Кругообіг капіталу у процесі відтворення. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кругообіг капіталу у процесі відтворення.2. Активи підприємства.

3. Процес виробництва.

4. Господарські процеси.

5. Пасиви підприємства.

51. У синтетичному та аналітичному обліку використовується:

Одна і та ж інформація, але по різному згрупована.

2. Різна інформація.

3. Різна інформація з однаковим групуванням.

4. Одна і та ж інформація з однаковим групуванням.

5. Різна інформація з різним групуванням.

52. Що таке стаття балансу?

1. Підсумковий рядок балансу.

Рядок балансу.

3. Назва об’єкта обліку.

4. Вартість усіх господарських засобів.

5. Назва рахунку обліку

53. У якій оцінці відображається готова продукція у балансі?

За фактичною собівартістю.

2. За договірними цінами.

3. За покупними цінами.

4. За всіма, що перелічені вище.

5. За переоціненою вартістю.

54. Хто призначає інвентаризаційну комісію?

Керівник підприємства.

2. Бухгалтер

3. Материально - відповідальна особа.

4. Ревізор.

5. Аудитор.

55.До якої групи відноситься об’єкт “поточні зобов’язання”?

1. Необоротні активи.

Оборотні активи.

3. Пасиви.

4. Власний капітал.

5. Нерозподілений прибуток

56. На якому з перелічених аналітичних рахунків буде відображена заборгованість за відвантажену продукцію?

1. На рахунку виду продукції.

2. На рахунку окремого покупця.

На рахунку постачальника.

4. На особистому рахунку.

5. На валютному рахунку.

57. До якого типу відноситься операція “Утримано податок з доходу робітника?

1. Господарські операції, які торкаються і активу і пасиву, викликають зменшення загальної суми активу і пасиву балансу.

2. Господарські операції, які стосуються лише активу.

Господарські операції, які стосуються лише пасиву.

4. Господарські операції, які торкаються і активу і пасиву, викликають збільшення загальної суми активу і пасиву балансу.

5. Господарські операції, які торкаються активу і пасиву

58. На якому рахунку ведеться облік придбання нематеріальних активів?

Нематеріальні активи”.

2. 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”.

3. 15 “Капітальні інвестиції”

4. 40 “Статутний капітал”.

5. 11 “Необоротні матеріальні активи”.

59. Які витрати з перелічених не включаються до складу ТЗВ?

1. На страхування ризиків у дорозі.

2. Заробітна плата вантажників матеріалів.

3. Витрати на транспортування матеріалів.

Покупна вартість матеріалів.

5. Нарахування на заробітну плату вантажників матеріалів

60. З якою метою проводиться інвентаризація активів підприємства?

1. Для приватизації підприємства.

2. Для ліквідації підприємства.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку.

4. Для визначення залишків.

5. Для отримання кредиту банку.

61. На якому рахунку визначається фінансовий результат роботи підприємства?

1. 71 “Доход від іншої операційної діяльності”

2. 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

3. 79 “Фінансові результати”

4. 70 “Доходи від реалізації”.

5. 73 “Інші фінансові доходи”

62. Визначити найбільш точну характеристику такого об’єкта обліку, як тканина на складі швейної фабрики?

Оборотні активи, виробничі запаси.

2. Необоротні активи, основні запаси.

3.Оборотні активи.

4. Незавершене виробництво.

5. Готова продукція

63. Між якими рахунками складають бухгалтерські проводки?

1.Аналітичними рахунками.

Аналітичними та синтетичними рахунками.

3.Синтетичними рахунками.

4. Будь-якими рахунками.

5. Спеціальними.

64. Як часто складають баланс на підприємствах, як форму звіту?

1. Щорічно.

2. Щоденно.

3. Щоквартально.

Щомісяця.

5. За потребою бухгалтерії.

65. Які зміни відбудуться в балансі під впливом такої господарської операції «Виплачено з каси заробітну плату»?

1. Рівновелике збільшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу.

2. Рівновеликі протилежні зміни двох статей у активі балансу.

Рівновелике зменшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу.

4. Рівновеликі протилежні зміни двох статей пасиву балансу.

5. Ніякі зміни не відбудудуться.

66. Які зміни у балансі викликає господарська операція: “Видані з каси гроші під звіт працівнику підприємства?

1. Зменшення в активі та пасиві балансу.

2. Збільшення в активі та пасиві балансу.

Рівновеликі протилежні зміни двох статей активу.

4. Рівновеликі протилежні зміни двох статей пасиву.

5. Змін у статтях балансу не відбудеться

67. На який рахунок списується визначений прибуток підприємства в кінці звітного періоду?

1. 70 “Доходи від реалізації”

2. 79 “Фінансові результати”

3. 441 “Прибуток нерозподілений”

4. 73 “Інші фінансові доходи”

5. 98 “Податок на прибуток”

68. Що таке документація?

1.Спосіб визначення собівартості продукції.

Спосіб первинної реєстрації фактів господарської діяльності.

3. Система підсумкових показників діяльності підприємства.

4.Спосіб виявлення прибутку підприємства.

5. Спосіб виявлення нестач.

69. Яке ствердження несправедливе?

1.Залишок на синтетичному рахунку дорівнює сумі залишків усіх аналітичних рахунків до нього.

Залишок на синтетичному рахунку дорівнює сумі залишків усіх аналітичних рахунків.

3. Оборот у дебеті синтетичного рахунка дорівнює сумі дебетових оборотів аналітичних рахунків до нього.

4. Оборот у кредиті синтетичного рахунка дорівнює підсумку кредитових оборотів відповідних аналітичних рахунків.

5. Залишок в активному рахунку записують по дебету в структурі рахунку.

70. Яка рівність підсумків балансу має бути обов’яковою в балансі?

1.Рівність підсумків 1 розділу активу і 1 розділу пасиву.

Рівність підсумків активу та пасиву балансу.

3. Рівність підсумків 1 розділу пасиву і 1 та 2 розділів активу.

4. Рівність підсумків 1 і 3 розділів активу.

5. Рівність підсумків 3 розділу пасиву і 3 розділу активу.

71. Під впливом якої операції відбудеться збільшення підсумку балансу?

1.Виплачено з каси заробітну плату.

2.Надійшли з поточного рахунка в касу гроші для виплати заробітної плати.

Надійшли матеріали від постачальників (рахунок не оплачено).

4.Відпущено матеріалів у виробництво.

5. Погашено кредиторську заборгованість.

72. Які з перерахованих витрат є прямими?

Амортизація будинку цеха

2. Заробітна плата робітника, що виробляє продукцію

3.Заробітна плата наладчика виробничого обладнання

4.Витрати на освітлення будинку цеху

5.Витрати на опалення складу

73. На який рахунок списуються адміністративні витрати в кінці місяця?

1. На рахунок 26 “Готова продукція”.

2. На рахунок 23 “Виробництво”.

На рахунок 79 “Фінансові результати”.

4. На рахунок 70 “Доходи від реалізації”.

5. На рахунок 441 “Непокриті збитки”.

74. Що являє собою тканина на складі ткацької фабрики?

Виробничі запаси.

2. Запаси, готова продукція.

3. Матеріали.

4. Необоротні матеріальні активи.

5. Незавершене виробництво.

75. На який рахунок списуються доходи від реалізації в кінці звітного періоду?

1. 90 “Собівартість реалізації “

2. 70 “Доходи від реалізації “

3. 79 “Фінансові результати “

4. 94 “Інші витрати операційної діяльності “

5. 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

76. Де ведеться аналітичний облік розрахунків з оплати праці?

1. У табелі використання робочого часу.

2. У касовій книзі.

3. У нарядах на відрядну роботу.

У платіжній відомості.

5. У розрахунково-платіжній відомості

77. Яка з перелічених статей не відображується в активі балансу?

1. Виробничі запаси.

2. Каса.

3. Основні засоби.

Статутний капітал.

5. Довгострокові фінансові інвестиції.

78. За якою з перелічених оцінок відображується заборгованість покупцям?

1. За плановими цінами.

За договірними цінами.

3. За фактичною собівартістю.

4. За плановою собівартістю.

5. За обліковою вартістю.

79. Що являє собою калькування?

1. Спосіб групування об’єктів обліку.

Спосіб визначення собівартості об’єктів обліку.

3. Спосіб відображення об’єктів обліку.

4. Спосіб реєстрації об’єктів обліку.

5. Спосіб визначення витрат та збитків.

80. На якому з перелічених аналітичних рахунків буде відображено заборгованість за відвантажену продукцію?

1. На рахунку виду продукції.

На рахунку окремого покупця.

3. На рахунку постачальника.

4. На особистому рахунку.

5. На рахунку підзвітної особи.

81. Під впливом якої операції зміниться 1 активна та 1 пасивна статі балансу?

1. Оприбутковано готову продукцію з виробництва.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 323; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.007 с.)