ПЕРЕВЕДЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОЦІНКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕВЕДЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОЦІНКИЗА ШКАЛОЮ ECTS:

 

Кількість балів за шкалою оцінювання що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
0 – 20 2 (незадовільно) з обов`язковим повторним вивченням дисципліни F
21 – 59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання FX
60 –65   3 (задовільно) Е
66-69 3 (задовільно) D
70 – 79 4 (добре) С
80 - 89 4(добре) В
90 – 100 5 (відмінно) А

 

 


 

 

Додаток № 1

З Р А З О К

 

Завідувачу кафедри теорії та історії

держави і права

професору Шульженку Ф.П.

студента (ки) 1 курсу ( гр. 1)

спеціальності 6402 “Правознавство”

денної (вечірньої, заочної) форми навчання

Прізвище Ім’я По-батькові

 

 

З а я в а

 

 

Прошу затвердити мені тему курсової роботи з теорії держави і права "Форми держави у сучасному світі" (№ теми за переліком – ____).

 

Дата Підпис студента Прізвище І.П.

 

 


 

 

Додаток № 2

 

 

З Р А З О К

 

Приклад розгорнутого плану (змісту) курсової роботи за темою

"Форми держави у сучасному світі"

Вступ……………………………………………………………………………………………….….3

1. Поняття та елементи форми держави………………………………………………………….…5

1.1. Поняття форми держави та її значення в розбудові державності певної країни………….…6

1.2. Види форм державного правління та їх характеристика……………………………………...7

1.3. Форма державного устрою……………………………………………………………………...8

1.4. Політичний режим та його види………………………………………………………………..9

 

2. Форма республіканського державного правління як основа конституційного ладу

сучасних держав…………………………………………………………………………………….11

2.1. Основні риси парламентської і президентської республіки……………………….………..11

2.2. Загальна характеристика держави зі змішаною формою республіканського правління….16

 

3. Загальна характеристика демократичного політичного режиму як елемента форми

держави в сучасному світі………………………………………………………………………21

3.1. Види демократичних режимів у державах сучасного світу………………………………...21

3.2. Характеристика політичного режиму України……………………………………………...23

 

Висновки……………………………………………………………………………………………25

Список використаних джерел……………………………………………………………………..26

Додатки……………………………………………………………………………………………..28

 


З Р А З О К

Додаток № 3

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кафедра теорії та історії держави і права

 

Курсова робота з теорії держави і права

на тему:

"ФОРМИ ДЕРЖАВИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ"

 

 

Виконав:

студент 1 курсу , 1 групи

юридичного факультету

денної (вечірньої, заочної) форми навчання

Скрипка О.Ф.

 

Науковий керівник:

(для денної, вечірньої форм навчання)

доцент…………………

ст. викладач……….

асистент………….

 

Київ


Додаток №4

ВИСНОВОК

по курсовій роботі

студента (студентки)______________________

з дисципліни:____________________________

за темою:________________________________

________________________________________

 

Основні дані про курсову роботу:

Відповідність структури роботи предмету дослідження____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ступінь розкриття теми_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ступінь опрацювання нормативно-правових джерел, навчальної та наукової літератури__________

_____________________________________________________________________________________

Позитивні досягнення в роботі:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні зауваження по роботі:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальний висновок:

Курсова робота за змістом та оформленням

_____________________________________________________________________________________

вказати відповідність встановленим вимогам

Кількість балів за попереднім оцінюванням роботи відповідно до встановлених критеріїв (зміст, оформлення тощо)________________________________________________

за 100-бальною шкалою, не більше 80 балів (до усного захисту)

 

Кількість балів, одержаних за усний захист роботи_______________________________________

(до 20 балів)

Підсумкова оцінка за роботу________________/________________/__________________________

за 100-бальною шкалою / традиційною / та шкалою ECTS

 

___________________________________ _________________ __________________

посада викладача (рецензента, наукового керівника) підпис Прізвище І.П.

___________________________________ _________________ __________________

посада викладача, котрий проводив усний захист підпис Прізвище І.П.

 


Оновлена тематика курсових робіт з дисципліни “Теорія держави і права”

1. Становлення ідеології соціально-правової держави в країнах континентальної Європи.

2. Політико-правове підгрунтя англо-американських концепцій соціально-правової держави.

3. Особливості становлення державно-правової думки в Україні.

4. Місце державного апарату в реалізації функцій держави в умовах громадянського суспільства.

5. Демократизація державно-правових інститутів як фактор розвитку громадянського суспільства.

6. Реформування інститутів публічної влади: загальнотеоретичні аспекти.

7. Українська державність у ХХ ст.: загальнотеоретична характеристика.

8. Основоположні принципи соціально-правової державності: загальнотеоретична характеристика.

9. Соціально-правова держава: світовий досвід та реалії України.

10. Еволюція державного режиму в Україні: загальнотеоретичні аспекти.

11. Громадянське суспільство та соціально-правова держава: співвідношення та взаємозв’язок.

12. Політико-правова ідеологія побудови громадянського суспільства.

13. Політико-правове підгрунтя становлення та розвитку соціальної держави.

14. Співвідношення формаційного та цивілізаційного підходів до типології держави: порівняльно-правова характеристика.

15. Взаємозв`язок політичної системи суспільства та правової системи держави.

16. Порівняльна загальнотеоретична характеристика теорій «відродженого природного права».

17. Формальна визначеність норм права як одна із головних ознак юридичного права.

18. Принцип «верховенства права» та принцип «законності»: порівняльно-правова характеристика.

19. Установчі норми в системі юридичного права: поняття та значення в процесі правового регулювання.

20. Норма права як первинний елемент системи права.

21. Публічно-правові та приватно-правові галузі права: порівняльно-правова характеристика.

22. Місце правосвідомості у механізмі правового регулювання.

23. Юридичні, ідеологічні та матеріальні джерела права: співвідношення та взаємозв’язок.

24. Судовий прецедент як одна із форм права: загальнотеоретична характеристика.

25. Індивідуально-правові акти та нормативно-правові акти: порівняльно-правова характеристика.

26. Значення форм реалізації норм права в механізмі правового регулювання.

27. Місце юридичної кваліфікації - як одного із етапів правозастосовчої діяльності - в механізмі правового регулювання.

28. Неправомірна та правомірна поведінка: порівняльно-правова характеристика.

29. Основоположні принципи юридичної відповідальності: поняття, види та значення в механізмі правового регулювання.

30. Законодавчі акти та підзаконні нормативно-правові акти в системі законодавства України: порівняльно-правова характеристика.

31. Система законодавства як один із елементів національної правової системи.

32. Системний характер норм права як одна із головних ознак юридичного права.

33. Норми матеріального права та норми процесуального права: порівняльно-правова характеристика.

34. Держава та національна правова система: загальнотеоретичні аспекти співвідношення та взаємодії.

35. Юридична практика: її поняття, види та значення в правозастосовчій діяльності.

36. Галузі, підгалузі та інститути права: співвідношення та взаємозв`язок в системі права.

37. Процес виокремлення нових галузей, підгалузей та інститутів права в умовах перехідного суспільства.

38.

39. Правопорядок як складова суспільного порядку.

40. Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян.

41. Юридичні діяння в системі юридичних підстав виникнення, зміни та припинення правовідносин.

42. Співвідношення та взаємозв’язок юридичного змісту та фактичного змісту правовідносин.

43. Правовідносини як один із елементів національної правової системи України.

44. Кодифікація законодавства як один із шляхів подолання прогалин в праві та юридичних колізій.

45. Юридична відповідальність та правопорушення: співвідношення та взаємозв’язок.

46. Злочин як суспільно небезпечне правопорушення: загальнотеоретична характеристика.

47. Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу формування.

48. Механізм правового регулювання та його значення в процесі становлення і розвитку правової системи України.

49. Правова культура суспільства: поняття та шляхи формування.

50. Принципи права як елементи правової системи.

51. Принцип верховенства права: теоретичні та практичні питання.

52. Принцип поділу влад: історія та сучасність.

53. Правовий закон: поняття, сутність та значення у соціальному регулюванні.

54. Право розуміння: сутність та типи.

55. Правова ідеологія: сутність та функції.

56. Право в системі соціального регулювання.

57. Юридичні факти: поняття і класифікація.

58. Форми реалізації норм права: загальнотеоретична характеристика.

59. Застосування права та його стадії.

60. Правотворчість та її види.

 

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

До курсових робіт з ТДП

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – 2-е вид. - Харків: Консум, 2005. – 656 с.

2. Теорія держави і права: Підручник / С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

3. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

4. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Підручник/ Ф.П.Шульженко. – К.Юрінком Інтер, 2004.

 

 

Додаткова література:

1. Аристотель. Сочинения. – М.,1983.

2. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник. – К.:Ін Юре, 2002.

3. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти // Право України. – 2006. - № 1. – С. 50-54.

4. Бобровник С.В., Богінич О. Л..Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К. : Наук. думка, 1994. — 123с.

5. Будіянський М. Ф.Психологія судової діяльності: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. Інститут інноваційної та післядипломної освіти. — О. : Фенікс, 2005. — 118с.

6. Бурячок Т. О., Запатріна І. В., Кравченко В. О., Кулаков О. В., Плотян С. Г.Парламентський вимір європейської інтеграції: Зб. матеріалів / Верховна Рада України. Комітет з питань європейської інтеграції; Інститут соціально- економічних стратегій / С.Г. Плачкова (ред.). — К. : Нора-прінт, 2005. — 100с.

7. Вимір людського розвитку: Права і свободи людини в Україні: Результати загальнонаціонального опитування громадської думки / Інститут політики. — К. : Сфера, 2000. — 116с.

8. Власов Ю.Л.Проблеми тлумачення норм права / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 177с.

9. Гайдулін О.О. Основні поняття загальної теорії права: Монографія/О.О.Гайдулін. – К.: ППП, 2003.

10. Гайдулін О.О.Система понять правової теорії держави: Монографія/О.О.Гайдулін. – К.:ППП,2003.

11. Гегель Г. Философия права. – М., 1990.

12. Демократичні цінності, громадянське суспільство і держава: Матеріали ХІІІ Харківських міжнар. Сковородинівських читань, м. Харків, 30 вересня- 1 жовтня 2005 р. / Харківське міське товариство "Філософська освіта" ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна ; Харківський економіко-правовий ун-т ; Національний ун-т внутрішніх справ / О.М. Кривуля (голова ред.кол.). — Х. : ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС", 2005. — 328с.

13. Журавський В. С., Зайчук О. В., Копиленко О. Л., Оніщенко Н. М.Правові системи сучасності: Глобалізація. Демократизм. Розвиток / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Інститут законодавства Верховної Ради України / В.С. Журавський (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 294с.

14. Історія вчень про право і державу: Хрестоматія для юридичних вузів і факультетів/Уклад.,заг.ред.-проф.,д-р істор.наук Г.Г.Демиденко,2-е вид.,доп. І змін.- Харків: Легас,2002.

15. Кириченко С. О. Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст. — К. : Логос, 1999. — 47с.

16. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посібник. – К.: - Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.

17. Коростей В. Правові проблеми національної демократії // Право України. – 2003. – № 1. – С. 123-126.

18. Кушніренко О.Г., Слінько Т.М. Права і свободи людини та громадянина: Навч. посіб. – Харків: Факт, 2001. – 437 с.

19. Монтескье Ш. О Духе законов. – М., 1968.

20. Нерсесянц В. С., Муромцев Г. И., Мальцев Г. И., Лукашева Е. А., Варламова Н. В....Право и культура / Российский ун-т дружбы народов; Российская правовая академия / Н.С. Соколова (отв.ред.). — М. : Издательство Российского университета дружбы народов, 2002. — 423с.

21. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 132 с.

22. Оніщенко Н.М. Система права як юридична основа правової системи // Правова держава: щорічник нау. Пр. – 2002. – Вип.13. – С.39-47.

23. Орзих М.Ф. Право и личность. – Киев – Одесса: „Вища школа”, 1978. – 143 с.

24. Правова освіта та правове виховання. Досвід Київської області: Матеріали виїзного засідання Всеукр. міжвідомчої координаційно-метод. ради з правової освіти населення в Київській обл., 18 груд. 2003 р. / Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення; Київське обласне управління юстиції / Н.В. Ященко (уклад.). — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 80с.

25. Марчук В. М., Ніколаєва Л. В.Правомірна поведінка, правопорушення та юридична відповідальність: Конспект лекцій з курсу "Основи права" / Київський держ. торговельно- економічний ун-т. — К., 1996. — 54с.

26. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

27. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности). – М., 2000.

28. Скрипнюк О. Соціальна правова держава в Україні. К., 2000.

29. Платон. Государство // Сочинения. Т..3, Ч.1. М., 1971.

30. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / В.Ф.Опришко, Ф.П.Шульженко, О.О.Гайдулін та ін.; За заг. ред. В.Ф.Опришка, Ф.П.Шульженка. – К.:КНЕУ,2006. – 702 с.

31. Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти // Право України. – 2003. - № 8. – С. 25-29.

32. Шаповал В. Безпосередня демократія і представницька демократія у взаємозв’язках // Право України. – 2004. - № 8. – С. 8-12.

33. Шульженко Ф. П., Невмержицький Є. В.Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т; Київська держ. академія водного транспорту. — К. : КНЕУ, 2003. — 172с.

34. Шульженко Ф.П. Соціально-правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації: Монографія. – К.: КНЕУ,2007. – 392 с.

35. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: „Укр. енцикл.”, 2003. – Т. 5: П-С. – 736 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)