ЦИКЛОВА КОМІСІЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ___НАРОДОЗНАВСТВО__

ПРОГРАМА

Нормативної навчальної дисципліни

Підготовки молодших спеціалістів

напряму___5.020104 «Народна художня творчість»

спеціальності___5.02010401 «Народна художня творчість»

Спеціалізація: «Народна хореографія»

для студентів на базі 9 класів денного відділення

(Шифр за ОПП_______)

Донецьк 2014

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0201 «Культура»   Нормативна
Напрям підготовки 5.020104 «Народна художня творчість»
Модулів – 4 Спеціалізація: «Народна хореографія» Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 108 1-й, 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи   Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Практичні, семінарські
 
- -
Самостійна робота
53 год.
Індивідуальні завдання:6
Вид контролю: модульний контроль

 


ВСТУП

 

Програма вивчення нормативної навчальнї дисципліни «Народознавство» складена відповідно до освітньо-перофесійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість», спеціалізацій: «Народні музичні інструменти», «Народне пісенне мистецтво», «Видовищно-театралізовані заходи».

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є культура і побут, традиції, звичаї та обряди населення України.

Міждисциплінарні зв`язки: «Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності», «Декоративно-художнє оформлення», «Культурологія», «Історія мистецтв», «Історія свят та обрядів».

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Народознавство» є ознайомлення студентів з виникненням і розвитком національної культури українського народу. Допомога студентам у розумінні процесів і явищ, що відбувались і відбуваються в галузі народної культури України.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Народознавство» є

- дати навички пошуково-дослідницької роботи згідно обраної спеціальності;

- виховати у студентів почуття патріотизму, національної гідності, самосвідомості та шанобливе ставлення до культурних цінностей усіх націй і народностей, що проживають на території України.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати: родинні та народні традиції, звичаї, свята та обряди.

Вміти: впроваджувати родинні та народні свята в роботу закладів культури.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться__108__години/____2_____кредитів ECTS.


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма навчальної дисципліни«Народознавство» для студентів спеціальності «Народна художня творчість» спеціалізацій «Народна хореографія» денного відділення.

 

Вступ. Предмет і завдання курсу «Народознавство».

Народознавство як навчальна дисципліна, її мета і завдання в курсі підготовки молодших спеціалістів. Виникнення «Народознавства» і його розвиток. Значення вивчення дисципліни в порівнянні з іншими дисциплінами навчального плану. Структура дисципліни, організація та методика її вивчення. Огляд та характеристика основної та додаткової літератури.

 

Модуль І. Становлення та розвиток української нації.

Тема 1.1. Історичні аспекти формування української нації.

Формування української народності та нації.

Перші сліди перебування людини на Україні. Виникнення нових етнічних і культурних спільностей. Етнографічні процеси в Україні: трипільська доба (V – VI тисячоліття до н.е.). Післятрипільська доба (ІІ тис.до н.е.), Скіфсько – сарматська доба (VII ст. до н.е), слов’янська доба ( І _т... н.е.),доба Русі – України (від VII _т..н.е.). Антропологічні та географічні назви української землі. Антропологічні типи українців, їх ментальність.

 

Тема 1.2. Етнічний склад та географічне розміщення народів в Україні.

Історико-етнографічне районування України та етнографічні групи українського народу: Наддніпрянщина, Поділля, Слобідська Україна, Волинь, Південь, Карпати. Діаспора. Етнографічні особливості Донбасу. Етнографічне вивчення українського народу. Розвідки проблем походження українців та їхньої традиційної культури в давні часи. Етнографічні дослідження в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Сучасний стан етнографічних досліджень.

 

Модуль ІІ Матеріальна та духовна культура.

Змістовий модуль 1. Матеріальна культура.

Тема 2.1. Основні та допоміжні галузі господарської діяльності в Україні.

Основні галузі господарської діяльності: традиційні, допоміжні, домашні промисли та ремесла. Шляхи сполучення. Транспорт та транспортні засоби. Знаряддя праці. Народні промисли та ремесла рідного краю.

 

Тема 2.2. Народна архітектура та житло в Україні.

Специфічні особливості українських поселень: географічні умови, соціально – економічні риси осель. Житло: влаштування двору, типи хат, господарчі споруди. Архітектура села. Інтер’єр селянської хати. Сучасне сільське житло.

Тема 2.3. Харчування. Українська національна кухня.

Харчування – важливий компонент культури українського народу.

Повсякденна і святкова їжа та напої. Режим харчування, харчові обмеження. Традиційні страви. Обрядова їжа. Традиційні страви в сучасному раціоні харчування.

 

Тема 2.4. Народний одяг. Український національний костюм.

Формування українського національного одягу. Складові частини костюма: одяг, взуття, головні убори, доповнення до костюма.

Натільний одяг; поясний одяг; нагрудний одяг. Головні убори. Зачіски. Жіночі прикраси. Локальна своєрідність традиційного костюму різних рейонів України. Спільні риси. Наслідування стародавніх елементів. Використання народних традицій в сучасному одязі. Народний костюм Донеччини.

Змістовий модуль 2. Духовна культура.

 

Тема 2.5. Громадський побут українців.

Родинно-побутові стосунки. Сільська громада. Самоврядування. Судове право. Форми колективної допомоги. Парубоцькі й дівочі громади. Зхемельні суперечки, переділ землі, провинності членів громади тощо. Соціальне розшарування села. Громадські традиційні свята, об`єднання, осередки спілкування. Нові риси в сучасному громадському побуті.

Родина. Родинно-побутові стосунки.

 

Тема 2.6. Світоглядні уявлення та вірування українців.

Поняття «українська міфологія», поєднання християнських релігійних уявлень з язичницькими віруваннями, присутність взаємопереплетених елементів анімізму, фетишизму, тотемізму, їх поняття. Культи, забобони, ворожіння. Українська десмологія, їх сутність та характеристика. Міфологічна та християнська символіка.

 

Тема 2.7. Народні знання українців.

Система народних знань: народна астрономія, народна метеорологія, народна математика, народна медицина та ветеринарія, народна ботаніка та зоологія, народна педагогіка.

Розвиток української мови.

Тема 2.8. Усна народна творчість.

Поняття українського фольклору. Витоки та еволюція українського фольклору. Характерні особливості, жанрова система українського фольклору. Різні види прозового фольклору. Переміографія. Фольклористика Донеччини.

 

Тема 2.9. Пісенна та музична народна творчість.

Пісенний та музичний фольклор. Його види. Традиційна музична культура. Троїсті музики, лірники, кобзарське мистецтво. Пісенне та музичне мистецтво рідного краю.

 

Тема 2.10. Народний театр, хореографія. Народне образотворче мистецтво.

Вертеп – мандрівний театр маріонеток. Вертеп на вулиці. Дійові особи вертепу. Різдвяні дійства. Український народний танець, термінологічний аспект, види хореографічного мистецтва, використання в сучасній хореографії.

Основні напрямки народного образотворчого мистецтва, їх характеристика.

Різноманітність символіки та народних художніх образів. Народні митці Донеччини.

 

Модуль ІІІ. Родинна обрядовість.

Змістовий модуль 1. Шлюб та шлюбні звичаї.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.01 с.)