Підготовка і презентація реферату та бібліографія (див.с.37) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка і презентація реферату та бібліографія (див.с.37) 

Індивідуальні завдання для самостійного виконання та напрямок роботи визначаються студентом та узгоджуються з викладачем під час установчої сесії (начитки лекцій). У разі, якщо студент з поважних причин був відсутній на установчій сесії, він може знайти необхідні завдання на сайті університету та узгодити тематику (проблематику) вибраних завдань з викладачем під час проведення консультацій.

Консультації проводяться у міжсесійний період за графіком кафедри, доведеним до студентів під час начитки лекцій. Завдяки цьому створюються можливості для належного виконання студентами індивідуальних завдань. Тому після перевірки виконання індивідуальних робіт у разі їх негативної оцінки, вони не повертаються на доопрацювання.

Індивідуальні роботи студенти здають або пересилають поштою на кафедру фінансів не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії. Дата надходження робіт фіксується на кафедрі. Можливий варіант здачі виконаних індивідуальних завдань викладачу на консультації.

Індивідуальні роботи студентів перевіряються кафедрою протягом 7 робочих днів з дня їх реєстрації на кафедрі. Обговорення результатів аналітичного огляду наукових публікацій, реферату та перевірка бібліографії проводиться під час ІКР.

 

Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання(орієнтовний перелік питань)

1. Предмет науки про фінанси. Суб’єкти і об’єкти фінансових відносин на мікро- та макрорівнях.

2. Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення.

3. Фінанси як економічна категорія: визначення, ознаки, зв’язок з грошима.

4. Понятійний апарат. Фінансові категорії.

5. Функції фінансів, їх зв’язок. Фінансові методи впливу на соціально-економічний розвиток держави.

6. Фінансова система як об’єктивно існуюча реальність.

7. Державні фінанси, їх призначення і роль.

8. Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її організаційною структурою.

9. Поняття фінансового права і його джерела.

10. Поняття і завдання фінансової політики, її зв’язок з економічною політикою. Характеристика типів фінансової політики.

11. Об’єктивна необхідність, сутність і функції податків.

12. Класифікація податків за різними ознаками. Прямі і непрямі податки, їх сутність, переваги і недоліки.

13. Елементи системи оподаткування.

14. Взаємозв’язок між такими поняттями як податки, податкова система і податкова політика.

15. Сутність і наукові принципи побудови податкової системи.

16. Податкова система України, її характеристика і принципи побудови.

17. Бюджет як фінансова категорія, його призначення і роль.

18. Специфічні ознаки бюджету.

19. Функції бюджету як економічної категорії.

20. Місце бюджету у розподілі вартості ВВП і шляхи його впливу на цей розподіл.

21. Державний бюджет як основний фінансовий план держави.

22. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку держави.

23. Бюджетна система: поняття, склад, принципи побудови.

24. Міжбюджетні відносини і необхідність їх регулювання.

25. Міжбюджетні трансферти. Зміст кожного з їх видів і практика використання в Україні.

26. Поняття бюджетного процесу і його етапи (зміст кожного, задіяні органи і їх функції).

27. Бюджетні права органів законодавчої і виконавчої влади (ВРУ, Президент, місцеві Ради народних депутатів, КМУ, фінансові управління і відділи місцевих Рад).

28. Економічна сутність бюджетних доходів і видатків, форми їх прояву

29. Класифікація видатків бюджету.

30. Загальний і спеціальний фонди Державного бюджету України.

31. Класифікація бюджетних видатків. Характеристика структури видатків Державного бюджету України.

32. Місцеві бюджети як основа забезпечення місцевого самоврядування.

33. Бюджетний дефіцит: сутність, причини виникнення і заходи щодо зменшення його розміру.

34. Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Відмінності державного кредиту від банківського.

35. Функції державного кредиту.

36. Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика.

37. Класифікація державних позик.

38. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.

39. Економічна сутність категорії “страхування”, її ознаки.

40. Суб’єкти страхових відносин.

41. Форми створення страхових фондів, їх характеристика.

42. Класифікація страхування по об’єктах і за ознакою ризику.

43. Поняття страхового ринку, його організаційна структура.

44. Сутність та суспільне призначення соціального страхування.

45. Фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються відносини з приводу купівлі-продажу фінансових фондів.

46. Передумови виникнення фінансового ринку, його роль у ринковій економіці.

47. Місце фінансового ринку у розподільчих процесах.

48. Сфери фінансового ринку.

49. Класифікація ринку цінних паперів.

50. Суб’єкти фінансового ринку (емітенти, інвестори, посередники, інфраструктура). Місце і роль держави на фінансовому ринку.

51. Поняття та характеристика цінних паперів згідно чинного законодавства.

52. Характеристика інструментів фінансового ринку, їх склад.

53. Інструменти власності і позики. Похідні цінні папери.

54. Характеристика і призначення державних цінних паперів.

55. Фондова біржа та її функції.

56. Ринок фінансових послуг і його роль в функціонуванні економічної системи.

57. Особливості функціонування фінансів на мікрорівні.

58. Сутність і призначення фінансів суб’єктів господарювання.

59. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини суб’єктів господарювання.

60. Форми організації підприємництва і капіталу.

61. Фінансові результати діяльності підприємств та макро- і мікроекономічні чинники, які їх визначають.

62. Особливості організації і функціонування фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності.

63. Особливості фінансів установ і організацій соціальної сфери.

64. Особливості корпоративних фінансів.

65. Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів, їх зв’язок з глобалізацією економіки.

66. Глобальні фінансові інституції, їх завдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів (міжнародний валютний фонд, група Світового банку, банк міжнародних розрахунків).

67. Фінанси ЄС.

68. Фінанси ООН.

 

 

5. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА[2]

(для студентів денної і вечірньої форм навчання)

1. Дайте визначення і розкрийте економічну сутність категорій фінансів.

2. Доходи і видатки феодальної держави.

3. Бюджет ЄС: особливості формування доходів і напрямки видатків.

4. Назвіть і охарактеризуйте елементи системи оподаткування

5. Обґрунтуйте, чому державні позики як засіб покриття дефіциту бюджету безпечніші, ніж грошова емісія.

6. Поясніть відмінності між поняттями «бюджетна система» і «бюджетний устрій».

 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА[3]

(для студентів заочної форми навчання)

1. Бюджетний процес: визначення, етапи. Опишіть схему бюджетного процесу відносно Державного бюджету України.

2. В чому полягають особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності? Як впливають галузеві фактори на фінанси суб’єктів господарювання?

3. Державний кредит: сутність, форми, причини існування.

4. Сутність і призначення фондового ринку. Первинний і вторинний фондовий ринок, їх характеристика.

5. Сутність страхового ринку. Який стан і перспективи розвитку страхового ринку в Україні?

6. Обґрунтуйте, чому непрямі податки вважаються найбільш важкими в соціальному плані.

7. Дайте визначення: фінансова політика держави – це…

8. 8.1. Чи вірно, що суспільне призначення фінансів полягає у забезпеченні розподілу вартості створеного у суспільстві продукту?

а) так,

б) ні.

8.2. Державні цільові фонди є складовою:

а) централізованих фінансових ресурсів,

б) децентралізованих фінансових ресурсів.

8.3.Специфічним товаром на страховому ринку виступає...

9. 9.1. Чи вірно, що грошова емісія є формою забезпечення потреб розширеного відтворення?

а) так,

б) ні.

9.2. Загальнодержавні податки в Україні встановлює:

а) Верховна Рада України,

б) Президент України,

в) Державна податкова адміністрація.

9.3. Основні засади складання бюджету на наступний бюджетний період визначаються…

 

10. 10.1. Чи вірно, що прогресивне оподаткування доходів населення діє як вбудований стабілізатор і має потужний антициклічний вплив?

а) так,

б) ні.

10.2. Основний обсяг видатків місцевих бюджетів спрямовується на фінансування:

а) соціальної сфери,

б) економічний розвиток регіонів.

10.3. Сукупність усіх фінансових структур, що здійснюють фінансовий менеджмент, називається…

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. Конституція України // Голос України. - 1996. - 13 липня

2. Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України 22.03.2001 р.

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР// Відомості ВРУ. - 1997. - №24

4. Закон України "Про страхування" від 7.03.1996 №85/96-ВР // Відомості ВРУ.-1996.-№18

5. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991 р. // Відомості ВРУ.-1991.-№38

6. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" від 11.07.1996 р. №315/96-ВР// Відомості ВРУ.-1996.-№43

7. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні " від 05.02.1998 р. № 83/98-ВР // Відомості ВРУ.-1998.-29

8. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993р. // Відомості ВРУ.-1993. №13

9. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. // Відомості ВРУ.- 1993.-№23

10. Закон України "Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" від 21.12.2001 р. № 2157 - ІІІ // Офіційний вісник України.-2001.-№4

11. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19.10.2001 р. №2063 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України.-2000.- № 51-52

12. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1997.-№37

13. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.200р. №1533 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000.- №22

14. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 р.№1105 - XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- №46-47

15. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. №2272 - ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - №12

16. Закон України "Про обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001 р. № 2240 - ІІІ // Урядовий кур'єр від 28.02.2001 р. - №38

17. Закон України "Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" від 10.02.2000р. № 1453 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 13.

18. Указ Президента України "Про Державне Казначейство України" // Діло. - 1995 р. - № 43.

19. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3.07.1998 р. №727/98 // Урядовий кур'єр. - 1998. - № 128.

20. Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи" від 27.08.2000 р. №1301/2000.

21. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування та використання коштів резерву пенсійного фонду" від 6.05.2001 р. №435 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 20.

22. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки" від 2.02.2001 р. - №98 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 6.

 

ПІДРУЧНИКИ (ПОСІБНИКИ)

23. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. - К.: НІОС, 2003

24. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС, 2003

25. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. - К.: Наукова думка, 1997

26. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. - К.: Знання, 1999

27. Опарін В.М. Фінанси: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001

28. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К: Центр Навчальної літератури, 2006

29. Суторміна В,М, Фінанси зарубіжних корпорацій.: Підручник. – КНЕУ, 2004

30. Теорія фінансів: Підручник / За ред. В.М.Федосова, С.І.Юрія – К.:Центр учбової літератури, 2010.

31. Федосов В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О та ін. Податкова система України. Підручник / За ред. Федосова В.М. - К.: Либідь, 1994

32. Фінанси (для студентів нефінансових спеціальностей): навч.-метод.посіб.для самост.вивч.дисц./ О.Р. Романенко, Л.П Даниленко, Л.П. Гладченко [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2009.

33. Финансы. Учебник. Под.ред М.В.Романовского, О.В.Врублевской, Б.М.Сабанти. - М.: Перспектива, Юрайт. - 2001

Додаткова:

34. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки. Довідник. - К.: Експерт - Про, 2000

35. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы. Пер. с англ.: Уч. пособие. - М.:Издательский дом "Вильямс", 2000

36. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: "А.С.К.", 2000

37. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - К.: Знання, 2000

38. Економічна енциклопедія.: К.: Видавничий центр “Академія”, 2000

39. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. - НАН України, інститут економічного прогнозування. - К.:2000

40. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн.: Навчальний посібник. – К,:ЦНЛ, 2003

41. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. - К.: ФЕНИКС, 1997

42. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн.:Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002

43. Пушкарёва В.М. История финансовой мысли и политика налогов: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996

44. Страхування: Підручник.- К.: КНЕУ, 2002

45. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.А. Держава, податки, бізнес. - К.: Либідь, 1992

46. Теорія фінансів: Підручник / за ред. проф.В.М.Федосова, С.І.Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

47. Федосов В., Опарін В, Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. - Монографія / За наук. ред. В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2002

48. Фінансовий менеджмент.: Підручник.-К.: КНЕУ, 2005

49. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.: Навчальний посібник. – Тернопіль.: Економічна думка, 2003

50. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: в 3-х т. /За ред.. А.І.Даниленка. – К.:Фенікс, 2008.

51. Шарль Бланкарт. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. За науковою редакцією В.М.Федосова. - К.: Либідь, 2000.

 

 


 

[2] вводиться в дію з ІІ семестру 2009/2010 н.р.

[3] вводиться в дію з І семестру 2010/2011 н.р.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.009 с.)