Тема 2.2. Родильні обряди. Похоронні та поминальні обряди.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2.2. Родильні обряди. Похоронні та поминальні обряди.Передродові, власнородильні, післяродові та соціалізуючі обряди. Використання родильних традицій в сучасній родильній обрядовості рідного краю.

Похоронні обряди як система дій, спрямованих на допомогу родині небіжчика в його похороні, шанування померлого та прилучення до культу предків. Частини обряду – похорон і поминки. Особливості похорону неодружених, проща, поминки. Поминальна їжа.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Семестр Кількість годин
всього У тому числі
Теор. Практ. Інд. Сам.р.
- -
Разом - -

 

 

ІІ семестр, І курс

Назва розділа (модуля), теми (змістові модулі) Кількість годин Засоби діагностики
всього Теор. Практ. Інд. Сам.р.
- -
Модуль I Український народний календар та його обрядовість.
Тема 1.1Вступ. Предмет і завдання курсу «Народознавство». Історія народного календаря. Символи та священні знаки в українській обрядовості. - - - Експрес-опитування
Тема 1.2.Особливості народно-календарних звичаїв українського народу та рідного краю в осінній період. - - - Захист проекту
Тема 1.3. Календар місяця вересня. Календар місяця жовтня. Календар місяця листопада. - - - Практично-контрольний опит
Тема 1.4. Українські вечорниці – форма організації дозвілля молоді в осінньо-зимовий період. - - Захист проекту
Тема 1.5.Особливості народно-календарних звичаїв українського народу та рідного краю в зимовий період. - - - Захист проекту
Тема 1.6.Календар місяця грудня: Катерини, Андрія, Наума, Миколи тощо. - - - Репортаж
Тема 1.7.Календар місяця січня: Гната, Різдво, Водохреща тощо. - - Репортаж
Тема 1.8.Святий вечір. Різдвяні звичаї та обряди. - - - Захист проекту
Тема 1.9.Свято Новоріччя, Василя та Маланки. - - Захист проекту
Тема 1.10.Календар місяця лютого.Свято Масляної, Колодія в Україні. - - - Захист проекту
Тема 1.11. Особливості народно-календарних звичаїв українського народу та рідного краю в весняний період. - -   Експрес-опитування
Тема 1.12. Календар місяця березня. Календар місяця квітня. Календар місяця травня. Вулиця. Свято першої борозни та початок сівби. - - - Репортаж
Тема 1.13.Великдень. Великодні звичаї та обряди. - - Захист проекту
Тема 1.14.Особливості народно-календарних звичаїв українського народу та рідного краю в літній період. - - - Експрес-опитування
Тема 1.15.Календар місяця червня. Троїця. Зелені свята. - - - Захист проекту
Тема 1.16.Календар місяця липня. Свято Івана Купала. - - Захист проекту
Тема 1.17.Календар місяця серпня. Жниварські обряди. - - - Модульний контроль
Тема 1.18. Ярмарок в Україні.          
Модуль IІ Родинні свята та обряди.
Тема 2.1.Шлюб та шлюбні звичаї. - - Захист проекту
Тема 2.2.Родильні обряди. Похоронні та поминальні обряди. - - - Експрес-опитування
Підсумкове заняття - - - Модульний контроль
Всього - -
                   

 


4а) ЛЕКЦІЇ

4б) САМОСТІЙНА РОБОТА

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекція — основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєннятеоретичного матеріалу.

Лекція є основною формою навчального процесу у вищій школі. Мета лекції – розкрити основні положення теми, досягнення науки, з’ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, дати рекомендації щодо використання основних висновків за темами на практичних заняттях.

Бесіда – метод навчання, під час використання якого викладач, опираючись на наявні у студентів знання, навички і досвід, за допомогою запитань підводить їх до розуміння i засвоєння нових знань, до повторення i перевірки навчального матеріалу. Це питально-відповідний метод навчання. Частіше всього його використовують під час знайомства з новим типом задач, способами їхнього розв'язання, підготовки студентів до сприймання матеріалу.

Пояснення – це виклад матеріалу, метою якого є розкриття нових понять, термінів тощо. Не можна плутати пояснення i розповідь. Такий метод застосовується до невеликих, логічно завершених частин матеріалу.

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки. Засоби ілюстрації (картинки, таблиці, моделі, муляжі, малюнки тощо) є нерухомими, вони мають «оживати» в розповіді вчителя. Дидактики не рекомендують вивішувати або виставляти засіб ілюстрації заздалегідь (на початку уроку), щоб не привернути до нього увагу учнів, щоб ілюстрація не була достроковою до того моменту, коли для вчителя настане час скористатися наочним посібником.

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування: навчальна телепередача або кіно-відеофільм чи його фрагмент; діюча модель, дослід з фізики або хімії; спостереження за погодою тощо.

Практичні методи: досліди, вправи, навчальна праця. Лабораторні та практичні роботи, твори, реферати учнів.

Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а служать лише для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань. Більшість студентів активніше сприймають практичні методи, ніж словесні.

 

6. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ (ЗА ОПП)_____________

Модульний контроль.

 

Орієнтовні завдання до підсумкового контролю:

- експрес-опитування;

- захист проекту (слайд-шоу, презентація, відеофільм тощо);

- письмово-контрольний опит;

- практично-контрольний опит;

- тести;

- вікторини;

- відповіді на запитання «Що? Де? Коли?»

- картки опитування;

- захист авторського права (епізод сценарію, пісня, вірш, казка, байка тощо).

- конкурс на кращу розповідь виду усної народної творчості (завдання індивідуальне, або для всієї групи);


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

 

Національна 5-бальна шкала 12-бальна шкала Сума балів Шкала ECTS Визначення
5 (відмінно) 91-100 A Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок.
4 (добре) 81-90 B Вище середнього рівня з кількома помилками.
71-80 C Загалом правильна робота з певною кількістю помилок.
3 (задовільно) 61-70 D Непогано, але з незначною кількістю недоліків.
51-60 E Виконання задовольняє мінімальні критерії.
2 (незадовільно) 21-50 FX Можливе повторне складання курсу.
0-20 F Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни.

 


 

Рівень навчальних досягнень Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
І. Початковий   35 і менше Студент може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи, мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, виконує не більше 20 відсотків від загальної кількості тестів.
Студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, виявляє здатність елементарно викласти думку, може усно відтворити кілька термінів, явищ, без зв'язку між ними; повинен вибрати вірний варіант відповіді (на рівні "так-ні"), може самостійно знайти відповідь у тексті підручника; виконує 20 відсотків від загальної кількості тестів.
Студент відтворює менше половини навчального матеріалу; за допомогою викладача виконує елементарні завдання; може дати відповідь з кількох простих речень; (Здатен усно відтворити окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про роботу з джерелами, відсутні сформовані вміння та навички; виконує 30 відсотків від загальної кількості тестів.
ІІ. Середній   35-59 Студент має початковий рівень знань; знає близько половини навчального матеріалу; здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень викладача, може виконати за зразком завдання самостійної роботи; за допомогою викладача здатен відтворити їх послідовність, слабко орієнтується в народознавчих поняттях, має фрагментарні навики в роботі з підручником, самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі, здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу, не у повному обсязі виконує практичні і самостійні завдання, виконує 45 відсотків від загальної кількості тестів.
60-68 Студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, символів, має стійкі навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, формулює поняття, наводить приклади, знає основні дати, події, етапи етнографії та інше, орієнтується в хронології, підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; здатен використовувати під час відповіді допоміжні наочні матеріали, матеріали самостійної роботи; відповіді непослідовні та нелогічні, виконує 55 відсотків від загальної кількості тестів.
69-74 Студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, може поверхово аналізувати події, процеси, явища із традиційного життя народу і робити певні висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє застосовувати знання при виконанні самостійних і практичних завдань; користується додатковими джерелами; виконує 65 відсотків від загальної кількості тестів.
  ІІІ. Достатній   75-81 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал згідно з програмою, розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; уміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, здатен за допомогою викладача скласти план реферату, курсового проекту, виконати його та правильно оформити; самостійно користується додатковими джерелами; частково контролює власні навчальні дії; правильно використовує термінологію; за допомогою викладача виконує завдання самостійної роботи та практичні завдання; виконує 75 відсотків від загальної кількості тестів.
82-85 Знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору смислового взаємозв'язку, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Здатен на рецензію відповіді іншого студента; здатен опрацьовувати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат та захищати його найважливіші положення; виконує 80 відсотків від загальної кількості тестів.
86-89 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; висловлює стандартну аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу, але потребує консультацій з викладачем; виконує прості творчі завдання; виконує 85 відсотків від загальної кількості тестів.
ІV. Високий   90-92 Студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та протиріччя процесів; робить аргументовані висновки; критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; використовує додаткові джерела та матеріали; самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності; вирішує творчі завдання; відрізняє упереджену інформацію від об'єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну; виконує 95 відсотків від загальної кількості тестів.
93-95 Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми, уміє застосувати вивчений матеріал для винесення власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, дискусії, круглі столи), підготувати і самостійно виступити на задану тему.
96-100 Визначає програму особистої пізнавальної діяльності, здатен до самостійного вивчення матеріалу; самостійно знаходить інформацію (наукова література, газетно-журнальні публікації, інтернет, мультимедійні програми тощо), самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них, самостійно виконує 100 відсотків від загальної кількості тестів.

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Антонова, Є.І. На весілля з рушниками (традиції і сучасність). – Донецьк: Донбас, 2011.

2. Борисенко, В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні: історико-етнографічне дослідження . – К.: Наукова думка, 1988.

3. Воропай, О. Звичаї нашого народу: нар.-календар. звичаї, укр. нар. одяг: етногр. Нарис. – К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. – 632 с.

4. Данилюк, А.Г. Давня архітектура українського села. Етнографічний нарис. – К.: Техніка, 2008.

5. Етнографія України: навчальний посібник/ за ред. С.А. Макарчика. – Львів, 1994.

6. Зубов, О.І. Аптека на нашому столі. – К.: Знання, 1982.

7. Климець, Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні. – К.: Наукова думка, 1990.

8. Коваль, А.П. Життя і пригоди імен. – К.: Вища школа, 1988.

9. Коваль, А.П. Слово про слово. – К.: Рад. Школа, 1986.

10. Ковальчук, О.В. Українське народознавство. – К., 1992.

11. Кононенко, П. Українознавство: підручник. – К.: МАУП, 2005.

12. Кравець, О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу: ст. етногр. нарис. - К., 1966.

13. Крип’якевич, І. Історія української культури. – К., 1994.

14. Крисаченко, В. Українознавство: хрестоматія-посібник у 2 кн. – К.: Либідь, 1996. – кн.1.

15. Крисаченко, В. Українознавство: хрестоматія-посібник у 2 кн. – К.: Либідь, 1997. – кн.2.

16. Культура і побут населення України: навч. посібник /В.І.Наулко та ін. – К: Либідь, 1991.

17. Культура і побут населення України / за ред. В.І. Наулка. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1993.

18. Курчкін, О. Новорічні свята українців: традиції і сучасність. – К.: Наукова думка, 1978.

19. Лепеха, Т. Українознавство: навч. Посібник. – К.: Просвіта, 2005.

20. Лозко, Г. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. – К.: АртЕК, 2002.

21. Лозко, Г.Українське народознавство. – К., 1995.

22. Масенко, Л.Т. Українські імена та прізвища. – К., Знання, 1990.

23. Нечуй-Левицький, І. Світогляд українського народу. Ескізи української міфології. – К.: Обереги, 2003.

24. Румянцева, В.В. Эмблемы земель и гербы городов Левобережной Украины. – К., 1986.

25. Савчук, Б. Українська етнологія. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004.

26. Скуратівський, В. Берегиня. – К.: Рад. письменник, 1987.

27. Скуратівський, В. Покуть – К. : Довіра, 1992.

28. Скуратівський, В. Український народний календар. – К.: Техніка, 2003.

29. Соколова, В.К. Весеннее-летние календарные обряди русских, украинцев и белорусов ХІХ нач. ХХ в.в. – М.: Наука, 1979.

30. Сумцов, М.М. Слобожане: історично-етнограф. розвідка – Х., 1918.

31. Сявавко, Є.І. Українська етнопедагогіка в ІІ історичному розвитку. – К., 1974.

32. Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник. – К., 1994.

33. Українська народна поетична творчість / ред. О.І.Дея. – К, 1978).

34. Українське народознавство/ за заг. ред. Павлюка С.П., Горина Г.Й., Кирчіва Р.Ф. – Львів, 1994.

35. Українські народні жартівливі пісні. – К.: Муз. Україна, 1989.

36. Чак, С.Д. Барви нашого слова. – К., 1989.

37. Шкода, М.К. Традиційні свята українського народу. – Донецьк: ТОВ Ш67 ВКФ «БАО», 2007.

38. Шокало, О. Річне обрядове коло // Укр. світ – 1992. - №3 – 6. – С. 51.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.012 с.)