Довгостроковi (капiтальнi) вкладення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Довгостроковi (капiтальнi) вкладення.!2

Зазначте критерiй, за яким вiдповiдно до стандартiв бухгал­терського облiку, матерiальнi активи пiдприємства належать до основних засобiв?

Усi зазначенi критерiї.

Строк корисного використання (експлуатацiї).

Тривалiсть операцiйного циклу пiдприємства.

Вартiсть активу.

!3

Чи розрiзняються поняття "основнi засоби торговельного пiдприємства" та "матерiально-технiчна база торговельного пiдприємства"?

Так, перше поняття є вужчим i входить до складу другого.

Нi, не розрiзняються - данi поняття iдентичнi.

Так, друге поняття є вужчим i входить до складу першого.

4. Спiввiдношення даних понять може бути рiзним i залежить вiд особли­востей дiяльностi пiдприємства.

!4

Що крiм основних засобiв складає матерiально-технiчну базу пiдприємства?

Запаси сировини, палива та матерiалiв, а також iншi матерiальнi ресурси пiдприємства.

2. Решта необоротних активiв (крiм основних засобiв), якi вiддзер­каленi у першому роздiлi бухгалтерського балансу.

Трудовi ресурси пiдприємства.

Усi зазначенi елементи.

!5

Що вiдбувається з вартiстю основних засобiв пiдприємства протягом термiну їх використання?

1. Пи­тання є некоректним, оскiльки для оцiнки основних засобiв iснує декiлька видiв вартостi, що змiнюються з часом.

Вартiсть основних засобiв поступово зменшується, внаслiдок їх амортизацiї.

3. Вартiсть основних засобiв залишається незмiнною, якою була за­фiк­сована в облiку на момент зарахування на баланс.

4. Вартiсть основних засобiв зростає за результатами перiодичного про­ведення iндексацiї даних активiв.

!6

Який вид витрат пiдприємства не враховується пiд час визначення первiсної вартостi основних засобiв у випадку їх придбання?

Витрати на сплату вiдсоткiв за кредит, що залучався для придбання основних засобiв.

Витрати на установку, монтаж та налагодження основних засобiв.

Витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв.

Реєстрацiйнi збори, державне та ввiзне мито, суми непрямих податкiв, сплаченi у зв'язку з придбанням основних засобiв.

!7

Що вiдбувається з первiсною вартiстю окремого об'єкта основних засобiв пiдприємства протягом термiну його використання?

Залишається незмiнною, крiм випадку проведення полiпшення або часткової лiквiдацiї та переоцiнки даного об'єкта.

Безумовно залишається незмiнною, якою була зафiксована на момент зарахування даного об'єкта на баланс пiдприємства.

Поступово знижується, як наслiдок амортизацiї даного об'єкта основних засобiв.

Якщо проводиться полiпшення даного об'єкта (наприклад, ремонт), то дана вартiсть зростає, якщо нi - знижується.

!8

Що вiдбувається iз сукупною первiсною вартiстю основних засобiв (ОЗ) пiдприємства у процесi його функцiонування?

Зростає або зменшується у рiзнi перiоди, залежностi вiд спiввiдношення обсягiв введення та вибуття ОЗ та iнших факторiв.

Залишається незмiнною, крiм випадку проведення полiпшення або часткової лiквiдацiї та переоцiнки ОЗ.

Поступово знижується, внаслiдок амортизацiї основних засобiв.

Якщо проводиться полiпшення ОЗ (наприклад, капремонт), то дана вартiсть зростає, якщо нi - знижується.

!9

Який метод оцiнки основних засобiв враховує можливу доход­нiсть вiд використання у процесi дiяльностi пiдприємства?

Жоден iз наведених.

За вiдтворювальною вартiстю.

За залишковою вартiстю.

За первiсною вартiстю.

!10

Як спiввiдносяться мiж собою первiсна та залишкова (бухгал­терська) вартiсть основних засобiв пiдприємства?

Залишкова менше первiсної на величину зносу, але для нововведених основних засобiв у перший мiсяць експлуатацiї вони рiвнi.

Залишкова завжди менше первiсної на величину зносу, що нараховується iз самого початку експлуатацiї основних засобiв.

Залишкова та первiсна вартiсть основних засобiв рiвнi мiж собою, крiм випадкiв, коли проводиться переоцiнка первiсної вартостi.

4. Залишкова менше або бiльше первiсної залежно вiд способу амор­тизацiї ОЗ, що використовує пiдприємство.

!11

Який вид вартостi основних засобiв пiдприємства вiддзер­калює суму витрат, що необхiдно здiйснити пiдприємству за сучасних умов у випадку придбання даних основних засобiв?

Вiдновлювальна вартiсть.

Первiсна вартiсть.

Залишкова вартiсть.

Усi зазначенi види.

!12

Що вiдбувається iз залишковою вартiстю окремого об'єкту ос­нов­них засобiв протягом строку його експлуатацiї, якщо пiд­приємство не проводить переоцiнку та полiпшення даного об'єкта?

Залишкова вартiсть зменшується, що обумовлюється нарахуванням амортизацiї.

2. Залишкова вартiсть зростає, оскiльки вона вiддзеркалює накопи­че­ний знос даного об'єкта основних засобiв.

Залишкова вартiсть залишається незмiнною, якою була зафiксована в облiку на момент зарахування на баланс.

Залишкова вартiсть може зростати або зменшуватись залежно вiд ефективностi використання даного об'єкта.

!13

Як позначається на залишковiй вартостi об'єкта основних засобiв проведення його амортизацiї?

Призводить до зменшення залишкової вартостi.

Призводить до зростання залишкової вартостi.

Нiяк не позначається.

Призводить до зменшення або до зростання залишкової вартостi залежно вiд методу нарахування амортизацiї.

!14

Яким термiном визначається втрата основними засобами пiдприємства своїх технiко-експлуатацiйних властивостей, внаслiдок їх використання та впливу на них природних сил?

Фiзичний знос основних засобiв.

Моральний знос основних засобiв.

Амортизацiя.

Реновацiя.

!15

Моральний знос основних засобiв пiдприємства - це:

Зменшення вартостi аналогiчних основних засобiв пiд впливом науково-технiчного прогресу.

Втрата вартостi через зменшення продуктивностi використання основних засобiв.

Збiльшення вiдтворювальної вартостi основних засобiв при зменшеннi їх споживчої вартостi.

Усi наведенi варiанти вiдповiдей характеризують рiзнi аспекти морального зносу основних засобiв.

!16

Що є причиною морального зносу основних засобiв?

Створення нових або бiльш продуктивних основних засобiв.

Вплив природних сил на основнi засоби.

Висока iнтенсивнiсть використання основних засобiв та недолiки технiчного догляду за ними.

Усi зазначенi причини.

!17

Що є причиною фiзичного зносу основних засобiв?

Усi зазначенi причини.

Вплив природних сил на основнi засоби.

Висока iнтенсивнiсть використання основних засобiв.

Недостатня квалiфiкацiя робiтникiв та неналежна якiсть ремонтного обслуговування основних засобiв.

!18

Як позначиться на рiвнi морального зносу основних засобiв пiдприємства впровадження нових технологiй у сферi основної операцiйної дiяльностi?

Призведе до зростання рiвня морального зносу.

Призведе до зниження (часткового або повного вiдшкодування) рiвня морального зносу.

Нiяк не позначиться.

Призведе до зростання або до зниження рiвня морального зносу залежно вiд конкретних обставин дiяльностi.

!19

Як необхiдно дiяти щодо основних засобiв, фiзичний знос яких не пiдлягає усуненню?

Данi основнi засоби необхiдно замiнити.

Необхiдно провести модернiзацiю даних основних засобiв.

Необхiдно провести капiтальний ремонт даних основних засобiв.

Необхiдно провести поточний ремонт даних основних засобiв.

!20

Що робити з основними засобами, якi повнiстю морально зношенi?

Данi основнi засоби необхiдно замiнити.

Необхiдно провести модернiзацiю даних основних засобiв.

Необхiдно провести капiтальний ремонт даних основних засобiв.

Необхiдно провести поточний ремонт даних основних засобiв.

!21

Яким чином здiйснюється вiдшкодування фiзичного зносу основних засобiв пiдприємства?

Шляхом їх ремонту.

Шляхом їх замiни.

Шляхом їх модернiзацiї.

Усiма зазначеними способами.

!22

Яким чином здiйснюється вiдшкодування часткового мораль­ного зносу основних засобiв пiдприємства?

Шляхом їх модернiзацiї.

Шляхом їх поточного ремонту.

Шляхом їх капiтального ремонту.

Усiма зазначеними способами.

!23

Модернiзацiя основних засобiв - це:

Внесення конструктивних змiн в об'єкти основних засобiв iз метою покращання їх технiко-економiчних характеристик.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.008 с.)