості в Українській Державі. Сутність, зміст та спрямованість діяльності юриста визначається основною метою – захистом прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, наданням їм ефективної, комплексної та висококваліфікованої допомоги, а також їх представництво на належному фаховому рівні перед іншими суб’єктами.

1.2. Метою навчальної практики є поглиблення у студентів-правників професійних умінь і навичок в правозастосовній діяльності, виховання у них потреби систематично поновлювати свої знання та творчо використовувати їх для прийняття самостійних рішень під час юридичної діяльності в реальних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці в установах і організаціях. Одночасно, в ході практики закріплюються та вдосконалюються теоретичні знання студентів, що були набуті ними під час навчання на юридичному факультеті.

1.3. Враховуючи обсяг одержуваних студентами теоретичних і практичних навичок, практика має навчальний характер.

1.4. Головними завданнями навчальної практики є:

- поглиблення та закріплення теоретичних знань про діяльність органів юстиції, прокуратури, нотаріату, органів внутрішніх справ, суду, інших правоохоронних органів та юридичних установ;

- розвиток у студентів професійних вмінь та навичок, що передбачені професіограмою підготовки відповідних фахівців;

- набуття студентами практичного професійного досвіду та відображення його при підготовці та захисті кваліфікаційних робіт;

- введення в навчальний процес елементів юридичної практики.

1.5. Зміст і послідовність практики визначається даною навчальною програмою, яка розроблена згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю 6.060101 «Правознавство», погодженим з Міністерством освіти та науки України і затвердженим Міністерством внутрішніх справ України.

Зміст навчальної практики

2.1. Студенти університету проходять навчальну практику в органах юстиції, прокуратури, внутрішніх справ (підрозділах досудового слідства, дізнання, кримінальної міліції), судах, а також в юридичних підрозділах державних та недержавних установ та організацій.

2.2. Студенти під час практики повинні ознайомитись:

- з основними завданнями та напрямками діяльності цих органів, установ та організацій;

- з обсягом прав і обов’язків, змістом діяльності спеціалістів різних служб;

- з порядком взаємодії структурних підрозділів цих установ і організацій.

 

Організація та керівництво навчальною практикою

3.1. Навчальна практика студентів університету проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р., та згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 р. та навчальним планом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Студенти 3-го курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки денної форми навчання проходять навчальну практику в правоохоронних органах, органах юстиції та органах державної влади і управління та в інших підприємствах, установах та організаціях будь-яких форм власності та галузевої приналежності з метою ознайомлення з майбутньою спеціальністю у формі залучення до виконання практичних завдань і закріплення теоретичних знань, формування в них професійних умінь та навичок, необхідних для роботи юриста.

3.2. Відповідальність за організацію та проведення практики студентів покладається на керівництво ННІ «Права та безпеки» університету та відповідальних осіб установ і організацій, в яких проводиться практика. Навчально-методичне керівництво з виконання програми навчальної практики забезпечують керівники практики, науково-педагогічні працівники кафедри економіко-правових дисциплін університету.

3.3. Керівники практики від університету разом з керівництвом юридич-ного факультету університету:

- розробляють організаційно-методичні матеріали по забезпеченню практики студентів;

- своєчасно сповіщають керівників установ і організацій, в яких студенти проходимуть навчальну практику, про терміни її проведення та кількість студентів, що направляються для її проходження;

- перед направленням студентів на практику здійснюють проведення всіх необхідних організаційних заходів;

- забезпечують студентів необхідними навчально-методичними матеріалами;

- роз¢яснюють студентам порядок проходження практики і терміни звітування про її результати;

- у тісному контакті з керівниками установ і організацій, в яких проводиться навчальна практика студентів, забезпечують високу якість організації та проходження практики згідно з цією програмою;

- контролюють виконання студентами програми навчальної практики, індивідуального плану, правил внутрішнього трудового розпорядку;

- у складі комісії приймають заліки за результатами практики;

- підводять підсумки практики і про її результати готують довідку.

3.4. Керівники від університету зобов’язані:

- перед від’їздом студентів на навчальну практику провести інструктаж щодо порядку проходження практики, виконання індивідуального плану, а також правил поведінки;

- перевірити своєчасність прибуття студентів до місця проходження практики, залучення їх до роботи;

- підвести підсумки проходження навчальної практики студентів.

3.5. Керівники установ та організацій, на базі яких студенти проходять практику, несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

3.6. Обов’язки керівників установ та організацій:

- відповідним наказом призначити за студентами безпосередніх керівників навчальної практики;

- провести інструктаж студентів;

- створити студентам необхідні умови для проходження навчальної практики;

- з початку проходження практики розглянути і затвердити індивідуальні плани на весь період проходження практики;

- постійно контролювати виконання індивідуального плану;

- по завершенню навчальної практики розглянути і затвердити письмовий звіт студента за результатами практики;

- надати характеристику на кожного студента-практиканта (видається практикантам особисто);

- підвести підсумки навчальної практики (копії наказів про заохочення або про негативні факти надсилаються до університету).

3.7. Працівники установ і організацій, які є безпосередніми керівниками практики студентів, зобов’язані:

- ознайомити студентів з особливостями об’єкту або напрямку роботи, зі структурою і характером роботи підрозділу, з функціональними обов’язками працівників, підрозділу (установи, організації);

- забезпечити контроль за оформленням необхідної документації студентом - практикантом;

- щодня вести облік і оцінювати роботу студентів – практикантів, контролювати ведення ними щоденників та виконання запланованих індивідуальним планом заходів, дотримання дисципліни;

- керувати роботою практикантів, оцінювати їх роботу, передавати свій досвід, знання, навички і вміння практичної роботи;

- за три дні до закінчення навчальної практики скласти характеристику на кожного студента, затвердити її разом зі звітом у керівника організації, установи, підприємства.

3.8. Залучення студентів для виконання ними завдань, не передбачених програмою навчальної практики, не дозволяється.

3.9. По закінченню практики безпосередній керівник складає на студентів–практикантів характеристику, яка містить:

- прізвище, ім'я по батькові студента-практиканта, зазначення періоду, в який здійснювалась практика;

- характеристику повноти і якості виконання індивідуального плану;

- зазначення заходів, в яких брав безпосередню участь практикант, якість їх виконання;

- характеристику особистих морально-вольових якостей, відношення до роботи студента-практиканта, а також дисциплінованості та старанності, загального культурного і професійного рівня, вміння спілкуватись з громадянами, психологічної витриманості , тощо;

- зазначення того, які програмні і планові завдання не відпрацьовані та з якої причини;

- оцінку за практику (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

3.10. Характеристика підписується керівником практики, затверджується керівником відповідної організації і засвідчується гербовою печаткою.

3.11. На час проходження практики студенти-практиканти наділяються такими правами і обов’язками:

3.11.1. Студенти-практиканти мають право:

- ознайомитися з усіма службовими документами в обсязі програмних завдань та індивідуальних планів;

- користуватися технічними та іншими засобами для виконання роботи, які є в наявності в установах та організаціях;

- вносити пропозиції керівникам практики щодо вдосконалення організації проведення практики.

3.11.2. Студенти-практиканти зобов’язані:

- до початку практики одержати від керівника практики від навчального закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- скласти відповідно з програмою навчальної практики індивідуальний план, вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- своєчасно прибути на базу практики;

- негайно повідомити керівника практики від установи, організації або керівника від університету про неможливість з'явитись на практику або продовжити практику. Допуск студента до навчальної практики після вимушеної перерви здійснює керівник практики від університету з одержанням від студента відповідного письмового пояснення. Ці письмові пояснення і документи подаються разом зі звітом;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- проявляти організованість, дисциплінованість, ініціативу, дотримуватись трудового розпорядку, встановленого за місцем практики;

- вивчити службові інструкції і накази стосовно діяльності установи, організації в якій проходить практику;

- вести щоденник, один раз на тиждень звітувати викладене керівнику практики;

- за три дні до закінчення практики скласти звіт та затвердити його у керівника установи, організації;

- власноручно подати на кафедру керівнику практики від університету індивідуальний план, звіт, щоденник та характеристику;

- своєчасно скласти диференційований залік з практики перед комісією, яка створюється в університеті за наказом ректора.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, комісією виставляється негативна оцінка по практиці, і він відраховується з навчального закладу.

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри, яка відповідаль-на за практику, а загальні підсумки підводяться на Вченій раді університету протягом навчального року.

Для диференційованого заліку в характеристиці зазначається рекомендо-вана оцінка навчальної практики. У випадку, якщо у комісії виникають сумніви щодо проходження студентом практики (впродовж практики студент щотижне-во не звітував перед керівником практики), комісія проводить опитування про проходження студентом практики.

Критерії оцінювання: „відмінно" - якщо студент бездоганно звітує перед комісією, опанував позитивний досвід установи, звіт містить позитивні відгуки від керівників про роботу студента під час практики; „добре" - якщо студент у повній мірі оволодів практичними навичками під час практики, звіт містить відгуки та зауваження керівників про роботу студента під час практики; „задовільно" - якщо студент не вповні самостійно виконував роботу, звіт не містить в собі позитивний довід від проходження практики, в щоденнику містяться негативні відгуки та зауваження керівників практики про роботу студента під час переддипломної практики; „незадовільно" - якщо студент не надав ніякої звітної документації.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.013 с.)