VII. РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VII. РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсову роботу перевіряє науковий керівник. Роботи студентів заочної форми навчання передаються на перевірку викладачам кафедри, які складають рецензії. В рецензії зазначаються позитивні сторони й недоліки роботи; зокрема оцінюються:

• ступінь розкриття теми (повно чи неповно); вихід за межі предмету теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються інші);

• системність викладення матеріалу;

• уміння студента аналізувати матеріал, виділяти головне, логічно мислити, робити висновки і аргументувати їх;

• вдалість поєднання теорії з фактичним матеріалом;

• методика використання матеріалів з літературних джерел;

• дотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи.

При позитивній оцінці робота допускається до захисту. Якщо робота написана з порушенням вимог, її повертають студентові для доопрацювання. До такої роботи обов’язково додається рецензія на перший варіант із зазначенням цих недоліків.

У рецензії визначається відповідність курсової роботи, встановленими вимогами та рекомендована оцінка.

У встановлений кафедрою термін курсова робота разом з відзивом наукового керівника (рецензією) подається на кафедру.

Дату й час захисту курсової роботи встановлює кафедра. Захист відбувається на засіданні комісії кафедри.

При захисті роботи студент повинен розкрити актуальність, зміст теми, показати ґрунтовні знання теоретичних і практичних аспектів проблеми, знання новітньої літератури з досліджуваного питання, вміти обґрунтувати свої пропозиції, відповісти на поставлені запитання.

Після захисту курсової роботи студент одержує остаточну оцінку за традиційною 4-бальною шкалою, яка заноситься в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

 

VІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Підсумкова оцінка за курсову роботу виставляється в межах 100-бальної системи за наведеними нижче критеріями

Чіткість визначення мети і завдань роботи

Мета і завдання визначені чітко, коректно, згідно з предметом дослідження – 10 балів

Мета і завдання визначені не досить чітко – 5 балів

Мета і завдання в роботі не визначені, або сформульовані не чітко, або не узгоджені з предметом дослідження – 0 балів

 

2. Ступінь використання основних методів наукового пізнання під час виконання роботи

Основні методи наукового пошуку (діалектичний, історичний системно-функціональний, логічний, порівняльний) використані студентом під час підготовки курсової роботи повною мірою, про що свідчить і структура, і зміст роботи – 10 балів

Основні методи наукового пошуку (діалектичний, історичний системно-функціональний, логічний, порівняльний) використані студентом не повною мірою – 5 балів

Під час підготовки курсової роботи не використано основних методів наукового пізнання, або використано не повною мірою, або спроба їх використання не дала належних результатів щодо змісту роботи – 0 балів

 

Використання та аналіз наукової літератури щодо предмета дослідження

В роботі використано досягнення класичної та обов‘язково сучасної юридичної думки (останні 2–3 роки видання) розглядаються різні підходи, теорії, концепції тощо, наводиться їх аналіз, порівняння з коректним посиланням на джерела – 10 балів

В роботі використано наукові джерела, однак обмежено, або ж не використано основних загальновідомих праць, або не використано наукових праць вітчизняних фахівців, або їх аналіз є поверховим – 5 балів

В роботі не використано наукових праць, або вони не стосуються предмета дослідження, або відсутні праці останніх 2 – 3-х років, або вони використані у змісті без посилань на авторів (джерела) – 0 балів

 

Ступінь розкриття теми

У роботі висвітлено всі, а також безпосередньо пов‘язані з ними спеціальні питання теми; при цьому зачіпаються проблемні загальнотеоретичні питання, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання проблем – 20 балів

У роботі належно висвітлено тільки основні проблемні питання, проводиться аналіз проблемних питань, але поверхово формулюються пропозиції щодо подолання таких проблем – 10 балів

У роботі недостатньо висвітлено загальнотеоретичні питання щодо теми дослідження, або предмет дослідження істотно звужено, або за змістом робота виходить за межі предмета дослідження, або аналіз проблемних питань має дещо поверховий характер – 5 балів

 

У роботі не розкрито основних питань щодо теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану) – 0 балів

 

Рівень одержаних результатів, обґрунтованість, теоретична цінність висновків і пропозицій

Результати дослідження і пропозиції чітко сформульовані, належно обґрунтовані, мають науковий характер, є самостійним здобутком студента – 10 балів

Робота містить конкретні висновки щодо результатів дослідження, однак вони не завжди належно аргументовані, або не мають особливого теоретичного значення; або відсутні пропозиції щодо розвитку відповідних державно-правових інститутів тощо – 5 балів

В роботі відсутні висновки як результати дослідження, або вони є неконкретними, чи ненауковими, або не ґрунтуються на положеннях роботи (не випливають з її змісту) – 0 балів

 

Якість оформлення роботи

Оформлення всіх частин курсової роботи повністю відповідає встановленим вимогам (у т.ч., зокрема, оформлення посилань на джерела та списку літератури є коректними); текст роботи належно вичитано, викладено логічно та грамотно і стилістично правильно – 10 балів

Оформлення курсової роботи у загальному відповідає вимогам, проте при цьому зустрічаються помилки чи некоректності – 5 балів

Оформлення курсової роботи дозволяє прийняти її до захисту, проте мають місце граматичні чи стилістичні помилки, або допущено некоректності в оформленні посилань на джерела чи списку джерел, котрі мають більш системний характер – 0 балів

 

7. Дотримання календарного плану (регламенту) виконання роботи

На всіх етапах виконання курсової роботи студент виконував завдання відповідно до оголошеного регламенту, погоджено з науковим керівником (для студентів денної та вечірньої форм навчання); робота вчасно подана на кафедру у завершеному, готовому до захисту вигляді – 10 балів

Робота завершена і подана на кафедру у визначені терміни, однак в процесі її виконання студент допускав певні відхилення від регламенту або не завжди погоджував свої дії з науковим керівником (діє для студентів денної та вечірньої форм навчання) – 5 балів

Курсова робота подана на кафедру з істотними порушеннями календарного плану – 0 балів

 

Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту курсової роботи, виявлений студентом під час її усного захисту

Студент в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі запитання, виявляє високий рівень знань щодо теми курсової роботи, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну позицію – 20 балів

Студент під час захисту виявляє належних рівень знань щодо теми курсової роботи, дає правильні відповіді на поставлені запитання, проте не виявляє вільної орієнтації в суміжних темах навчальної дисципліни; добре знає основні положення своєї курсової роботи, проте не завжди упевнений в аргументації, чи не завжди коректно її формулює – 15 балів

Студент під час захисту виявив належний рівень знань щодо теми курсової роботи та її змісту, відповіді на поставлені запитання дає, переважно, правильно, однак допускає певні неточності у визначеннях правових категорій, не завжди належно обґрунтовує свою позицію чи інші положення роботи – 10 балів

Під час усного захисту курсової роботи студент допускає істотні помилки у відповідях, не зовсім добре орієнтується за змістом роботи – 5 балів

Під час усного захисту студент неспроможний аргументувати положення роботи, погано знає її зміст, дає неправильні відповіді або не в змозі відповісти на поставлені запитання – 0 балів

 

Невідповідність змісту роботи її темі, або істотні порушення вимог щодо оформлення, або неявка на усний захист унеможливлюють позитивне оцінювання курсової роботи взагалі.

У разі неявки студента на усний захист попереднє оцінювання курсової роботи не враховується і підсумкова оцінка за таку роботу виставляється "0" балів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.01 с.)